Dvorana

dvoranaSpoločnosť Prometheus udelila ocenenia Veľvyslanec Humanizmu a Humanista roka po prvý krát v roku 2008. Tým sa začala budovať Dvorana slovenského humanizmu v ktorej chceme slovenskej verejnosti predstaviť osobnosti a organizácie, ktoré prispeli k rozvoju a propagácii humanizmu na Slovensku.

Veľvyslanec humanizmu 2023
Peter Jaroš

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udeľuje spisovateľovi, prozaikovi, redaktorovi a dramaturgovi Petrovi Jarošovi v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2023 za celoživotný mnohovrstevný, nekonvenčný a najmä hlboko ľudský spôsob prezentácie životných hodnôt a humanistických postojov každodenného života „obyčajného“ človeka vo svojej umeleckej tvorbe i v osobnom živote.

Humanista roka 2023
JUDr. Marián Baťala

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udeľuje JUDr. Mariánovi Baťalovi v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov čestný titul Humanista roka 2023 za dlhoročnú dôslednú analytickú a vedeckú činnosť pri skúmaní a posudzovaní situácie občanov bez náboženského vyznania, za invenčnú, pravdivú a vecne i faktograficky podloženú publikačnú činnosť, za propagáciu i obhajobu humanistických hodnôt a Spoločnosti Prometheus na Slovensku.

Veľvyslanec humanizmu 2022
JUDr. Jozef Pupala

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje JUDr. Jozefovi Pupalovi, v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2022 za dlhoročné aktivity darcovstva krvi a s tým spojenú osvetu, za každodennú praktickú prezentáciu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku, za príkladný a obdivuhodný celoživotný humanistický príbeh.

Humanista roka 2022
prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udeľuje prof. RNDr. Ladislavovi Kováčovi, DrSc., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný titul Humanista roka 2022 za dlhoročnú vedeckú a pedagogickú prácu, za výchovu k slobode svedomia, myslenia a poznania, za významný prínos k evolučnej teórii i humanizmu, za novátorsky a kultivovane prezentované humanistické postoje.

Veľvyslanec humanizmu 2021
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

mistrikSpoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje prof. PhDr.
Erichovi Mistríkovi, CSc., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný
titul Veľvyslanec humanizmu 2021 za dlhoročnú aktívnu propagáciu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku, za významnú pedagogickú a vedeckú činnosť, za obhajobu
sekulárneho charakteru štátu, práva na slobodu svedomia a myslenia, za otvorený,
zrozumiteľný a kultivovane prezentovaný celoživotný humanistický postoj.

Humanista roka 2021
doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje Doc. Mgr.
Eduardovi Chmelárovi, PhD., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný titul Humanista roka 2021 za systematickú, tvorivú i invenčnú propagáciu a podporu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku, za významné aktivity v boji za mier a pri presadzovaní demokratických princípov v živote slovenskej spoločnosti.

Veľvyslanec humanizmu 2020
PhDr. Ivan Poljak

Spoločnosť Promethues — združenie svetských humanistov udelilo PhDr. Ivanovi Poljakovi, zakladateľovi a historicky tretiemu predsedovi spoločnosti v súlade so Štatútom cien humanistov čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2020 za celoživotný prínos k obhajobe humanizmu a humanistických hodnôt, za obetavú organizátorskú činnosť a aktivity pri formovaní a rozvoji humanistického hnutia na Slovensku.

Humanista roka 2020
doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelilo docentovi JUDr. Branislavovi Fábrymu, PhD. v súlade so Štatútom cien humanistov čestný titul Humanista roku 2020 za významnú a dlhoročnú prezentáciu a obhajobu hodnôt humanizmu a tolerancie, za osobný príklad a výchovu k úcte k človeku, ľudským právam, kultúre, hodnotám a slobode.

Veľvyslanec humanizmu 2019
MVDr. Rastislav Škoda, CSc.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov oceňuje prínos MVDr. Rastislava Škodu, CSc. a udeľuje mu, v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný titul Veľvyslanec humanizmu za dlhoročnú aktívnu propagáciu humanizmu na Slovensku predovšetkým za jeho autorskú, prekladateľskú a vydavateľskú činnosť, za jeho prezentovanie slovenského humanizmu v zahraničí, za obhajobu práva na slobodu svedomia a myslenia a tiež za jeho pevný, osobný humanistický životný postoj.

Humanista roka 2019
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje profesorovi PhDr. Jozefovi Leikertovi, PhD., Litt. D. v súlade so Štatútom cien humanistov čestný titul Humanista roka 2019 za významnú a dlhoročnú prezentáciu a obhajobu hodnôt humanizmu a tolerancie, za osobný príklad a výchovu k úcte k človeku, jeho kultúre, hodnotám a slobode.

Veľvyslanec humanizmu 2018
doc. JUDr. Ján Chudík, CSc.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov, udeľuje doc. JUDr. Jánovi Chudíkovi, CSc., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2018 za aktívnu účasť v národnooslobodzovacom boji proti fašizmu a nacizmu, za aktívnu obhajobu a prezentáciu hodnôt antifašistického odboja, za aktívnu a vzácne vynaliezavú obhajobu práva na slobodu svedomia a myslenia, i prezentáciu životných hodnôt a postojov humanistov.

Humanista roka 2018
RNDr. Gustáv Murín, PhD.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje RNDr. Gustávovi Murínovi, PhD., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov čestný titul Humanista roka 2018 za dlhoročnú obhajobu a propagáciu vedy, výsledkov práce slovenských vedcov a ich nových poznatkov, za otvorenú, vecnú a hrdú obhajobu racionálneho myslenia, mieru, ľudských práv a humanizmu.

Veľvyslankyňa humanizmu 2017
Mgr. Ivana Škodová

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje pani Mgr. Ivane Škodovej v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2017 najmä za dlhodobú, každodennú aktívnu a odbornú pomoc obetiam náboženských siekt, za praktický príklad prezentácie životných hodnôt humanistov, za výchovu k slobode a zodpovednosti.

Humanistka roka 2017
Alena Mižíková

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje Alene Mižíkovej v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov čestný titul — Humanistka roka 2017, za dôslednú, tvorivú a inovatívnu prezentáciu hodnôt humanistického náhľadu na svet, za nové formy propagácie humanizmu na Slovensku s dôrazom na obhajovanie práva na vlastný názor, toleranciu, slobodu prejavu a svedomia.

Veľvyslankyňa humanizmu 2016
Marina Čarnogurská

marinacSpoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udelilo pani Maríne Čarnogurskej v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2016 najmä za aktívnu a otvorenú obhajobu tolerancie, významu a hodnoty civilizácií i jednotlivcov neveriacich v boha, i za rešpektovanie a úctu ľudstva k prírode v ich prirodzenom životnom vzťahu.

Humanista roka 2016
Redakcia internetového magazínu In Vivo

invivoSpoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila redakčnému tímu internetového magazínu In Vivo v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov čestný titul Humanista roka 2016 za významnú, viacročnú, inovatívnu a pútavú propagáciu vedy a jej poznatkov, za podporu kritického myslenia, za odhaľovanie a odmietanie nevedeckých povier a omylov.


Veľvyslanec humanizmu 2015
František Jedinák

jedinakČestný titul Veľvyslanec humanizmu 2015 udelila Spoločnosť Prometheus Františkovi Jedinákovi za významný prínos k šíreniu a presadzovaniu humanistických myšlienok na Slovensku, za dlhoročnú propagáciu činnosti a programu Spoločnosti Prometheus a rozvíjanie spolupráce s humanistickými organizáciami v zahraničí.

Humanista roka 2015
Redakcia denníka Pravda

pravdaČestný titul Humanista roka 2015 udelila Spoločnosť Prometheus redakcii denníka Pravda vyváženú prezentáciu názorov k ľudskoprávnym otázkam, za vytváranie priestoru pre humanistické, občianske názory a postoje, za obhajobu sekulárneho charakteru štátu, osobitne za prezentáciu názorov k tzv. referendu o rodine v roku 2015.


Veľvyslanec humanizmu 2014
PaedDr. Ivan Šabo

saboČestný titul Veľvyslanec humanizmu 2014 udelila Spoločnosť Prometheus stredoškolskému profesorovi PaedDr. Ivanovi Šabovi za jeho dlhodoročnú, obetavú činnosť a aktivity pri vzdelávaní a propagácii myšlienok humanizmu, spoločnosti Prometheus a prírodovedného poznania na Slovensku.
Informácia zo slávnostného udeľovania Cien humanistov

Humanista roka 2014
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

mistrikČestný titul Humanista roka 2014 udelila Spoločnosť Prometheus prof. PhDr. Erichovi Mistríkovi, CSc. za aktívnu a otvorenú obhajobu vedy, vzdelávania, sekulárneho charakteru štátu, za propagáciu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku.


Veľvyslanec humanizmu 2013
doc. PhDr. Matej Beňo CSc.

Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2013 udelila Spoločnosť Prometheus Matejovi Beňovi za jeho obetavú, systematickú, dlhodobú výraznú činnosť a významné aktivity pri presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu, pri propagácii humanizmu a Spoločnosti Prometheus na Slovensku.
Informácia zo slávnostného udeľovania Cien humanistov

Humanista roka 2013
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

tizikČestný titul Humanista roka 2013 udelila Spoločnosť Prometheus Miroslavovi Tížikovi za jeho postoje podporujúce sekulárny štát a humanizmus, ktoré vyjadruje dlhodobo a verejne, predovšetkým však v poslednom období rokov 2011 až 2013.


Veľvyslanec humanizmu 2012
prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc.

hubenakČestný titul Veľvyslanec humanizmu 2012 bol Ladislavovi Hubenákovi udelený za celoživotný prínos k obhajobe humanizmu a humanistických hodnôt v slovenskej spoločnosti a v teórii histórie štátu a práva.
Informácia zo slávnostného udeľovania Cien humanistov

Humanistka roka 2012
PhDr. Zuzana Kusá, PhD.

kusaČestný titul Humanistka roka 2012 udelila Spoločnosť Prometheus pani Zuzane Kusej za dlhodobý dôraz na ľudsko-právne hľadiská a výrazne humanistický, tolerantný a integrujúci prístup vo vystúpeniach interpretujúcich sociálnu a spoločenskú realitu slovenskej spoločnosti.


Veľvyslanec humanizmu 2011
Združenie zborov pre občianske záležitosti
Človek človeku v SR

zzpozČestný titul Veľvyslanec humanizmu 2011 bol Združeniu zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR udelený za dlhoročné dobrovoľné úsilie pri tvorbe a rozvíjaní občianskych obradov, za vzácnu všestrannú pozornosť venovanú človeku, jeho hodnote, práci a životu.
Informácia zo slávnostného udeľovania Cien humanistov

Humanistka roka 2011
PhDr. Ľudmila Rešovská

resovskaČestný titul Humanistka roka 2011 bol pani Ľudmile Rešovskej udelený za za dôslednú a tvorivú prezentáciu hodnôt humanistického náhľadu na svet, za neohrozené obhajovanie práva na vlastný názor, toleranciu, slobodu prejavu a svedomia.


Veľvyslanec humanizmu 2010 in memoriam
prof. PhDr. Tibor Halečka DrSc.

haleckaČestný titul Veľvyslanec humanizmu 2010 bol Tiborovi Halečkovi udelený in memoriam za dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnôt slobodomyseľnosti, ateizmu a humanizmu na Slovensku.
Informácia zo slávnostného udeľovania Cien humanistov

Humanistka roka 2010
Olga Pietruchová

pietruchovaČestný titul Humanistka roka 2010 bol udelený pani Olge Pietruchovej za dlhodobé úsilie pri obhajobe postavenia i práv žien a občanov bez náboženského vyznania na Slovensku.


Humanista roka 2009
Liga proti rakovine

ligaČestný titul Humanista roka 2009 bol občianskemu združeniu Liga proti rakovine udelený za vzácny dar ľudskosti, pomoci, rady i nádeje, ktoré poskytuje na Slovensku ľuďom postihnutým rakovinou.

Veľvyslanec humanizmu 2009
prof. PhDr. Ing. Jaroslav Čelko DrSc.

celkoSpoločnosť Prometheus udelila Jaroslavovi Čelkovi čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2009 za dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnôt slobodomyseľnosti a humanizmu na Slovensku.
Informácia zo slávnostného udeľovania Cien humanistov
Príhovor pri príležitosti udelenia ceny Veľvyslanec humanizmu 2009


Veľvyslanec humanizmu 2008
prof. MUDr. Alexander Rehák, DrSc.

rehakČestný titul Veľvyslanec humanizmu 2008 bol udelený výnimočnej osobnosti – profesorovi MUDr. Alexandrovi Rehákovi, DrSc. za jeho dlhodobé pôsobenie na poli humanizmu a budovanie spolupráce s humanistickými organizáciami vo svete.

Humanista roka 2008
Múzeum SNP v Banskej Bystrici

muzeumČestný titul Humanista roka 2008 bol Múzeu Slovenského národného povstania udelený za výnimočný dvojročný Projekt Vagón venovaný deportácií Židov zo Slovenska, ktorý patrí medzi najúspešnejšie aktivity slovenského múzejníctva v poslednom období.