Z udeľovania Cien humanistov 2011

O Dni humanistov 2011 a udeľovaní ocenení sme vás už stručne informovali. Dnes na tomto miest uvádzame podrobnejšie informácie.

Pohľad na účastníkov Dňa humanistov 2011.

Pohľad na účastníkov Dňa humanistov 2011.

 

V roku 2011 v nových priestoroch

Po troch predchádzajúcich ročníkoch sa Tohtoročné odovzdávanie cien humanistov Spoločnosti Prometheus (ďalej len SP) uskutočnilo na novom mieste, v príjemnom prostredí Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca.

Za predsedníckym stolom osláv Dňa Humanistov 2011 zasadli (na fotografii zľava): Karol Fajnor, podpredseda SP, PhDr. Roman Hradecký, predseda SP a JUDr. Marián Baťala, podpredseda SP, ktorý viedol celý priebeh rokovania.

Záštita a hostia

Deň humanistov 2011 sme mohli uskutočniť v dôstojných podmienkach vďaka ústretovosti a ochote primátora Bratislavy doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. (na fotografii vpravo), ktorý poskytol priestory a zároveň prevzal záštitu nad touto aktivitou SP a v úvode sa prihovoril k prítomným účastníkom.

Na slávnostnom dni sa zúčastnili humanisti z celého Slovenska, humanisti ocenení v predchádzajúcich rokoch a ďalší hostia. Medzi nimi sme s potešením privítali JUDr. Jána Jurana, riaditeľa cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR (na fotografii vľavo). Z ďalších známych osobností bol prítomný Doc. Mgr. Eduard Chmelár PhD.

Prierez programom

Veršami básnika:

Vitaj, priateľu
Tu ti bude dobre
Tu harmónia je najväčším pôžitkom
Tu pôžitok je dielom harmónie

otvoril rokovanie Mgr. Igor Šabek (na fotografii vpravo). Pripomenul tiež historické súvislosti a okolnosti, ktoré súvisia s Dňom humanistov. Príjemným spestrením programu bolo vystúpenie speváčky Edity Moravskej, ktorá zaspievala niekoľko francúzskych šansónov od Edit Piaf.

Do programu bola oproti iným rokom navyše zaradená krátka prednáška poľského humanistu Dr. Andrzeja Dominiczaka, ktorý sa však z vážnych zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť a osobne predniesť svoj príspevok, preto ho zastúpil člen SP Mgr. Boris Vigaš.

Odovzdanie ocenení

Ceny humanistov 2011 odovzdávali predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký a podpredseda Karol Fajnor. Ocenení vo svojich vystúpeniach poďakovali Spoločnosti Prometheus a hovorili o svojej práci i zámeroch do budúcnosti. Za Združeniu zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v Slovenskej republike prevzala ocenenie Mgr. Anna Ťureková, predsedníčka združenia (foto na konci stránky).


Čestný titul Humanistka roka bol udelený PhDr. Ľudmile Rešovskej.
Z odôvodnenia ocenenia vyberáme:

Celý profesionálny život Ľudmila Rešovská ako novinárka písala o ľuďoch. Ako zrelá novinárka si uvedomila, že písaním o druhých sa postupne prepracováva aj k sebe samotnej, pretože názory človeka sa formujú postupne, názormi a hodnotovými rebríčkami iných ľudí i celej spoločnosti.

V roku 1988, po skončení štúdia žurnalistiky na FF UK, po prvýkrát Ľudmila Rešovská spoznala pocit aké je to „byť odídená“ z redakcie novín len preto, že sa odvážila nesúhlasiť s „mocnými“ a svoj názor prezentovala verejne a stála si za ním. Po krátkom prerušení novinárskej práce sa k nej opätovne vrátila, od roku 1996 už ako šéfredaktorka Podtatranských novín.

Majúc osobnú skúsenosť s cenzúrou a autocenzúrou pred rokom 1990, ale aj strachom ľudí povedať nahlas svoj názor, celé roky dávala v Podtatranských novinách priestor názorom čitateľov a kritickým postrehom dopisovateľov, ale aj samotných redaktorov. Osobitne novinárov totiž zaväzuje povinnosť voči pravde. Ak niekto začne útočiť na princípy demokracie a amorálnou manipuláciou rozosieva strach slobodne šíriť svoje názory, novinár nesmie mlčať a je jeho povinnosťou otvorene o týchto problémoch hovoriť či písať.

Takýmto problémom začala byť pre mnohých čitateľov Podtatranských novín, ale aj pre Ľudmilu Rešovskú, tichá a nenápadná klerikalizácia života spoločnosti na Slovensku. Podtatranské noviny celé roky upozorňovali na neetické chovanie predstaviteľov Katolíckej cirkví na Spiši. Poukazovali na porušovanie zákonov niektorými kňazmi za úspešnej asistencie štátnych a samosprávnych orgánov, vyvolávanie strachu a nenávisti v spoločnosti, tvrdej diskriminácii občanov iného vierovyznania a občanov bez vyznania. Prejavilo sa to aj tvrdou cenzúrou, ku ktorej sa vrátili majitelia spoločnosti Podtatranské noviny, ktorými sú mestá a obce v regióne, keď zakázali uverejniť názory občanov na tému amorálneho chovania sa katolíckeho kléru na Slovensku. V marci tohoto roku, na základe tichej cirkevnej objednávky, bola PhDr. Ľudmila Rešovská odvolaná z funkcie šéfredaktorky a dokonca sa predstavenstvo tejto spoločnosti znížilo k jej verejnému znemožnenie ako človeka, ktorý prináša nevyhovujúce názory.

Ústredná rada Spoločnosti Prometheus udelila PhDr. Ľudmile Rešovskej čestný titul Humanistka roka 2011 za dôslednú a tvorivú prezentáciu hodnôt humanistického náhľadu na svet, za neohrozené obhajovanie práva na vlastný názor, toleranciu, slobodu prejavu a svedomia.


Čestný titul Veľvyslanec humanizmu bol udelený Združeniu zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v Slovenskej republike.
V odôvodnení ocenenia sa uvádza:

V tomto roku uplynie dvadsať rokov o chvíle, keď z iniciatívy viacerých miest a obcí, v snahe riešiť problémy, podporiť a rozvíjať občiansku obradovosť i humánno-občiansku činnosť ustanovili občianske združenie — Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek — človeku v Slovenskej republike.

Združenie nadväzuje vo svojej činnosti na tradície prvých občianskych obradov, ktoré vznikali na Slovensku už za prvej republiky a v rokoch po oslobodení Československa. Určité zvyky bez náboženského motívu však u nás existovali už v polovici minulého storočia. Podnetom pre vznik prvých aktívov pre občianske záležitosti bola potreba zabezpečiť dôstojné obrady tým občanom, ktorí nemali záujem o cirkevné obrady pri významných osobných a rodinných udalostiach, najmä pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva a úmrtí člena rodiny.

Nové spoločenské podmienky po roku 1989 zmenili zaradenie týchto aktivít do pôsobnosti obcí, ktoré Zbory pre občianske záležitosti zriaďujú na základe dobrovoľnosti a rozhodujú o ich personálnom a materiálnom zabezpečení. Táto zmena priniesla mnohé problémy a nepriateľské stanoviská na prácu zborov. Život však potvrdil ich opodstatnenosť a potrebu v každodennom fungovaní samosprávy obcí a miest, čo vyústilo i do organizovania nových druhov obradov a slávností kultúrno-spoločenského charakteru. Významne svojou činnosťou vytvárajú podmienky pre realizáciu občianskych práv človeka, prejavujúcich sa v akte slobodnej voľby pri významných udalostiach jeho života.

Dokázali, že časy sa menia, ale človek zostáva človekom a potrebuje pre život iného človeka. Poskytujú dostatok priestoru pre každého, kto chce pre druhého niečo urobiť. Ponúkajú príležitosť pomôcť svojim blížnym, podať ruku vo chvíli radosti i žiaľu, preukázať si navzájom láskavosť, porozumenie a úctu.

Ústredná rada Spoločnosti Prometheus — združenia svetských humanistov udelila Združeniu zborov pre občianske záležitosti Človek — človeku v Slovenskej republike čestný titul Veľvyslanec humanizmu za dlhoročné dobrovoľné úsilie pri tvorbe a rozvíjaní občianskych obradov, za vzácnu všestrannú pozornosť venovanú človeku, jeho hodnote, práci a životu.