Stanovy

S T A N O V Y
Občianskeho združenia stúpencov slobodného myslenia na Slovensku
Pod Banošom 14, 974 11 Banská Bystrica

 

Článok I
Základné ustanovenia

 • Názov občianskeho združenia
  Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov (v slovenskom jazyku),
  Prometheus Society (v anglickom jazyku).
 • Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov na Slovensku (v ďalšom texte aj SP) je dobrovoľným nevládnym neziskovým občianskym združením, vzniknutým podľa zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov v platnom znení. SP je právnickou osobou podľa slovenského práva a pôsobí na území celej Slovenskej republiky.
 • SP sídli: Pod Banošom č. 14, 974 11 Banská Bystrica. Ústredná rada SP môže rozhodnúť o zmene sídla.
 • SP je súčasťou celosvetového hnutia stúpencov humanizmu, slobodného myslenia a je členskou organizáciou Európskej humanistickej federácie (European Humanist Federation) a Medzinárodnej humanistickej a etickej únii (International Humanist and Ethical Union.), členskou organizáciou Slovenskej humanitnej rady a kolektívnym členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

 

Článok II
Základné ciele Spoločnosti Prometheus

 1. Moderná demokratická spoločnosť, v ktorej sa aktívne presadzujú hodnoty vedy a demokratické princípy vo všetkých oblastiach spoločenského diania. V tomto zmysle prispieva k formovaniu a rozvoju kritického myslenia v slovenskej spoločnosti.
 2. Analyzovať dôsledky a možné riziká súčasných politík pre sféru sociálnu, ekologickú, pre koncepciu demokratického a právneho štátu so zameraním na presadzovanie spoločenských postupov smerujúcich k prehĺbeniu demokratických procesov, právneho štátu a trvalej udržateľnosti.
 3. Cieľavedomá a systematická realizácia ľudských práv a základných slobôd zakotvených v medzinárodných uznávaných dokumentoch a v Ústave Slovenskej republiky.
 4. Myšlienkový pluralizmus, tolerancia a vzájomný rešpekt medzi obyvateľmi Slovenska s rôznym nazeraním na prírodu, spoločnosť a človeka, vrátane rozvíjania dialógu medzi svetskými humanistami a nábožensky orientovanými ľuďmi.
 5. Faktické zrovnoprávnenie občiansko-humanistickej etiky a náboženstva na všetkých stupňoch školského systému.
 6. Rovnoprávnosť v prístupe detí a mládeže na všetky smery i stupne výchovy a vzdelávania ako aj v oblasti kultúry a športu.
 7. Moderný, aktuálnym potrebám zodpovedajúci systém celoživotného vzdelávania.
 8. Odluka cirkvi od štátu a faktická rovnoprávnosť slobodomyseľných občanov všetkých smerov s občanmi nábožensky orientovanými.
 9. Moderné ponímanie rodiny, vrátane utvárania podmienok na realizáciu požiadaviek občanov plánujúcich svoje rodičovstvo.
 10. Zdravé životné prostredie pre všetkých členov spoločnosti.
 11. Funkčný a z demokratických princípov vychádzajúci systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Článok III
Činnosť Spoločnosti Prometheus

 1. Rozvíjanie bádateľskej, vedecko-výskumnej, teoretickej i dokumentačnej činnosti a v tomto kontexte usporadúvanie vnútroštátnych i medzinárodných vedeckých sympózií, konferencií a iných podujatí.
 2. Organizovanie výchovnovzdelávacích, kultúrnoosvetových, športových a spoločenských podujatí.
 3. Organizovanie, metodická príprava a realizácia humanistickej a etickej výchovy na školách, v rámci výchovnovzdelávacej sústavy štátu, ale aj mimo nej.
 4. Propagovanie občianskej obradnosti, účasť na jej rozvíjaní a uplatňovaní.
 5. Sociálno-charitatívna činnosť v súlade s humanistickým poslaním Spoločnosti Prometheus.
 6. Publikačná, edičná a vydavateľská činnosť zameraná na prezentáciu a propagáciu humanistických hodnôt a myšlienok.
 7. Účasť členov SP na pôsobení elektronických a tlačových médií, vrátane budovania a využívania vlastných.
 8. Vypracúvanie stanovísk, návrhov, koncepčných materiálov v kontexte s cieľmi SP a ich predkladanie rôznym subjektom, najmä orgánom štátnej správy a samosprávy ako aj zariadeniam, ktoré im podliehajú.
 9. Organizovanie a účasť na podujatiach zameraných na ochranu prírody a na skvalitňovanie životného prostredia i spôsobu života, vrátane propagovania plánovaného rodičovstva a budovanie moderných rodín.
 10. Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej humanistickej federácii a Medzinárodnej humanistickej a etickej únii a rozvíjanie spolupráce s inými národnými i medzinárodnými organizáciami slobodomyseľných ľudí.
 11. Morálna podpora a v prípade potreby aj právna pomoc členom SP, prípadne aj iným bezkonfesijným občanom, keby dochádzalo k porušovaniu ich práv a slobôd v súvislosti s ich presvedčením.

Článok IV
Členstvo v Spoločnosti Prometheus

 1. Spoločnosť Prometheus združuje svetských humanistov a iných slobodomyseľne orientovaných ľudí.
 2. Členmi Spoločnosti Prometheus môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia s jeho cieľmi a chcú sa podieľať na jeho pôsobení.
 3. Členmi Spoločnosti Prometheus môžu byť aj občania iného štátu.
 4. O prijatí za členov Spoločnosti Prometheus rozhoduje miestny, prípadne záujmový klub, v prípade individuálneho člena Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus.
 5. Členstvo vzniká dňom prijatia.
 6. Dokladom o členstve je členská legitimácia vydaná Predsedníctvom Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus.
 7. Zánik členstva:
  1. vystúpením — členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena Predsedníctvu Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus, že z neho vystupuje,
  2. vylúčením — členstvo zaniká dňom rozhodnutia Predsedníctva Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus o vylúčení; príčiny vylúčenia i jeho postup určuje Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus,
  3. vyškrtnutím — členstvo zaniká dňom rozhodnutia Predsedníctva Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus; príčiny vyškrtnutia i jeho postup určuje Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus,
  4. úmrtím člena,
  5. zánikom právnickej osoby,
  6. zánikom Spoločnosti Prometheus.
 8. Čestné členstvo:
  1. sa môže priznať aj nečlenom Spoločnosti Prometheus, ktorí významnou mierou prispeli k jeho rozvoju, pôsobeniu, propagácii a budovaniu hodnôt svetského humanizmu,
  2. sa môže priznať aj právnickej osobe,
  3. čestné členstvo sa priznáva a zaniká podľa štatútu, schváleného Ústrednou radou Promethea.
 9. Čestný predseda Spoločnosti Prometheus:
  1. Ústredná rada Spoločnosti Prometheus môže z vlastného podnetu, resp. podnetu člena SP priznať status Čestného predsedu Spoločnosti Prometheus, ktorý sa spravidla prizná doterajším predsedom Spoločnosti Prometheus,
  2. Čestný predseda Spoločnosti Prometheus má právo zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus, Ústrednej rady a Predsedníctva Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus s hlasom rozhodujúcim.
 10. Zaslúžilý člen Spoločnosti Prometheus:
  1. Ústredná rada Spoločnosti Prometheus môže z vlastného podnetu, resp. podnetu člena Spoločnosti Prometheus priznať status Zaslúžilého člena Spoločnosti Prometheus, ktorý sa spravidla prizná za mimoriadne zásluhy pri šírení a propagovaní myšlienok a hodnôt humanizmu. Podrobnosti upraví Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus.

Článok V
Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo najmä:
  1. podieľať sa na činnosti Spoločnosti Prometheus,
  2. voliť a byť volený do orgánov Spoločnosti Prometheus,
  3. obracať sa na orgány Spoločnosti Prometheus s podnetmi i sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
  4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov Spoločnosti Prometheus a podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov Spoločnosti Prometheus.
 2. Povinnosti člena sú najmä:
  1. dodržiavať Stanovy Spoločnosti Prometheus,
  2. plniť uznesenia orgánov Spoločnosti Prometheus,
  3. aktívne sa podieľať na činnosti Spoločnosti Prometheus,
  4. hmotne prispievať na činnosť Spoločnosti Prometheus, u čestného člena je hmotná podpora ponechaná na jeho slobodné rozhodnutie.

Článok VI
Organizácia Spoločnosti Prometheus

 1. Spoločnosť Prometheus tvoria územné, prípadne profesné, resp. záujmové kluby a ústredné orgány, pričom základnou jednotkou je klub, ktorý má právnu subjektivitu.
 2. Podľa potreby sa utvárajú koordinačné útvary.
 3. Utváranie klubov a ich pôsobenie určuje Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus.
 4. Vzťahy medzi klubmi, koordinačnými útvarmi a ústrednými orgánmi sa realizujú v zmysle Organizačného poriadku Spoločnosti Prometheus.

Článok VII
Ústredné orgány Spoločnosti Prometheus

 1. Ústrednými orgánmi Spoločnosti Prometheus sú:
  1. Valné zhromaždenie,
  2. Ústredná rada,
  3. Predsedníctvo Ústrednej rady,
  4. Ústredná kontrolná a revízna komisia.

Článok VIII
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti Prometheus. Tvoria ho delegáti klubov i individuálni členovia podľa kľúča stanoveného Ústrednou radou SP.
 2. Zasadanie valného zhromaždenia zvoláva Ústredná rada podľa potreby, najmenej jedenkrát v priebehu dvoch rokov. Ústredná rada zvoláva valné zhromaždenie aj na požiadanie najmenej polovice členov Spoločnosti Prometheus. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov klubov. Ústredná rada určí kľúč počtu členov bez klubovej príslušnosti.
 3. Valné zhromaždenie najmä:
  1. schvaľuje Stanovy Spoločnosti Prometheus, ich zmeny a doplnky,
  2. volí a odvoláva členov Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus,
  3. volí a odvoláva členov Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie,
  4. schvaľuje rámcové zameranie činnosti Spoločnosti Prometheus na dané funkčné obdobie a správu o jej pôsobení medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
  5. schvaľuje správu Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie,
  6. rozhoduje o zrušení Spoločnosti Prometheus nadpolovičnou väčšinou všetkých členov valného zhromaždenia,
  7. rozhoduje o vstupe Spoločnosti Prometheus do iných právnických osôb,
  8. rozhoduje o členstve Spoločnosti Prometheus v medzinárodných organizáciách, koalíciách a kampaniach.

Článok IX
Ústredná rada

 1. Zriaďuje a ruší samostatné právnické osoby, zamerané na plnenie úloh a cieľov Spoločnosti Prometheus.
 2. Ústredná rada je výkonným orgánom Spoločnosti Prometheus. Riadi jeho činnosť v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 3. Ústredná rada má najmenej 15 členov. Ich funkčné obdobie je dvojročné. Pri jej vytváraní sa podľa možnosti prihliada na proporčne zastúpenie regionálnych, resp. profesných, či záujmových klubov, resp. členov bez klubovej príslušnosti.
 4. Ústredná rada zasadá najmenej dva razy ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda SP. Ústredná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 5. Ústredná rada najmä:
  1. volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a ďalších členov Predsedníctva Ústrednej rady,
  2. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia,
  3. vypracúva rámcové zameranie činnosti Spoločnosti Prometheus na dané funkčné obdobie i správu o plnení vytýčených zámerov. Predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení Spoločnosti Prometheus za uplynulé funkčné obdobie,
  4. na svojom poslednom zasadnutí v príslušnom kalendárnom roku určuje spôsob a výšku platenia členských príspevkov v nasledujúcom kalendárnom roku,
  5. rozhoduje o zrušení Spoločnosti Prometheus, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov po zvolaní, aby rozhodlo o tomto akte.
 6. Ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia Spoločnosti Prometheus.

Článok X
Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus

 1. Predsedníctvo je výkonným a riadiacim orgánom Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus. Riadi činnosť SP medzi zasadaním Ústrednej rady SP a plní úlohy uložené jej Valným zhromaždením SP. Predsedníctvo SP môže rozhodovať prostou väčšinou hlasov vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia, buď z vlastného podnetu, alebo podnetu člena združenia na svojej schôdzi alebo prostredníctvom hlasovania elektronickou poštou, a to nasledujúcim spôsobom:
  1. informuje všetkých členov Predsedníctva SP formou elektronického listu o zámere rozhodnúť vo veci týkajúcej sa združenia; vyzve ich pritom, aby v tejto veci vyjadrili svoj súhlas či nesúhlas,
  2. v liste musí byť uvedená lehota na vyjadrenie, tá nesmie byť kratšia ako 24 hodín,
  3. v prípade, že je členom Predsedníctva SP známe, že niektorý z členov Predsedníctva SP nemôže z technických dôvodov dostávať elektronickú poštu, pokúsi sa ho kontaktovať telefonicky, a to tak, aby bol zistený prejav jeho vôle vo vzťahu k rozhodovanej veci,
  4. elektronický list člena Predsedníctva SP s vyjadrením súhlasu či nesúhlasu, ktorý je zaslaný v stanovenej lehote, je „jedným hlasom“ v elektronickom hlasovaní,
  5. hlas člena Predsedníctva SP, ktorý sa v hlasovaní nevyjadril, nie je chápaný tak, že by sa „zdržal hlasovania“,
  6. rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou hlasov zaslaných v lehote,
  7. člen Predsedníctva SP zodpovedný za uskutočnenie hlasovania, vykoná sčítanie hlasov po uplynutí stanovenej lehoty na vyjadrenie,
  8. Predsedníctvo SP postupuje v súlade so závermi hlasovania. Pokiaľ Predsedníctvo SP dodrží vyššie popísaný postup, považuje sa rozhodnutie za rozhodnutie prijaté Predsedníctvom SP. Takto prijaté stanovisko resp. rozhodnutie podlieha opätovnému kontrolnému odsúhlaseniu na najbližšom zasadnutí Predsedníctva SP. O svojej činnosti podáva správu na každom rokovaní Ústrednej rady SP.
 2. Predsedníctvo SP sa schádza spravidla raz za mesiac.
 3. Predsedníctvo SP má spravidla (najmenej) 9 členov.
 4. Predsedníctvo SP si vytvára pomocné orgány (komisie, aktívy atď.), na čele ktorých sú členovia Predsedníctva SP, prípadne členovia Ústrednej rady SP.
 5. Predsedníctvo SP môže utvoriť sekretariát s poslaním zabezpečovať organizačné, technické, administratívne a iné práce, súvisiace s plnením jeho úloh. Jeho finančne odmeňovaní pracovníci nemôžu byť členmi Ústrednej rady SP ani členmi Predsedníctva SP. Na zasadaniach týchto orgánov sa zúčastňujú s hlasom poradným.
 6. Zásady organizácie práce Predsedníctva SP, deľby úloh medzi jeho členmi, náplň činnosti a sekretariátu, ako aj spôsob rokovania, schvaľovania rozhodnutí a organizačnú štruktúru určuje Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus schválený Predsedníctvom SP.

Článok XI
Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti Prometheus je jeho predseda, ktorý ho zastupuje navonok. V rozsahu určenom Predsedníctvom SP môže Spoločnosť Prometheus zastupovať aj iný člen Predsedníctva SP alebo člen Ústrednej rady SP.

Článok XII
Ústredná kontrolná a revízna komisia

 1. Ústredná kontrolná a revízna komisia je kontrolným orgánom Spoločnosti Prometheus z hľadiska uplatňovania Stanov SP v celom ich rozsahu a vo vzťahu k jeho hospodáreniu, vrátane ním zriadených právnických osôb a zariadení.
 2. Svoju kontrolnú činnosť rozvíja v rámci štatútu, schváleného Ústrednou radou SP na základe zmocnenia Valným zhromaždením SP. Revíznu činnosť uplatňuje v zmysle platných právnych noriem, ktoré upravujú hospodársku stránku činnosti občianskych združení.
 3. Ústredná kontrolná a revízna komisia má najmenej 3 členov. Revíziu hospodárenia vykonáva min. 1 x ročne.
 4. Vydáva smernice pre revízorov klubov a poskytuje im metodickú pomoc, pokiaľ ide o hospodárenie klubov.
 5. Členstvo v Ústrednej kontrolnej a revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Ústrednej rade SP a so zamestnaneckým pomerom.
 6. Predseda Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie SP alebo ním poverený člen má právo zúčastňovať sa na rokovaniach Ústrednej rady SP a jej Predsedníctva s hlasom poradným.
 7. Do Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie SP môže v odôvodnených prípadoch kooptovať nových členov komisie Predsedníctvo Ústrednej rady SP.

Článok XIII
Hospodárenie Spoločnosti Promethea

 1. Spoločnosť Prometheus hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Zdroje majetku sú najmä:
  1. príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických aj právnických osôb, subvencie a iné príjmy od štátnych orgánov i orgánov EÚ a spolupracujúcich združení, či osôb,
  2. výnosy majetku a príjmy z podnikateľskej činnosti,
  3. príjmy z činnosti rozvíjanej pri naplňovaní cieľov Spoločnosti Prometheus.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu Spoločnosti Prometheus ako celku a rozpočtu klubov. Za hospodárenie zodpovedajú Ústredná rada SP, Predsedníctvo Ústrednej rady SP a vedenia klubov SP.
 4. Jednotlivé kluby Spoločnosti Prometheus prijímajú vlastné rozpočty a môžu zriaďovať vlastný bankový účet.

Článok XIV
Znak Spoločnosti Prometheus, členský odznak a pečiatky

 1. Znak Spoločnosti Prometheus a členský odznak schvaľuje Ústredná rada SP.
 2. Pečiatky orgánov schvaľuje Predsedníctvo Ústrednej rady SP.
 3. Spôsob ich používania určuje Predsedníctvo Ústrednej rady SP v Organizačnom poriadku Spoločnosti Prometheus.

Článok XV
Zánik Spoločnosti Prometheus

 1. Spoločnosť Prometheus zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.
 2. Ak Spoločnosť Prometheus zaniká rozpustením, Ústredná rada SP ustanovuje likvidátora.
 3. Pri likvidácii Spoločnosti Prometheus sa prioritne uhradia pohľadávky.
 4. Majetok sa v prípade likvidácie Spoločnosti Prometheus môže použiť len na verejnoprospešné ciele a charitatívne účely.

Článok XVI
Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením Spoločnosti Prometheus.
 2. Stanovy nadobudnú platnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 3. Schválením týchto Stanov zaniká platnosť Stanov Spoločnosti Prometheus, schválených Valným zhromaždením dňa 17. apríla 1999 a registrovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 20. júla 1999 pod číslom VVS/1-909/90-235.
 4. V kontexte s novo-schválenými Stanovami sa vypracuje Organizačný poriadok Spoločnosti Prometheus — spoločnosti svetských humanistov, ktorý Ústredná rada SP prerokuje na jej najbližšom zasadnutí po Valnom zhromaždení.

V Bratislave, dňa 26. mája 2007

Účastníci Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus Bratislava — združenia svetských humanistov.

(Pdf verzia fotokópie stanov v ktorých je vyznačené, že Mninisterstvo vnútra SR zobralo 13. 3. 2008 na vedomie zmenu názvu Spoločnosti Prometheus.)