Deklarácia moderného humanizmu

Deklaráciu moderného humanizmu známu aj ako “Amsterdamská deklarácia 2022vyhlásilo Valné zhromaždenie Medzinárodných humanistov (Humanists international) v Glasgowe 5. júna 2022. Schválené znenie nahradzuje znenie Amsterdamskej deklarácie z roku 2002.

  1. Humanisti sa snažia byť etickí

Uznávame, že morálka je neodmysliteľne spojená s ľudským bytím, je založená na schopnosti živých bytostí trpieť a prosperovať, motivovaná výhodami pomoci a nie ubližovaním, umožnená rozumom a súcitom nepotrebujúc žiadny zdroj mimo ľudstva.

Potvrdzujeme hodnotu a dôstojnosť jednotlivca i právo každého človeka na čo najväčšiu slobodu a čo najplnší rozvoj v súlade s právami ostatných. S týmto cieľom podporujeme mier, demokraciu, právny štát a všeobecné zákonné ľudské práva.

Odmietame všetky formy rasizmu a predsudkov i nespravodlivosti, ktoré z nich vyplývajú, a usilujeme sa podporovať rozkvet a spoločenstvo ľudstva v celej jeho individualite a rozmanitosti.

Zastávame názor, že osobná sloboda sa musí spájať so zodpovednosťou voči spoločnosti. Slobodný človek má povinnosti voči iným a my cítime povinnosť starať sa o celé ľudstvo vrátane budúcich generácií a okrem toho aj o všetky cítiace bytosti.

Uznávame, že sme súčasťou prírody, a prijímame zodpovednosť za vplyv, ktorý máme na svet prírody.

  1. Humanisti sa snažia byť racionálni

Sme presvedčení, že riešenia problémov sveta sú v ľudskom rozume a konaní. Obhajujeme uplatňovanie vedy a slobodného skúmania týchto problémov, pričom nezabúdame, že zatiaľ čo veda poskytuje prostriedky, ľudské hodnoty musia definovať ciele. Snažíme sa využívať vedu a technológiu na zvýšenie ľudského blahobytu, ale nikdy nie bezcitne alebo deštruktívne.

  1. Humanisti sa usilujú o naplnenie vo svojom živote

Vážime si všetky zdroje individuálnej radosti a naplnenia, ktoré neškodia iným, sme presvedčení, že osobný rozvoj prostredníctvom zdokonaľovania tvorivého a etického života je celoživotným záväzkom.

Vážime si umeleckú tvorivosť a predstavivosť, uznávame premieňajúcu silu literatúry, hudby, výtvarného a scénického umenia. Vážime si krásu prírody a jej potenciál prinášať úžas, obdiv a pokoj. Ceníme si individuálnu a spoločnú námahu pri fyzickej aktivite a priestor, ktorý ponúka pre spolupatričnosť i úspech. Ctíme si túžbu po poznaní i pokoru, múdrosť a nadhľad, ktoré prináša.

      4. Moderný humanizmus je odpoveďou na rozšírené hľadanie nového zdroja zmyslu a cieľa, ktorý môže byť alternatívou dogmatického náboženstva, autoritárskeho nacionalizmu, kmeňového sektárstva a sebeckého nihilizmu.

Hoci veríme, že náš záväzok k ľudskému blahu je nestarnúci, naše konkrétne názory sa nezakladajú na navždy platných zjaveniach. Humanisti uznávajú, že nikto nie je neomylný ani vševediaci a že poznanie sveta a ľudstva možno získať len prostredníctvom neustáleho procesu pozorovania, učenia sa a prehodnocovania.

Z týchto dôvodov sa nesnažíme vyhýbať skúmaniu ani nevnucujeme svoj názor celému ľudstvu. Naopak, sme odhodlaní neobmedzene vyjadrovať sa a vymieňať si názory, snažíme sa spolupracovať s ľuďmi s rôznym presvedčením, ktorí zdieľajú naše hodnoty, a to všetko v záujme budovania lepšieho sveta.

Sme presvedčení, že ľudstvo má potenciál vyriešiť problémy, ktorým čelí, prostredníctvom slobodného bádania, vedy, sympatií a predstavivosti v prospech mieru a ľudského rozkvetu.

Vyzývame všetkých, ktorí zdieľajú toto presvedčenie, aby sa s nami spojili v tomto inšpiratívnom úsilí.

 

Be the first to comment on "Deklarácia moderného humanizmu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*