Rokovanie ÚR SP a oceňovanie humanistov pri príležitosti 20. výročia vzniku Spoločnosti Prometheus

Ústredná rada Spoločnosti Prometheus (UR SP) 4. decembra 2010 na svojom záverečnom rokovaní v roku 2010 ocenila humanistov, ktorí niesli zástavu humanizmu v predchádzajúcom období.

V ďalšom programe Ústredná rada prerokovala Kontrolu uznesení Ústrednej rady Správa o činnosti Predsedníctva ÚR SP, Správu o hospodárení a plnení rozpočtu na rok 2010, Plán práce na rok 2011, Návrh aktivít Kampane ku sčítaniu ľudu v roku 2011, a Návrh rozpočtu SP na rok 2011.

Cieľom tohto materiálu však nie je informovať o celom priebehu rokovania ale iba o jeho slávnostnej časti — odovzdávaní ocenení humanistom, ktorí sa zaslúžili o šírenie humanizmu na Slovensku v priebehu uplynulých 20. rokov. Toto oceňovanie je zavŕšením aktivít, ktorým chcela SP poďakovať všetkým, čo sa výrazne zapojili do jej činnosti v minulom období.


Medaily a plakety pripravené na odovzdanie verným humanistom.


Zvedavý pohľad fotoaparátu na účastníkov rokovania Ústrednej rady a ďalších pozvaných hostí.

Niekoľko fotografii z oceňovania, ktoré sa uskutočnilo v úvode rokovania Ústrednej rady.

prusako.jpg, 10kBsidor.jpg, 37kB
Na malej fotografii vpredu Matej Beňo, v pozadí vpravo preberá ocenenie Peter Prusák z rúk predsedu spoločnosti Romana Hradeckého. Na veľkej fotografii zľava doprava Oľga Blažková, ocenenie preberá Milan Sidor z rúk Romana Hradeckého a Mariana Baťalu, celkom vpravo sedí Ján Chudík.


blaskovao.jpg, 42kBczupil.jpg, 6,2kB
Na veľkej fotografii v popredí zľava doprava Miroslav Kožuch, Július Voskár, ocenenie preberá Oľga Blašková. Na malej fotografii v popredí Rudolf Blaho, za ním vpravo ocenenie preberá Michal Czupil.


obed.jpg, 56kB
Foto pred začiatkom slávnostného obeda.


vestibul.jpg, 50kB
Niektoré tlačené materiály Spoločnosti Prometheus a časopis Prometheus vystavené vo vestibule hotela Danubia Gate v deň rokovania Ústrednej Rady v tomto zariadení.


Nie všetci ocenení sa mohli zúčastniť slávnostného aktu v Bratislave a preto im boli odovzdané pri inej príležitosti alebo v súkromí.

hraskoo.jpg, 9,6kBsabo.jpg, 35kB
Na malej fotografii profesor Pavol Hraško preberá ocenenie od predsedu Spoločnosti Prometheus v súkromí. Na veľkej fotografii preberá Ivan Šabo (vpravo) ocenenie od Stanislava Kizeka (vľavo) vo hvezdárni pri gymnáziu V. P. Thótha v Martine.