Útoky na sekulárny humanizmus

Rastislav Škoda

Sústavne čítame a počúvame výroky kazateľov a iných kňazov a biskupov, spisovateľov, umelcov, politikov, ba aj príslušníkov iných odvetví spoločnosti vrátane vedcov, ktoré urážajú vyše milióna Slovákov a milióny príslušníkov iných národov len pre tú jednoduchú osobnú vlastnosť, že neveria v existenciu boha.

Robia to tým, že im odopierajú vlastnosti, ktoré majú, že im pripisujú vlastnosti, ktoré nemajú a že volajú do boja proti nim. Nekonečné sú ničím nepodložené litánie útokov na humanizmus a výčitiek politickým systémom, ktoré ateizmus pripúšťali alebo podporovali.

Kto sa u nás podrobnejšie zaoberá kritikou ateizmu, charakterizuje ho často ako druh „náboženstva”. Je pravda, že na svete existuje veľa organizácií ateistov, sekulárnych humanistov, agnostikov atď., z ktorých sa niektoré aj samy označujú za náboženstvo, a to napr. aj z praktických dôvodov, ak im to (najmä v USA a Nemecku) umožní daňové úľavy z príjmov. Treba však vedieť, že dve najväčšie organizácie ateistov vo svete, a to IHEU ( Medzinárodná humanistická a etická únia so sídlom v Londýne) a americká AHA (Americká humanistická asociácia vo Washingtone) popierajú, že by ich sekulárny humanizmus či ateizmus bol náboženstvo. Považujú ho za etický, filozofický a vedecký svetonázor, pre ktorý Paul Kurtz z IHEU navrhol názov eupraxsofia, t.j. múdrosť v praxi.

Nepriateľov, resp. protivníkov sekulárneho humanizmu možno zhrnúť pod označenie „náboženská pravica”. V USA je to Religious Right. Jej vedúce postavy v cirkevnom živote a politike, združené v mocných a bohatých organizáciách typu Heritage Foundation, Creationist Institute, Concerned Women of America atď. hlásajú, že hlavné organizácie amerického – a svetového – verejného života vrátane American Civil Liberties Union, National Organization of Women, National Endowment for the Arts, National Association of Biology Teachers, Ford a Rockefeller Foundations, National Council of Churches, liberálne krídlo Demokratickej strany, dokonca aj OSN, UNESCO, MIT a univerzity Harvard a Yale a dva tisíce ďalších univerzít a kolégií – sú ovládané ideológiou sekulárneho humanizmu. Na jednej strane sa možno nad takýmto zveličovaním zasmiať, na druhej starne je bezpochyby pravda, že humanistické hodnoty a sekularistický svetonázor presakujú celú modernú životnú kultúru už na skoro celom svete. Modernizmus a sekulárny humanizmus sú do určitej miery synonymá. Odmietať vplyvy sekulárneho humanizmu v súčasnom svete znamená otočiť koleso dejín späť do predmoderného veku viery – treba to dokazovať poukazom na talibánov v Afganistane, moslimských imámov v Iráne, židovských fundamentalistov v čiernych kaftanoch v Izraeli, protestantských menonitov v USA a Paraguaji či oranžských royalistov v Severnom Írsku?

Ateistom sa vytýka, že podrývajú morálnu štruktúru ľudskej spoločnosti na celom svete, v našej krajine konkrétne kresťanské základy nášho národa. Táto vymyslená ohovárka uráža milióny slušných ľudí a postihnutí ju dôrazne odmietajú. Tvrdia, že ateisti, sekulárni humanisti a agnostici rozhodujúcou mierou prispeli k pokroku a rozvoju ľudskej spoločnosti, demokratických slobôd a ľudských práv.

Kardinál Korec v jednom rozhovore prezrádza, že

„nechcel by som byť neveriaci, lebo neviem, akých hodnôt by som sa mal zachytiť a na akom základe”.

Prekvapuje ma, že muž takého veku a vysokého teologického vzdelania priznáva také základné nevedomosti – alebo zabudol (čo je ostatne ľudská vlastnosť). Nie je predsa možné, aby sa vo svojom dlhom odbornom živote stretal len s ľuďmi v reverendách a s biskupskými mitrami a že by sa nebol stretol so stovkami ľudí a mien, o ktorých vedel, čítal alebo sa dopočul, že sú to síce neveriaci, ale inakšie veľmi slušní ľudia.

Zo všetkých pódií kresťanskej pravice zaznieva výzva pripraviť sa, postaviť sa, pokračovať, zintenzívniť boj atď. proti ateizmu a eliminovať neverectvo z verejného života. Pamätáte sa na výzvy pápeža Jána Pavla II. evanjelizovať či reevanjelizovať východnú Európu po páde komunizmu? V každodennom živote je odtiaľ len krôčik k požiadavke, aby verejným zamestnancom nemohol byť ateista, no a univerzitným profesorom už vôbec nie. Stalo sa to a mnohí boli vyhodení. Oveľa väčšmi však ateistov postihlo ich vyškrtnutie zo zoznamu organizácií, ktoré dostávajú štátne podpory. Na inom mieste sa podrobnejšie rozoberá skutočnosť, že cirkvi a náboženské spoločnosti dostali v roku 2000 finančné prostriedky zo Štátneho rozpočtu vo výške 519 607 000 Sk. Pri sčítaní obyvateľstva r.1991 sa 20 % občanov SR neprihlásilo k žiadnemu náboženstvu, no ich organizácie nedostali od štátu nijakú podporu.

Konkrétne sa sekulárnemu humanizmu vytýka päť „hriechov”:

– ateizmus, vrátane naturalizmu, racionalizmu, deizmu a agnosticizmu, čo by sa dalo označiť za formy sekulárneho humanizmu a proti ich odmietaniu sa vlastne nedá veľa robiť; tí, ktorých to zaujíma, môžu diskutovať a prípadne robiť na základe argumentov závery o rozličných názoroch. Mám však vážne námietky proti tomu, ak sa výraz „ateista” používa ako urážka nielen na označenie tých, čo neveria v existenciu akejsi najvyššej bytosti, ale aj tých čo majú prípadne o bohu iný názor. Veľmi podobne označovali za ateistov rímski pohania Židov a kresťanov a v 16. a 17. storočí bolo slovo „ateista” vyhradené pre polemikov v rámci reformácie a rodiaceho sa Osvietenstva.

„Ateistom ste mohli nazvať kohokoľvek zo svojich nepriateľov asi tak, ako boli ľudia koncom 19. a začiatkom 20. storočia pasovaní na «anarchistov» a «komunistov»” (Karen Armstrongová Dějiny Boha, Argo Praha 1996) .

Citácií tohto druhu by sa v našej tlači našlo veľmi veľa. Uvediem len jednu.

Marína Čarnogurská z Kabinetu otrientalistiky uverejnila v mesačníku Filozofia (č.3/1997) polemiku na ohlas doc. Jána Letca vo veci „modelov teórie bytia ako odrazov či obrazov kreačno-evolučnej a trinitárnej ontologickej reality” (prepáčte za výrazy) a na záver protestovala proti Letzovmu svetonázoru, že „Boh je láska a zoslal svojho syna, aby nás spasil”. Nesúhlasila s tým, že kresťanská teológia z hrôzostrašnej sadistickej smrti syna božieho na kríži urobila symbol vrcholného aktu lásky a záchrany ľudstva. Noviny Slovenská republika obratom nazvali článok „militantne-ateistickou” urážkou kresťanov a pán František Vnuk vyzýval biskupa Baláža, aby vydal „ohlas na spoluobčanov SR”, aby demonštrovali proti takémuto útoku na kresťanské hodnoty a tradície.

– učenie o evolúcii – Darwin je arcinepriateľom náboženskej pravice. Pripúšťam, že na úrovni našich stredo- a vysokoškolákov – a v dôsledku toho aj v priemernej populácii, ktorej deti nemali možnosť študovať za stotisíce v New Yorku a Harvarde – nie je v tomto ohľade situácia u nás a vôbec v Európe taká katastrofálna, ako v USA. Ale nemal som dobrý pocit, keď som v „Listoch čitateľov” viacerých novín už viackrát narazil na mienku zdanlivo jednoduchých ľudí, že človeka predsa nemožno považovať za druh opíc –

„a kto ho za zviera považuje, musí očakávať, že sa bude chovať ako zviera.”

 Títo pisatelia zabudli, že práve ľudia z poslušnosti k jednému alebo druhému bohu, náboženstvu alebo cirkvi, pozabíjali v priebehu tisícročí nespočetné množstvo príslušníkov vlastného druhu alebo rodu.

– „amorálnosť”, ktorú vraj charakterizuje najmä pripúšťanie pred- a mimomanželských sexuálnych vzťahov, schvaľovanie feminizmu, homosexuality, umelého prerušenia tehotnosti, eutanázie a práva umrieť atď. Zabúdajú, že základy morálnosti a etiky sa vyvinuli dávno pred zrodom nielen moderných, ale akýchkoľvek náboženstiev – že napr. často citované Desatoro ako charakteristika dobrých kresťanov má korene v židovstve a toto ich prebralo od starších susedných kultúr pohanských národov. Z toho dôvodu ich nemuseli Cyril a Metod prekladať do reči našich predkov, lebo tí už aj tak poznali zákaz vraždy, krádeže, krivého svedectva, uctievali svojich rodičov – a vedeli slávne sláviť sviatky. Vie niekto niečo o ich prínose k zvýšeniu morálnosti Svätoplukových synov? Zlepšili kresťanskí misionári o byľku mravy pohanov, černochov alebo Indiánov?

– autonómia človeka – názor, že je možné žiť slušným etickým životom bez toho, žeby človek veril v boha a že človek môže rozriešiť svoje životné problémy z vlastnej sily a za pomoci priateľov. Humanisti sú presvedčení, že existujú dosiaľ nevyužité pozitívne ľudské schopnosti robiť dobro. Stačí dotknúť sa problematiky antropotechník a vnucuje sa spomienka na Kopernika, Galileiho a odmytologizovanie neba. Vtedy cirkev odsúdila heliocentrickú sústavu nie preto, že by ohrozovala vieru v boha-stvoriteľa, ale že bola v rozpore s doslovným božím slovom v biblii. Dnes odsudzuje biotechnológiu a zakazuje výskum kmeňových buniek tiež nie preto, že by to ohrozovalo vieru v boha-stvoriteľa, ale aby nemusela odvolávať zbytočné a nepochopiteľné dogmy, vrátane dogmy o pápežovej neomylnosti, ktorá zbavuje jednotlivých veriacich svojprávnosti.

Poslušnosť je síce cnosť, ale má svoje hranice a prikazovať nemožno hocičo a hocikomu; je prinajmenšom neaktuálne prikazovať dnešnému modernému človeku vieru v božskú trojicu, premenenie chleba a vína na telo a krv Kristovu alebo nanebovzatie panny Márie. Inštitúcia svetskej vrchnosti síce uľahčuje organizáciu spoločnosti, ale presahuje fantáziu demokrata nechať sa zvoliť za zástupcu boha na Zemi a v tejto funkcii vysielať svojich zástupcov do všetkých kútov sveta, aby tam lobovali za zákony, ktoré do podrobností diktujú zásady intímneho súkromia v manželskom živote.

– globalizácia v zmysle planetárnych ľudských práv, t.j. práv platných pre všetkých ľudí na celom svete. Pozor, nie ultraliberalizmu trhového hospodárstva s postupnými privatizáciami všetkého cenného, čo kedysi patrilo štátu a čo vybudovali občania za posledných asi dvesto rokov na spoločnej postati z vlastných prostriedkov a vlastnými rukami; uznávam, že niekedy aj za pomoci lacnej cudzej pracovnej sily.

Zlomyseľné verejné biľagovania musia humanistov znepokojovať. Humanisti sa musia obávať, že pri určitom zložení zákonodarného zboru, resp. vlády, a v prípade ďalšieho posilnenie určitých kruhov blízkych vláde a ovládajúcich masmédiá dôjde k obmedzeniu práv a slobôd nielen sekulárnych humanistov, ale všetkých Slovákov.

Sú na Slovensku ľudia, ktorí by v USA boli členmi Náboženskej pravice, ktorí si prajú, aby naša vlasť bola štátom, kde bude zakázané umelé prerušenie tehotenstva, kde sa homosexuáli nesmú brať ani adoptovať deti, kde sa na školách učí kreacionizmus, kde sa nemorálne učenia Starého aj Nového zákona stanú štátnymi zákonmi, kde si katolícka cirkev bez kontroly uchmatáva stále rastúcu neprimeranú časť štátneho rozpočtu (a dopraje omrvinky aj iným trinásť cirkvám), – skrátka, kde zavládne teokracia horšieho typu, ako sme ju mali v rokoch 1939-1945.  ?

26 Comments on "Útoky na sekulárny humanizmus"

 1. Na Slovensku je každý piaty občan ateista? Zarátali ste tam aj môjho kocúra?

 2. cibrinka, ver tomu, ze po kratko po zavedeni cirkevnej dane neostane ani 5 ludi z dediny veriacimi… ale to uz bude neskoro, lebo vsetci akoze veriaci zakruzkovali pri scitani ludu to spravne policko, a fico s kazimirom si ich najdu…

 3. Ivan… koľko by bolo na Slovensku ateistov, keby si za ateizmus museli platiť? Registačné formuláre nevypovedajú o duchovnom rozmere populácie. Pozrite sa na susednú českú republiku. Vraj najteistickejší štát! Dnes s nálepkou najpoverčivejší štát na svete. Toľko bludárov a šarlatánov neuvidite ani … nikde.
  Niet ateistu. Nikdy som takého nestretol. Každý prinajmenšom verí, že boh neexistuje. Bez dôkazu. 🙂

 4. V Čechách i na Slovensku je nepochybně dost pověrčivých lidí. Nicméně vzhledem k tomu, že podstatou ateismu je odmítání existence nadpřirozených bytostí, mezi nimi mnoho ateistů nebude už z definice. Celé křesťanství není ve své podstatě nic jiného než pověra, takž si myslím, že Slovensko za Čechami v tomto ohledu nezaostává.

  Z hlediska ateismu je křesťanství prostě ideologie, podobně jako marxismus, který vyznává pan Škoda. Oběma jde o naprosté ovládnutí společnosti, co největší moc a bohatství. Je-li pro člověka důležitá osobní svoboda, jsou pro něj obě nepřijatelné.

 5. …prostě ideologie, podobně jako anarchokapitalismus, který vyznává pan Fraj.

 6. Pán Fraj. Tá Vaša úvaha má podstatný problém v tom, že kresťanstvo, predovšetkým inštitualizované v RKC, háji slobodu jednotlivca aj cez Vatikánske zmluvy, napr. presadzovaním výhrady vo svedomí aj pre ateistov. Povedzte, čo je to za totalitnú ideológiu,ktorá usiluje o slobodu jednotlivca? Hm? Navyše kresťanstvo nástojí napravde aj o sebe samom. To stúpenci povier nemajú radi. Je to práve ateizmus ako filozofia, filozofický ateizmus,dnes tvoriaci bázu mnohým protikresťanským a ateistickým ideológiám, ktorý prerástol v ateizmus mytologický až rozprávkový. Argumentačné vybavenie odporcov kresťanstva totiž stojí na mýtoch,ktoré sa buď nikdy neudiali alebo na prekrútených dejinných udalostiach.Napr. rozprávka o detskej krížovej výprave, o bilionoch obetí inkvizície, DaVinciho kód, súdruh eštébak Banáš s jeho knihami, rozprávka Procházkovej o Mariánskom stĺpe v Prahe atď. Ateizmus je len ontologický postoj,ktorý v čistej podobe v skutočnosti nenájdete A to je problém Čiech. Odkedy Česi prestali veriť v Boha (náboženstvoprávda a lásky), súochotní uveriť kdeakej hlúposti a stavať ateisticko-bludárske chráme za miliardy českých korún. Napríklad ten kolos kdesi v západných Čechách. O úpadku vzdelanostnej úrovne ani nehovoriac.

 7. Za preklepy sa ospravedlňujem.

 8. Vaše uvaha stojí na několika mylných předpokladech.
  1/ RKC nehájí svobodu jednotlivce. Útoky, často agresivní a primitivní na jednotlivce s jiným názorem na kresťanská dogmata (myslím dogma v obecném slova smyslu, nikoliv “certifikovaná” katolická dogmata o Marii), dokazují něco jiného. Zřejmě mají křesťané svoji vlastní definici svobody, ale to by bylo na jinou debatu.
  2/ Je mylná vaše představa, že ateisté jsou zblblíci opirající svoje nazory o knihy Dana Browna a podobné nesmysly. Vy jste si vytvořil svého vlastního ateistu v takové podobě, na kterou můžete snadno útočit, zesměšňovat ji a různými způsoby jinak dehonestovat. To svědčí více o vaší úrovni, než o úrovni ateistů.

  Je zcela zjevné, že o argumentačním vybavení ateistů nevíte vůbec nic a tuto neznalost jste nahradil nesmysly vlastními nebo nesmysly vyráběnými KC v rámci antiateistické propagandy. Obavám se, že na této úrovni pro mne debata ztrácí smysl. Debata je pro mne výměna argumentů a nikoliv ten posměšný pokřik, který tvoří většinu vašeho příspěvku. Hezký den.

 9. pro Lemmyho – nepamatuji se, že bychom se někdy bavili, natož o anarchokapitalismu. Nehchte prosím podobných útoků.

 10. Jozef Fraj.
  Kým na kresťanov ste použili princíp kolektívnej viny, konkrétne výhrady na ateistických jednotlivcov ste vztiahli na celú komunitu ateistov a bránite ju pred použitím princípu kolektívnej viny.

  Predpokladám, že ste dosť inteligentný na to, aby som túto argumentačnú blbosť nemusel analyzovať. Preto Vás vyzývam, aby ste sa vrátili k slušnej diskusii, ak ste vôbec slušnej a vecnej diskusie schopný.

  Prejdem ku konkrétnej veci. Dokážte Vaše tvrdenie, že RKC potláča práva jednotlivca!

 11. Už samotné křtění dětí hned po narození je násilí. Nebo je to snad projev svobodné vůle těch kojenců?

 12. Ústavný súd na SK sa touto vecou zaoberal a vyriekol rozhodnutie, citujem z tlače:
  Súd tiež podľa Horvátha nevyhovel námietke prokuratúry, že nie je v súlade s ústavou, ak rodičia určujú náboženské vyznanie svojho dieťaťa.
  Pokiaľ si vážite zákon, mali by ste tento výrok s pokorou prijať a vziať si ho za svoj.

  Pokiaľ ste ateista, nerozumiem tomu povyku ohľadom krstu – troška vody žiadnemu sopliakovi predsa neublíži. No zrejme aj ako ateista prikladáte krstu metafyzický význam a potom je Vaše pobúrenie opodstatnené.

  Pokúsim sa Vašu logiku rozviesť na drobné. Ak Vám ide o právo dieťaťa, potom je bezprecedentným pôsobom toto jeho právo porušené nielen krstom, ale štátnou príslušnosťou, výberom mena a priezviska, výberom rodičov, materinským jazykom, farbou pleti či krvnej skupiny. A zrejme najfatálnejším spôsobom je porušenéprávo dieťaťa tým, že bolo vôbec počaté.Pýtal sa ho niekto? Čo ak by sa vôbec nechcelo narodiť? A k tomu bez jeho súhlasu mu prepichnú ušné boltce prípadne obrežú. A v prípade ateistických detí – nie je porušením práva dieťaťa spoznať aj náboženský svetonázor okrem ateizmu rodičov?
  Rodičia zastupujú svoje dieťa a majú ako jediný vybrať svetonázor svojmu dieťaťu a vychovávať ho podľa svojich predstáv. A rodičia robia pre svoje dieťa všetko to, čo uznajú pre jeho budúcnosť za prospešné a užitočné.

 13. Josef Fraj | 3. septembra 2014 at 0:05 |

  To, jak mně podsunete něco, co jsem neřekl a potom to, co jsem neřekl, vítězoslavně vyvracíte, je pro věřící typické obecně. Ale na to jsem už zvyklý. Překvapilo by mne, kdyby nějaký věřící argumentoval korektně.
  Nepřikládám křtu metafyzický význam, jak mně podsouváte. Ale z právního hlediska je křest vstupem do určité církve, jehož platnost je trvalá a nelze ji údajně nikdy zrušit. Takové brutální předurčení života člověka bez jeho vědomí je naprostým popřením svobody vyznání a osobní svobody obecně. RKC dobře ví, že v dospělostí (tak jako tomu bylo v počátcích křesťanství) by dnes do cirkve vstoupil jen málokdo, tak si svoje členy vyrábí násilným křtem.

 14. Ak je to akt násilia, potom je povinnosťou detí podať na svojich rodičov žalobu a nástojiť na ich odsúdení na mnohoročné tresty odňatia slobody.
  Krst z pohľadu svetského práva nemá žiadnu váhu. Ak ste ateista, tak ho proste budete ignorovať. V čom je problém?

 15. Josef Fraj | 3. septembra 2014 at 0:32 |

  Po křtu následuje indoktrince kresťanskymi dogmaty a pověrami v ranném dětství. Psychologové i církev ví, že indoktrinace v tak brzkém věku se zapíše do vědomí či podvědomí člověka tak hluboko, že se jí většina lidí nedokáže vzepřít ani v dospělosti. V prvních stoletích vstupovali křesťané do církve až dospělosti s plným vědomím toho, pro co se rozhodují a k čemu se zavazují. To bylo čestné. V prvních stoletích by se dalo i o církvi říci, že byla čestná. Ovšem po milánském ediktu se křesťanství stalo státní mocenskou ideologií, kněžské funkce zdrojem bohatství a moci. Dospělí lídé samozřejmě viděli rozpor mezi slovy a činy, viděli to obrovské pokrytectví církve. Neměli už žádný důvod stávat se křesťany, leda ze strachu nebo z touhy po moci a bohatství. Členů církve ubývalo a proto si musela členství zajistit násilným křtem kojenců. To je celé.

 16. Takže vy by ste radi indoktrinovali deti protikresťanskými bludmi? To ale rovnako platí to, čo tvrdia psychológovia. Zaujímavé je, že indoktrinácia Popoluškou alebo Santa Klausom sa na deťoch nijak neprejavuje.
  Deti cirkví vstupujúcich do cirkvi až v dospelosti sú rovnako vychovávané vo viere – takže ide vám len o formálne – z pohľadu ateistu – ošplechnutie vodou. Ten záver vášho príspevku je opäť z kategórie rozprávok. Ľudia sa vracajú k viere preto, lebo je logická a racionálna. Práve naopak – prípad Česka ukazuje, ako končí iracionálny ateizmus – poverami v karty a duchovný gýč. Takto duchovne vyprahnuté decká potom radi siahnu po alkohole a drogách.

 17. Opět mně vkládáte do úst něco co jsem neřekl. To už začíná být opravdu otravné. Neřekl jsem, že chci kohokoliv indoktrinovat. Řekl jsem, že by se každý měl rozhodnout sám v okamžiku, kdy ví o čem se rozhoduje, tak jak tomu bylo i v křesťanské církvi před tím, než se z ní stal mocenský nástroj státu. To je něco úplně jiného. Chápete ten rozdíl?

  Sám dobře víte, že nejde o “o formálne ošplechnutie vodou” tak co to sem pořád pletete.

  A ještě jednou a naposledy. Ateismus není “povera v karty” a podobné věci, jak se snažíte opakovaně trapně naznačovat. Vy ani netušíte, co to je ateismu, ale si vám v kostele řekli, že to je něco moc ošklivého, tak se snažíte to slovo spojovat s něčím negativním. Je to ubohé.

  Jste ukázkový příklad toho, že věřící nejsou schopni diskuse na témata víry. Absenci argumentů nahrazujete podsouváním nevyřčeného a dehonestací partnera v diskusi. Nestydíte se trochu?

 18. Neexistuje myslenie bez svetonázoru. Veď škola vyučuje vždy na základe nejakého politického rozhodnutia a doktríny a na základe toho sú budované učebné osnovy a vydávané učebnice. Vy dokážete vychovávať deti bez svetonázoru? Ako sa to dá?
  jediný,kto má právo rozhodnúť o výchove svojich detí, je ich rodič. Ak sa zasadzujete o štátom vnucované vzorce výchovy, de facto zoštátňujete deti na základe ideológie sekularizmu.
  Čo iného ako ošplechnutie vodou je z pohľadu ateistu krst? A ako chcete zabrániť krsteniu? Veď Vaše ateistické dieťa môže pokrstiť ktokoľvek,nielen kňaz, dokonca aj lekár, brat,stará mama a nebudete mi veriť, aj iný ateista. :))) Zápis na fare na to nie je potrebný. Zase nahliadate na problematiku kresťanstva cez optiku ateistickej byrokracie.

 19. Pán Fraj,
  ďakujem za vaše slová, súhlasím s nimi.
  Inak máte pravdu, s prispievateľom – pánom Cibrinkom je zbytočné polemizovať. Pripájam sa k vášmu postrehu: “Debata je pro mne výměna argumentů a nikoliv ten posměšný pokřik, který tvoří většinu vašeho příspěvku”. Dodávam všetkých jeho príspevkov.

 20. á pán Čierny došiel. Zase ste si prišli pre argumentačný výprask? 🙂
  Ak chcete diskutovať, pán Čierny, skúste priamo a nie vykrikovať spod postele. Kde sú tí starí dobrí sekulárni oponenti…

 21. prepáčte pán Cibrinka,
  ale vy ste argumenty (dôvod tvrdenia, dôkaz, dôkazový prostriedok; nezávisle premenná veličina určitej funkcie)nikdy nemali a nikdy nepoužili

 22. a nevšimli ste si pán Cibrinka, že som diskutoval s pánom Frajom a nie s vami!? Preto prosím ma neotravujte svojimi výlevmi. Odpočívajte v diskusnom pokoji!

 23. Pán Čierny. Ak si chcete vymieňať líblpoštu s kýmkoľvek,použite na to súkromnú poštu. Toto je verejne prístupný portál, diskusné fórum, a pokiaľ dovoľujú technické parametre tohoto portálu odpovedať na akýkoľvek príspevok, nie je to zakázané alebo nemorálne. Takže prosím neznižujte – aj s pánom Frajom – dôstojnosť tohoto portálu.

 24. Cibrinka. diskusné forum předpokádá diskusi. Té vy, jak už jsem také zjistil, nejste schopen, tak buďte tak laskav a neotravujte ty, kteří spolu diskutovat chtějí. Také nejsem na další vaše repliky zvědavy i když je mně jasné, že se jich nezbavím.

 25. Fraji! Budeme si pinkať? 🙂 Je zaujímavé, že iní radi so mnou diskutujú kade-tade bez problémov. Problémy sú s Vami a teda sú na Vašej strane. Vaše nebetyčné ego prevyšuje mnohonásobne dôvody na také sebavedomie – nečítal som tu od Vás nič zmysluplné. Ale stále dúfam, že ma niečim prekvapíte. 🙂

 26. Inak Fraji, gratulujem. Váš blud “Už samotné křtění dětí hned po narození je násilí. Nebo je to snad projev svobodné vůle těch kojenců?” sa dostal do výberu ateistických nezmyslov:
  https://sites.google.com/site/tvojoponent/viera-a-prax/preco/kategoria-vyznavanie-viery/zoznamy-tem/sviatosti/krst?pli=1

Leave a comment

Your email address will not be published.


*