Humanista roka 2023 – JUDr. Marián Baťala

Marián Baťala sa narodil svojim rodičom v apríli 1954 v Zlatých Moravciach ako druhý z troch synov. Otec bol priamym účastníkom Slovenského národného povstania a po jeho potlačení bol internovaný v koncentračnom tábore v Nemecku. Po Druhej svetovej vojne vstúpil do Zväzu protifašistických bojovníkov, kde bol po celý svoj život aktívnym členom i funkcionárom. Poznanie a skúsenosti s ideológiou a politikou v rokoch 1939 – 1945 ho viedli k tomu, aby svojich synov viedol k poznávaniu ľudskosti a humanizmu.

Rodina sa neskôr presťahovala do Košíc, kde Marián absolvoval základnú školu a získal aj stredoškolské vzdelanie. Po jeho nadobudnutí pracoval v Košiciach v stavebnej projekčnej kancelárii ako projektant. V rokoch 1974 – 1976 absolvoval základnú vojenskú službu, ktorú dokázal využiť aj pre získanie hlbších vedomostí o literatúru a ďalšie vzdelanie. To sa prejavilo po vojenskej službe, keď získal vysokoškolské vzdelanie a v roku 1985 mu bol po vykonaní rigoróznej skúšky udelený titul Doktora práv na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Priamu právnickú prax nevykonával. Devätnásť rokov pôsobil v spravodajskej službe a ďalších desať rokov v kontrolných orgánoch štátu, na daňových úradoch a na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Potom pôsobil v súkromnom sektore a viac sa venoval literatúre, pôsobeniu cirkví, osobitne katolíckej, v slovenskej spoločnosti a z toho vyplývajúcemu ich kultúrnemu, spoločenskému a politickému postaveniu. Je ženatý a spolu so svojou rodinou žije v Košiciach.

Humanistická svadba, Marián Baťala si berie svoju milovanú Ľubku (2018)

V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa Dr. Baťala spoznal s Doc. PhDr. Ondrejom Dányim, CSC., s ktorým udržiaval blízke priateľské styky až do jeho smrti. Impulzom k ich zoznámeniu bola druhá monografia Ondreja Dányiho Politici v sutanách (1984), ktorá sa venovala postaveniu, charakteru, poslaniu, aktivitám a činnosti cirkví v Československu, na Slovensku a v Československej socialistickej republike (ČSSR). Predmetom záujmu Mariána Baťalu bola najmä dominantná všeobecná, teda Rímskokatolícka cirkev, ktorá sa stala predmetom jeho štúdia.

Preto je prirodzené, že svoje dlhoročné štúdium pretavil Marián Baťala k napísaniu monografie Čierna má zelenú s podtitulom Pohľad za zatvorené dvere cirkvi svätej na Slovensku, ktorú vydal v roku 2005. V tejto monografii sa zameral na faktografickú a vecnú analýzu i reakciu na Pastoračný a evanjelizačný plán Slovenskej katolíckej cirkvi v rokoch 2001 až 2006. Knihu spracoval s presvedčením, že prispeje k objektívnemu pohľadu a poznaniu činnosti tejto organizácie z iného zorného poľa ako má cirkev sama a ktorý je blízky státisícom občanov tejto krajiny. Ako autor si prial, aby sa táto kniha stala súčasťou snaženia za človeka nepokriveného a bez poníženia. O úspechu tejto snahy svedčí skutočnosť, že prvé vydanie tejto knihy bolo beznádejne vypredané už v priebehu ôsmich dní a nasledovali ďalšie tri jej vydania.

Dlhoročné vzťahy a priateľstvo s Ondrejom Dányim vyústili v roku 2006 do spoločného rozšíreného spracovania a vydania pôvodnej Dányiho knihy Recidívy klerikalizmu z roku 1989, tentoraz s dodatkom v názve …a Vatikánske zmluvy, ktorú vydali v roku 2006. Do tohto vydania boli aktuálne zaradené a doplnené nové skutočnosti spojené so Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (Vatikánom), vrátane jej čiastkových zmlúv o pôsobení katolíckej cirkvi v ozbrojených silách i zboroch a  v  školskom vzdelávacom systéme Slovenskej republiky.

Aj v tejto súvislosti Marián Baťala zdôrazňuje: Ateisti nie sú nepriateľmi veriacich, ale jednoducho neveria tomu náboženstvu, ktorému veria oni… Aj neveriaci sú ľudia dobrej vôle a je ich veľmi veľa. Veriaci a neveriaci by mali spolupracovať pri budovaní sveta na ktorom spolu žijú.

Priateľský vzťah s Doc. Ondrejom Dányim, zakladajúcim členom Spoločnosti Prometheus, priviedol JUDr. Mariána Baťalu k tomu, že sa stal členom Spoločnosti Prometheus. Tu spoznal mnoho vzdelaných, múdrych a skúsených ľudí. Ako zvykne hovoriť: „Je nielen príjemné, ale aj dobré byť členom tejto vzdelanej a múdrej spoločnosti. Mnohí z jej členov boli publikačne činní a nebyť toho by akákoľvek humanistická literatúra, resp. literatúra orientovaná na humanistické myšlienky a poznávanie humanizmu na Slovensku by veľmi chýbalo a asi by ani nebolo viditeľné.

Členom našej spoločnosti je Marián Baťala dlhé roky, zastával funkciu predsedu Košického klubu a už viac ako desať rokov pôsobí vo funkcii podpredsedu spoločnosti. V roku 2011 bol ocenený vyznamenaním Za vernosť humanizmu. Je autorom viacerých článkov v našom časopise a na webe Spoločnosti Prometheus. Z nich za posledné obdobie zaujal najmä rozsiahly a novými argumentami podložený sedemdielny seriál o živote a kariére talianskeho kardinála Eugenia Pecelliho, neskoršieho pápeža Pia XII.

Preberanie ocenenia. Vľavo predseda SP PhDr. Roman Hradecký, vpravo Mgr. Igor Šabek

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udeľuje JUDr. Mariánovi Baťalovi v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov čestný titul Humanista roka 2023 za dlhoročnú dôslednú analytickú a vedeckú činnosť pri skúmaní a posudzovaní situácie občanov bez náboženského vyznania, za invenčnú, pravdivú a vecne i faktograficky podloženú publikačnú činnosť, za propagáciu i obhajobu humanistických hodnôt a Spoločnosti Prometheus na Slovensku.

Be the first to comment on "Humanista roka 2023 – JUDr. Marián Baťala"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*