Humanista roka 2019 — profesor PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.

Laudácium na oceneného

Osud spoločnosti, ktorej sme súčasťou, zmeny a peripetie doby, ktorú prežívame, to všetko má vplyv na život človeka. Ak je tvorivým vedcom, či umelcom o to väčšmi ovplyvňujú jeho tvorbu, niekedy ho inšpirujú, inokedy brzdia. Ako sa s tým vyrovnáva, o tom rozhoduje predovšetkým jeho osobnostné hodnotové nastavenie. V prípade nositeľa čestného titulu Humanista roka 2019 profesora PhDr. Jozefa Leikerta, PhD. Litt.D. je odpoveď jednoznačná. “ … Nech je život akokoľvek ťažký, musíme viac dávať, aby sme mohli viac prijímať. Dar sú oči, uši, ruky, ústa, aby sme videli, počuli, objali i pobozkali… Treba sa naučiť nielen dar darovať, ale i prijímať. Jedno i druhé s láskou. Dar je hodnota, dar sme my, veď v konečnom dôsledku darujeme seba,” povedal Jozef Leikert.

Stručne predstaviť profesora Leikerta je zložité. Pretože je mimoriadne všestranný — viacrozmerný autor, citlivý básnik, prekvapujúco objavný autor literatúry faktu, vytrvalý a hĺbavý historik. Všetky oblasti jeho tvorby sa navzájom prelínajú, v každej z nich možno odhaliť časť sveta človeka súčasnosti i minulosti, vždy vo vzájomnej súvislosti. Literárny vedec profesor Dalimír Hajko charakterizuje jeho tvorbu nasledovne: „Leikert ako autor literatúry faktu sa celkom logicky inšpiruje impulzmi z oblasti dejín, Leikertovi ako historikovi nie je pri všetkej strohej objektívnosti cudzí pohľad básnika, Leikert ako tvorca poézie vidí na pozadí svojich veršov krásu a odvahu individuálneho vzopätia v súradniciach zápasu o zachovanie človečenstva.”

Rodáka zo Zlatých Moraviec sprevádza literatúra a najmä poézia po celý tvorivý život. Práve v poézii, v lyrickom sebavyjadrení, je ukrytý najdôležitejší kľúč k identifikácii podstatných osobnostných čŕt Jozefa Leikerta. Báseň je výpoveďou o najintímnejších „zákutiach duše”, a hoci hovorí obraznou rečou, neraz vypovie viac než početné teoretické traktáty. Motívy svojej básnickej tvorby vysvetľuje nasledovne: „Báseň je meditácia duše… Uvedomujem si, že poézia svet nespasí, ale môže ho urobiť krajším, lepším a hodnotnejším… Zaujíma ma podstata, zmysel života, jeho význam. Kto sme a kam kráčame… Preto často píšem nielen o živote, ale aj o smrti, umieraní či utrpení… Nie preto, aby som poukazoval na negatíva života, ale aby som hľadal východiská, veď v každom precítení a prebolení je zárodok krásna, po ktorom túžime.” Jozef Leiket je autorom 14 zbierok básní, na Slovensku mu vyšli aj tri knižné výbery básní a bibliofília Večnosť koreňov. Patrí k najprekladanejším slovenským autorom poézie v súčasnosti, preklady jeho diel vyšli v 14 krajinách sveta a v esperante.

Ako novinár, spisovateľ, historik Jozef Leikert čitateľom približuje životy a diela — ako sám hovorí — skromných ľudí, ale podstata jeho prínosu je práve v tom, že cez prizmu skromnosti približuje neobyčajne vzácne a výnimočné osobnosti. Ako autor literatúry faktu, pracujúci metódou orálnej histórie, sústredil pozornosť na štyri tematické okruhy: novodobé dejiny, najmä udalosti súvisiace so zatvorením českých vysokých škôl 17. novembra 1939 s dôrazom na individuálne životné osudy; biografické rozhovory s výnimočnými osobnosťami slovenskej (a čiastočne i českej) kultúry a verejného života; editovanie zborníkových publikácií venovaných osobnostiam kultúrnej histórie a širokospektrálne encyklopedické diela približujúce osudy a dielo osobností Slovenska. Z oblasti literatúry faktu Jozef Leikert vydal 19 kníh. Knihy sú čitateľsky úspešné a kladne hodnotené aj pre spracovanie nezameniteľným rukopisom s preňho typickou poetikou, ktorou neraz kruté udalosti nevšedne „poľudštil”. Za literárnu tvorbu bol ocenený viacerými cenami, napríklad Cenou Egona Erwina Kischa, Cenou Vojtecha Zamarovského, Cenou Roberta Wiliama Setona-Watsona, Cenou Klubu spisovateľov literatúry faktu, či cenou Európskej únie umenia Zlatá Europea alebo Zlatou medailou Leva Nikolajeviča Tolstoja.

Neoddeliteľnou súčasťou osobnosti profesora Jozefa Leikerta je jeho pedagogická a organizátorská činnosť, charakteristická je preňho schopnosťou spájať a harmonizovať. Tieto vlastnosti sa prejavovali a prejavujú vo všetkých obdobiach jeho profesionálneho života, či už v období, keď bol predseda Asociácie spisovateľov Slovenska, hovorca a osobný poradca prezidenta Slovenskej republiky alebo, keď zastával post vedúceho Katedry kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, či dekana Fakulty masmédií na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Legendárnymi sa stali jeho originálne, vždy myšlienkovo jedinečné, filozoficky a hodnotovo obsažné príhovory a prejavy, najmä na promóciách študentov. Obnovil Malú galériu Smeny, Malú galériu Pravdy, založil Galériu Sala Terrena, Galériu na schodoch a Galériu Karola Kállaya. Podpis jeho osobnosti je zjavný pri mnohých kultúrnych podujatiach, vrátil spoločenskú vážnosť a uznanie Wolkrovej Polianke, stál pri zrode viacerých prestížnych a uznávaných cien — Ceny Pavla Straussa, Ceny Jozefa Kronera a Ceny Vojtecha Zamarovského. Rozsiahlu a skoro až neuveriteľnú oblasť aktivít Jozefa Leikerta výstižne charakterizoval bývalý štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Milan Gacík: „Je to taký tichý ‚dynamik’ — vždy absolútne pripravený, absolútne nasadený, absolútne komplexný, absolútne efektívny a absolútne — skromný.”

Priesečníkom širokého kultúrneho záberu Jozefa Leikerta, objektom jeho záujmu, umeleckého i ľudského snaženia je podľa jeho vlastných slov „…človek so svojimi radosťami i bôľmi. Jeho a jedine jeho si všímam a stvárňujem rôznymi spôsobmi. Raz veršami, inokedy literatúrou faktu, vedeckou štúdiou či umeleckým programom. Najviac ma zaujíma ľudská láska vo všetkých podobách. A potom sloboda človeka. Sloboda ako nevyhnutnosť života, myslenia i konania. Bez lásky a slobody sa ťažko žije… Jedno i druhé si treba zaslúžiť. Láska a sloboda neprídu samy a zadarmo. Obe sú ako púpavy, nádherné, keď sa otvárajú slnku, zároveň krehké, keď odkvitajú. Stačí fúknuť a je po nich…”

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje profesorovi PhDr. Jozefovi Leikertovi, PhD., Litt.D. v súlade so Štatútom cien humanistov čestný titul Humanista roka 2019 za významnú a dlhoročnú prezentáciu a obhajobu hodnôt humanizmu a tolerancie, za osobný príklad a výchovu k úcte k človeku, jeho kultúre, hodnotám a slobode.

 

Be the first to comment on "Humanista roka 2019 — profesor PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*