Ceny humanistov 2020 majú svojich laureátov

Ústredná rada Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov na svojom zasadnutí v októbri 2020 rozhodla konsenzom o nositeľoch výročných cien humanistov. Vzhľadom na obmedzenia dané komplikovanou situáciou okolo Covidu-19 sa udelenie a odovzdávanie cien nemohlo uskutočniť v júni či novembri. Preto z rozhodnutia rady sa odovzdávanie uskutočnilo v symbolickej komornej podobe v Bratislave k 10. decembru – Medzinárodnému dňu ľudských práv. Slávnostne Ceny humanistov za rok 2020 budú ich laureátom odovzdané na Dňoch humanistov 2021 v „klasickom“ termíne v blízkosti Svetového dňa humanistov.

Celoslovenské výročné ceny humanistov, ktoré udeľujeme už 13-ty rok, sú udeľované za výnimočné počiny a aktivity pri šírení, presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu na Slovensku. Do vzácneho kolektívu Dvorany humanizmu, laureátov týchto ocenení, v tomto roku pribudli:

Veľvyslanec humanizmu 2020 – PhDr. Ivan Poljak – za celoživotný prínos k obhajobe humanizmu a humanistických hodnôt, za obetavú organizátorskú činnosť a aktivity pri formovaní a rozvoji humanistického hnutia na Slovensku.

Udelenie tohto čestného titulu je vyjadrením poďakovania za skutočnosť, že celých doterajších tridsať rokov Spoločnosti Prometheus je spojených s nenápadnou, prirodzenou, ale najmä veľmi sústavnou a metodickou činnosťou jedného zo zakladateľov a historicky tretieho predsedu spoločnosti Dr. Ivana Poljaka. Bol pri všetkých, bežných i rozhodujúcich, aktivitách spoločnosti. V rokoch 2003 až 2007 zastával funkciu jej predsedu. Práve počas jeho predsedníctva sa podarilo získať grant od amerických humanistov, vďaka ktorému sme začali vydávať v tlačenej podobe Časopis Prometheus – časopis pre občiansku spoločnosť a humanizmus. Časopis, ktorý ako hovorí, dodnes napĺňa úlohu pochodne Promethea, symbolu túžby človeka po poznaní. Celé zdôvodnenie je uvedené v laudatiu.

Dr. Poljak s ocenením Veľvyslanec humanizmu 2020

Humanista roka 2020 – doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. – za významnú a dlhoročnú prezentáciu a obhajobu hodnôt humanizmu a tolerancie, za osobný príklad a výchovu k úcte k človeku, ľudským právam, kultúre, hodnotám a slobode.

Spoločnosť Prometheus oceňuje najmä aktivity a spôsob verejnej prezentácie JUDr. Branislava Fábryho, ktorý sa diskutovaných tém zmocňuje intelektuálne poctivo a v súlade s princípmi akademickej etiky. Vedie vecnú polemiku, bez zamlčiavania či vysporiadania sa s protiargumentami, alebo ich vytrhávania z kontextu, bez útočenia na osobnostné práva svojich oponentov, polemizuje len s ich argumentmi. Polemika z jeho strany je podložená relevantnou, vecnou a právnou argumentáciou s potrebným presahom k historickej chronológii a vývoju, so súčasným zasadením do širšieho medzinárodného a právneho kontextu a tendencií zúčastnených aktérov. Celé zdôvodnenie je uvedené v laudatiu.

Doc. Fábry preberá ocenenie Humanista roka 2020

Symbolické odovzdávanie Cien humanistov 2020 sa uskutočnilo v Bratislave v komornej atmosfére danej obmedzeniami daných pandémiou Covidu-19. Našim cieľom je laureátom cien dať nielen ocenenie, ale aj prejaviť verejné poďakovanie a úctu. Preto, z úcty k nositeľom cien humanistov a ich dielu, budú laureátom cien slávnostne verejne dané na Dňoch humanistov 2021, 18. a 19. júna v Banskej Bystrici.

Informácie o predchádzajúcich nositeľoch Cien humanizmu nájdete na našej Dvorane humanizmu.

Be the first to comment on "Ceny humanistov 2020 majú svojich laureátov"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*