Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., – Veľvyslanec humanizmu 2021

Hneď úvodom musíme pripomenúť, že profesor Erich Mistrík je nositeľom nášho ocenenia a čestného titulu Humanista roka 2014. Ak sme sa v tomto roku rozhodli udeliť mu ocenenie za celoživotné dielo a osobné postoje čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2021, je to priestor aj na to, aby sme si pripomenuli slová, ktorými sa charakterizoval v prechádzajúcej chváloreči: „Narodil som sa v Bratislave v roku 1954, vyrástol som v Bratislave, oženil som sa v Bratislave, deti sa mi narodili v Bratislave, všetky zamestnania som mal v Bratislave, žijem v Bratislave.“ To by však na rozsah jeho aktivít a pôsobenia bola príliš stručná charakteristika a preto ju dopĺňame ďalšími vetami:

Prof. Mistrík počas oceňovania, pri čítaní laudatia.

Vyštudoval odbor estetika – filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na estetickú výchovu, multikultúrnu výchovu a metodologické otázky estetiky. Je zakladajúcim členom Katedry etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Komenského univerzity v Bratislave, kde osemnásť rokov (1990 až 2008) pôsobil ako jej vedúci a viacero rokov zastával aj funkciu prodekana fakulty. V roku 2002 mu bol udelený titul profesor systematickej filozofie. Na katedre pôsobí do dnes. Bez ohľadu na funkcie a tituly, jednoducho stále to je predovšetkým Estetik na Pedagogickej fakulte.

Absolvoval viacero študijných pobytov v zahraničí, prednášal na univerzitách a na iných inštitúciách v Českej republike, Fínsku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Švédsku a USA. Spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami, ako sú napr. Nadácia pre deti Slovenska, Človek v ohrození a UNICEF. Je autorom viacerých publikácií i učebníc pre stredné školy, publikoval desiatky štúdií, odborných článkov, pravidelne vystupuje na domácich a zahraničných odborných konferenciách.

Vytvoril a stále tvorí online Estetický slovník, ktorý je voľne prístupný na internete. Ide o podstatne rozšírenú, skvalitnenú a neustále aktualizovanú verziu Estetického slovníka, ktorý vydal vo vydavateľstve Iris v roku 2007. Tento online slovník tvorí na základe osobnej estetickej koncepcie, ktorá zdôvodňuje úlohu umenia v rozvoji človeka s prihliadnutím na konkrétny kultúrno-historický kontext. Aj keď k septembru 2020 mal slovník rozsah približne už 355 normostrán textu, stále je a zostane podľa jeho slov: vždy nedokončený, ale dáva dobrý pocit.

Z uvedeného by sa zdalo, že prof. Mistrík je profesionálny humanista a to by mohlo stačiť. V Spoločnosti Prometheus však oceňujeme i jeho celoživotnú angažovanosť mimo profesionálneho prostredia. Vzhľadom na jeho schopnosť komunikovať s verejnosťou prostredníctvom sociálnej siete Twitter a internetu všetci máme možnosť vnímať jeho humanistický pohľad na život a udalosti v našej spoločnosti. Sú to predovšetkým jeho príspevky na internetovom portáli SME, kde má vlastný blog.

Na otázku študentského webu Katedry etickej a občianskej výchovy: Na základe čoho si vyberáte témy článkov? so smiechom odpovedal: „Čo ma rozčúli… väčšinou. Pozitívne alebo negatívne, čo mi zdvihne adrenalín.” A my konštatujeme, že mnohé z toho čo „rozčuľuje“ jeho, rozčuľuje i nás humanistov na Slovensku a oceňujeme, že je neohrozeným hovorcom  humanistov nielen na profesionálnom poli, ale i vo verejnom priestore.

Gratulácia k oceneniu od Veľvyslanca humanizmu 2018 doc. JUDr. Jána Chudíka, CSc. (vpravo)

Na svojom blogu sa v marci tohto roka, v čase prísnych opatrení proti pandémii Kovidu-19 ostro ohradil voči slovám premiéra, ktorý bránil otvorenie kostolov pre osobnú modlitbu počas sviatkov Veľkej noci zrovnávaním práce psychológov a kňazov: „Prirovnanie psychiatrie, vedeckého a medicínskeho odboru založeného na vede – k povolaniu, ktoré poskytuje človeku útechu s pomocou predstáv o nadprirodzenom svete, také prirovnanie prudko znevažuje medicínske povolanie. Znižuje psychiatriu na úroveň útechy, na úroveň zamýšľania sa nad životom, na úroveň empatie, na úroveň vyjadrenia spolupatričnosti a na úroveň podpory a poskytnutia nádeje.“ 

Aktívne sa zapojil do kampane Bez vyznania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v prvej štvrtine tohto roka. Spolu s viacerými osobnosťami bol signatárom výzvy Dokončime November 1989, darujme cirkvám slobodu! Vyzýval ľudí k tomu, aby si uvedomili, že sčítanie obyvateľov slúži len na zdôvodňovanie financovania cirkví zo strany štátu. Zdôrazňoval, že pri sčítaní majú ľudia vyjadriť svoj skutočný vzťah, k cirkvi, náboženskému vyznaniu, nemali by a nemôžu vychádzať len z formálneho aktu krstu. Upozorňoval na fakt, že predstavitelia cirkví sa pri nastoľovaní svojich požiadaviek chcú odvolávať na čo najvyšší počet obyvateľov, ktorých údajne zastupujú.

Profesor Mistrík celoživotne otvorene propaguje svoj humanistický svetonázor. Zdôrazňuje, že je prísny evolucionista, pre ktorého je Darwin a jeho evolučná teória základom nielen prírodných vied, ale i základom osobného života a preto neverí na akékoľvek skoky a určovanie diania vo svete a v živote človeka vopred určeným osudom či vôľou nejakej nadprirodzenej sily.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje prof. PhDr. Erichovi Mistríkovi, CSc., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2021 za dlhoročnú aktívnu propagáciu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku, za významnú pedagogickú a vedeckú činnosť, za obhajobu sekulárneho charakteru štátu, práva na slobodu svedomia a myslenia, za otvorený, zrozumiteľný a kultivovane prezentovaný celoživotný humanistický postoj.

Be the first to comment on "Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., – Veľvyslanec humanizmu 2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*