Čo prinieslo sčítanie obyvateľov v krajinách V4

V predchádzajúcich dvoch mesiacoch boli zverejnené výsledky sčítania obyvateľov v Maďarsku i v Poľsku. V Maďarsku posunuli sčítanie obyvateľov pre Covid až na rok 2022, v Poľsku bolo sčítanie zrealizované už v roku 2021, ale výsledky zverejnili až po viac ako dvoch rokoch, v októbri 2023. Po zverejnení týchto výsledkov môžeme urobiť porovnanie týchto štyroch krajín v otázke náboženského vyznania. Skôr však ako uvedieme jednotlivé výsledky, povedzme poukážme si na špecifiká jednotlivých krajín.

Otázka o náboženskom vyznaní nie je povinnou otázkou pri sčítaní obyvateľov, ale je na zvážení každého štátu ako nastaví parametre tejto otázky. Ako dobrovoľná bola táto otázka v Česku, Maďarsku a aj v Poľsku. Povinná bola len na Slovensku! Prejavilo sa to v mimoriadne veľkom percente tých, ktorí na túto otázku neodpovedali. Najviac viditeľné je to v Maďarsku (40,1 %) a v Česku (30,05 %), ale aj percento neodpovedí v Poľsku bolo pomerne vysoké (20,57 %). Toto vysoké percento „neodpovedí“ celkom zrejme ovplyvnilo celkové výsledky zisťovania.

Druhou stránkou problému je zodpovedať PREČO boli tieto údaje zisťované. A na Slovensku povinne! Ako odpoveď na túto otázku a zistené údaje pomôžu pri rozvoji našej krajiny a plánovaní jej obnovy, nevieme. Ak jediným reálnym dôvodom zisťovania príslušnosti či nepríslušnosti k cirkvi (nie náboženskému vyznaniu!) na Slovensku je získať argumenty (platné 10 rokov!) pre prerozdelenie peňazí pre cirkvi podľa nového, nespravodlivého, nesolidárneho a netransparentného, zákona o financovaní cirkví z roku 2019, potom je nevyhnutné, aby naše vládne orgány reagovali obdobne aj na neustály rast počtu občanov bez náboženského vyznania. Žiaľ, že by zistené čísla (1/4 obyvateľov Slovenska) viedli k (aj finančnej) podpore občanov bez náboženského vyznania žiadna vláda neuvažuje…

 Česko

Porovnávať práve tieto štyri krajiny má úskalia aj v svetonázorovej charakteristike každej z krajín. Česká republika patrí medzi najnenáboženské krajiny sveta. Vedome nepíšeme najateistickejšia krajina sveta, pretože pre toto tvrdenie sčítanie poskytuje málo údajov. Byť nenáboženskí, ešte neznamená byť ateistickí. Faktom je, že v Českej republike dlhodobo pokračuje ústup/odchod od oficiálnych cirkví a dlhodobo klesá počet ich veriacich. Len Rímskokatolícka cirkev prišla za posledných desať rokov o jednu tretinu veriacich (o 341 444). Objektívne je však nutné povedať, že dlhodobý pokles veriacich je charakteristický pre absolútnu väčšinu cirkví. Na druhej strane jedine v Česku existuje zisťovaná charakteristika/parameter – veriaci, ktorí sa nehlásia ku žiadnej z existujúcich cirkví. Tu je zaujímavé že ich počet v porovnaní s rokom 2011 vzrástol o 254 833, percentuálne o 2,36 %.

Trend rastu počtu občanov s nenáboženským pohľadom na svet v Česku pokračoval pri sčítaní aj v roku 2021. Oproti roku 2011 zaškrtlo túto pozíciu o5 027 141 ľudí, čo je o 1 423 046 viac ako v roku 2011. Percentuálne to je nárast o 15,24 %.

„Ateistické“ Česko sa stáva ešte „ateistickejšie“…

Sčítanie obyvateľov 2011 2021
Cirkev Počet prihlásených % Počet prihlásených %
Rímskokatolícka cirkev 1 082 463 10,37 741 019 7,04
Českobratská cirkev ev. 51 858 0,50 32 577 0,31
Československá husitská cirkev 39 229 0,38 23 610 0,22
Veriaci nehlásiaci sa ku žiadnej cirkvi 705 368 6,76 960 201 9,12
Bez náboženského vyznania 3 604 095 34,53 5 027 141 47,77
Nezistené 4 662 455 44,67 3 162 540 30,05

 Poľsko

Poľsko sa na rozdiel od Česka nachádza na opačnej strane svetonázorovej mapy sveta. Tieto rozdielne pozície susediacich štátov vyplývajú z rozdielnych dejín oboch krajín. V prípade Poľska navyše príslušnosť ku katolicizmu predstavovala jednu zo základných charakteristík (identifikáciou) poľského národa, najmä v časoch opakovaného rozdelenia (zániku samostatného) Poľska.

Preto neprekvapuje, že v otázke náboženského  vierovyznania jednoznačne dominovala historicky i v súčasnosti Rímskokatolícka cirkev. Všetky ostatné cirkvi a náboženstvá majú v Poľsku len minimálne zastúpenie pod hranicou 0,5 %. Napriek tomu pri sčítaní obyvateľov v roku 2021 došlo k významnej zmene. Všetky väčšie cirkvi zaznamenali výrazný pokles veriacich. Počet veriacich hlásiacich sa k Rímskokatolíckej cirkvi poklesol až o 6 607 403 ľudí a k cirkvi sa v roku 2021 prihlásilo len 71,30 % obyvateľov Poľska oproti roku 2011, kde to bolo 87,58 %, čo predstavuje pokles o 16,28 %.

Svoju úlohu v tomto zohralo aj množstvo škandálov so zneužívaním detí kňazmi, úzke prepojenie katolíckej cirkvi s vládnou stranou ako aj sprísnenie interrupcií proti vôli väčšiny občanov. V Poľsku sa formujú čoraz viac silnejúce nenáboženské, sekulárne hnutia, ktoré odhalili aj skutočnosť, že bývalý pápež Ján Pavol II.  ešte ako krakovský arcibiskup umlčiaval obete sexuálneho zneužívania a pedofilných kňazov chránil presúvaním z jednej fary na druhú.

Počet občanov bez náboženského vyznania sa zvýšil skoro trojnásobne na počet 2 611 506 (oproti roku 2011 je to viac o 1 682 086) ľudí, čo predstavuje 6,87 %-ný podiel. Na otázku príslušnosti k cirkvám neodpovedalo 20,57 % ľudí.

V kedysi skoro čisto katolíckom Poľsku začínajú byť „neveriaci“ čoraz početnejší…

Sčítanie obyvateľov 2011 2021
Cirkev Počet prihlásených % Počet prihlásených %
Rímskokatolícka cirkev 33 728 734 87,58 27 121 331 71,30
Pravoslávna cirkev 156 284 0,41 151 648 0,40
Svedkovia Jehovovi 137 308 0,36 108 754 0,29
Evanjelická cirkev 70 766 0,18 65 407 0,17
Gréckokatolícka cirkev 33 281 0,09 33 209 0,09
Bez náboženského vyznania 929 420 2,41 2 611 506 6,87
Nezistené 3 360 451 8,73 7 823 612 20,57

 Maďarsko

Sčítanie obyvateľov sa v Maďarsku uskutočnilo v októbri 2022 – až jedenásť rokov po predchádzajúcom sčítaní, lebo kvôli pandémii bolo odložené o rok. Takmer po roku boli minulý mesiac zverejnené výsledky. Prípravu sčítania a zverejnenie výsledkov sprevádzali nezrovnalosti. Sčítací formulár ponúkal aj možnosť prihlásiť sa k ateizmu. Táto možnosť však bola zaradená medzi náboženstvá. Ako to bolo u nás v rokoch 1991 až 2011. Maďarský štatistický úrad prisľúbil, že ateistov pripočíta k ľuďom bez vyznania. Keďže však vo výsledkoch nie je počet ateistov osobitne uvedený, nie je zrejmé či úrad naozaj takto postupoval.

Výsledky sčítania sú nejednoznačné, pretože až dve pätiny obyvateľov (40,10 %) odmietlo odpovedať na otázku príslušnosti k náboženstvu. Napriek tomu Kresťanské cirkvi zaznamenali výrazný pokles veriacich, pričom sa k nim prihlásilo len 43,4 % obyvateľov. Dominantná Rímskokatolícka cirkev, privilegovaná maďarským štátom, financiami či propagandou v médiách zaznamenala pokles o 1 047 534 veriacich a jej podiel v maďarskej spoločnosti klesol len na 27,5 %. Prvý krát počet ľudí hlásiacich sa k nejakej viere neprekročil hranicu 50 % a dosiahol len necelých 44 %.

Výsledky sčítania obyvateľov v Maďarsku vykazujú pokles aj v kategórii občanov bez náboženského vyznania, keď sa k tejto pozícii v roku 2022 prihlásilo o 2,1 % menej obyvateľov ako v roku 2011, celkove 1 549 610 ľudí, čo predstavuje 16,1 %-ný podiel. Ako ukazujú skúsenosti zo sčítania obyvateľov na Slovensku v roku 1991 v situácii, keď sa zdôrazňuje kresťanský charakter štátu, návrat ku kresťanským hodnotám a tradíciám, najmä občania bez náboženského vyznania (ale nielen oni) radšej pri sčítaní neodpovedajú na otázku o náboženskom vyznaní, akoby mali deklarovať verejne svoje presvedčenie. Podiel necelých 44 % všetkých veriacich a ťažko analyzovateľná skupina neodpovedajúcich vo výške 40,1 % predsa len v istej miere dostatočne vypovedajú o skutočnej svetonázorovej situácii v Maďarsku.

Proces sekularizácie v Maďarsku tiež pokračuje, počet veriacich v krajine prvý krát klesol pod hranicu 50 %!

Sčítanie obyvateľov 2011 2022
Cirkev Počet prihlásených % Počet prihlásených %
Rímskokatolícka cirkev 3 691 389 37,1 2 643 855 27,5
Reformovaná cirkev 1 153 454 11,6 943 982 9,8
Evanjelická cirkev 215 093 2,2 176 503 1,8
Gréckokatolícka cirkev 179 176 1,8 165 135 1,7
Bez náboženského vyznania 1 806 409 18,2 1 549 610 16,1
Nezistené 2 698 844 27,2 3 852 533 40,1

 Slovensko

Výsledkom sčítania obyvateľov na Slovensku v roku 2021 sme sa už venovali hneď po ich zverejnení. Išlo nielen o prvú reakciu, ale pokúsili sme sa urobiť aj podrobnejšiu analýzu. Zopakujme si teda ako dopadlo sčítanie obyvateľov u nás.

Predovšetkým je potrebné opätovne pripomenúť, že sa nám podarilo dosiahnuť zaradenie otázky o vzťahu k náboženskému vyznaniu hneď na začiatok odpovedí na túto otázku. V rokovaní so Štatistickým úradom SR sme dosiahli zmenu metodiky zisťovania, naša pozícia nebola bez vyznania, ale bez náboženského vyznania a bola uvedená hneď ako druhá samostatná možnosť a nie ako 18-ta v rubrike náboženských vyznaní.

Touto metodikou sa ukázali reálne výsledky svetonázorovej štruktúry na Slovensku. Cirkvi celkove zaznamenali výrazný pokles, oproti roku 2011 poklesol počet ľudí hlásiacich sa k cirkvám o 334 814, čo predstavuje pokles o 8,21  %. Absolútnu väčšinu z toho počtu predstavujú Rímskokatolícka cirkev so stratou 308 766 veriacich (-9,22 %), Evanjelická cirkev a.v. so stratou 29 343 veriacich (-9,28 %) a Reformovaná kresťanská cirkev so stratou 13 526 veriacich (-13,69 %). Naopak početne vzrástli najmä iné neregistrované cirkvi (vrátane moslimov, hinduistov či budhistov) o 33 908 veriacich(+145,28 %), Kresťanské zbory o 10 833 veriacich (+140,32 %), ale aj Gréckokatolícka cirkev o 11 364 veriacich (+5,49 %) a šesť malých cirkví.

Štatistický úrad paradoxne započítal medzi cirkvi aj viaceré ad hoc hnutia, ktoré sú skôr výrazom protestu proti povinnému zavedeniu otázky o náboženskom vyznaní pri sčítaní obyvateľov – Svedkovia Liehovoví, ku ktorým sa prihlásilo spolu 14 207 obyvateľov, Rád rytierov Jedi s 1 389 „veriacimi“, a pastafariani s 590 „veriacimi“. Týchto spolu 16 186 (0,30 % všetkých obyvateľov Slovenska) „veriacich“ by sa malo preto de facto pripočítať k občanom bez náboženského vyznania.

Občania bez náboženského vyznania boli pri sčítaní obyvateľov v roku 2021 skokanmi desaťročia. Oproti roku 2011 vzrástol ich počet o 570 780 obyvateľov, čo predstavoval nárast o 10,35 %. Tento pozitívny výsledok na Slovensku nie je len dôsledkom zmeny metodiky sčítania, ale aj, a najmä, dôsledkom pokračujúceho procesu sekularizácie, ktorý zasiahol celú Európu. A to napriek pozitívnej diskriminácii vybraných cirkví v oblasti finančnej podpory, v oblasti médií, kultúry, vzdelávania, charity a pod. zo strany štátu.

Výsledky sčítania obyvateľov na Slovensko ukázali, že aj ono je súčasťou prebiehajúceho procesu sekularizácie modernej spoločnosti.

Sčítanie obyvateľov 2011 2021
Cirkev Počet prihlásených % Počet prihlásených %
Rímskokatolícka cirkev 3 347 277 62,02 3 035 511 55,67
Evanjelická cirkev ev.a.v 316 250 5,86 286 907 5,27
Gréckokatolícka cirkev 206 871 3,83 218 235 4,01
Reformovaná kresťanská cirkev 98 797 1,83 85 271 1,57
Pravoslávna cirkev 49 133 0,91 50 677 0,93
Bez náboženského vyznania 725 362 13,44 1 296 142 23,79
Nezistené 571 437 10,59 353 797 6,49

Slová na záver

Výsledky sčítania obyvateľov z roku 2021 ukázali, že nielen v Európe, ale ja na Slovensku i v susedných krajinách Višehradskej štvorky pokračuje všeobecný trend sekularizácie spoločnosti, čo sa prejavuje neustálym a čoraz viac viditeľným nárastom počtu obyvateľov bez náboženského vyznania. Sekulárna časť spoločnosti sa stáva silnejšou a v konkurencii cirkví získava novú silu a pôsobí v spoločnosti oveľa rýchlejšie a s väčšou výdržou.

Podrobná analýza výsledkov sčítania ukazuje, že podiel občanov bez náboženského vyznania je výrazne vyšší pri mladších generáciách. Juraj Majo vo svojej štúdii No, musím veriť v seba; Inak to nemá zmysel – Náčrt cesty nenáboženstva mladých ľudí na Slovensku uverejnenej v časopise Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied Slovenský národopis č. 70(4)/2022  upozorňuje, žeproces zmeny náboženského prostredia na Slovensku zahŕňa mnoho prúdov a výrazný nárast občanov bez náboženského vyznania medzi najmladšou časťou populácie je procesom určujúcim trend, ktorý rozhodne ovplyvní demografiu hlavných náboženských skupín na Slovensku v budúcnosti.“

Súčasne zdôrazňuje:Údaje a prieskumy po roku 1990 čoraz častejšie odhaľujú, že naša spoločnosť je otvorená sekulárnym a nenáboženským myšlienkam a formáciám. SVETONÁZOROVÁ POZÍCIA BEZ NÁBOŽENSTVA, ktorá bola spočiatku vnímaná ako okrajová skupina čudákov (Ako je možné neveriť?!), sa stáva pozíciou, ktorá ZÍSKAVA VIAC NEŽ LEN ŠTATISTICKÚ SILU. (zvýraznil autor článku) … Osobitná pozornosť by sa mala venovať procesu interakcie nenáboženského svetonázoru s inými denomináciami v dôsledku rastúcej a viac-menej priznanej rozmanitosti svetonázorového prostredia.“

Preto je logické pýtať sa: Bude aj na Slovensku rozmanitosť svetonázorového prostredia konečne súčasťou praktickej politiky štátu?

Podkladová fotografia pre titulku: Nino Souza, Pixbay.com

Be the first to comment on "Čo prinieslo sčítanie obyvateľov v krajinách V4"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*