Konečne reálny obraz religiozity Slovenska

Okamžite po zverejnení prvých výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov Štatistickým úradom sa rozvinula veľká interpretačná vojna o vysvetlenie zverejnených výsledkov. Vojna je o to väčšia, o čo viac je predmet súboja ideologický. Týmito ideologickými výsledkami sú v prvej etape predovšetkým otázky národnosti a náboženského vyznania.

Štatistický úrad v prvej etape prezieravo zverejnil len základné dáta, doplnil ich o pár zaujímavostí, bez akejkoľvek interpretácie. Na druhej strane sa v médiách objavilo množstvo „zasvätených“ komentárov vysvetľujúce zverejnené dáta, plné účelových informácií a doplnkových „overených“ nových dát. Na dôkladnú analýzu výsledkov sčítania je potrebný čas a vecná diskusia i argumentácia.

Ide naozaj o prekvapenie?

Najväčším prekvapením v týchto „ideologických“ výsledkoch je skokový nárast občanov bez náboženského vyznania o viac ako 10 % na celkový počet 1 296 142 obyvateľov, čo predstavuje ¼ všetkých občanov. V tejto otázke sú občania bez náboženského vyznania skokanmi desaťročia! Štatistický úrad toto prekvapenie uviedol len v nadpise tlačovej správy a spresnil v jednej vete v texte správy. Viac nevysvetľoval. Predstavitelia oficiálnych cirkví to väčšinou zobrali na vedomie či ako výzvu, alebo uviedli svoje vybrané údaje, ktoré naopak potvrdzujú stabilitu a nie pokles. Ako teda môžeme vysvetliť toto prekvapenie?

Štatistický úrad pri sčítaní obyvateľov v roku 2021 na rozdiel od predchádzajúcich troch sčítaní od roku 1991 tentoraz zjednotil metodiku zberu údajov so sociologickými zisťovaniami. Viedli ho k tomu zrejme aj rozdiely vo výsledkoch sčítaní a sociologických výskumov. Predchádzajúce sčítania doteraz generovali pre občanov bez náboženského vyznania výsledky síce postupne mierne rastúce z 9,8 na 13,4%, ale o 7 až 18 % nižšie ako sociologické výskumy. Mimochodom aj samotného Štatistického úradu SR!

Zdroj: Štatistický úrad SR

Výsledky sčítania 2021 poskytujú slovami sociológa Miroslava Tížika nie prekvapenie, ale „presnejší obraz“. Predstavujú konečne reálny obraz o situácii na Slovensku v tejto otázke. Potvrdzujú, rovnako ako sociologické výskumy, reálnu existenciu minimálne štvrtiny občanov Slovenska s nenáboženským náhľadom na svet. Potvrdzujú postupný proces sekularizácie slovenskej spoločnosti. Potvrdzujú odklon časti obyvateľov od tradičných náboženstiev a potvrdzujú mierne rastúcu príťažlivosť nových, medzi nimi aj východných, náboženstiev.

Nejde len o peniaze

Potvrdzujú aj skutočnosť, že doterajšie výsledky sčítania boli zneužívané na zdôvodňovanie systematickej podpory a financovania vybraných cirkví. Nový zákon o financovaní cirkví z novembra 2019 sa oficiálne opieral najmä o výsledky sčítania. Dokonca v nadväznosti na ne zákon obsahuje aj teoretickú možnosť zníženia príspevku cirkvám. Potvrdilo sa však, že skoro určite žiadne sčítanie nebude reálne viesť ku zníženiu príspevkov. Naopak tento zákon len zabetónoval nárok cirkví na konkrétnu a neustále rastúcu výšku príspevkov zo strany štátu. Potvrdilo sa, že vo svojej súčasnej podobe tento zákon nie je ani solidárny a ani spravodlivý.

Tridsať rokov doterajších výsledkov predchádzajúcich sčítaní bolo využitých v rozpore s našou ústavou na zdôrazňovanie len kresťanského charakteru Slovenska, na budovanie a upevňovanie pozícií náboženstva a cirkví v spoločnosti, ale aj v štátnom aparáte. Za toto obdobie sa napríklad postavilo 2 223 nových kostolov a ich celkový počet v roku 2020 dosiahol 6 296. Ďalších 42 je rozostavaných. Celkový počet aktívnych duchovných na Slovensku v tom istom roku dosiahol počet 5 006.

Ukážka z druhého animovaného videa, ktoré sme vydali ku Sčítaniu obyvateľov.
Všetky štyri videá si môžete pozrieť na tomto odkaze.

V roku 2019 bol celkový počet len katolíckych kňazov 2 812 duchovných, čo predstavuje 1 941 občanov na jedného z nich. Pre porovnanie, podľa najnovšej štatistiky katolíckej cirkvi, ktorú vydáva každoročne Vatikánska agentúra Fides, v Európe v roku 2019 pripadlo na jedného kňaza 4 820 obyvateľov. Pre lepšie porozumenie: Na Slovensku sme podstatne lepší, dosahujeme len polovicu európskeho priemeru!

Aj toto sú dôvody prečo za posledných dvadsať rokov vzrástli výdavky na štátom registrované cirkvi len na ministerstve kultúry o 300 percent na súčasných viac ako 52 miliónov eur.

Výsledky sčítania 2021 však potvrdzujú aj neoprávnenú tvrdosť zákona o registrácii cirkví a nezmyselnosť hranice 50 000 podpisov pre registráciu novej cirkvi. Posledné dve cirkvi, ktoré dokázali pred 13 rokmi splniť predchádzajúcu podmienku „len“20 000 podpísaných dospelých členov dosahujú podľa výsledkov posledného sčítania 2021 len 377, resp. 311 členov vrátané detí! Potvrdzujú aj to, že by sa štát už mal prestať tváriť, že na Slovensku existuje len 18 registrovaných cirkví a neexistuje tu viac ako 50 ďalších náboženstiev a cirkví, ktoré môžu vďaka tejto nezmyselnej právnej úprave existovať len pod hlavičkou občianskych združení či nadácií. Ich modlitebne i duchovní sa nenachádzajú v žiadnej štatistike.

Nejde len o odluku

Sčítanie 2021 súčasne ukázalo aj to, že štát a jeho predstavitelia by konečne mali prestať ignorovať občanov s nenáboženským náhľadom na svet, ich potreby a hodnoty. Je pravdou, že netvoria homogénnu skupinu, ale sú prirodzene diferencovaní a rôznorodí. Tak ako veriaci občania, ktorých organizácie štát podporuje od 3 miliónovej inštitúcie až po cirkev, ku ktorej sa hlási 73 obyvateľov, vrátane detí. Pri odluke cirkvi od štátu nejde len o peniaze z ministerstva kultúry pre cirkvi, ale o rovnocenné postavenie občanov bez náboženského vyznania, podporu ich aktivít nielen finančne, ale najmä o celkovú podporu štátu a samospráv aj tejto skupiny obyvateľov. Porovnateľne s terajšou podporou len registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam.

Zverejnené výsledky sa okamžite rozhodla využiť strana Sloboda a solidarita, ktorej dvaja poslanci, Miroslav Žiak a Roman Foltin, zvolali okrúhly stôl k odluke cirkvi od štátu. Za okrúhly stôl prizvali zástupcov politických strán, cirkví a predstaviteľov ministerstva kultúry. Samozrejme akosi zabudli prizvať zástupcov občianskej spoločnosti. Pri tom tu existuje viacero občianskych združení, ktoré obhajujú a presadzujú záujmy občanov bez náboženského vyznania, presadzujú ideologickú a náboženskú neutralitu Slovenska deklarovanú našou ústavou.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov, ako jedna z nich, tu existuje už 32 rokov. Je najstaršou a najväčšou organizáciou, ktorá sa týmto otázkam venuje dlhodobo. Ako jediná zo Slovenska je od svojho vzniku riadnym členom Európskej humanistickej federácie a celosvetovej strešnej organizácie Medzinárodní humanisti. Predstavitelia nášho štátu Spoločnosť Prometheus doteraz ignorovali. Existuje však napriek tomu, že za celú dobu jej existencie ju nepodporili ani jednou korunou či centom. Súčasní traja najvyšší predstavitelia Slovenska neodpovedajú na jej listy či memorandá. Prezidentka republiky bez udania dôvodov odmietla prijať delegáciu európskych a slovenských humanistov, napriek tomu, že podľa jej oficiálne zverejneného programu nemala v navrhovanom čase žiadne protokolárne či úradné povinnosti.

Vážení politici, vážení predstavitelia Slovenskej republiky, sčítanie 2021 potvrdilo, že aj my, nenáboženskí (sekulárni) občania, tvoríme súčasť slovenskej spoločnosti. Sme nielen súčasťou jej histórie, ale aj dnes tvoríme jej hodnoty a formujeme prítomnosť a budúcnosť Slovenska. Pracujeme tu, platíme dane, vychovávame svoje deti. Rešpektujte nás, diskutujte s nami, pomôžte nám napĺňať potreby sekulárnych občanov Slovenska. Výsledky sčítania obyvateľov potvrdzujú toto naše právo.

Be the first to comment on "Konečne reálny obraz religiozity Slovenska"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*