Predvolebné skúšobné kamene

Horst Groschopp

V Nemecku je podľa posledného prieskumu Demoskopického ústavu Allensbach 4,27 milióna sekulárnych humanistov (ateistov). Nemecký zväz humanistov (NZH) je nadstranícka zastrešovacia organizácia záujmových zväzov humanistov. V súčasnej predvolebnej diskusii volá po otvorenej, širokej debate o kultúrnych, etických a cirkevne-štátoprávnych problémoch.

NZH kladie politickým stranám pred septembrovými voľbami 2005 desať otázok:

1. Aké je vaše stanovisko k požiadavke uskutočniť – platný – príkaz weimarskej ústavy  – z  r. 1925 – ako aj terajšej ústavy – z r. 1949, že platby štátu za dávne poštátnenia cirkevného majetku majú prejsť na krajinské ústavy, t.j. byť zrušené jednou odplatou? Táto položka sú stámilióny Eur – okrem cirkevných daní a iného.

2. Ústava predpisuje rovnoprávnosť náboženstiev a svetonázorov, no kresťanské cirkvi sa tešia uprednostňovaniu v zákonodarstve, a ide to až do pracovného práva. Ste zato, aby štát viedol aj s bezkonfesijnými také rozhovory o ich požiadavkách, ako to robí s cirkvami? Ste zato, aby sa požiadavka cirkví, že kresťanstvo je vedúca kultúra Nemcov, raz pre vždy odmietla?

3. Členské v nemeckých kresťanských cirkvách vyberá štát ako cirkevnú daň – a odovzdáva cirkvám, čo je vo väčšine európskych štátov neznámy pojem. Ste zato, aby sa v rámci EÚ toto cirkevné privilégium zrušilo?

4. Cirkevné podniky a ustanovizne sú čo do pracovného práva, daní a správnych poplatkov voči organizáciám bezkonfesijných a dokonca remeselníckych podnikov vo veľkej výhode, a to napr. osobitným cirkevným pracovným poriadkom, neexistenciou spolurozhodovania, oslobodením od daní, subvenciami, osobitnými odpismi a i. Ste zato, aby sa pri príprave nového daňového zákona zaviedla úplná rovnoprávnosť?

5. NZH žiada záväzne rešpektovať vôľu pacienta aj pri umieraní. Každý pacient má právo určiť druh a rozsah svojho lekárskeho ošetrenia. Lekár to musí záväzne rešpektovať a nesmie robiť zákroky, ktoré si pacient nepraje, najmä ak to má písomnú formu. Budete podporovať návrh zákona v tomto zmysle? Aký je Váš postoj k pomoci pri dôstojnom umieraní?

6. Kresťanskí vojaci v armáde dostávajú pomoc v konfliktových situáciách od štátom platených vojenských duchovných (ktorí majú vojenské hodnosti až po generála!). V Holandsku financuje štát humanistických poradcov, ktorých dáva k dispozícii holandský zväz humanistov; jemu sú zodpovední. Ste za zavedenie podobného modelu poradenstva v Nemecku?

7. V školstve je NZH za zavedenie takého povinného predmetu pre všetkých žiakov, v ktorom sa im dá základná informácia o etických zásadách a existujúcich náboženstvách a svetonázoroch. Názov môže byť výučba hodnôt alebo etika. Okrem toho majú mať žiaci možnosť voliť medzi výučbou náboženstva alebo sekulárne humanistickou etickou výchovou. Ste pripravený zasadiť sa za taký model slobodnej voľby pre žiakov?

8. Budete sa zasadzovať za to, aby ostalo v platnosti poradenstvo pre tehotné ženy pred prípadným prerušením tehotenstva, ako aj financovanie potratov štátom?

9. Sekulárnosť ústavy a v nej vyjadrená náboženská a svetonázorová pluralita štátnych činností by sa mala prejaviť aj pri verejných vystúpeniach reprezentantov štátu a napr. štátnych oslavách. Dnes sú však z takýchto príležitostí bezkonfesijní a inoverci vylúčení alebo ekumenicky pohltení. Ste zato, aby sa pri nešťastiach a katastrofách bral ohľad aj na smútok a mienku bezkonfesijných občanov? Ste ochotný spolupracovať pri príprave novej, pluralistickej kapitoly štátnych osláv, spomienok a smútkov?

10. V masmédiách majú cirkvi neobyčajné práva spolurozhodovania a osobitné vysielacie časy od rozhlasových relácií, cez „Slovo na nedeľu” až k prenosom kultových predstavení (omše) v TV. Ste za nábožensky a svetonázorovo pluralitné podávanie správ z domova i z cudziny? Zasadíte sa za uskutočnenie spolupráce sekulárnych zväzov v masmediálnych radách?

V Nemecku, v júni 2005.

Horst Groschopp, spolkový (celoštátny) predseda NZH.

Prameň: Horst Groschopp, www.humanismus.de/pressearchiv

Be the first to comment on "Predvolebné skúšobné kamene"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*