7 otázok a 7 odpovedí

Ak ste tak doteraz neurobili, ešte stále máte možnosť (ale aj povinnosť!) zúčastniť sa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a zodpovedať aj otázku o Vašom náboženskom vyznaní. Na rozdiel od mnohých iných krajín v Európe na Slovensku je táto otázka povinná, rovnako ako odpoveď na ňu. Aj vďaka našej aktivite je zmenená metodika odpovedí na túto otázku a prvý krát od roku 1991 (po troch doterajších sčítaniach – 1991, 2001, 2011) sú dané ako dve základné odpovede: s náboženským vyznaním a bez náboženského vyznania. Až v prípade výberu prvej odpovede – s náboženským vyznaním nasleduje ponuka konkrétnych cirkví, resp. náboženských vyznaní s poslednou dvadsiatou druhou možnosťou iné.

Odpoveď na otázku o náboženskom vyznaní je vyslovene súkromnou záležitosťou. Štát by nemal zisťovať aký je váš svetonázor. V rokoch 1961, 1970 a 1980 sa pri sčítaní obyvateľov táto otázka vôbec nezisťovala. Jej opätovné zisťovanie v roku 1991 viedlo k veľkému počtu nezistených odpovedí, bolo ich až 17,44 %. Situácia sa opakovala aj pri sčítaní v roku 2011, kde ich bolo 10,59 %. Ak ešte stále zvažujete ako na túto otázku odpovedať, ponúkame vám 7 otázok a 7 odpovedí na ne. Odpovede predstavujú súčasne 7 dôvodov prečo zvoliť odpoveď – bez náboženského vyznania.

A) Viete aký je význam a prínos odpovedí na otázku o náboženskom vyznaní pri riadení štátu a prognózovanie jeho rozvoja?

                   ÁNO                     NIE

Odpoveď:

Nielen Štatistický úrad SR, ale ani nikto iný nezdôvodnil, prečo je táto otázka zaradená do sčítania a prečo je odpoveď na ňu povinná. Nikto nikdy nevysvetlil  prínos zistených údajov pre riadenie štátu na Slovensku  a prognózovanie jeho rozvoja i rozvoja a uspokojovania potrieb obyvateľov. Nie je ani zdôvodnený zásah do osobných práv občanov, keď štát zisťuje od nich informácie, ktoré sú predmetom ochrany osobných údajov.

B) Viete prečo je pre cirkvi dôležité čo najvyššie získané percento vo výsledkoch sčítania pri odpovediach na otázku o náboženskom vyznaní?

                   ÁNO                     NIE

Odpoveď:

Zákonom o financovaní cirkví z novembra 2019 sa pri tejto otázke zo sčítania stal súboj o peniaze. Počet veriacich zistených pri sčítaní má byť kritériom pre prideľovanie financií zo štátneho rozpočtu. Svojim obsahom a filozofiou zákon opätovne pripútava cirkvi ku štátu, čo je v príkrom rozpore s väčšinovým názorom verejnosti, ktorá si väčšinovo praje financovanie cirkví z vlastných prostriedkov a nie z prostriedkov štátu.

C) Je rozdeľovanie financií podľa nového zákona transparentné, spravodlivé a solidárne?

                  ÁNO                     NIE

Odpoveď:

Novoprijatý zákon o financovaní cirkví bol pripravený pri zákulisnom rokovaní len niektorých cirkví s vybranými pracovníkmi Ministerstva kultúry SR. Výhodný je len pre tieto cirkvi. V celkovom príspevku sa pre niektoré cirkvi schováva nadštandardný príspevok pre ich štruktúry na úkor ostatných cirkví a ich veriacich. Podľa počtu veriacich jednotlivých cirkví sa bude každoročne rozdeľovať len 2-8 % z celkového príspevku. Aj to len pre 14 z 18 štátom registrovaných cirkví. Preto výška príspevku jednotlivým cirkvám jednoznačne nezohľadňuje počet ich veriacich prihlásených pri sčítaní a už vôbec nie je transparentná, spravodlivá či solidárna, tak ako to deklarovali predkladatelia zákona v dôvodovej správe k zákonu.

D) Je neustále rastúci príspevok z Ministerstva kultúry (v roku 2021 52 miliónov eur) jediným príspevkom štátu pre činnosť cirkví?

                  ÁNO                     NIE

Odpoveď:

Tento, novým zákonom zaručený a právne nárokovateľný, príspevok tvorí približne len jednu štvrtinu príjmov pre cirkvi zo strany štátu. Cez kapitoly ministerstiev vnútra, obrany, školstva, spravodlivosti, práce, rodiny a sociálnych vecí, zdravotníctva, financií, ministerstva zahraničných vecí, ale opätovne aj kultúry a RTVS dostávajú cirkvi ročne ďalších približne 160 miliónov eur. Aj keď nezapočítame príspevky samospráv cirkvi dostávajú ročne zo štátneho rozpočtu spolu okolo 200 miliónov eur.

E) Viete ako inak štát podporuje cirkvi v ich činnosti?

                   ÁNO                     NIE

Odpoveď:

Okrem priamych finančných dotácií štát cirkvi podporuje aj nepriamo. Odpúšťa im zo zákona dane z nehnuteľností, kde si samé cirkvi určia, v ktorých svojich objektoch konajú bohoslužby a týmto spôsobom majú odpustené dane. Štát však nezdaňuje ani zbierky v kostoloch, nezdaňuje ani tzv. štólové poplatky, poplatky za krsty, sobáše či pohreby. Ale kňazov platí. Nezdaňuje dary a dedičstvá v prospech cirkvi. Spolu to predstavuje ďalších najmenej 50 miliónov eur. Podporuje štát rovnako aj ostatných?

F) Skutočne sa na Slovensku vo faktickej rovine už uskutočnila odluka cirkvi od štátu?

                   ÁNO                     NIE

Odpoveď:

Ak pod tým rozumieme zasahovanie štátu do záležitostí cirkví tak áno. Cirkvi fungujú autonómne. Ak však pod tým rozumieme zasahovanie cirkví do chodu štátu a prerastanie cirkví so štátnym aparátom, tak nie. Naopak spájanie oltára a trónu neustále narastá. Namiesto politrukov máme kňazov v armáde, polícii, u hasičov, dokonca aj v Horskej službe, kňazov máme na školách všetkých stupňov, dokonca aj na vysokých, v nemocniciach, väzniciach, v rade kultúry a pod. Cirkvi povinne pripomienkujú zákony, ako konzultanti sa zúčastňujú aj činnosti riadiaceho orgánu sčítania obyvateľov. Pre slobodu cirkví, veriacich i občanov bez náboženského vyznania dnes prioritne potrebujeme odluku štátu od cirkvi!

G) Viete ako štát podporuje občanov bez náboženského vyznania – sekulárnych občanov?

                   ÁNO                    NIE

Odpoveď:

Na Slovensku štát v praktickej rovine nepodporuje sekulárnych občanov žiadnym spôsobom. Zo zákona neregistruje ich združenia ako združenia porovnateľné s cirkvami, neposkytuje im žiadne finančné príspevky či dotácie. Mimochodom, pre Etiku, ktorá sa na školách učí v povinnej alternácii s náboženstvom, štát, ktorý ju zabezpečuje zo zákona za 21 rokov nevydal ani jednu učebnicu. Jednoducho na Slovensku sa už dlhodobo prelamuje ústavný princíp rovnosti v právach a dôstojnosti. Pre štát občania bez náboženského vyznania len raz za desať rokov – pri sčítaní obyvateľov ako nechcený produkt pri otázke o náboženskom vyznaní. Tým to začína a končí.

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali NIE a naše odpovede vám nestačili, prečítajte si naše články ku sčítaniu i články zo seriálu Mýty a legendy o odluke.

Ak chcete zabrániť prerastaniu cirkví so štátom, zasahovaniu cirkví do vzdelávania, vysielania RTVS, do ľudských práv i reprodukčných práv žien, do fungovania aparátu štátu a pod., ak nesúhlasíte s  obchodovaním cirkví so štátom, s nekonečným prílivom financií pre cirkvi zo štátu, potom by ste mali pri sčítaní obyvateľov na otázku o náboženskom vyznaní slobodne kliknúť: bez náboženského vyznania!

Ilustračná fotografia článku – zdroj: Múzeum umenia Philadelphia – Obrátenie cisára Konštantína od Petra Paula Rubensa, 1622.

Be the first to comment on "7 otázok a 7 odpovedí"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*