Náhle odvolanie splnomocnenkyne Anny Záborskej

Túto stredu (12. júla 2023) vláda Slovenskej republiky odvolala z funkcie splnomocnenkyňu vlády pre ochranu náboženského vierovyznania a presvedčenia Annu Záborskú spolu so splnomocnencom vlády pre mládež a šport Karolom Kučerom. Materiály o ich odvolaní boli zaevidované na webe rokovania.gov.sk presne v deň rokovania vlády, t. z. 12.7.2023. Ako oficiálny dôvod sa v médiách uvádzala skutočnosť, že obaja kandidujú v parlamentných voľbách 30. septembra. Zaujímavé, že doteraz voči ich práci členovia vlády nemali výhrady. My sme od začiatku osobitne protestovali proti obsadeniu funkcie splnomocnenca pre ochranu náboženského vierovyznania alebo presvedčenia kontroverznou Annou Záborskou. Skúsme spoločne zhodnotiť čo výkon  jej funkcie priniesol občanom Slovenska.

Kontroverzný štátút i osoba

Ako sme upozornili v našom proteste, keď vláda Slovenskej republiky – bez diskusie s verejnosťou – prijala Štatút splnomocnenca vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, prijala ho s takým obsahom, že sa v ňom hovorí len o právach a slobode iba pre náboženské vyznania a občanov s náboženským vyznaním. Ak funkciu splnomocnenca obsadila vláda Annou Záborskou tieto rozpory sa ešte prehĺbili.

Ako splnomocnenkyňa vlády vybudovala si svoj úrad splnomocnenkyne, ale Anna Záborská zostala aj poslankyňou Národnej rady SR. Vo svojej činnosti ako poslankyne bola konzistentná a pokračovala v línii „večnej“ navrhovateľky kontroverzných a slovenskú spoločnosť rozdeľujúcich návrhov novelizácií zákonov v oblasti reprodukčného zdravia, obmedzujúcich práva žien, a bojovníčky presadzujúcej dogmatiku katolíckej cirkvi do legislatívy Slovenskej republiky. Toto ešte viac poukázalo na absurdnosť tohto riešenia, ktoré je v rozpore logikou veci a s platnými záväzkami Slovenskej republiky v oblasti ľudských práv.

(Ne)Prijatie Annou Záborskou

My v Spoločnosti Prometheus sme nechceli od začiatku odmietať akúkoľvek spoluprácu so splnomocnenkyňou vlády Slovenskej republiky. Zvolili sme radšej cestu oslovenia Anny Záborskej so žiadosťou o prijatie a vysvetlenie pozície i postavenia sekulárnych občanov Slovenska, ktorých záujmy by mala tiež obhajovať a presadzovať. Po dvojmesačnom úsilí sa nám konečne podarilo dosiahnuť prijatie delegácie Spoločnosti Prometheus. Neprijala nás však osobne pani Záborská, ale riaditeľ jej úradu Dr. Michal Považan. Zrejme nie náhodou ide o žiaka o obdivovateľa otca Anny Záborskej, MUDr. Antona Neuwirtha, čestného predsedu KDH, bývalého poslanca Národnej rady SR a bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky pri Vatikáne (1994-1998). Dr. Považan sám seba charakterizoval slovami: „Radšej budem radikálom, ktorý naďalej bude nielen verbálne hovoriť, že je proti potratom (však, kto nie je?), ale toto presvedčenie aj žiť a presadzovať.“

Prijatie zo strany pána riaditeľa Považana bolo korektné, plné ústretových slov. Žiaľ zostalo len pri nich. Prostredníctvom pána riaditeľa sme odovzdali pani splnomocnenkyni Memorandum slovenských sekulárnych humanistov 2021, pričom sme ju požiadali prioritne o riešenie dvoch problémov – učebnice pre etickú výchovu na školách a prístup sekulárnych humanistov do médií. Do dnešného dňa nemáme žiadnu spätnú väzbu od pani splnomocnenkyne Anny Záborskej a jej úradu. Pred niekoľkými dňami sme ju a riaditeľa jej úradu požiadali o poskytnutie informácií ako postupovali ona, resp. jej úrad pri riešení našich požiadaviek. Ak náhodou nejaké kroky a aktivity urobili, my doteraz o nich nič nevieme. Po jej odvolaní túto stredu sa už asi ani nič nedozvieme…

Ochrana ochraňovaných

Anna Záborská a jej úrad postavili v praktickej rovine výkon funkcie splnomocnenca vlády pre ochranu náboženského vierovyznania alebo presvedčenia ako ochranu a presadzovanie už chráneného a privilegovaného postavenia niektorých cirkví – najmä katolíckej – a presadzovanie ich učenia i hodnotového systému do života slovenskej spoločnosti. Bez ohľadu na životné postoje a hodnoty iných skupín obyvateľov. Taký bol ich prístup napríklad v prípade konfliktu biskupa Haľka minulý rok na festivale Pohoda. Presadzovaním názorov jednej svetonázorovej skupiny na úkor ostatných úplne potlačili zmysel a poslanie svojej funkcie a úradu. Ak má byť sloboda presvedčenia a vierovyznania na Slovensku realitou, musí sa dotýkať nielen náboženskej slobody, ale aj slobody presvedčenia humanistov a presvedčenia všetkých nenáboženských občanov. To si mali najmä uvedomiť, dnes už bývalá, pani splnomocnenkyňa a jej úrad. Ochrana a realizácia slobody presvedčenia a vierovyznania bola predovšetkým ich poslaním.

Anna Záborská svojou činnosťou poslankyne Národnej rady SR a súčasne splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre ochranu náboženského vierovyznania alebo presvedčenia len potvrdila slová predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu, ktoré povedal pri jej menovaní do funkcie splnomocnenkyne:Osoba, ktorá konzistentne bojuje proti právam žien, právam sexuálnych menšín a v očiach nekatolíkov je symbolom inkvizície a bigotnosti, nemôže zastávať takúto pozíciu. Je to úder pod pás všetkým slušným veriacim i neveriacim. Človek na tomto poste by mal spájať, nie polarizovať.“

Ochrana práva na presvedčenie a vierovyznanie pre všetkých je jediným riešením a zárukou slobody svedomia, presvedčenia a vierovyznania. Vo svete a aj na Slovensku. Alebo predovšetkým na Slovensku?

1 Comment on "Náhle odvolanie splnomocnenkyne Anny Záborskej"

  1. Ľady sa konečne pohli, alebo je to len divadlo súčasnej politickej koalície?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*