Za Bohumírom Kvasničkom

Dňa 20. októbra 2023 zomrel vo veku 94 rokov Ing. Bohumír Kvasnička, CSc., vedecký a výskumný pracovník, ktorý celý svoj odborný život (1962 – 1990) venoval výskumu sociologických aspektov sekularizácie, náboženstva, religiozity a ateizmu najmä v podmienkach a  prostredí vtedajšej socialistickej spoločnosti. Bol jedným z dvoch-troch výskumníkov na Slovensku, ktorí sa od šesťdesiatych rokov minulého storočia sústavne venovali tejto sociologickej problematike a držali slovenskú sociológiu náboženstva takpovediac „nad vodou“.

Bohumír Kvasnička sa narodil dňa 25. mája 1929 v Lelekoviciach pri Brne. Vyrástol a zmaturoval vo Velkom Meziřičí a v rokoch 1948 – 1951 vyštudoval Vysokú školu sociálnu v Brne (Ing.). V januári 1952 prišiel do Bratislavy a do roku 1961 pracoval ako štátny  zamestnanec na cirkevno-politickom úseku. Jeho záujem o históriu, sociológiu a politiku rozhodol, že od roku 1962 až do odchodu do dôchodku v roku 1990 sa ako odborný a vedecký pracovník venoval sociológii náboženstva. V roku 1967 na Filozofickom ústave SAV obhájil kandidátsku prácu Profil veriaceho človeka. Pracoval tiež na Sociologickom ústave SAV a po založení Ústavu vedeckého ateizmu SAV v roku 1971 sa stal jeho pracovníkom až do zrušenia ústavu v roku 1990.

Hlavným teoretickým výstupom Bohumíra Kvasničku je jeho samostatná monografia Socialistická spoločnosť a náboženstvo (Veda, Bratislava 1982), v ktorej sa z pohľadu marxistického materialistu zaoberá integračnou funkciou náboženstva v podmienkach vtedy rozdeleného sveta. Za celé obdobie vedeckej a výskumnej práce tiež napísal veľký počet štúdií, odborných statí, ale aj popularizačných článkov, ktoré boli uverejnené v akademických časopisoch, vedeckých zborníkoch, kultúrno-politických časopisoch apod. Za celou vedecko-výskumnou činnosťou Bohumíra Kvasničku jasne vidieť snahu o chápanie rozvoja človeka ako aktívneho subjektu a jeho duchovnú emancipáciu v kontexte sekularizovanej spoločnosti. Rozhodujúce pre neho bolo „aký je konkrétny človek, aké hodnoty uznáva, ako sa spoločensky správa.“

Pre rozvoj sociológie náboženstva sa stalo významným pôsobenie Bohumíra Kvasničku ako vedúceho samostatného Oddelenia sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva ÚVA SAV, ktoré vzniklo na prelome 70-tych a 80-tych rokov. Za približne 10 rokov sa oddelenie postupne rozrástlo na sedem pracovníkov, prevažne absolventov. Aj s týmito ťažkosťami rastu sa pod jeho vedením podarilo zrealizovať dva výskumy, resp. zozbierať cenný empirický materiál v dvoch vzájomne sa doplňujúcich výskumoch. Ich úplné spracovanie však bolo zastavené radikálnou spoločensko-politickou zmenou po novembri 1989. Ústav vedeckého ateizmu SAV a teda aj Oddelenie sociológie a psychológie ateizmu a náboženstva boli zrušené v roku 1990. Po tomto roku a odchode do dôchodku sa k problematike sociológie náboženstva dostal ešte raz, keď na Sociologickom ústave SAV vznikla po roku 2010 iniciatíva zmapovať výskum náboženstva v slovenskej sociológii v druhej polovici 20. storočia. Publikácia Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera, Sociologický ústav SAV, Bratislava 2019 obsahuje aj 50-stranový rozhovor a spomienky Bohumíra Kvasničku. Možno ich vnímať ako zhodnotenie a uzavretie jeho vedeckej a odbornej činnosti.

Bohumír Kvasnička patril k zakladajúcim členom spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov. Bol jedným z kmeňových a dlhoročných členov redakčnej rady časopisu Prometheus, časopisu pre občiansku spoločnosť a humanizmus. V roku 2010 bol ocenený Ústrednou radou Spoločnosti Prometheus mimoriadnym ocenením Za vernosť humanizmu. O svojom svetonázore povedal: „Svetonázorovo sa hlásim k vedeckému názoru na prírodu, svet i spoločnosť, špeciálne k svetskému humanizmu a logicky k ateizmu vedeckého typu. Pre mňa je ateizmus zásadnou podmienkou duchovnej slobody človeka. Pritom nie je nejakým zmyslom života, človek ním nežije, je mu niečím ako to, že dýcha.“

Mirek, Miro, Mirko, tak ho oslovovali ľudia, s ktorými ho spájali vzájomné sympatie a blízkosť. Chodievali za ním radi, cítili sa v jeho spoločnosti dobre a on sa cítil dobre v ich spoločnosti. Pôvodom z Moravy našiel na Slovensku druhý domov, rodinu, priateľov. Miloval hory a obľúbil si slovenskú náturu. A ako nedávno sám o sebe napísal: „Patril som k ľuďom, ktorým poctivo išlo o spravodlivejší a lepší svet“.

Česť jeho pamiatke!

 

Inšpiratívny a zaujímavý rozhovor s Bohumírom Kvasničkom si môžete prečítať na stranách č. 13 až 17 v našom časopise Prometheus, číslo 3 , z roku 2015. Kliknutím na zvýraznený a podčiarknutý text si otvoríte toto číslo.

Be the first to comment on "Za Bohumírom Kvasničkom"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*