PROGRAM Stredoeurópskeho humanistického fóra 2020 – Humanizmus a výzvy 21. storočia

10:00             Otvorenie konferencie – Roman Hradecký, predseda Spoločnosti Prometheus
10:05               Pozdrav primátora Jána Noska
10:10               Pozdrav Michaela Bauera, prezidenta EHF

Prezident Európskej humanistickej federácie Michael Bauer a člen predstavenstva nemeckej Humanistische Vereinigung (Humanistickej asociácie) vyštudoval hudobnú vedu, politológiu a sociológiu na univerzite v Erlangene-Norimbergu a na Frankfurtskej hudobnej univerzite. Je držiteľom akademických titulov Magister Artium a diplomovaný politológ. Predtým ako začal pracovať v nemeckej Humanistickej asociácii vyučoval politológiu a sociológiu na vysokej škole.

Autorsky sa venuje témam humanistickej výchovy a vzdelávania, postoju a argumentom humanistov k asistovanej samovražde, etickým a technickým problémom budúcnosti a samozrejme pozornosť venuje aj hudbe, jej histórii či miestu v kultúre. Spolu s Arikom Platzekom publikoval v roku 2013 podnetnú príručku pre rodičov Výchova bez náboženstva. Je autorom viacerých publikácií, množstva esejí, recenzií. Mimoriadny ohlas zaznamenali jeho Gläserne Wände (Sklenené steny) – správy o diskriminácii osôb bez náboženského vyznania v Nemecku z rokov 2016 a 2019.

Pravidelne vystupuje vo verejnoprávnej televízii (napr. Kulturzeit 3SAT, Tagesschau ARD) a v rozhlase (napr. Deutschlandfunk, NDR, SWR, Bayerischer Rundfunk), ale aj v súkromných rádiách. Pre humanistické médiá a spravodajskú platformu humanistice.net vydáva periodikum humanistische! Das Magazin. V publikačnej oblasti od roku 2016 používa autorské meno Michael C. Bauer. Žije v Norimbergu.

 

BLOK A – HUMANIZMUS A JEHO HODNOTY AKO RIEŠENIE PROBLÉMOV SPOLOČNOSTI 21. STOROČIA
10:15 – 12:15 h

Jacek Tabisz: Je humanizmus potrebný v 21. storočí?

Básnik, spisovateľ, novinár a hudobník Jacek Tabisz vyštudoval dejiny umenia. Na študijnom pobyte skúmal, aj z hľadiska ateizmu, kultúru v Indii, Srí Lanke a Turecku. Je autorom najkomplexnejšieho kompendia o indickej klasickej hudbe zverejnenom na poľskom webe Hunuman.pl. Tri volebné obdobia bol prezidentom Poľského združenia racionalistov, v súčasnosti zastáva funkciu jeho viceprezidenta. Celebruje humanistické obrady.

Spoluvytvára internetovú televíziu a portál Racjonalista. tv, ktorého je v súčasnosti šéfredaktorom. Jeho početné články sú k dispozícii aj na webových stránkach natemat.pl, liberte.pl, Racjonalista.pl a Hanuman.pl. Je organizátorom a účastníkom mnohých festivalov a konferencií o sekularizme, kultúre a umení. Venuje sa tvorbe filozofickej poézie, inšpirovanej mechanizmami prírody a objavmi vedy. Vo svojej tvorbe spája vedu a umenie. Žije vo Vroclavi.

V roku 2014 mu udelili divácku cenu Krištáľový svietnik (financovanú podpredsedníčkou poľského Sejmu Wandou Nowickou) za aktivity v prospech sekulárneho štátu. V tom istom roku kandidoval na kandidátke hnutia Europa + Your Ruch do Európskeho parlamentu.

Erich Mistrík: Humanizmus a ateizmus

Profesor PhDr. Erich Mistrík, CSc., je profesorom Systematickej filozofie. Vyštudoval estetiku a filozofiu na Filozofickej fakulte UK. Od roku 1990 vyučuje estetiku, estetickú výchovu, občiansku a multikultúrnu výchovu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Výskumne sa venuje témam identity, dejinám európskej kultúry, metódam estetiky. Spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami. Viedol zahraničné aj domáce vzdelávacie a výskumné projekty (PHARE, TEMPUS, UNESCO, VEGA, KEGA a i.).

Je autorom množstva vedeckých publikácií, z ktorých sú najznámejšie: Vstup do umenia (1994), Kultúra a multikultúrna výchova (s kolektívom, 1999), Slovenská kultúra v multikulturalizme (2005), Estetický slovník (2007), Estetická výchova ako nástroj sebareflexie (2016). Je autorom viacerých středoškolských a vysokoškolských učebníc. Žije v Bratislave. Viac: www.erichmistrik.sk

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila profesorovi Erichovi Mistríkovi čestný titul Humanista roka 2014 za aktívnu a otvorem obhajobu vedy, vzdelávania, sekulárneho charakteru štátu, za propagáciu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku.

Ľuboš Blaha: Nová výzva pre sekulárny humanizmus: Ako zastaviť fašizáciu a liberálny nihilizmus?

Politológ, filozof a politik PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., pôsobí v súčasnosti ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za stranu SMĚR – sociálna demokracia. Je podpredsedom tejto strany. V rokoch 2012-2020 zastával funkciu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave politických vied Slovenskej akadémie vied, vyučuje na Akadémii policajného zboru v Bratislave.

Je autorom množstva vedeckých monografií, spomedzi ktorých sú najznámejšie: Späť k Marxovi? (2009), Matrix kapitalizmu – blíži sa revolúcia? (2011) a Antiglobalista (2019). V odbornej oblasti sa venuje filozofických témam ako je sociálna spravodlivosť, mediálna manipulácia či globalizácia, osobitne s dôrazom na politické teórie marxizmu, liberalizmu a komunitarizmu. Žije v Bratislave.

Miroslav Tížik: Humanizmus v čase neoliberalizmu

Sociológ Mgr. Miroslav Tížik, PhD., pracuje na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied a na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecky sa zaobírá najmä sociológiou náboženstva, sociológiou genia a kultúry a interpretatívnou sociológiou. Taktiež sa zaoberá sociologickou teóriou.

Bol vedúcim projektu, ktorý založil a sprevádzkoval Slovenský archív sociálnych dát SASD (www.sasd.sav.sk). Je členom redakčnej rady časopisu Biograf a Sociologický časopis, zároveň je šéfredaktorom časopisu Religion and Society in Central and Eastern Europe (RASCEE). Žije v Bratislave.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila sociológovi Miroslavovi Tížikovi čestný titul Humanista roka 2013 za jeho postoje podporujúce sekulárny štát a humanizmus, ktoré vyjadruje dlhodobo a verejne, predovšetkým však v období rokov 2011 až 2013.

Branislav Fábry: Hodnota mieru a právo na mier v 21. storočí

Právnik a publicista doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., pôsobí ako docent na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Katedre teórie práva a sociálnych vied. Vo svojej tvorbe sa zameriava najmä na tvorbu práva, vzťah práva a politiky, práva a bioetiky. Je členom Akademického senátu Právnickej fakulty UK, v rokoch 2005-2008 bol členom Slovenskej komisie pre bioetiku UNESCO a od roku 2009 je členom Etickej komisie Ministra zdravotníctva SR.

Je autorom viacerých vedeckých publikácií, z kterých sú najznámejšie: Človek a osoba v práve a v bioetike (2007), Teória práva (2017) v spoluautorstve s R. Kasincom a M. Turčanom, Teoretické problémy tvorby práva (2018). Žije v Bratislave.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila docentovi Branislavovi Branislavovi Fábrymu čestný titul Humanista roka 2020 za významnú a dlhoročnú prezentáciu a obhajobu hodnôt humanizmu a tolerancie, za osobný príklad a výchovu k úcte k človeku, ľudským právam, kultúre, hodnotám a slobode.

 Diskusný stôl

 

BLOK B – POSTAVENIE HUMANISTICKÝCH (SEKULÁRNYCH) OBČANOV NA SLOVENSKU A V STREDNEJ EURÓPE
13:30 – 15:30 h

Eduard Chmelár: Čo je a čo nie je Odluka cirkvi od štátu

Politický analytik, historik, publicista a mierový aktivista doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD., je rodákom z Modry. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a interkulturně vzťahy na University of Warwick vo Veľkej Británii. Je autorom štyroch kníh, desiatok odborných štúdií a tisícok článkov z oblasti medzinárodných vzťahov, slovenských dejín a filozofie komunikácie.

Za svoju publicistickú činnosť získal niekoľko ocenení doma i v zahraničí. Je najznámejším mierovým aktivistom na Slovensku, viedol celý rad protivínových kampaní, okrem iného aj najväčší mierový pochod v dejinách SR – proti vojne v Iraku. Bývalý rektor Akadémie médií, vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie. V roku 2019 bol nezávislým kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky. Žije v Galante.

Kamil Gaweł: Odluka štátu a cirkvi v Poľsku: právne a spoločensko-politické hľadisko

Právnik Kamil Gaweł vyštudoval právo na Vroclavskej univerzite. Je autorom viacerých publikácií venovaných okrem iného otázkam politického, právního a mestského myslenia. Na univerzite vo Vroclavi pôsobí ako zástupca šéfredaktora vedeckého časopisu Acta Erasmiana.

Od roku 2013 je členom Hlavnej rady Poľskej asociácie racionalistov a podpredsedom Vroclavskej pobočky. Žije vo Vroclavi.

Marián Baťala: Dvadsať rokov Základnej zmluvy Slovenskej republiky so Svätou stolicou

Právnik a publicista JUDr. Marián Baťala tridsať rokov pracoval v štátnej správe v oblasti kontroly, naposledy na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Dlhodobo sa venuje problematike pôsobeniu katolíckej cirkvi v spoločnosti a jej novodobým dejinám. Vydal monografiu Čierna má zelenú (2005) o rekatolizácii Slovenska podľa plánu slovenských biskupov. Spolu s Ondrejom Dányim spracoval a vydal ďalšiu monografiu Recidívy klerikalizmu – Slovenská republika a Vatikánske zmluvy (2006). Je autorom viacerých článkov a recenzií k danej problematike. V súčasnej dobe spracováva sériu článkov Pontifikát Pia XII. a archívy Vatikánu zverejnenou na stránke Spoločnosti Prometheus – www.promethues.sk.

Je dlhoročným členom Spoločnosti Prometheus. Viac ako desaťročie je podpredsedom Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov. Žije v Košiciach.

Roman Hradecký: Postavenie sekulárnych občanov v Slovenskej republike – deklarácie a realita

Filozof a historik PhDr. Roman Hradecký je absolventom jednoodborového štúdia Vedecký ateizmus na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Pracovne celý život pôsobí v oblasti kultúry. Pôsobil vo vedúcich funkciách vícerých kultúrnych organizácií, najmä múzeí. Za Projekt Vagón – O osudoch rasovo prenasledovaných ľudí na Slovensku v rokoch 1938-1945 získal Cenu revue Pamiatky a múzea 2008. V roku 2015 získal s kolektívom Stredoslovenského múzea ocenenie Ministra kultúry Slovenskej republiky Múzeum roka. Pravidelne publikuje články z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, múzejníctva, histórie 20. storočia a z oblasti vzťahov štátu a cirkvi.

Na začiatku svojej pracovnej kariéry pracoval v sieti národných výboroch v oblasti vzťahov štátu a církvi a tejto téme sa venuje do dnešných dní. Patrí medzi prvých, nie však zakladajúcich, členov Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov už od prvého roku (1990) jej existencie. Od 2004 je členom jej predsedníctva, od roku 2007 je predsedom spoločnosti. Žije v Banskej Bystrici.

Juraj Majo: Bezkonfesijnosť na Slovensku v súčasnosti – základné sociálno-demografické charakteristiky jednej z najväčších menšín

Antropológ Mgr. Juraj Majo, PhD., pôsobí ako odborný asistent na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2010 absolvoval aj doktorandské štúdium. Vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti sa zameriava na populačné dejiny Slovenska, konfesionálne a etnické súvislosti demografického a geografického charakteru Slovenska aj vo vzťahu k iným spoločenským javom.

Je autorom viacerých atlasových diel na poli religiozity, bol a je spoluriešiteľom viacerých domácich aj zahraničných vedeckých grantov zameraných na výskum religiozity a nereligiozity. Žije v Bratislave.

Diskusný stôl

Záver konferencie

Be the first to comment on "PROGRAM Stredoeurópskeho humanistického fóra 2020 – Humanizmus a výzvy 21. storočia"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*