(NE)prijatie Annou Záborskou

Memorandum slovenských sekulárnych humanistov 2021 podporilo ku dnešnému svojim podpisom už viac ako 820 signatárov. Veľká väčšina z nich má záujem byť naďalej informovaná o našich aktivitách a podporovať nás v ich realizácii. Aj preto sme sa ešte v minulom roku obrátili anketou na signatárov memoranda s požiadavkou, aby práve oni určili poradie priorít, ktoré máme riešiť podľa nášho memoranda. Milo nás prekvapila nielen pomerne vysoká návratnosť odpovedí, ale aj poradie priorít.

Na základe odpovedí nám vyšlo nasledovné poradie jednotlivých požiadaviek (od najdôležitejšej po najmenej urgentnú):

Toto poradie sme zohľadnili pri plánovaní našich aktivít na tento rok. Súčasne je inšpiráciou pre nás vo vysvetľovaní a pochopení našich priorít a potrieb.

Hneď, ako vyšla informácia v médiách, že úrad pani splnomocnenkyne Vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania a presvedčenia Anny Záborskej začal 15. februára 2022 svoju činnosť a po viacerých medializovaných vyjadreniach pani splnomocnenkyne, že je tu pre všetkých občanov, sme sa písomne obrátili na ňu s požiadavkou o prijatie. Prekvapilo nás, že sa nám list z Úradu vlády vrátil s pečiatkou 16. februára 2022 s odôvodnením: NEPRIJÍMAM, ÚV SR neeviduje.

Snímka obálky s vyjadrením (asi podateľne) Úradu vlády SR. To už Úrad splnomocnennkyne pre ochranu slobody vierovyznania a presvedčenia oficiálne druhý deň fungoval priamo na úrade vlády.

11. marca sme zopakovali našu žiadosť o prijatie e-mailom na adresu uvedenú na internetovej stránke Úradu vlády SR a požiadali o vysvetlenie, prečo Úrad vlády SR neeviduje úrad splnomocnenkyne a z toho dôvodu odmieta prijať poštu určenú pre ňu. Na tomto mieste je potrebné povedať, že sa nám v priebehu dvoch hodín po odoslaní e-mailu ozvali pracovníci úradu, ospravedlnili sa za podateľňu a sľúbili nielen odpoveď na náš list, ale aj prijatie u pani splnomocnenkyne. Nakoniec sme sa na viackrát dohodli na prijatí 20. apríla 2022 na Úrade vlády SR.

Napriek predchádzajúcej komunikácii delegáciu SP – J. Horváth, R. Hradecký, F. Jedinák a S. Kizek – však neprijala pani splnomocnenkyňa, ale riaditeľ jej úradu Michal Považan, ktorý jej neprítomnosť (v ten deň podľa jeho slov nebola ani v Bratislave) vysvetlil slovami: „Pani Záborská tu vlastne ani nepracuje, ona je splnomocnenkyňou, t. z. že ona zabezpečuje tento úrad, ale nie je platenou zamestnankyňou tohto úradu… Dennú bázu úradu zabezpečujem ja. Myslel som, že toto bolo s vami mojimi kolegami odkomunikované.“ Nebolo. Pán riaditeľ celú vinu za vzniknutú situáciu zobral na seba a ospravedlnil sa za komunikáciu úradu i za pani splnomocnenkyňu.

Po tomto rozpačitom úvode sa nakoniec rozvinula rozsiahla, ale obojstranne korektná debata o postavení a situácii sekulárnych občanov na Slovensku, o reálnom nerešpektovaní ich práv. Pán riaditeľ úradu nás informoval, že v tomto roku sa úrad splnomocnenkyne zameriava na zmapovanie situácie (približne do februára 2023), ktorého súčasťou logicky musí byť aj situácia sekulárnych občanov. Na základe tejto analýzy pristúpi úrad k návrhu riešení.

 

Časť delegácie Spoločnosti Prometheus – zľava František Jedinák, Roman Hradecký a Stanislav Kizek. Fotografiu vyhotovil štvrtý člen delegácie Jozef Horváth.

Delegácia Spoločnosti Prometheus navrhla pánovi riaditeľovi spoluprácu pri mapovaní situácie a prostredníctvom neho odovzdala pani splnomocnenkyni Memorandum slovenských sekulárnych humanistov 2021 a písomnú požiadavku o spoluprácu pri riešení týchto dvoch prioritných problémov narušujúcich slobodu presvedčenia:

  1. Vyučovanie povinne voliteľného predmetu Etická výchova na základných a stredných školách nesmie byť diskriminované a musí mať porovnateľné podmienky ako vyučovanie náboženskej výchovy. Je nevyhnutné po dvadsiatich rokoch konečne vydať zo strany štátu učebnicu Etickej výchovy, zabezpečiť, aby tento predmet vyučovali pedagógovia profesionálne pripravení pre oblasť nenáboženskej etiky v primeranom čase vyučovacieho dňa.
  2. Zabezpečiť, aby štvrtina slovenských občanov, občania bez náboženského vyznania, mala vo verejnoprávnych médiách relácie zamerané na humanizmus a propagáciu humanistického životného postoja, jeho hodnôt a tradícií v primeranom pomere v porovnaní s náboženským vysielaním, ktoré má v RTVS vlastnú náboženskú redakciu, v rozpočte priamo vyčlenené finančné i technické prostriedky na výrobu relácií a garantovaný vysielací čas.

Pán riaditeľ nám následne 21. apríla e-mailom potvrdil prijatie listu i našu požiadavku riešenia dvoch vyššie uvedených prioritných požiadaviek. Záverom e-mailu vyslovil presvedčenie, že naša spolupráca bude prínosná pre obe strany a pre rozvoj slobody vierovyznania a presvedčenia na Slovensku. Vážime si vyjadrenia pána riaditeľa, budeme spolupracovať.

V tejto súvislosti vnímame aj slová pani splnomocnenkyne, ktoré predniesla tento mesiac na stretnutí s predstaviteľmi viacerých ministerstiev, ktoré viedol predseda Vlády SR Eduard Heger: „Základom je začať diskusiu o slobode náboženstva a presvedčenia na základe faktov, nie dojmov, a to aj v prípade, ak sa nám fakty nepáčia. To musí byť začiatok každej zmeny. Jednoducho ju musíme založiť na pravde.“ Súhlasíme a my tie fakty predložíme. Až potom budú pre nás výsledky diskusie a zmeny realitou. Nie slová, ale činy sú kritériom pravdy.

Napriek krásnym slovám si ešte stále kladieme otázku: Prijala či neprijala splnomocnenkyňa Úradu vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania a presvedčenia delegáciu Spoločnosti Prometheus ? Odpovedzte si sami. Bolo to také zvláštne prijatie i neprijatie…

 

Na titulnej fotografii článku je pán riaditeľ úradu splnomocnenkyne Michal Považan a pani splnomocnenkyňa Anna Záborská.

1 Comment on "(NE)prijatie Annou Záborskou"

  1. Miloslav V., Bratislava | 27. apríla 2022 at 18:57 |

    Vāčší úspech by ste dosiahli asi po konzultácii v KDÚ-Čsl v ČR. Aj tam sa nevedia zbaviť tej tmy. Nečítate azda na You Tube ako vás Ježiš uzdravuje, odčerpáva negatívnu energiu, zástupy svätých vám kontroľujú krvný tlak, glykémiu, cholesterol a asi aj hemoroidy. G.Galilei vedel svoje keď ho dusili, mal síce pravdu, ale nie celú. Lebo nemal predstavu o vesmíre ako celku. Tá dáma si posedela na výslní v EÚ a teraz ju už kacíri nezaujímajú a ani veriacich- boja sa straty koruny večnej slávy.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*