Sumjaci Rudolf – životopis

Rudolf Sumjaci sa narodil 20. marca 1923 v Krompachoch, okres Spišská Nová Ves. Otec Ján bol fotograf. Bol najprv nemeckej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na Nemeckom ev. distr. reálnom gymnáziu v Kežmarku v roku 1942.

Do 1. – 4. semestra sa zapisoval ako Rudolf Sumjaci, do 5. semestra 1. 6. 1945 ako Rudolf Šumjaci a do 8. semestra 1. 2. 1946 ako Rudolf Šumiaci. Mal imatrikulačné číslo 5765.

Druhú štátnicu zložil 29. 1. 1948 pod pôvodným menom Rudolf Sumjaci.

Do 1. semestra VŠV vo Viedni sa zapísal 3. 12. 1942, do 4. semestra 14. 11. 1944. Ani raz neudal, že má štipendium.

V rokoch 1945 a 1946 udával národnosť slovenskú a štátne občianstvo československé. Pod zoznamom prednášok je údaj, že nebol členom NSDAP, podpis Július Topoľský a okrúhla pečať „Österreichische Hochschülerschaft – Tierärztliche Hochschule“.

Dňa 2. 7. 1948 bol po obhájení doktorskej dizertačnej práce „Die Beeinflussung der Azetylcholin-Aneurinwirkung am Augenparasympathicus durch Zink“ (Ovplyvnenie pôsobenia Acetylcholín-Aneurínu na očný parasympatikus zinkom) promovaný na doktora veterinárnej medicíny.

Nevrátil sa do vlasti a ostal v Rakúsku.

Pozri tab. 12.

Be the first to comment on "Sumjaci Rudolf – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*