Sokol Jozef – životopis

Jozef Sokol sa narodil 9. februára 1923 v Opatovej, okres Trenčín. Je katolíckeho vyznania a slovenskej národnosti. Jeho otec Ondrej Sokol bol roľník. Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Trenčíne v roku 1943.

Veterinárstvo začal študovať 8. 11. 1943 zápisom na VŠV vo Viedni; dostal imatrikulačné číslo 5782. Výšku štipendia udal ako 140 RM. Po prepuknutí SNP, keď mal za sebou dva semestre, prerušil štúdium a vrátil sa do vlasti.

V lete 1945 pokračoval v štúdiu na VŠV v Brne, kde 4. 5. 1948 získal veterinársky diplom a 19. 6. 1948 doktorát veterinárnej medicíny.

Pôsobil v Šamoríne a Bratislave.

Pozri tab. 14.

*

Deväťdesiatiny MVDr. Jozefa Sokola

MVDr. Jozef Sokol z Bernolákova sa dožíva významného životného jubilea – deväťdesiat rokov.

Narodil sa 9. februára 1923 v Opatovej nad Váhom. Pochádza zo siedmich detí. Po skončení základnej školy pokračoval v štúdiu na osemročnom gymnáziu v Trenčíne, kde v roku 1943 zmaturoval. Po maturite nastúpil študovať veterinárnu medicínu na univerzitu vo Viedni. Odtiaľ prestúpil na univerzitu do Hannoveru na špeciálnu školu pre vojenských veterinárnych lekárov pre potreby armády. Dôvodom bolo poberanie štipendia od slovenskej armády. Ku koncu druhej svetovej vojny bola univerzita zatvorená, nemeckí študenti museli nastúpiť na front a slovenskí študenti sa tajne presunuli do Francúzska, kde zotrvali až do skončenia druhej svetovej vojny. Potom pokračoval v štúdiu veterinárnej medicíny na vysokej škole zverolekárskej v Brne. Tu získal vysokoškolský diplom 4. mája 1948 a doktorát 19. júna toho istého roku.

Novodiplomovaný veterinárny lekár bol pridelený do Šamorína, kde pracoval ž do konca júna 1960. Po územnej reorganizácii bol poverený vedením novovzniknutého Okresného veterinárneho zariadenia Bratislava vidiek, kde zotrval až do odchodu do dôchodku. Býva v Bernolákove, kde sa zapájal aj do života obce a aktívne pracoval dve volebné obdobia v zdravotnej a školskej komisii.

Po odchode do dôchodku sa venoval rodine, záhradkárčeniu a ostatným záľubám, na ktoré nemal počas aktívnej pracovnej činnosti čas, nakoľko pracoval v poľnohospodársky veľmi preferovanom okrese.

Drahý jubilant, prajeme Ti veľa krásnych chvíľ v dôchodcovskom živote, nech sa tešíš v kruhu svojich najbližších z každého krásneho dňa, využívaj ich v pohode a nech Ti k tomu slúži zdravie tak, aby si sa dožil ešte veľa šťastných a spokojných rokov.

J. Blecha

Prameň: Blecha, J.: Deväťdesiatiny MVDr. Jozefa Sokola, Slovenský veterinársky časopis, 2013, č. 1 – 2.

Be the first to comment on "Sokol Jozef – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*