Feigler Emil – životopis

Emil Feigler, narodený 28. apríla 1921 v Bratislave, rímskokatolík, bol nemeckej národnosti. Jeho otec Emmerich bol bankový úradník. Maturoval na Nemeckom štátnom reálnom gymnáziu v Bratislave v roku 1940.

Na VŠV vo Viedni sa 22. 4. 1941 zapísal do 1. semestra pod imatrikulačným číslom 5526. O štipendiu sa nezmieňuje a medzi štipendistami sa neuvádza.

Do 2. semestra sa zapísal 4. 6. 1942, do 8. semestra 8. 12. 1944.

Dňa 2. 8. 1948 obhájil doktorskú dizertačnú prácu s titulom „Über die Verwendung von Rindervormägen zur Wursterzeugung“ (O použití hovädzích predžalúdkov na výrobu salám).

Na Slovensko sa nevrátil. Údaje o jeho ďalšom živote nám chýbajú.

Pozri tab. 11, tab. 17 a tab. 19.

Be the first to comment on "Feigler Emil – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*