Ako za čias vojnovej Slovenskej republiky – 2.

Dnes budeme pokračovať v článku o odpovedi náčelníka Vojenskej kancelárie Prezidenta Slovenskej republiky (ďalej Vojenskej kancelárie PSR generála poručíka Ing. Vladimíra Šimka na otázky nášho priateľa JUDr. Stanislava Kizeka, ktoré zaslal v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám na Vojenskú kanceláriu PSR so žiadosťou o vysvetlenie pokračujúcej účasti Čestnej stráže Prezidenta Slovenskej republiky na Rímskokatolíckej omši a následnej púti k Sviatku božieho tela. Po prvej časti článku, kde sme prezentovali odpovede na prvé tri otázky, sa tentoraz zameriame na odpovede na druhú časť otázok, otázky číslo 4. až 6. Aj keď odpoveď Vojenskej kancelárie PSR  bola pomerne rozsiahla, až citáciou odpovede získavame vysvetlenie, prečo ju Dr. Kizek charakterizuje ako „bohorovnú“ odpoveď.

 Aké boli otázky?

Úvodom si ešte raz zopakujme motiváciu Dr. Kizeka k podaniu žiadosti: „Som len obyčajný ,človek milión‘, tak ako ktokoľvek z vás, mojich ľudských druhov. Za svojich sedem decénií ,žitia a bytia času‘ som zažil mnohé, pričom zo zažitého, ma niektoré javy, či udalosti nielen (ne)príjemne prekvapili, udivili, či priamo silne vyrušili. Jednou z tých posledných bolo, keď som sa dozvedel, že v júni minulého roka v Bratislave opakovane verejne ,celebrovala‘ Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky na omši a púti božieho tela. Ako vyštudovaného právnika, ma to silne vyrušilo a znepokojilo, že v akom štáte to žijem. Kládol som si otázku, čo je všetko za tým a snažil som sa tento rébus začať rozpletať v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.“

V liste, ktorý Dr. Kizek poslal Vojenskej kancelárii PSR, žiadal odpovede na nasledovné otázky (uvádzame ich v stručnej forme, plné znenie otázok je uvedené v scane listu ):

  • Kto požiadal o účasť jednotky Čestnej stráže Prezidenta Slovenskej republiky na omši a púti božieho tela v Bratislave?
  • Kto rozhodol o jej účasti?
  • Ako je zdôvodnená jej účasť na omši a púti božieho tela a ako je možné, aby vzdávala vojenské pocty akémukoľvek bohu?
  • Od ktorého roku sa táto jednotka zúčastňuje tejto akcie?
  • Aké boli náklady na jej účasť na tejto akcii a z akej kapitoly rozpočtu sa táto účasť hradila?
  • Na akých ďalších náboženských akciách a podujatiach sa jednotka Čestnej stráže Prezidenta Slovenskej republiky zúčastnila v ostatných piatich rokoch 2017-2022?

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky nie je iba turistickou atrakciou a ozdobou Prezidentského paláca. Je zároveň symbolom, jedným z atribútov slovenskej štátnosti. Táto elitná jednotka dnes neodmysliteľne patrí k oficiálnej symbolike moderného Slovenska. Dokazuje to aj upravený tlačový list známky k 30. výročiu založenia Slovenskej republiky. Fotografia: www.postoveznamky.sk

Povedať či nepovedať?

Odpovede na druhú polovicu otázok nezaostali svojou formou a obsahom za prvými odpoveďami.  Na otázku číslo 4. náčelník Vojenskej kancelárie PSR odmietol odpovedať. Po prepísaní úloh Čestnej stráže vyplývajúcich zo zákona nám v odpovedi uviedol: „Osobitné záznamy o evidovaní účasti na slávnosti Božieho tela v predchádzajúcich rokoch sa však nevedú. Viem Vám ale uviesť, že Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky sa tejto aktivity snaží zhostiť vždy, keď o ňu ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky požiada.“

Generál poručík Vladimír Šimko je vo funkcii náčelníka Vojenskej kancelárie PSR od roku 2015. Mal by byť schopný na požadovanú otázku odpovedať aspoň za obdobie, odkedy riadi činnosť vojenskej kancelárie. Slávnosť božieho tela sa koná raz do roka, vždy v rovnakom čase. Vyhľadať podklady o účasti jednotky čestnej stráže nemôže byť zložité, osobitne keď, (na príklade rokov 2017 a 2022) o účasti jednotky čestnej stráže vždy rozhodol on sám osobne. Pri existencii registračného poriadku a archívu je možné požadované informácie zodpovedať. Odpoveď však vyznieva ako netransparentná a ako snaha neposkytnúť požadované informácie.

Súčasne sa otvára otázka, či nešlo o ZÍSKAVANIE NEOPRÁVNENÝCH VÝHOD, keď Vojenská kancelária PSR poskytla tzv. nepeňažné plnenie vo forme účasti čestnej jednotky pre konkrétnu cirkev. Ak totiž týmto napomáhala propagácii cirkevného podujatia, oprávnenou otázkou je, či si týmto a podobnými konaniami nezabezpečuje podporu najvplyvnejšej cirkvi v Slovenskej republike. Upozorňujeme i na to, že financovanie cirkví zo strany štátu je regulované konkrétnou právnou úpravou a tá takýto spôsob poskytovania výhod nepredpokladá.

Hovoriť o nákladoch sa nepatrí a nič sa zverejňovať nebude!

Pri odpovedi na piatu otázku prišlo ďalšie „prekvapenie“: „Naviac išlo o plnenie úloh, v rámci ktorých si profesionálni vojaci precvičovali svoje zručnosti, čo je nevyhnutné aj pre plnenie ich primárnych úloh.“ Takže nešlo o účasť na omši a následnej púti, ale o nácvik zručností! Bol to výcvik, nie prezentácia jednotky Čestnej stráže prezidenta! Asi je čas požiadať Vojenskú kanceláriu PSR, aby si profesionálni vojaci precvičovali svoje zručnosti aj na akciách a aktivitách sekulárnych občanov…

Odpoveď však pokračuje vo svojej logike ďalej: (pretože ide len o nácvik – poznámka autora článku) je teda absolútne nedôvodné, aby boli náklady na plnenie takýchto úloh nejako osobitne vyčíslované.“ Veď všetky náklady Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu – z kapitoly ministerstva obrany Slovenskej republiky.“

V tomto prípade je dôvodné predpokladať, že vznikli reálne náklady, napr. náklady na cvičenie a prípravu, mzdové ohodnotenie zúčastnených príslušníkov čestnej stráže, čistenie uniforiem a údržba použitého materiálu a zbraní, náklady na dopravu a pod. Tieto by mala Vojenská kancelária PSR evidovať a vykazovať. Akékoľvek nakladanie s prostriedkami štátneho rozpočtu (podľa čl. 60, ods. 1, písm. a) Ústavy SR) je potrebné dôsledne a podrobnejšie zdôvodniť.

Tvrdenie o plnení akýchsi „úloh“ je potrebné odvodiť zo zákona, čo sa avšak v odpovedi nepodarilo preukázať (viď. poznámky k odpovedi na otázku č. 3 v prvej časti článku). Naopak, ak predstavitelia Vojenskej kancelárie PSR nevedia ani to, koľkokrát bola jednotka na podobných akciách v minulosti, spolu s touto odpoveďou to zosilňuje podozrenie z NEHOSPODÁRNEHO NAKLADANIA s verejnými prostriedkami. Dokonca by mohlo ísť o konanie, ktoré by azda malo zaujímať i Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

Prítomnosť jednotky Čestnej stráže Prezidenta Slovenskej republiky v čele sprievodu počas Sviatku božieho tela identifikujú klobúky s perom, ktoré dotvára prvky ľudovej tvorby pri historickej uniforme, ktorá vychádza z uniformy Janka Francisciho z roku 1848. Aj tu vidieť (aj keď pomerne nezreteľne) jej príslušníci sú v bezprostrednej blízkosti kňazov v čele sprievodu, pri premenenej hostii (čiže božím telom) v monštrancii pod baldachýnom. To nevyhnutne vyvoláva spomienky na stredoveké spojenie oltára a trónu.

 Podhoďme im aspoň niečo…

K odpovedi na otázku č. 6. Vojenská kancelária PSR uvádza, „…obdobné akcie plní Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky vtedy, keď jej to personálne možnosti, resp. aktuálne opatrenia v súvislosti s Kovid-19 umožňujú. K tejto odpovedi Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky poskytla Zoznam náboženských akcií a podujatí, pri ktorých jednotka Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky zúčastnila od roku 2017. O formálnosti tejto odpovede svedčí skutočnosť, že z 15-tich uvedených aktivít je až šesť aktivít (č. 2., 7., 8., 10., 11. a 14.), viac ako 1/3, spojených s priamym výkonom štátnych protokolárnych povinností daných zákonom č. 321/02 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podľa §-u 5, ods. 2, písm. a) a b). Účasť Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky na nich sa vyžaduje zo zákona a nie keď jej to umožňujú jej to personálne možnosti, resp. aktuálne opatrenia v súvislosti s Kovid-19!

Z priloženého zoznamu je čitateľné ZJAVNÉ ZVÝHODNENIE Rímskokatolíckej cirkvi. Všetky podujatia zo zoznamu (okrem vyššie uvedených šiestich) boli buď katolícke alebo ekumenické, organizované katolíckym vojenským ordinárom. Žiadne z uvedených podujatí nebolo organizované špeciálne pre inú cirkev a ani sa nekonalo v chráme inej cirkvi, dokonca ani ECAV. Paragraf 4, ods. 2, zákona č. 308/91 Zb. O slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností pritom priznáva všetkým cirkvám rovnaké postavenie.

Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať!

Známu radu MUDr. Miroslava Plzáka pri manželskej nevere priviedla Vojenská kancelária PSR pri tejto odpovedi k dokonalosti. Pri odpovediach na otázky sa úplne vyhla odpovedi na zdôvodnenie vzdávania vojenských pôct bohu pri účasti jednotky Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky na omši Rímskokatolíckej cirkvi k Sviatku božieho tela v Bratislave. Ak jednotka čestnej stráže tvorí spolu s predstaviteľmi cirkví a konsekrovanou (premenenej v procese eucharistie) hostiou v monštrancii čelo sprievodu, vzdáva tým de facto vojenské pocty bohu. Čo potvrdzujú slová nedávno zosnulého kardinála Jozefa Tomka: „Eucharistia je sám Ježiš Kristus. Preto by sme sa nemali pýtať, čo je Eucharistia, ale Kto je Eucharistia.” Čiže účasť jednotky Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky na čele sprievodu s eucharisticky premenenou hostiou je v PRIAMOM ROZPORE s jej poslaním určeným zákonom č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Ďalšie súvislosti sú uvádzané pri našej reakcii k odpovedi na otázku č. 3.

Na základe vyššie uvedeného je jednoznačné, že náčelník Vojenskej kancelárie PSR generál poručík Ing. Vladimír Šimko ODMIETOL čiastočne i úplne SPRÍSTUPNIŤ požadované informácie v piatich otázkach. Navyše Vojenská kancelária PSR porušila zákon aj tým, že nevydala žiadne písomné rozhodnutie a zdôvodnenie o nesprístupnení informácií. Tak, ako to vyžaduje zákon č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám v § 18, ods. 2. A to aj v prípade, ak povinný nevyhovel požiadavke žiadateľa hoci len sčasti. To však nie je prípad Vojenskej kancelárie PSR. Tá odmietla odpovedať úplne v troch otázkach (č. 3., 4. a 5) a vo dvoch (č. 2. a 6.) čiastočne…

Preto Dr. Kizek podal odvolanie voči tzv. fiktívnemu rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť požadované informácie. Ako to dopadlo s jeho odvolaním sa dozvieme v treťom pokračovaní tohto článku.

Be the first to comment on "Ako za čias vojnovej Slovenskej republiky – 2."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*