Naozaj spravodlivo, transparentne a solidárne? Osobitostí financovania cirkví nie je nikdy dosť

V roku 2019 sa prijímal s veľkou propagandou nový zákon o financovaní cirkví ako výsledok dlhoročného otvoreného dialógu zástupcov cirkví a štátu (ministerstva kultúry), ktorý je najlepším všeobecne akceptovaným riešením. Naše pripomienky počas pripomienkovacieho konania nikto nezobral do úvahy. Všetky zamietli. Na výbore pre kultúru a médiá Národnej rady Slovenskej republiky nám neumožnili vystúpiť a vysvetliť naše výhrady. Zákon poslanci prijali v navrhovanom znení. Prijatý zákon prezentovali ako SPRAVODLIVÝ, TRANSPARENTNÝ a SOLIDÁRNY. A premiér Pellegrini v priebehu mesiaca odcestoval za odmenu do Vatikánu na prijatie pápežom.

Peňazí nie je nikdy dosť

Ako sme už písali, zákon prvý krát stanovil nárokovateľnosť výšky príspevku pre cirkvi. Súčasťou zákona je pomerne zložitý systém výpočtu, ktorý zaručuje každoročný nárast príspevku pre cirkvi zo štátneho rozpočtu. Nárast je zložený z 20 % výškou inflácie a z 80 % nárastom miezd vo výkone prác vo verejnom záujme. Ako sa prejavuje zvolený koeficient nárastu ukazuje v porovnaní piatich rokov (od roku 2019 ako východiskový stav po rok 2023) v nasledujúcej tabuľke:

To čo ukazuje táto tabuľka je fakt, že za štyri roky cirkvi dostali VIAC skoro O 10 MILIÓNOV €, čo predstavuje 120,68 % NÁRAST. Avšak pre cirkvi je to MÁLO. Napriek tomu, že zákon bol „dlhodobo“ pripravovaný v spoločnej komisii cirkví a štátu po troch rokoch UŽ ZÁKON CIRKVÁM NEVYHOVUJE. Preto minulý rok požiadali o zmenu zákona i koeficientu a navrhli ho naviazať na rast priemernej mzdy v hospodárstve. Zmenu navrhli napriek tomu, že počet veriacich cirkví, ktoré poberajú od štátu príspevok klesol podľa výsledkov sčítania obyvateľov za 20 rokov o 18,58 %, čo je POKLES VERIACICH o 832 866 veriacich!!! A za tú istú dobu príspevok od štátu vzrástol o 300%!

Ministerka kultúry im v existujúcej spoločenskej atmosfére minulého roka nevedela vyhovieť.

Otázky okolo príspevku za rok 2013

Vzorec výpočtu je síce zložitý, ale dá sa pochopiť. Keď vložíme príslušné hodnoty do vzorca (3,2 %-ná inflácia za rok 2021 a nárast miezd vo verejnom záujme v roku 2023 – 7 %.) by hodnota tohto príspevku mala byť 56 178 564 €, avšak vo zverejnenom zozname výšky príspevkov pre jednotlivé cirkvi v roku 2023 je uvedená suma 57 500 621 €. VIAC O VYŠE 1 MILIÓN300 000 €! Ako je to možné ministerstvo nevysvetlilo.

Zákon hovorí o povinnom každoročnom raste príspevku. Ako je možné, že tri cirkvi dostanú menej ako v roku 2022. Ani výsledky pri sčítaní obyvateľov v roku 2021 na to nedávajú odpoveď. A to pani ministerka kultúry cirkvám v odpovedi na ich žiadosť o zmenu koeficientu vysvetlila, že zistený pokles veriacich o 8,5 % (v skutočnosti bol u cirkvi poberajúcich príspevok štátu 9,37 %) zo sčítania obyvateľov 2021 nebude mať priamy dosah na výšku štátneho príspevku cirkvám. Ani u žiadnej z cirkví nemal. Tento rok však u štyroch cirkví došlo k poklesu výšky ročného príspevku:

  • Cirkev československá husitská zaznamenala pokles príspevku o 721 €, pri celkovom počte 581 veriacich.
  • Evanjelická cirkev metodistická zaznamenala pokles príspevku o 5 112 €, pri celkovom počte 3 081 veriacich.
  • Novoapoštolská cirkev zaznamenala pokles príspevku o 18 €, pri celkovom počte 73 veriacich.
  • V roku 2019 ministerstvo pripočítalo novým zákonom rozpočet Ekumenickej rady cirkví do rozpočtu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Tak to bolo v rokoch 2020 až 2022. Tento rok to zmenila a o rozpočet Ekumenickej rady cirkví znížila rozpočet Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Kto o tom rozhodol? Zmenil sa zákon?

Štát zaplatí všetko, len treba vymyslieť ako

Na rozdiel od uvádzaných prípadov Rímskokatolícka cirkev dostala v roku 2023 príspevok až 39 268 779 €, vyšší oproti roku 2022 o 3 820 572 €. Pokles veriacich u tejto cirkvi za posledných 20 rokov predstavoval 18,06 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje až 669 609 veriacich. Tento počet „stratených veriacich“ tvorí rozhodujúci podiel celkového poklesu všetkých veriacich na Slovensku – 773 171. Napriek tomu podiel tejto cirkvi z celkového príspevku štátu po zmene zákona od roku 2019 neustále rastie. V roku 2019 rímskokatolícka cirkev mala 65,46 %-ný podiel, v roku 2023 už získala 74,38 %-ný podiel.

Za štyri roky RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV zo štátneho príspevku pre všetky cirkvi UŽ ¾ z celého príspevku. Je to veľká zmena oproti roku 2019, keď mala len niečo viac ako 3/5 príspevku. O tomto je zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností č. 370/2019 Z. z. O spravodlivosti, transparentnosti a solidárnosti tohto zákona sa dá len rozprávať. Realita je iná!

V marci 2022 na návrh „posledného križiaka“ – ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Milana Krajniaka, poslanci zmenili zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a rozšírili kategóriu poistencov štátu povinne dôchodkovo poistených o novú kategóriu, a to o osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vykonávajúce pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo bez práva na príjem. V preklade rozšírili kategóriu poistencov štátu o rehoľníkov a rehoľníčky. PRE CIRKEV pracujú ZADARMO, dôchodkové poistenie a DÔCHODOK im však BUDE PLATIŤ ŠTÁT!

Národná rada Slovenskej republiky schválila 24. marca o 11:12:15 h skrátenie lehoty k pozmeňujúcim návrhom tohto zákona podaným v rozprave a hneď ho aj prerokovali v druhom a treťom čítaní. Následne o 11:16:50 h, teda len o 4 minúty (!!!), bol zákon ako celok schválený pri hlasovaní poslancov: 126 prítomných, 87 za, 12 proti, 27 sa zdržalo, nehlasoval 0, neprítomných 24. Za hlasovali poslanci OĽANO, SAS, Sme rodina, deviati nezaradení poslanci a Dušan Galis zo Smeru SD. Bez diskusie o zákone a bleskovo.

Podľa dôvodovej správy k zákonu dôchodkové poistenie rehoľníkov sa bude dotýkať približne 1 053 osôb mesačne. V roku 2023 to bude celé stáť 1 976 613 €, v roku 2024 už 2 057 124. A v čom je základný prínos tejto novely? Podľa dôvodovej správy v tom, že platenie poistného štátom sa pozitívne prejaví na budúcich dôchodkových nárokoch dotknutých osôb“. Takže, nielen 2 milióny na dôchodkové poistenie, ale perspektívne ďalšie milióny na ich dôchodky. Kto dôchodkovo poistí dobrovoľníkov v ich práci pre občianske združenia? To „posledný križiak“ nerieši.

Aby to nebolo málo, pripomeňme si, že v októbri 2022 pri zmene Zákonníka práce sa formou poslaneckého návrhu ing. Zity Pleštinskej zmenil zákon o Hasičskom a záchrannom zbore. Čo bolo zmyslom tejto novely? LEGALIZOVAŤ ČINNOSŤ KAPLÁNOV nielen v armáde či polícii, ale aj v Horskej službe, Finančnej správe či Hasičskom a záchrannom zbore. A to počet kňazov v ozbrojených silách oproti roku 1995 vzrástol v roku 2022 skoro trojnásobne až na 122. Katolícka cirkev má 89 systemizovaných miest, nekatolícke cirkvi 33. O obsadení systemizovaných miest konkrétnymi ľuďmi ROZHODUJÚ CIRKVI, ŠTÁT to všetko LEN PLATÍ.

Už len táto krátka ukážka toho, čo sa stalo v roku 2022, ukazuje ako cirkvi dokážu hľadať cesty k neustálemu nárastu príspevkov štátu na ich činnosť. Nie sú to len peniaze z rozpočtu ministerstva kultúry, ale aj príspevky z rozpočtu ministerstiev vnútra, obrany, spravodlivosti, práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva, zahraničných vecí a pod. Podľa našich prepočtov podpora zo štátneho rozpočtu pre cirkvi dosahuje už viac ako 250 MILIÓNOV EUR ROČNE. Kedy bude štát rovnocenne podporovať aktivity sekulárnych občanov?

Titulná fotografia, zdroj: Pixabay.com

Be the first to comment on "Naozaj spravodlivo, transparentne a solidárne? Osobitostí financovania cirkví nie je nikdy dosť"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*