Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu

Rastislav Škoda

Nemám nič proti tomu, keď katolícki spisovatelia bijú do slobodomurárov a vinia ich z rozvratu katolíckej cirkvi. Za celý môj dlhý život som sa len raz zúčastnil seminára, organizovaného francúzskou lóžou v Štrasburgu – veľmi ma sklamali svojím opatrníckym prístupom k plánovanému rodičovstvu a novým biotechnológiám; s katolíkmi si priam ruky podávali.

Neverím na tajné spolky a sprisahanecké organizácie a viem, že bohatí a vplyvní ľudia sa stretávajú na neverejných pravidelných i príležitostných stretnutiach. Že existujú nielen slobodomurárske lóže a Opus Dei, ale aj klub Lions (1,5 milióna členov bojuje zbierkami a osobnými službami proti svetovej biede) a exkluzívnejší klub Rotary (ktorého člen Bill Gates chce vykántriť detskú obrnu). Moja chyba, že som si nevedel zariadiť prístup na nič také, aby som vedel viac.

Nepamätám sa na nijakú priamu alebo nepriamu akciu slobodomurárov proti katolíckej cirkvi kdekoľvek na svete, ktorá by bola vyvolala verejnú pozornosť, resp. moje osobné pobúrenie. Na naopak hej: za Slovenského štátu nás sextánov Štátneho gymnázia z Trnavy zaviezli do Bratislavy a ukazovali nám v oblasti kina Hviezda „strašidelnú“ zatemnenú lóžu so stenami zakrytými čiernymi závesmi a na stole lebka, hnáty a známe murárske a tesárske nástroje; na vešiakoch divadelné róby s kapucňami ako Ku-klux-klan.

Neprekvapilo ma, keď po nacistoch aj komunisti zakázali slobodomurárov; bolo to potvrdenie síce páčivej ale naivnej tézy, že medzi diktatúrami Berlína, Moskvy a Ríma je rozdiel len vo farbe. Neverím tvrdeniu nedávneho článku v slovenskom katolíckom dvojtýždenníku závislom od etiky, že kapitalizmus, socializmus, globalizácia aj 2. vatikánsky koncil sú diela tajnej svetovládnej spoločnosti slobodomurárov.

*

Chvíľu mi trvá, kým vylúpnem jadro obžaloby: slobodomurári by vraj radi zničili cirkev (existuje len jedna, katolícka; to ostatné sú len sekty a kulty). Keďže to nemôžu, uspokoja sa s využitím cirkevných štruktúr „pokroku a osvietenstva“ na presadenie svojich cieľov. To je veľmi hmlisté, ale nevidím v tom nič zásadne zakázané. Čím chcú nahradiť rozvrátenú katolícku cirkev?

Pokrokovými liberálnymi myšlienkami; modernizáciou, t. j. myslením, vychádzajúcim z princípov roku 1789 (pluralizmus, rovnosť náboženských vyznaní, odluka cirkví od štátu atď.); pápežom, ktorý povedie cirkev na cestu osvietenstva a obnovy; laikmi a duchovenstvom spoločne kráčajúcimi pod práporom osvietenstva, ako keby to bola zástava Svätej stolice; sekulárnym štátom. Spomína sa aj nová teológia, ale ani slovo o tom, v čom má novosť spočítať; slúženie omše nie po latinsky, ale v reči veriaceho, nepovažujem za novú teológiu. Možno Boffova teológia oslobodenia z pohľadu chudobných, ale tá vtedy ešte neexistovala. To všetko malo byť v úvodzovkách, pretože je to doslovne tak v prednáške, uverejnenej ako článok Johna Venariho „Slobodomurárstvo a rozvrat Katolíckej cirkvi“ v tom slovenskom dvojtýždenníku závislom od etiky, v Kultúre č. 5/2012 zo 7. 3. 2012, vychvaľujúcej pochybný pamflet Alta Vendita z roku 1820 – 1850; pozri napríklad článok Permanentní instrukce Alta Vendita. Zednářský plán na svržení katolické církve, na stránke Dies Irae. Skrátka: na podklade učenia jedných pápežov a pri zamlčaní učenia druhých sa odmietajú výdobytky osvietenstva vrátane demokracie a volá sa otvorene po teokratickom štáte. Chýba len ilustrácia, že Biblia a učenie cirkevných otcov by mali byť v našom svete to, čo je šaría v islamskom.

Neviem, prečo píšu Katolícka cirkev s veľkým K, keď sa to prieči pravidlám slovenského pravopisu (časť 2, bod 7). A podotýkam, že väčšina prameňov uvádza priezvisko Vennari s dvomi n.

Takže vec je jasná: Rímskokatolícka cirkev už ani navonok nevyzerá jednoliata či jednomyseľná; existujú v nej početné myšlienkové prúdy na úrovní hierarchie, univerzít a laikov; najfundamentalistickejšie je tradicionalistické hnutie arcibiskupa Lefebvra a jeho osem biskupov, odmietajúce závery 2. vatikánskeho koncilu z rokov 1962 – 1965. Sídli vo walliskom kantóne vo Švajčiarsku. John Vennari sa plne hlási k učeniu tejto skupiny moderných odpadlíkov od Ríma, ktorí sa v roku 1988 svojím aktom odpadlíctva, t. j. udelením a prijatím pápežom neschválených biskupských hodností, sami automaticky exkomunikovali. Terajší pápež Benedikt XVI. v roku 2009 exkomunikáciu zrušil, vraj nevediac, že napríklad biskup Williamson, prominentný člen tejto skupiny ôsmich, verejne vyhlasoval, že holokaust v rokoch 1933 – 1945 sa neudial. Za takéto poburovanie bol v r. 2010 nemeckým súdom odsúdený na pokutu 12 000 eur, ktorá bola pri odvolaniach pre biskupovu kláštornú chudobu znížená na 10 000 a 6 500 eur, ale 22. 2. 2012 bol aj posledný rozsudok zrušený a Williamson vyviazol spod obžaloby bez trestu.

Učenie rímskokatolíckej cirkvi sa od samých prvopočiatkov jednoznačne stavalo proti myšlienkam renesancie a z nej sa rodiacej reformácie a osvietenstva, no najmä následnej modernizácie v súvislosti s industrializáciou a najnovšie aj globalizáciou, čo všetko viedlo k odmytologizovaniu najprv neba (Koperník a Galilei) a potom aj života (Darwin) a k sekularizácii spoločenského života (Voltaire a Francúzska revolúcia s heslom sloboda, rovnosť, bratstvo).

Stovky ba tisícky intelektuálov sa počas storočí otvorene zúčastnili a zúčastňujú úspešnej propagácie myšlienok osvietenstva v boji s hierarchiou katolíckej cirkvi v Európe aj Amerike. Nedá sa uveriť tomuto pamfletu, že to boli a sú tajní agenti akýchsi slobodomurárskych lóží. Chudobná história tej čudesnej knihy Alta Vendita od neznámych autorov a bez mien účinkujúcich nevzbudzuje veľkú dôveru, hoci ju odporúčajú traja pápeži. Veľmi pripomína podvrh Protokoly sionských mudrcov, bojujúcich tiež proti liberalizmu a modernizácii (Ruska), ale v tomto prípade ako súčastiam židovského plánu na svetovládu. V nemeckej Wikipédii má heslo Dejiny slobodomurárstva 18 strán a Taliansku sa venuje celá jedna strana; ani slovo o Alta Vendita.

Tradicionalistický katolícky žurnalista John Vennari je vydavateľ amerického mesačníka Catholic Family News, zastávajúceho sa Kňazského bratstva sv. Pia X. a kritického k záverom 2. vatikánskeho kongresu. V osemdesiatych rokoch minulého storočia bol členom biskupom neuznaného benediktínskeho kláštora Most Holy Family Monastery v Berline, New Jersey, ktorý ako prvá katolícka ustanovizeň neuznal závery 2. vatikánskeho koncilu. V Česku propaguje jeho názor Inštitút sv. Jozefa.

V roku 2007 uverejnil John Venari (sic) v Kirchliche Umschau veľmi podrobnú recenziu knihy Antonia Socciho o Treťom fatimskom tajomstve a v rozhlasovom interview v Hlase katolíckej tradície na portáli AngelQueen.org vysvetlil, prečo je rock and roll neusporiadaná hrmotná hudba so škodlivým účinkom na ducha aj telo, a to nielen jej lyrika, ale aj jej muzika. Na aktívneho novinára to nie je veľa.

Nemá zmysel protestovať proti tomu, že zo všetkých ziel súčasnosti paušálne obviňujú všetci pápeži vo svojich encyklikách a kázňach ateistov, ktorí si na to zvykli. Ale ak ide súčasný fundamentalizmus tak ďaleko, že liberálnych sociálne cítiacich katolíkov vyhlasuje slovami pápeža Pia IX. za „najhorších nepriateľov cirkvi“, že modernizmus nazýva slovami pápeža Pia X. beštiou a najsmrtonosnejšou nákazou, že ekumenické snahy nazýva nákazou, ktorej sa treba chrániť a vyzýva k odporu proti záverom 2. vatikánskeho koncilu, s tým by sa mala vyrovnať Konferencia biskupov Slovenska, pretože to narúša pokojné spolužitie svetonázorových komunít súčasnej slovenskej spoločnosti.

***

Dodatok 5. 4. 2012:

Bol som upozornený na chybu. Na Vybrali SME sa nachádza odkaz na článok. Ako prvý reagoval diskutujúci s menom Plavidlo1, a upozornil ma na chybu.

Opravujem sa, Lefebvre vysvätil štyroch, nie ôsmich, ako som uviedol v článku. Ďakujem za toto upozornenie.

41 Comments on "Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu"

 1. K tomu pravopisu.
  Je o Vás známe,Rasťo, že rád vypisujete zlomyseľné dopisy kade-tade.Urobte teda tentokrát nezlomyseľný počin a upozornite Ministerstvo kultúry, že všetky cirkvi by mali mať v názve malé písmeno.Napríklad aj na oficiálnych stránkach Ministerstva kultúry :
  http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi
  Zrejme všade zamestnávajú jazykových nevzdelancov a len na Zošitoch humanistov nájdeme špecialistu.Vlastne podľa Vašej logiky na zošitoch atď…s malým z, nie?
  Veru nie.
  Druhý mesiac v roku je predpokladám aj pre sekulárnych humanistov február.Ale ak tento mesiac napíšeme písmenom veľkým,máme na mysli nejakú konkrétnu udalosť, ktorej bolo priradené vlastné meno totožné s názvom mesiaca. Čo Vy na to? A tak by sme mohli rozlíšiť november od Novembra, slovenskú republiku od Slovenskej republiky.A podobne môžme posudzovať katolícku cirkev bez dôrazu na právny status konkrétnej inštitúcie a Katolícku cirkev,kde je všetkým, aspoň mne ano,jasné, že ide o konkrétne náboženské združenie s konkrétnou hierarchiou a jedinečnosťou. No možno sa mýlim,ale potom sa mýlia aj dobre platení úradníci ministerstva kultúry,keď narábajú s podobnými výrazmi s veľkými písmenami.
  Ak sa teda ktosi kdesi o Vás bude vyjadrovať a spomínať Vás, bude Vás označovať ako Rasťo,Škoda,Rastislav a podobne zdôrazňujúc jedinečnosť Vašej osoby.
  Stránka,na ktorú ste dali odkaz, jasne uvádza, že názvy organizácií a inštitúcií sa píšu veľkým písmenom na začiatku.Je tam uvedený príklad Základnej školy v Belej.Ak budeme o tejto konkrétnej ZŠ písať v článku zdôrazňujúc jej konkrétnosť, tak bude písaná,podľa mňa, Základná škola vždy s veľkým Z,aj v prípade,ak nebude daný dodatok,kde sa nachádza a z kontextu bude zjavné, že zdôrazňujeme konkrétnu ustanovizeň.
  A možno sa mýlim. Rád sa nechám poučiť.

 2. Možno by ste si mali osviežiť pamäť a rozpamätať sa na Váš preklad akéhosi hanebného článku, ktorý sa po internete šíri ako Manifest slobodomurárov.(s veľkým M dúfam, že správne),kde v preklade uvádzate viaceré nepravdy,napríklad že Galileo bol mučený. Nuž nejedna obeť Francuzskej revolúcie a následného šialenstva, ktoré si vyžiadalo viac ľudských životov ako časy Inkvizície (dúfam, že s veľkým “I”),ale aj inkvizície s malým “i” by závidela podmienkam Galilea pri výsluchoch a pojednávaniach. Kde sa berie v sekulárnych humanistoch ten sadizmus ústiaci do tragických príbehov hodných zaradenia do učebníc psychiatrie?(to bola rečnícka otázka).

 3. Spoluzitie svetonazorovych komunit na Slovensku narusaju autori podobnych nenavistnych clankov ako je Vas. Nemate nic lepsieho na praci ? KBS nepotrebuje rady od neznalych.

 4. Cibrinka: …preklad akéhosi hanebného článku, ktorý sa po internete šíri ako Manifest slobodomurárov.
  Keď sa šíri po internete, hádam nie je problém uviesť niekoľko odkazov. Alebo ide opäť o blúznenie?

 5. Lemmy! Pekný sviatočný deň Vám prajem 🙂
  Článok preložil pán Škoda a vďaka jeho počinu vieme, aké sú moderné trendy vo svetovej kresťanofóbii.

  Názov je pekný, vraj “Manifest za slobodu svedomia”.
  http://www.cilalp.org/spip.php?article439

  Pre pár mesiacmi som o tento článok zakopával kade-tade. Dnes mi ujo Gúgle vyhodil len jeden odkaz.
  Že by sekhumanisti začali predsa premýšlať a používať sebakritiku?

 6. Opäť sa potvrdilo, že mám pravdu. Cibrinka blúznil, a je prekvapivé, že si to nevie priznať.
  Manifest za slobodu svedomia určite nie je Manifest slobodomurárov.
  Môžem akurát ľutovať, že do diskusie sa zapájajú táraji.
  Ľahké je osočiť. Cibrinka, je ťažké si uznať podlosť?

 7. Lemmy. Článok som pôvodne čerpal z už dnes zaniknutej stránky komunity ateistov.
  Je zverejnený na stránke Ateistov a VOĽNOMYŠLIENKÁROV stále. Stránka humanizmus.sk uvádza,citujem:

  “Šírili osvietenstvo
  Dejiny slobodomurárstva ako spoločnosti môžeme datovať od začiatku 18. storočia. Ako filozoficko-humanitná spoločnosť zapustila korene v Anglicku a odtiaľ sa šírila cez Francúzsko po celej Európe. Za ich priamych predchodcov môžeme považovať slobodných členov murárskych cechov. Tradíciu, symboliku, ako aj pomenovanie (slobodní murári-slobodomurári), zdedili členovia z 18. storočia. Ich nasledovníci boli voľnomyšlienkári, filozofi, moralisti, v Európe prenasledovaní protestanti, umelci – tzv. “prijatí” členovia lóže. Z cechovníckych lóží vznikli tzv. “operatívne, staviteľské lóže” mysliteľov – inteligentov. Stredisko novovzniknutej organizácie bol Londýn. Tu v roku 1717 vznikla Anglická veľlóža (Grand Lodge of England) zo štyroch samostatných malých lóží. ”
  Koniec citátu.

  Nie je mojou chybou, že nemáte poriadok v terminológii a ateisti dodnes nevedia, čo je ateizmus.Niektorí si dokonca zamieňajú ateizmus s humanizmom. 🙂

  Tie dve Vaše posledné vety nestoja za reakciu. Nemienim tu znevažovať diskutérov a znižovať úroveň diskusie pre Vaše citové vibrácie.
  Ospravedlnovať sa mi teda nemusíte. Taký nadateistický výkon od Vás je aj tak márne očakávať.

 8. Vidím, že drzosť u diskutujúceho Cibrinku nemá konca kraja. Ešte aj hanebne napíše: Ospravedlnovať sa mi teda nemusíte. Nemám slov. Cibrinka hanebne osočí autora, a ešte sa podlo snaží druhých naviesť na ospravedlnenie.

 9. rastislav | 8. apríla 2012 at 14:36 |

  K Cibrinkovi zo 6. apríla 2012:
  Pán Cibrinka, som rád, že ten pekný článok (Manifest za slobodu svedomia, nie Manifest slobodomurárov, ten výraz sa v ňom predsa nenachádza!) vyvoláva odozvu a šíri sa po internete. Názov článku je ako ušitý na prípad Galilea – zákaz slobody myslenia v katolíckej cirkvi. V súvislosti s jeho „výsluchmi a pojednávaniami“ protestujete proti ich označeniu za mučenie, nazývajúc to sadizmom. Máte pravdu, pán Cibrinka, Galileov prípad je príklad duchovného mučenia hodný zaradenia do učebníc psychiatrie, kde platí veta, že duchovné mučenie býva omnoho horšie ako fyzické. Prečo inak by sa bol pápež Ján Pavol II. v roku 1992 ospravedlňoval za to, ako sa cirkev chovala ku Galileovi? Očakával by som, že tento pápežský čin zastaví zľahčovania neľudského správania sa cirkvi a jednotlivých veriacich, teda aj Vás, pán Cibrinka, voči veľkému vedcovi.

 10. Lemmy! Na nič Vás nenávadzam. Naozaj sa nemusíte ospravedlnovať.Mňa zaujíma Váš názor a ak sa u Vás vytvoril nejaký pocit krivdy, rýchlo ho straste. Názov “Manifest slobodomurárov” nemám totiž z vlastnej hlavy.Prebral som ho z ateistickej stránky. Po konzultácii s adminom a žiadosťou, či mi môže poslať zálohovanú stránku už zrušenej stránky,som žiaľ nepochodil a tak mi nemusíte veriť. Myslite si, že som si to vycucal z palca. Ste rád? 🙂
  Poučenie: Stránky ateistov sú nedôveryhodné.

 11. Pán Rasťo Škoda! Zúžiť prípad Galileo na formálne ospravedlnenie JPII.je nepoctivý prístup.
  Galileo nebol totiž obeťou svedomia, ale vlastnej pýchy a vedeckého lajdáctva. To nijak neznižuje aj podiel viny vtedajšej cirkevnej súdnej moci ma pochybení z pohľadu dneška, no takýto oklieštený prístup je neprijateľný.
  Dovolím si teda čerpať z dôveryhodnejších stránok,z archívu Katolíckych novín:
  “Galileo i jeho protivníci dostatočne nerozlišovali prírodovedecký prístup od reflexií filozofickej povahy, a preto Galileo nechcel prijať návrh, že bude kopernikovský systém považovať iba za hypotézu, kým nebudú podané dôkazy. To bola napokon požiadavka metódy, ktorej bol sám geniálnym iniciátorom. V otázke interpretácie Písma preukázal Galileo ako poctivý veriaci prenikavejšiu intuíciu než jeho protivníci z radov teológov.. (JPII)”
  Toľko by snáď mohlo stačiť.

  Manifest svedomia je zjavne manifestom kresťanofóbie.Neviete, kto je autorom originálu? Robili ste predsa preklad.

 12. K mučeniu Galilea.
  V Manifeste sa spomína mučenie Galilea, ktoré sa neudialo.Je to zavádzajúca a lživá informácia.Ak mám použiť slovník nicku Lemmy,tak podlá myšlienka.
  V snahe očistiť ten článok ste posunuli význam mučenia do polohy duševného utrpenia.Nemôžem prijať takéto ospravedlnenie podlosti. Pretože potom všetky spoločnosti a kultúry , ktoré si osvojujú myšlienky osvietenstva, sa súčasne dopúšťajú mučenia. Vždy,keď je nejaký zločinec postavený pred súd.Lebo u každého podozrivého a obžalovaného právne úkony sú sprevádzané s duševným utrpením. Bez rozdielu výsledku takého súdneho pojednávania.
  Galileo bol obžalovaný a podstúpil tradičnú formu zisťovania pravdy súdnym pojednávaním.Chcete snáď tvrdiť, že by spravodlivosť nemala byť nikdy vynucovaná len preto, lebo každý, nielen Galileo,ale aj vrahovia a iní klamári a kriminálnici, by mohli trpieť duševnými ťažkosťami, ktoré ste preinterpretovali na mučenie?

  Text Manifestu za slobodu svedomia je ukážkou zaujatosti a neobjektívnosti.Príkladom ateistických predsudkov až podlého konania.
  (Viem, že ste LEN prekladateľ).

 13. To nie je môj slovník, ale slovník Cibrinku, ktorý takýmto slovníkom prispel sem do diskusie.
  Vetou: …preklad akéhosi hanebného článku, ktorý sa po internete šíri ako Manifest slobodomurárov…
  A nepoučil sa ani po tom, čo som ho upozornil, že klame.

 14. Ten článok som čítal pod hlavičkou Manifest slobodomurárov na inej stránke ateistov. Vy neviete rozlišovať medzi významom slova klamstvo a prebratá informácia? Dobre teda. Odpovedá si sám – neviete.
  Článok,ktorí prináša úmyselné klamstvá nie je hanebný? Podľa mňa akékoľvek klamstvo, zdôrazňujem akékoľvek,teda kde je zjavný úmysel uviesť niekoho do omylu, je hanebnosť.
  Vysvetlite mi,vážený Lemmy,prečo si všetci prehadzujete slobodomurárov ako horúci zemiak. Prečo pre Vás, ako humanistu, sú tak ťažko stráviteľní slobodomurári,keď sú vlastne humanisti s podobnými názormi,ako zastávate Vy? Vysvetlite mi.

 15. rastislav | 9. apríla 2012 at 12:35 |

  K Cibrinkovi z 8.4.2012
  Za autora Manifestu slobody svedomia možno považovať Jean-Marca Chiappu, funkcionára francúzskej organizácie humanistov, ktortí sa sami nazývajú aj laikmi či voľnomyšlienkarmi,a prezidenta Ústavu pre výskum a štúdium slobodnej myšlienky v Paríži http://www.contreculture.org/AT_Libre_Pensee.html.

 16. Ďakujem Rasťo.Máte u mňa plus.Síce malé bezvýznamné a ľahkozmazateľné, ale tak aspoň nejaké 🙂

 17. Cibrinka klamal, keď tvrdil: Možno by ste si mali osviežiť pamäť a rozpamätať sa na Váš preklad akéhosi hanebného článku, ktorý sa po internete šíri ako Manifest slobodomurárov.
  Keby vtedy napísal takto (ako to uvádzam nižšie), nič by sa riešiť nemuselo, nebudem sa predsa handrkovať s malichernosťami diskutujúcich, ktorí používajú expresívne výrazy, ako napr. slovo hanebne: Možno by ste si mali osviežiť pamäť a rozpamätať sa na Váš preklad akéhosi hanebného článku, ktorý sa po internete šíri ako Manifest za slobodu svedomia.
  Povedané slovníkom Cibrinku: Pre mňa sú táraji nedôveryhodní; sú ukážkou zaujatosti a neobjektívnosti.

 18. – Pôvodné slobodné murárstvo, murárstvo staviteľov katedrál, bola vyslovene kresťanská organizácia,
  – moderné slobodné murárstvo vzniklo z podnetu luteránskych kňazov, ktorí mu dali terajšiu podobu,
  – ešte aj dnes z približne siedmich miliónov slobodných murárov šesť miliónov hlása vieru v Boha.
  Prameň: Slobodní murári a katolícka cirkev

  Proces katolíckej cirkvi proti slobodným murárom korení v mocenských bojoch XVII. a XIX. storočia.

 19. Takmer od počiatku narážalo slobodomurárske hnutie na odpor katolíckej cirkvi. Ostro ho odsúdil Benedikt XIV. V cirkevnom štáte sa šírenie slobodomurárskeho učenia trestalo smrťou.

  Snahy slobodomurárov našli podporu u českých voľnomyšlienkarov (Th. Bartoška, Jul. Myslíka), ktorí im v časopise Voľná myšlienka uverejňovali niektoré dokumenty, napríklad výzvu španielskych slobodomurárov z roku 1911 požadujúcu revíziu procesu s anarchistom a slobodomurárom F. Feurerom.

  Prameň: Stručné dejiny slobodomurárstva

 20. Článok,ktorý uvádza nepravdivé informácie ,je hanebný. Vy ste ho preložili, to ale neznamená, že ste aj autorom tejto hanebnosti.I keď Zošity humanistov dávajú dosť veľký priestor na odmietnutie takej hanebnosti.Tak neviem, v čom som klamal a čo sa Vám neľúbi. Názov,ktorý Vás pobúril, som prebral od tých,ktorí ho šíria, resp. šírili. Kto teda sa dopúšťa podlosti?Ja,či zdroj tej zavádzajúcej informácie?
  Ale v pohode, ako som spomínal,nemusíte sa mi ospravedlnovať, veď pobúrenie je prirodzené a z Vašej strany oprávnené,i keď sa hneváte na toho nesprávneho.
  Vďaka mne ste sa totiž dozvedeli, že ktosi z nevedomosti spojil sobodomurárov s voľnomyšlienkármi a výsledkom bol názov ,ktorý vás zdvihol zo stoličky. Ale ukazovať na mňa prstom?Ja som to okno nerozbil,pane.
  Inak keď už sme pri voľnomyšlienkároch,je pravda, že eugenické rozhodnutia nacistov podporovali práve voľnomyšlienkári?Len sa pýtam.

 21. Veď ja sa nehádam, len sa snažím naučiť Cibrinku schopnosti opraviť sa. Je to také jednoduché, priznať si chybu.
  Cibrinka: …preklad akéhosi hanebného článku, ktorý sa po internete šíri ako Manifest slobodomurárov.
  Z nevedomosti spojil slobodomurárov s voľnomyšlienkarmi práve Cibrinka. Obhajoba, ktorú tu čítam, je nedôveryhodná.

 22. K Cibrinkovi zo 6. apríla:
  Beriem Vás za slovo, pán Cibrinka. Povedzte mi, kde existuje konkrétna Katolícka cirkev s podobným štatútom ako Základná škola v Belej? Na Vami uvedenej strane http://www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi sa uvádza 10 Rímskokatolíckych cirkví v Trnave, Nitre atď.; samozrejme sú Katolícke, ale neviem, prečo to skracovať, keď pri registrácii trvali biskupi na dlhom názve. O ktorú z nich konkrétne, teda majúcu sídlo aj IČO, išlo v článku Johna Vennariho „Slobodomurárstvo a rozvrat Katolíckej cirkvi“ v slovenskom dvojtýždenníku závislom od etiky, v Kultúre č. 5/2012? Žeby išlo o nejakú v Ríme? To je predsa Vatikánsky štát, Svätá stolica či Svätý stolec, resp. aj Apoštolská stolica. Trvám na tom, že neexistuje konkrétna Katolícka cirkev so sídlom v Ríme alebo inde, ktorú by slobodomurári chceli rozvrátiť, resp. vyškrtnúť zo zoznamu organizácií. Myslím si, že išlo o katolícku cirkev vo všeobecnosti, resp. o jej učenie, a vtedy sa má písať malé k, ako keď hovoríme o školách – pozri existujúce Pravidlá slovenského pravopisu. Ministerstvu kultúry išlo pri registráciách náboženských spoločenstiev o niečo celkom iné. Ostatne – neberiem Vám uspokojenie z pocitu, že ak sa mýlia druhí, môžete sa mýliť aj Vy.
  Viem, že moje upozornenie na veci nič nezmení, že priaznivci Vatikánu budú z úcty k svojej inštitúcii písať veľké K, C (cirkev) a podobne. Majú na to právo, ale nemajú na svojej strane zákon. Napadlo Vám niekedy, žeby ste odo mňa žiadali, aby som písal Katolícka cirkev s veľkým K?

 23. Neustále ma zaráža, vždy a všade, keď sa diskutuje na tému “inkvizícia vs. BDR” že veriaci uvedie, že celkový počet obetí BDR bol väčší ako počet obetí iknvizície (bolo by lepšie, keby uviedol, či bol počet obetí BDR väčší vzhľadom na počet obetí v celej histórii katolíckej cirkvi). K tomuto by som pridala asi toto:
  je presne historicky a štatisticky zachytené a zrátané koľkými vrahmi boli počas BDR veriaci a koľkými neveriaci? To akože v tom besnení a morde vraždili len ateisti? A vražili len veriacich? Zrejme áno. Inak by sa tým neoháňali.
  A k invizícii: ako to, že ten Všemohúci a milosrdný Boh mohol dopustiť, aby sa v jeho mene, v jeho ním založnej cirkvi dačo také robilo a nezakročil? Prečo nezakričal z neba ako pri Ježišovom krste: “Hej vy moji synovia,nemám vo vás zaľúbenie? Ale už aj presnaňte!”? Vychádzajú mi dve možnosti:
  1. Ten Boh neexistuje
  2. Súhlasil s tým.
  Nie som ateista, nikoho nechcem osočovať ani sa nikomu posmievať. Ale BDR bola ľudským dielom, s ľudskými chybami a napokon – po tej všetkej krvi – k čomusi bola. Avšak inkvizícia bola robená pre Boha v ním založenej cirkvi, pod jeho zrakom, pod vedením ľudí ktorí mali moc meniť víno na krv a cesto na telo, a po tej všetkej krvi – s akým výsledkom?
  Hlúpy je ten kto čaká, že katolícka cirkev sa dakedy za dačo ospravedlní. A ak sa aj ospravedlňuje, tak to ako ospravedlnenie ani nevyzerá.

 24. A podotýkam, nie som ani kresťan či teista.

 25. Čo je BDR,Karla…
  Takže k problému pristpujete ako vševediaca?Čo tak tretia možnosť a že veci proste nerozumiete? Nikto Vám takú verziu správania a uvažovanie nenaprogramoval?

 26. Pán Rasťo!
  Nie,nenapadá ma tu šikanovať niekoho a už vonkoncom Vás pre používanie veľkých či malých písmen.
  Dúfam, že toto handrkovanie beriete skôr ako snahu sa dopátrať pravdy a potom teda pristupujem na túto obdobu pomlčkovej vojny.
  Nuž odpoviem ústami jazykovedcov, citujem:
  ODPOVEĎ JAZYKOVEDCOV

  Slovenská akadémia vied
  Jazykový ústav ?udovíta Štúra
  Panská 26
  813 64 Bratislava
  http://www.juls.savba.sk/
  poradna@juls.savba.sk

  Bratislava
  7.2.2011

  Odpovedáme na Váš e-mail z 25.9.2010

  Oneskorene Vám odpovedám na Váš e-mail, v ktorom poukazujete na rozpory v odporúčaniach, ako písať slovo cirkev, resp. slovné spojenie katolícka cirkev, v jazykových príručkách a v materiáli uverejnenom okrem iného aj v zborníku Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine (Bratislava: Veda 2009).

  Materiál uverejnený v citovanom zborníku pod názvom Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii je výsledkom istých diskusií o problematike písania veľkých písmen vo výrazoch používaných v náboženskej spisbe v rámci katolíckej cirkvi. Hoci som uvedený ako spoluautor, o jeho publikovaní som sa dozvedel až po Vašom prvom e-maile z roku 2009, takže som nemal možnosť ovplyvniť jeho podobu (nie som ani členom ZKVS, ako by sa azda mohol niekto domnievať z formulácie uvádzajúcej neusporiadaný súpis výrazov, keďže chýba bližšia informácia o vzniku a schválení materiálu), a až po istom čase som sa k nemu dostal. Toľko na vysvetlenie na úvod k danej problematike.

  Čo sa týka problému, či slovo cirkev, resp. slovné spojenie katolícka cirkev písať s malým začiatočným písmenom alebo s veľkým začiatočným písmenom, treba zobrať do úvahy naše základné kodifikačné príručky, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka, ktoré uvádzajú tieto výrazy s malým začiatočným písmenom.

  Isté spoločenstvá sa od všeobecných pravopisných odporúčaní uvádzaných v kodifikačných príručkách odkláňajú a uplatňujú vlastné pravopisné pravidlá.
  Na ilustráciu môžem uviesť písanie zámen Ti, Tebe, Tvoj, On a pod. v rámci evanjelickej spisby, ak sa tieto zámená vzťahujú na Boha alebo na Ježiša Krista. Tak je to aj s písaním slova cirkev, resp. slovného spojenia katolícka cirkev s veľkým začiatočným písmenom v rámci katolíckej spisby. Iná situácia je s písaním slova cirkev v iných cirkevných spoločenstvách. Nemá to teda nič spoločné s nábožnosťou alebo bezbožnosťou (hoci tieto výrazy v tomto kontexte uvádzate v úvodzovkách).
  Naznačený stav v písaní slova cirkev zachytáva najnovší Slovník súčasného slovenského jazyka v jeho prvom zväzku z r. 2006, kde sa pri hesle cirkev pri jeho prvom význame (spoločenstvo veriacich založené Ježišom Kristom) uvádza aj podoba s veľkým začiatočným písmenom.

  S pozdravom

  PaedDr. Matej Považaj, CSc.
  za jazykovú poradňu JÚ?Š SAV

  Jazyková poradňa JÚ?Š SAV http://www.juls.savba.sk/poradna/index.html poskytuje verejnosti svoje služby na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hodiny a na e mailovej adrese poradna@juls.savba.sk

 27. Citujem text aj zo spomínaného zborníka:

  Na internete je prístupný dokument Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii, (PhDr. E. Sitárová, PhDr. S. Ondica, PhDr. I. Masár, PhDr. M. Považaj, 2006), ktorého jazykové “pravidlá sú podľa dohovoru členov Združenie katolíckych vydavateľov Slovenska ZKVS záväzné pre všetkych jej pracovníkov pri práci s textom náboženského charakteru od dňa obdržania predmetného súpisu termínov (dané k dispozícii v Trnave 31. marca 2006)”, http://www.networkslovakia.sk/doc/TERMINOLOGIA.doc (Network Slovakia – Spoločenstvo katolíckych žurnalistov je občianske združenie s charakterom profesiového zoskupenia, zamerané na profesionálnu i vzájomnú podporu mladých kresťanských novinárov na Slovensku.)

  Podľa daného dokumentu a “dohovoru” sa slovo cirkev píše s veľkým začiatočným a to nielen v písaní prídavného mena – napr. ” Rímskokatolícka cirkev, Katolícka cirkev”, ale aj – avšak len ak ide o označenie pre Katolícku cirkev – v písaní podstatného mena “Cirkev, svätá rímska Cirkev, svätá Cirkev, všeobecná Cirkev, latinská Cirkev, Učiteľský úrad Cirkvi”, a pod. (Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii, str. 2). Podľa tohto chápania Katolícka cirkev je Cirkev s veľkým “C”, zatiaľ čo všetky ostatné, to jest nie katolícke kresťanské spoločenstvá, sú iba “cirkvi”…Podobne aj Katechizmus katolíckej cirkvi http://www.katechizmus.sk/index.php v slovenskom preklade používa rovnaké pravidlo, to jest slovo “cirkev” písané s veľkým začiatočným písmenom automaticky znamená Katolícku cirkev.Krátky slovník slovník slovenského jazyka, 2003, ako aj Slovník cudzích slov, 2005, aspoň vo svojej online forme http://slovniky.juls.savba.sk/?w=cirkev&c=V1a3 naopak uvádzajú slová – prídavné i podstatné mená – označujúce cirkev s malým začiatočným písmenom: “Cirkev – organizované spoločenstvo veriacich určitého vyznania: protestanská, katolícka, pravoslávna cirkev” atď.Pravidlá Slovenského Pravopisu, 2000, http://www.scribd.com/doc/16317328/Pravidla-slovenskeho-pravopisu (ktorého spoluautori sú aj spoluautormi spomínaného dokumentu a dohovoru) v časti VI. Písanie veľlkých písmen, 1.3.3 Názvy organizácií, inštitúcií a pod., 8. Názvy spolkov, združení, spoločností, zväzov, politických strán, hnutí, športových, vojenských a iných organizácií, stálych orgánov, cirkevných organizácií a spoločností, uvádza iba jeden príklad so slovom cirkev – “Evanjelická cirkev augsburského vyznania”, pričom podstatné meno cirkev je s malým začiatočným písmenom a veľké je len začiatočné písmeno prídavného mena spresňujúceho o akú cirkev ide.

 28. Snáď len dodám, že jazyk je ako živý organizmus a neustále sa vyvíja. A dokážem Vám rozumieť aj vtedy,keď napíšete katolícka cirkev s malými písmenami a prípadne aj s ypsilonom po c či C. 🙂

 29. K Cibrinkovi z. 8. apríla:
  Pán Cibrinka,
  Chytro odvolajte svoju charakteristiku veľkého Galileiho ako pyšného vedeckého lajdáka a úpenlivo proste medzinárodnú vedeckú komunitu za odpustenie tejto nehoráznej urážky jeho nehasnúcej pamiatky.

 30. dodatok:
  mal som napísať: … urážky jeho nehasnúcej pamiatky ako mučeníka vedy.

 31. K (dlhočiznému) Cibrinkovi z 10. apríla, dokonca dvakrát a nie všade zrozumiteľne:
  Som rád, že na moje slová došlo. Tam, kde platí jazykoveda, píšu sa v inkriminovaných prípadoch malé písmená. Priaznivci katolíckej cirkvi vo svojej spisbe zavádzajú novoty, ktoré by radi kodifikovali – „nové pravidlá sú pre mladých kresťanských novinárov na Slovensku záväzné“! – no niekedy narážajú na odpor – zaváňa to teokraciou, ktorej doba, darmo je, už dávno prešla.

 32. Pán Rastislav! Galileo a mučeník vedy? Veď nebol mučený a navyše vedecky nezdôvodnil svoje učenie.Akože môže ktosi nástojiť na presadení teorií,ktoré nevie dokázať?To nie je veda,ale paveda.Ešte začnite nazývať aj Bruna vedcom.
  Alebo snáď zastávate názor,že príliv a odliv je spôsobený drncavým pohybom Zeme okolo Slnka,ako tvrdil Galileo?
  Toto Vaše nástojenie silne zapácha inkvizíciou a prenasledovaním za názor.
  Odmietam zbožňovanie vedy a vedcov.Na rozdiel od Vás.Zrejme pociťujete absenciu Boha a hľadáte náhražky.Ako slobodné prestárnuté feministky si vybíjajú materinský pud na ratlíkoch a podobnej chlpatej hávedi s mašličkami na krku.

 33. Tak znovu a citujem už len jeden odsek pána jazykovedca:
  “Naznačený stav v písaní slova cirkev zachytáva najnovší Slovník súčasného slovenského jazyka v jeho prvom zväzku z r. 2006, kde sa pri hesle cirkev pri jeho prvom význame (spoločenstvo veriacich založené Ježišom Kristom) uvádza aj podoba s veľkým začiatočným písmenom.
  S pozdravom
  PaedDr. Matej Považaj, CSc.”

  Snáď toto dokážete stráviť aj bez protikresťanskej triašky.
  Alebo si myslíte, že ste viac ako jazykovedec?A zavádzanie novôt?Jazyk nie je nemenný. Nakoniec nespisovné slovo homofóbia sa dostalo do slovníkov, hoci jeho samotný základ je nezmyselný.Časť slova “fóbia” totiž vždy bola vyhradená chorobným stavom a nie prejavanému názoru.

  A čo písanie slova Boh s veľkým B? To je tiež proti Vašemu gustu?

 34. A raz sa vďaka Cibrinkovi nespisovné slovo kresťanofóbia dostane do slovníkov, hoci je nezmyselné.

 35. Vďaka Vám,Lemmy, sa tam raz dostane možno aj Cibrinkofóbia…

 36. K Cibrinkovi z 9. apríla o klamstve:
  Pán Cibrinka, prejavujete veľkú nevedomosť z náuky o etike, vyhlasujúc každé klamstvo (a zdôrazňujúc, že akékoľvek) za hanebnosť. Keďže odpoveď je dlhšia, ako bývajú komentáre k článkom v ZH, uverejňujem ju ako samostatný príspevok „Kedy je klamstvo dovolené“.

 37. Pánovi Cibrinkovi:
  Možno nebudete veriť, ale mňa skutočne nikto nenaprogramoval, nikto ma neučil recitovať žiadne krédo a som rada, že myslím sama za seba. A keď aj dakedy mylne, predsa sama za seba. S tým programovaním máte asi svoje skúsenosti, že?
  Máte vlastne (čiastočne) pravdu, neuviedla som možnosť číslo 3, že katolícku cirkev posadol Diabol sám. To, že to bola vôľa božia som často počula z katolíckych kruhov, takže tie moje 2 možnosti nie sú úplne moje vlastné. Ich úmysel bol čistý a obetiam chceli vlastne pomôcť od večného ohňa. Ale Vy budete vedieť presne ako to bolo a v čom spočíval prínos inkvizície. Na vševedúcnosť majú patent dakde inde, a je mi fuk či sa to píše s malým k alebo veľkým K.

 38. Karla, čo je to BDR?

 39. Prepáčte, moja chyba, zabudla som ešte na písmenká VF – Veľká franúzska, my sme na SŠ aj VŠ túto skratku používali ako skratku Veľkej francúzskej revolúcie. Moja chyba.
  Začala že veľa ľuďom liezlo na nervy, že zákony neplatili pre každého rovnako, cirkev a šlachta si robili čo len chceli. To, že sa počas toho všetkého vyriadili aj psychopati, nuž to sa stalo aj v cirkvi samej počas jej trvania. Ak mala cirkev v tej dobe takú moc akú skutočne mala, mohla zariadiť aby v spoločnosti nevládla taká donebavolajúca nespravodlivosť a k nijakej revolúcii by nemuselo dôjsť (ak by sa držala evanjelia). Ale už jej hierarchia svedčí o tom, že jej taký stav vyhovoval. Napokon, človek je tiež len také zvieratko ktorému to z veľkej moci v hlavičke môže rupnúť.
  No a všetci ktorí sa zúčastnili VFR neboli rovankí, spomeniem takého Thomasa Paina.
  Zdá sa že obhajovanie cirkvi spôsobom, že jej počet obetí je v podstate menší ako počet obetí VFR (a že jej metódy mučenia boli lepšie:)), komunistov a neviem ešte koho, nebude mať konca. To matematické znamienko ale skutočne nič nevyrieši a je rovnaké ako zatvorenie očí.
  Ja neviním cirkev z VFR, ale jej maniere k nej prispeli.

 40. Na stránke kresťanskej filozofie sa píše:

  Treba si uvedomiť, že slobodomurárski kardinály vo Vatikáne, (ktorých tam nie je málo a majú silné vplyvy) sa budú snažiť tohto pápeža, (ktorý nechcem povedať, že zlého pápeža, ale ktorý narobil cirkvi aj mnoho zla) vyhlásiť za svätého. Určite sa budú snažiť aj falšovať dôkazy o zázrakoch.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*