Benedek Štefan – životopis

Štefan Benedek sa narodil 27. 12. 1921 v Hnúšti, okres Rimavská Sobota. Otec Ján bol obuvník, matka Alica, rodená Škultéty. Mal jedného brata a dvoch synov, Bohuslava a Borislava (lekár na záchranke); k tomu 1 vnučku (už je vydatá za Angličana, žije v Španielsku a má 2 dcéry) a 3 vnukov.

Do ľudovej školy chodil v Hnúšti, do reálneho gymnázia v Tisovci, kde 11. júna 1942 maturoval.

Veterinárstvo študoval najprv ako príslušník Vojenského vysokoškolského internátu (VVI) v Bratislave na Vojenskej veterinárskej akadémii v Hannoveri, kde ako jediný z tejto skupiny študentov pobudol 3 roky (november 1942 až 1. 6. 1945) a potom vo Viedni, kde získal 20. 6. 1947 veterinársky diplom a 27. 6. 1947 doktorát. Ministerstvo národnej obrany im zabezpečilo ubytovanie (v kasárňach a v uniforme), hradilo študijné poplatky a okrem toho dostávali ako vojaci-študenti žold. Doktorskú prácu obhájil na tému „Der Blutthrombus im Gleichstromfeld“ (Krvný trombus v jednosmernom elektrickom poli).

Prázdniny trávili študenti VVI pri vojenských útvaroch. Počas letných prázdnin roku 1943 bol pridelený k delostreleckému pluku v Brezne. Študenti sa zaviazali, že za jeden rok študijného štipendia ostanú pri vojsku tri roky. – Po skončení 2. svetovej vojny ostali Benedek, Farbiak, Topoľský a Lazar vo Viedni, kým v roku 1947 neboli promovaní.

Po skončení štúdia v roku 1947 nastúpil Štefan Benedek na Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, kde bol povereníkom MVDr. Martin Kvetko, významný politik Demokratickej strany. Bolo tam vtedy 27 veterinárov!

Benedek s Hrudkom pracovali na oddelení Žrebčia nákaza a umelá inseminácia. Pre Benedeka nasledovali krátke brigády v Leviciach a Lučenci, potom dlhší pobyt v Štúrove – až do r. 1949. Po vzniku nových okresov desaťročný pobyt v Hnúšti ako okresný veterinár. Tu pôsobil uňho aj mladý veterinár Ján Feješ. V roku 1959 sa presťahoval do Rimavskej Soboty, kde mala manželka vlastný dom a pôsobil ako obvodný veterinár (to je ešte 23 rokov!).

Od r. 1982 je na dôchodku; pracoval o dva roky dlhšie ako predpísané, a to v mäsokombináte.

„Mám mesačnú penziu 358 eur, čo mi stačí na živobytie. Na dvojárovej záhradke sa ešte snažím niečo dopestovať.“

Adresa: MVDr. Štefan Benedek, K. Mikszátha 59, 979 01 – Rimavská Sobota.

20. novembra 2010 – Štefan Benedek

Pozri tab. 13.

*

MVDr. Štefan Benedek oslavuje významné životné jubileum 90 rokov

MVDr. Štefan Benedek z Rimavskej Soboty patrí do generácie zverolekárov, ktorí po druhej svetovej vojne budovali novú veterinárnu službu, na ktorú čakali rozsiahle úlohy celoslovenského, či celoštátneho charakteru. Je potrebné konštatovať, že táto generácia zverolekárov sa so cťou zhostila týchto úloh a v neľahkých podmienkach ich uskutočňovala a úspešne riešila. Týmito úlohami boli predovšetkým rozsiahle zdravotné problémy hospodárskych zvierat. Patrila k nim žrebčia nákaza, rozvlečená po celom Slovensku a Morave hipomobilnými jednotkami armád, ktoré počas druhej svetovej vojny bojovali alebo prechádzali cez Slovensko a celé územie nášho štátu. Boli to tiež dlhodobé akcie boja a tlmenia zvieracích nákazlivých chorôb ako bol mor hrabavej hydiny, brucelóza, antrax, sneť šelestivá a tuberkulóza hovädzieho dobytka, mor prasiat, leukóza a mastitídy kráv, besnota a mnohé iné infekčné a neinfekčné choroby hospodárskych zvierat vo veľkokapacitných podmienkach chovu.

MVDr. Štefan Benedek sa narodil 27. decembra 1921 v Hnúšti. V rodisku vychodil základné školy, doplnené jedným ročníkom v nemeckej škole vo Veľkej Lomnici a po ich ukončení sa zapísal v roku 1932 na štúdium na Reálnom gymnáziu v Rimavskej Sobote. Po okupácii južných území Slovenska horthyovským Maďarskom, vrátane Rimavskej Soboty, a po prechode slovenskej časti gymnázia z Rimavskej Soboty do Tisovca, Štefan Benedek ukončil gymnaziálne štúdiá v Tisovci maturitou v roku 1942.

Po maturite nastúpil na základnú vojenskú službu s prísľubom, že mu bude ako vojakovi umožnené vysokoškolské štúdium na vojenské štipendium, ktoré od Ministerstva národnej obrany neskôr dostal na štúdium veterinárnej medicíny. Zapísal sa na štúdium na Vysokej škole zverolekárskej v Hannoveri v Nemecku. V tomto období po uzatvorení všetkých vysokých škôl v Čechách a na Morave mohli slovenskí maturanti absolvovať štúdium veterinárnej medicíny vo Viedni a v Hannoveri v Nemecku, v Záhrebe v Chorvátsku a v Budapešti v Maďarsku. Po zbombardovaní Hannoveru spojeneckým letectvom v roku 1943, ktoré zasiahlo aj Vysokú školu zverolekársku, boli slovenskí vojenskí medici nútení pokračovať v štúdiu na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni. Na nej MVDr. Benedek štúdium veterinárnej medicíny úspešne ukončil. Po predložení a obhájení diplomovej práce a názvom „Krvný trombus v jednosmernom prúde“ (Der Bluttrombus in Gleichstromfeld) bol 20. júna 1947 promovaný na doktora veterinárnej medicíny. Vrátil sa na Slovensko a na Vysokej škole veterinárnej v Brne, ktorá bola po vojne obnovená, absolvoval nostrifikačné skúšky.

MVDr. Štefan Benedek bol prijatý do štátnej veterinárnej služby a nastúpil do funkcie referenta na Povereníctve pôdohospodárstva v Bratislave. Dostal oddelenie, ktoré malo na starosti evidenciu žrebčej nákazy, ktorá sa po vojne rozšírila po Slovensku, a prípravu inseminácie v chove koní na Slovensku. V rokoch 1948 – 49 bol pridelený ako obvodný zverolekár do okresu Štúrovo, kde okrem terénnej veterinárnej činnosti pôsobil aj ako veterinárny dozor na Pohraničnej veterinárnej stanici. V roku 1949 bol preložený do rodného mesta Hnúšťa, kde krátko pracoval ako obvodný veterinárny lekár, ale ešte v roku 1949 bol poverený funkciou okresného zverolekára pre okres Hnúšťa. Túto funkciu s úspechom zastával až do roku 1959, keď sa z bytových dôvodov aj s rodinou presťahoval do Rimavskej Soboty, kde zo začiatku pôsobil ako obvodný zverolekár. Po zriadení Krajských veterinárnych zariadení (KVZ) a Okresných veterinárnych zariadení (OVZ) bol v rámci OVZ Rimavská Sobota poverený vedením Veterinárneho strediska Rimavská Sobota, do ktorého patrilo osem veterinárnych obvodov. Obvodní zverolekári pod vedením MVDr. Benedeka vykonávali veterinárnu službu v mnohých veľkokapacitných štátnych a družstevných hospodárstvach a v rôznych výrobných podnikoch. Okrem vedenia Veterinárneho strediska Rimavská Sobota mal MVDr. Benedek pridelený aj ťažký veterinárny obvod Ožďany.

Od roku 1963, keď bola postavená nová budova OVZ v Rimavskej Sobote, prebral MVDr. Benedek chovateľsky vyspelý a náročný veterinárny obvod Veľké Teriakovce, kde pracoval do roku 1979. Potom prešiel na prácu veterinárneho hygienika na veterinárne hygienické stredisko v Mäsokombináte Rimavská Sobota, kde pôsobil až do roku 1983, keď odišiel do dôchodku.

MVDr. Štefan Benedek bol v širokej chovateľskej verejnosti obľúbený zverolekár, priateľský a prístupný vedúci a kolega v pracovných kolektívoch, ktoré riadil a viedol. Za svoju prácu dostal počas svojej aktívnej veterinárnej činnosti rad veterinárnych a iných uznaní, diplomov a ocenení.

MVDr. Štefan Benedek sa v primeranom zdraví dožíva významného životného jubilea. V mene kolegov, s ktorými spolupracoval, ako aj v mene celej slovenskej veterinárskej obce, prajeme jubilantovi do ďalších rokov mnoho zdravia, pohody, rodinného šťastia a veselú myseľ. K pozdravu sa pripájajú všetci členovia komisie Múzea histórie veterinárnej medicíny pri IVVL Košice na čele s riaditeľom IVVL MVDr. Jozefom Pokorným, ako aj bývalí spolupracovníci a krajania MVDr. Ján Feješ, prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc. a doc. MVDr. Ján Lehocký, CSc.

Ad multos annos!

Prameň: Feješ, J. – Pokorný, J. , 2011, MVDr. Štefan Benedek oslavuje významné životné jubileum 90 rokov, Slovenský veterinársky časopis, č. 5, s. 294.

Be the first to comment on "Benedek Štefan – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*