Kmeňové bunky a nesmrteľné duše

Peter Singer

Kým ľudské embryo pozostáva z nie viac ako 64 buniek, sú jeho bunky ako malý psík schopné naučiť sa nové kúsky. Ak sa vstrieknu do chorej obličky, osvoja si mnohé vlastnosti normálnej obličkovej bunky a môžu bunke pomáhať plniť jej normálnu funkciu. Zdá sa, že to platí pre každý orgán, dokonca aj pre každý druh bunky.

Toto priam vzrušuje medicínskych bádateľov, lebo aspoň teoreticky to značí, že by bunky zo skorého embrya mohli vyliečiť leukémiu, chorým s cukrovkou umožnili vyrábať inzulín, že by pomohli postihnutým Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou a napravili nervový systém kvadruplegikov (úplne ochrnutých na všetky štyri končatiny).

Ale medicínski výskumníci nie sú jediní, ktorých tieto perspektívy využitia kmeňových buniek vzrušujú. Sedemdesiat členov amerického kongresu sa postavilo proti návrhu Štátneho zdravotného ústavu, hlavného vládneho orgánu na financovanie lekárskeho výskumu, sponzorovať výskumné programy s kmeňovými bunkami. Celoštátna konferencia katolíckych biskupov sústavne lobuje v kongrese, aby zabránila použitiu federálnych finančných prostriedkov na takýto výskum a keď združenie Patients’ Cure (Starostlivosť o pacienta) začalo propagovať výskum kmeňových buniek, napísal baltimorský kardinál William Keeler ostrý list Americkej spoločnosti pre rakovinu, ktorá spomenuté združenie sponzoruje, aby svoje rozhodnutie zmenili – čo sa aj promptne stalo.

Oponenti výskumu na ľudských kmeňových bunkách obyčajne začínajú a končia svoje odôvodňovanie tvrdením, že ľudské embryo je od momentu počatia živou, nevinnou ľudskou bytosťou. Ale morálka používania nejakej bytosti na výskum má závisieť od toho, aká je tá bytosť, a nie od toho, akého je druhu. Ak sú ostatné činitele rovnaké, potom je menej dôvodov stavať sa proti používaniu skorých ľudských embryí – to je bytostí, ktoré nemajú mozog, povedomie ani záujmy – ako proti používaniu potkanov, čo sú cítiace bytosti schopné dávať prednosť situácii, ktorá nie je spojená s bolesťou alebo strachom. (Pozor na kvalifikáciu „Ak sú ostatné činitele rovnaké“: Keby ľudí, od ktorých pochádza vajíčko alebo spermia, zarmucovalo vedomie, že embryo z týchto ich zárodočných buniek sa použije na výskum, bola by to dostatočná príčina, aby sa to nemalo robiť. To isté platí pre zle naplánované pokusy, čo má za následok používanie vzácnych výskumných fondov pre nedobré účely.)

Opozícia proti používaniu kmeňových buniek sa ozýva najmä z kruhov s náboženským svetonázorom: títo ľudia veria, že embryá majú nesmrteľné duše a  preto si zasluhujú vyšší stupeň ochrany ako nieľudské živočíchy. Keby ľudia s týmito názormi mali úspech pri svojich snahách znemožniť v Spojených štátoch (a v iných štátoch) výskum kmeňových buniek, dokázali by tým len, do akej miery sú občania bez náboženstva naďalej znevýhodňovaní presilou náboženskej viery v tomto štáte (a v iných štátoch).

Výskum na embryách treba zakázať, ak existuje možnosť, že embryo je schopné trpieť – no nikto nechce hádam povedať, že embryo pozostávajúce zo 64 buniek je schopné trpieť. Pre schopnosť trpieť je predpokladom rozvinutý mozog a nervový systém.

Popri viere v nesmrteľné duše je to len druhový (speciesistický) pohľad na veci, ktorý nám dovoľuje robiť všetko možné na cítiacich nieľudských bytostiach – a pritom je schopný znemožňovať veľmi dôležitý výskum len preto, že vyžaduje bunky zo skorých, necítiacich ľudských embryí.

*  *  *

Prameň: Peter Singer, Stem Cells and Immortal Souls (Kmeňové bunky a nesmrteľné duše), Free Inquiry, 20/2, s.9-10, jar 2000.

Preložil Rastislav Škoda

*  *  *

Dodatok: V USA neutícha diskusia o kreacionizme.

V máji 2000 organizovali prívrženci teórie o inteligentnom návrhu vývoja (inteligent design theory, IDT), čo je posledná verzia kreacionizmu, informačné brífingy pre členov kongresu a ich spolupracovníkov. Paralelne uverejnili časopisy New Scientist (22. apríla) a Science (5. mája) články, odsudzujúce rozhodnutie štátu Kansas vyučovať na školách len kreacionizmus a ani nespomenúť meno Darwina a učenie o evolúcii. Noví propagátori nanucujú školám IDT ako vedu, hoci doteraz nijako neprispela k nášmu chápaniu alebo filozofii vedy. Podľa obidvoch renomovaných časopisov je povinnosťou vedcov a vychovávateľov oponovať antievolucionizmu, aby vedecká úroveň absolventov neupadla.

Be the first to comment on "Kmeňové bunky a nesmrteľné duše"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*