Ženy, reprodukčné práva a katolícka cirkev – história a súčasnosť

Rosemary Radford Ruetherová

So ženami má rímskokatolícke kresťanstvo problém, ktorý má svoje korene v jeho ponímaní rodov a sexuality. Zakladajúci mysliteľ latinského kresťanstva, sv. Augustín, vyslovil na konci štvrtého a začiatkom piateho storočia určité predpoklady, ktoré dodnes katolicizmus trápia. Hoci uznal, že aj ženy sú obrazom Boha a môžu byť vykúpené, veril, že Boh ich stvoril ako feminae, samičky, s úmyslom, aby boli podriadené mužovi. Neprimeraná vina ženy za pád ľudstva do hriechu, zapríčinená jej neposlušnosťou voči jej podriadenosti, znamená, že môže byť vykúpená len prijatím svojej dvojnásobnej podriadenosti mužovi, ak treba, aj nátlakom. Podľa Augustína ženskosť nikdy nemôže reprezentovať Boha. Mužskosť zodpovedá obrazu racionality a spirituality, ženskosť reprezentuje telo a materiálny svet.

Augustínov názor o ženách zhoršil v 13. storočí Tomáš Akvinský prijatím Aristotelovej mienky o rodoch. Pre Aristotela aj Akvína boli ženy svojou podstatou menej ako muži, lebo boli stvorené biologicky ako neúplné ľudské bytosti. To znamenalo, že žena nikdy nemôže reprezentovať normatívne ľudstvo. Preto musel byť Kristus mužom, aby reprezentoval normatívnu ľudskosť. Malo to za následok, že ženy nemohli byť vysvätené, lebo nemohli reprezentovať Krista. Tým boli ženy vylúčené z vedúcich postavení v cirkvi a spoločnosti. Chýbala im autonómna ľudskosť/človečenskosť a mali ostávať trvale v područí muža.

Augustínov pohľad na ženy skomplikoval jeho názor na sex a reprodukciu. Učil, že v originálnom stave nevinnosti by sa ľudia boli množili bez vášnivej žiadostivosti alebo sexuálnej rozkoše. Pád do hriechu zdeformoval ľudskú sexualitu tým, že urobil každý sexuálny akt žiadostivým. To znamenalo, že každý sexuálny akt bol objektívne hriechom, a prepáčilo sa to alebo povolilo len vtedy, ak sa to udialo v manželstve s cieľom počať – splodiť deti. Aj v manželstve bol však sex hriechom, resp. „len smilstvom“, ak boli jeho reprodukčné účinky blokované. Tento názor urobil hriechom aj každú formu antikoncepcie a je základom učenia katolíckej cirkvi o antikoncepcii dodnes.

Pre tieto názory na ženu a sexualitu sa stal výzvou moderný feminizmus. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia začali ženy bojovať za volebné právo, civilné a politické práva, vyššie vzdelanie a prístup k profesionálnemu zamestnaniu. Katolicizmus bol nepriateľský voči feminizmu a napr. v USA v dvadsiatych rokoch minulého storočia ostro bojoval proti volebnému právu žien. Katolícki biskupi tvrdili, že miesto ženy je doma a že ich jemnej ženskej povahe sa hrubá mužská volebná aktivita prieči. V roku 1930 odsúdil Pápež Pius XI. emancipáciu žien ako podrývajúcu božsky podloženú poslušnosť ženy jej manželovi a ako falošnú odchýlku od jej pravej a jedinej úlohy byť matkou a vedúcou domácnosti.

Keď ženy dostali volebné právo, katolícki biskupi začali organizovať katolícke ženy do organizácií, bojujúcich proti liberalizmu, socializmu a feminizmu, ale menovite proti antikoncepcii, rozvodu, zákonu o detskej práci a o dodatku o rovnakých právach mužov a žien. Predošlé názory na ženu ako niečo menejhodnotné, ako neúplný človek, boli nahradené komplementárnosťou mužových vlastností. Naraz dostali ženy inú povahu ako muži a stali sa „od prírody“ duchovnejšími, morálnejšími a väčšmi milujúcimi – no zachovajú si túto feminínnu povahu, len pokiaľ ostanú vo svojej tradičnej roli doma.

Za pontifikátu Jána XXIII. sa zablýskalo na liberalizmus. Najmä v encyklike Pacem in terris sa povedalo, že žena má rovnaký prístup k všetkým právam ľudskej osoby v spoločnosti a na vstup do verejného života, práce a politiky. Znie to ako prekvapujúce schválenie feminizmu, keď sa v encyklike hovorí: „Ženy si totiž deň čo deň väčšmi uvedomujú svoju ľudskú dôstojnosť, a preto ani zďaleka nestrpia, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s nejakou bezduchou vecou alebo čírym nástrojom. Žiadajú, aby mali v rodinnom i občianskom živote práva a povinnosti dôstojné ľudskej osoby.“ (odsek 19).

Tým sa však boj katolíckej hierarchie s hnutiami za ženské práva neskončil. Obnovené feministické hnutia pridali koncom 1960-tych rokov k svojím požiadavkám reprodukčné práva – sexuálnu výchovu, antikoncepciu a legálne prerušenie tehotenstva; trvali na rovnakom vzdelaní, pracovných podmienkach a účasti v politike. Niektoré katolíčky sa ozvali s požiadavkou svätenia žien.

K urýchleniu zmien značne prispeli zmeny v učení protestantov. V čase reformácie prijali protestanti tradičné názory na ženu, ktorej miesto je v dome, sex je obmedzený na manželstvo, antikoncepcia nie je dovolená a vysviacka neprichádza do úvahy. V druhej polovici 19. storočia však začali niektorí protestanti vysviacať ženy a v 1960-tych rokoch to robila väčšina protestantských cirkví v Európe aj USA.

Koncom 19. storočia viedli aj konzervatívni protestanti krížové výpravy proti antikoncepcii a z regulácie pôrodnosti robili zločin. V 1920-tych rokoch sa do čela boja za reguláciu pôrodnosti a najmä jej prístupnosti v USA postavila Margareta Sangerová a za desať rokov sa ukázali prvé výsledky, keď na konferencii v Lambethe anglikáni, ako prvá evanjelická cirkev, povolili reguláciu pôrodnosti v určitých prípadoch (a naplno v roku 1958). Katolicizmus odpovedal tak, že potvrdil svoje odmietanie umelej antikoncepcie, čo je trvale ťažiskom jeho učenia o rodine; malý ústupok urobil tým, že pre plánovanie rodiny povolil „rytmickú metódu“.

No v 1960-tych rokoch rástol v katolíckej cirkvi kriticizmus voči rytmickej metóde, keď páry zisťovali, že je spojená s veľkým stresom a často zlyháva. Na 2. vatikánskom koncile (1962 – 1965) cirkulovali knihy, ktoré kritizovali katolícke učenie o regulácii pôrodnosti. Pápež Pavol VI. chcel vylúčiť preberania tejto témy na koncile, a preto vytvoril v roku 1964 osobitnú Komisiu pre reguláciu pôrodnosti. Jej členmi boli nielen biskupi, kňazi a teológovia, ale aj demografovia, lekári a laickí reprezentanti Hnutia katolíckej rodiny. Pat a Patty Crowleyoví, zastupujúci toto hnutie, predložili rad svedectiev svojich členov, že rytmická metóda vyvoláva silné stresy a neprispieva k dobrému rodinnému životu. Keď biskupi videli, že boj o reguláciu pôrodnosti ako celok prehrávajú, vrhli sa na zákaz potratu.

Výsledok konzultácií komisie v rokoch 1964 – 1967 bol, že prevládajúca väčšina jej členov bola za povolenie každej metódy regulácie pôrodnosti, ktorá je z lekárskeho hľadiska bezpečná a deje sa v rámci manželstva, ktoré si praje mať niekoľko detí. Pár teológov a biskupov bolo týmto výsledkom zhrozených a napísali vlastnú správu; predložili ju pápežovi a žiadali jej uznanie miesto oficiálnej správy. Argumentovali tým, že každá zmena v učení cirkvi podmínuje vieru veriacich v neomylnosť oficiálneho katolíckeho učenia.

V júli roku 1968 vydal pápež Pavol VI. encykliku Humanae vitae, v ktorej zopakoval tradičné katolícke učenie proti regulácii pôrodnosti. No mlčanlivý súhlas s týmto učením už bol prelomený. Mnohí morálni teológovia a pastori sa od neho otvorene dištancovali a väčšina katolíckych veriacich sa rozhodla, že ho bude jednoducho ignorovať. Prax katolíkov v USA a západnej Európe sa začala zbližovať s protestantskou, čo viedlo k tomu, že 98 % žien používalo antikoncepciu a 72 % žien bolo presvedčených, že môžu brať pilulku a pritom byť dobré katolíčky.

Mnohí katolícki biskupi, ktorí pocítili, že v diskusii o regulácii pôrodov to prehrali, zamerali sa na zákaz potratu. Katolícke učenie tradične odmietalo potrat, hoci ho v dávnych dobách nepovažovalo za vraždu, ak sa udial v prvých mesiacoch tehotnosti. Stredoveká scholastika chápala plod ako ľudskú osobu až v štvrtom mesiaci tehotenstva. Zakladalo sa to na Aristotelovom názore, že duša je formou tela a tak nemôže byť prítomná prv, ako je rozvinuté do svojej ľudskej fyzickej podoby telo – to je názor, ktorý ešte aj dnes zastáva islam. Vyhlásenie nepoškvrneného počatia v roku 1854 zneistilo tento názor, keď povedalo, že Máriina duša tu bola od prvej chvíle počatia. Súdobé komentáre poznamenávali, že to bolo špeciálne Máriino privilégium a netýka sa iných počatí. Deklarácia Jána Pavla II. o umelom potrate z roku 1974 nepozná jednoznačný súhlas o momente „oduševnenia“ (ensoulment) plodu a potrat zakazuje za každých okolností.

V roku 1972 bol v USA legalizovaný potrat počas prvých dvoch trimestrov tehotnosti a to isté sa postupne stalo v mnohých štátoch sveta, najmä v Európe. No za pápeža Jána Pavla II. naštartoval katolicizmus celosvetovú krížovú výpravu proti potratu, regulácii pôrodnosti a redefinícii rodiny, ktorú by mohli tvoriť aj homosexuálne páry. Odmietnutá bola aj akákoľvek diskusia o vysviacke žien. Ťaženie Vatikánu bolo osobitne aktívne na konferenciách Spojených národov o populácii. Prostredníctvom miestnych biskupov bol Vatikán veľmi ostražitý voči snahám miestnych vlád podporujúcich sexuálnu výchovu, plánovanie rodiny a legalizáciu potratov.

Na základe svojho štatútu stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri OSN má Vatikán pri rozpravách diskusné aj hlasovacie právo. Na Káhirskej konferencii r. 1994 použil svoju moc na zabránenie preberania takých názorov o rodine, rodoch a sexualite, ktoré ohrozovali jeho posudzovanie týchto tém.

Na tejto Konferencii o populácii a rozvoji bol vyvinutý Akčný program, ovplyvnený medzinárodným feminizmom prvého a tretieho sveta a cieliaci na včlenenie do myslenia Spojených národov názoru, že ženské práva sú ľudské práva. Prejavom rovnakej iniciatívy bola aj Medzinárodná konvencia o eliminácii všetkých foriem diskriminácie voči ženám, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1979. Prijalo ju 182 štátov, nepodpísali len USA a Vatikán.

Akčný program sa zameral na zvýrazňovanie rovnosti rodov; na posilnenie postavenia ženy výchovou, zákonnými právami, ekonomickými možnosťami a účasťou na politickom živote; odstránením násilia voči ženám; umožnením regulácie pôrodnosti. Kým v minulosti sa kontrola populácie zameriavala primárne na služby a metódy plánovania populácie, nový akčný program sa zakladal na ekonomickom rozvoji a zlepšení zdravia a výchovy, a to najmä u žien.

Pápež a hovorca Vatikánu videli v tomto programe ohrozenie katolíckeho učenia o rodoch a odmietli ho skresľujúcim tvrdením, že navrhuje potraty na reguláciu pôrodnosti, laxnú sexualitu a rovnopohlavné manželstvá, hoci o ničom takom sa v dokumente nehovorí.

Vatikán hľadal spojencov a pritiahol do svojho tábora delegátov takých katolíckych štátov, ako sú Guatemala, Nikaragua, Argentína a Malta; bral aj moslimské štáty Líbyu a Irán. Pretože prijímanie dokumentov na konferenciách OSN sa deje konsenzom, vatikánsky delegát a jeho spojenci urobili konferenciu rukojemníkom svojím vytrvalým slovičkárením pri výrazoch ako rozličné formy rodiny (hoci išlo len o manželstvo gajov), plánovanie rodiny a legálny potrat.

Ťaženie Vatikánu proti regulovaniu pôrodnosti a potratov, ako aj homosexualite, sa od Káhirskej konferencie nezmenilo a trvá dodnes. Za Clintonovej administratívy v 1990-tych rokoch zastávali USA pokrokové stanoviská o reprodukčných problémoch, čo sa podstatne zmenilo príchodom Georgea W. Busha, ktorého globálna politika o týchto témach je súbežná s vatikánskou.

Rád uvediem pár príkladov bojov tohto križiackeho ťaženia, prebiehajúceho na celom svete – všade, kde má katolicizmus moc. Vatikán a katolícki biskupi sa na celom svete stavajú proti antikoncepcii – to znamená v prvom rade proti sexuálnej výchove, ktorá by preberala všetky druhy antikoncepcie podľa učebných osnov. Po druhé, to znamená opozíciu proti poistnému krytiu antikoncepčných úkonov, preparátov a nástrojov v katolíckych nemocniciach.

Najnásilnejší prípad znemožnenia každej antikoncepcie sa deje na Filipínach od roku 2006, a to odpoveďou na návrh zákona o plánovaní rodiny a reprodukčnom zdraví, prediskutovaný v parlamente. Asi 85 % Filipíncov používa alebo podporuje jednotlivé metódy antikoncepcie. No Konferencia filipínskych katolíckych biskupov vyhlásila, že odmietne krst, prijímanie, birmovanie, sobáš a pohreb každému, kto podporuje alebo sám používa antikoncepciu. Táto hrozba má presvedčiť Filipíncov o závažnosti hriechu antikoncepcie.

Od Filipíncov, starších ako 15 rokov, sa vyžaduje, aby urobili osemtýždňový kurz o katolíckej sexuálnej náuke, na základe ktorého dostanú preukaz, že kurz absolvovali a majú právo dostávať sviatosti. Tým, čo preukaz nemajú, odmieta sa prijímanie aj pohreb. Niektorí kňazi si zaobstarávajú zoznamy žien, ktoré si nechali implantovať intrauterinný inzert a vyzývajú ich, aby si ho nechali odstrániť.

Ďalšie pole kontroverzie v celom katolíckom svete sú nemocnice a kliniky, poskytujúce núdzovú antikoncepciu; katolícki lídri tvrdia, že táto vyvoláva potrat, čo je otázne. Núdzová antikoncepcia je vysoká dávka hormónových piluliek, podaná v priebehu 72 hodín po nechránenom pohlavnom akte. Bráni uvoľneniu vajíčka z ovária, blokuje oplodnenie vajíčka spermiami, alebo bráni implantácii oplodneného vajíčka do maternice. Prvé dve akcie sa dejú pred oplodnením vajíčka, tretia zabráni otehotneniu tým, že zastaví ďalší vývoj vajíčka.

Katolícke ťaženie proti núdzovej antikoncepcii ju urobilo nedosiahnuteľnou vo väčšine katolíckych nemocníc aj vtedy, ak sú tieto v nejakej oblasti jediné a záujemcovia nie sú katolíci. Najbrutálnejší prípad klerikálnej bezcitnosti voči ženám je odmietnutie núdzovej antikoncepcie utečeneckým ženám v Kosove, ktoré našli útočisko v utečeneckých táboroch po znásilnení v občianskej vojne. Tento názor na ženu, ktorá otehotnela po znásilnení vo vojne, ilustruje jedinečná výzva pápeža Jána Pavla II. v roku 1993 k znásilnenej žene, aby prehodnotila svoje znásilnenie na akt lásky k páchateľovi a doviedla svoju tehotnosť až do pôrodu.

Ďalšie pole kontroverzie je používanie kondómov na prevenciu HIV/AIDS, ktoré má veľmi veľkú medzinárodnú odozvu. Oficiálne katolícke učenie zakazuje každé používanie kondómu, teda aj keď jeho účelom nie je antikoncepcia, ale prevencia prenosu vírusu HIV. Ide o svetovú pandémiu najmä v Afrike, pri ktorej umierajú milióny mladých dospelých ľudí, zanechávajúc deti a postarších vo veľmi biednej sociálnej situácii. Používanie kondómov je veľmi účinný prostriedok na zabránenie šírenia vírusu.

Niektorí katolícki lídri priniesli zmätok do diskusie tvrdením, že kondóm nepredchádza šíreniu aidsu, ba niekedy mu napomáha. Tak napríklad kardinál Theodore McCarrick, washingtonský biskup, tvrdil v roku 2003, že „kondóm často zlyhá“ a hovorca Vatikánu sa vyznamenal názorom, že vírus HIV môže prejsť cez stenu kondómu. Tieto falošné informácie vyvolali ostré protesty medzinárodného hnutia za plánovanie rodiny a odborníkov v oblasti aidsu.

Niektorí katolícki biskupi vystúpili z radu a verejne podporovali používanie kondómov na prevenciu aidsu, súhlasiac s názorom, že je to potrebné na prevenciu prenosu smrti. Boli medzi nimi kardinál Cormac Murphy O’Connor v Anglicku; kardinál Godfried Danneels v Belgicku; Fr. Juan Antonio Martinez Camino, generálny sekretár Konferencie španielskych biskupov; a viacerí iní významní biskupi Latinskej Ameriky; všetci hlásali prijateľnosť kondómov na prevenciu aidsu. No hlavní vatikánski lídri ako kardinál Alonso Lopez Trujillo z Pontifikálnej rady rodiny, rozhodne odsudzovali takéto revizionistické myslenie. Kardinál Wilfried Napier, hlava Konferencie juhoafrických biskupov, teda oblasti zdrvujúcej pandémie aidsu, verejne prehlásil, že „niet lekárskych dôkazov, žeby kondómy chránili pred prenosom aidsu“; tento názor je v rozpore so všetkými vedeckými údajmi. Kritika oficiálnej politiky však viedla k tomu, že v máji 2006 Vatikán pripustil používanie kondómov na prevenciu aidsu, ale len medzi zosobášenými pármi.

Osobitne tvrdú kampaň viedol Vatikán a katolícki biskupi proti legalizácii potratu z akýchkoľvek dôvodov, definujúc život ako začínajúci s fertilizáciou vajíčka. Hoci potrat je ilegálny v mnohých štátoch, väčšina z nich povoľuje niekoľko výnimiek, medzi ktoré patrí znásilnenie a incest, ako aj ohrozenie života ženy alebo vážne znetvorenie plodu. Katolícky názor však tieto výnimky odmieta. V Latinskej Amerike bolo niekoľko prípadov, keď mladé dievčatá, jedno 13-ročné a druhé 10-ročné, otehotneli po znásilnení a uvažovalo sa o legálnom potrate, ale katolícke skupiny Pre život robili na ne taký nátlak, že plody donosili.

Najkrajnejší prípad kriminalizácie potratu bez výnimky platí v súčasnosti v El Salvadore. Pre nepriateľov potratu je El Salvador predvojom situácie, akú si prajú vo všetkých štátoch sveta. Na konci občianskej vojny v roku 1992 platili v El Salvadore zákony, podobné zákonom v iných juhoamerických republikách, zakazujúce potrat okrem prípadov znásilnenia, znetvorení plodu a rizika pre matku. Gerilová organizácia FMLN, pretvorená na legálnu politickú stranu vo vláde, pomýšľala na liberalizáciu zákona zaradením mentálnych porúch matky medzi indikácie.

V roku 1995 vymenoval pápež Ján Pavol II. za arcibiskupa El Salvadoru Fernanda Sáenz Lacalla, známeho konzervatívca a člena krajne pravicovej organizácie Opus Dei. Konzervatívni katolíci podali v Zákonodarnom zhromaždení v roku 1997 návrh zákona, ktorý zakazoval všetky druhy potratov. Nový arcibiskup aktívne vystupoval za odhlasovanie zákona a dobre organizované konzervatívne katolícke skupiny priam rozmliaždili opozíciu. Napriek opozícii FMLN, ktoré bolo v menšine, zákon pri prvom čítaní prešiel. Keď sa o ňom malo hlasovať po druhý raz v januári 1999, navštívil susedné Mexiko pápež Ján Pavol II. a aj ten sa prihováral za nový zákon. V rozhlase prebiehala ostrá kampaň a posielali sa petície. Obávajúc sa možnosti prehrať budúce voľby, FMLN opustilo stanovisko opozície a návrh sa stal zákonom.

V El Salvadore sa teda definuje potrat ako vražda od okamihu počatia. Poskytovateľovi hrozí väzenie 6 – 12 rokov, pomocníkom 2 – 5 rokov, žene samotnej za potrat v prvom trimestri 2 – 8 rokov, za neskorší potrat 30 – 50 rokov. Od platnosti tohto zákona bolo uväznených a je vo väzení niekoľko žien, ktoré mali potrat. Jedna z nich dostala v roku 2006 tridsať rokov väzenia za potrat 18-mesačného plodu, hoci mala 3 malé deti, závislé od nej ako jediného rodiča. (Nepodarilo sa mi zistiť, aký je terajší stav tohto prípadu – pozn. prekl.) Väčšina súdených sú chudobné ženy, ktoré si nemôžu dovoliť let na Floridu alebo prax drahého súkromného lekára. „Pomoc“ nachádzajú u pokútnych anjeličkáriek, z rúk ktorých vychádzajú s ťažkými poraneniami a keď takto prídu do nemocnice, dostanú sa do väzby a sú vyšetrované na príznaky potratu.

Tieto katolícke ťaženia proti reprodukčnému zdraviu žien vyvolali protesty aj katolíkov na celom svete. Vedie ich organizácia Catholics for a Free Choice (CFFC – Katolíci pre slobodnú voľbu) vo Washingtone, D.C., s partnermi v 8 štátoch Latinskej Ameriky, v Španielsku a Kanade. Útočia na Vatikán a jeho spojencov na všetkých konferenciách OSN o svetovej populácii, volajú po dekriminalizácii potratu, prístupnosti kondómov (kampaň Kondómy pre život) a sexuálnej výchove mládeže.

CFFC organizuje aj medzinárodnú kampaň See Change (Zmeniť stolicu) proti štatútu Vatikánu pri OSN, ktorý je založený na historickom dedičstve pápežských štátov v Taliansku. Tieto zanikli pri zjednotení Talianska v roku 1870 a v roku 1929 ostalo po dohode s Mussolinim ako suverénna jednotka 190 akrov vatikánskeho mesta. Na tomto základe sa stal Vatikán v roku 1964 nečlenským stálym pozorovateľom pri OSN, kde má právo na špeciálnych konferenciách diskutovať aj hlasovať. No Vatikán pri OSN nereprezentuje Vatikán ako mesto, ale Svätú stolicu, ktorá je celosvetovou vládou katolíckej cirkvi. CFFC dôvodí, že Svätá stolica nie je teritoriálny štát a preto je jej štatút pri OSN nelegitímny. Svätá stolica je, popravde, nevládna organizácia, NVO, a nie štát. Pri zasadaniach OSN a iných medzinárodných stretnutiach má vystupovať ako NVO, ako to robia iné náboženské organizácie vrátane Svetovej rady cirkví.

Kampaň za zmenu štatútu Vatikánu pri OSN získala podporu 700 organizácií v 80 štátoch sveta. Hoci v roku 2004 bol tento štatút novým hlasovaním potvrdený, kampaň Zmeniť stolicu považuje za dôležité pokračovať vo výchove verejnosti a neprestať ju informovať o neprimeranom vplyve Svätej stolice na globálnu politiku. Vatikán sa má zúčastňovať na svetovej politike ako náboženstvo a nie ako štát. Jeho súčasná moc v globálnej politike, týkajúcej sa žien a ich reprodukčného zdravia, ovplyvňuje zákony mnohých štátov, a to nielen zákony o cirkvách, ktoré sa dovolávajú osobných prejavov svedomia. Štátne zákony môžu znemožniť ľuďom všetkých náboženstiev a ľuďom bez náboženstva prístup ku kondómom na prevenciu aidsu, k núdzovej antikoncepcii v nemocniciach, k legálnym a bezpečným potratom a k informáciám o plánovaní rodiny. Pravicoví protestanti a moslimovia sú mocní spojenci Vatikánu v jeho snahách obmedziť reprodukčné práva žien na celom svete. No sú tu aj iní, ktorí si prajú rozvíjať tieto práva, protestujú proti donucovacej moci náboženstiev a boj nevzdávajú.

Prameň: www.catholicsforchoice.org

71 Comments on "Ženy, reprodukčné práva a katolícka cirkev – história a súčasnosť"

 1. Môže mi niekto sem napísať zdroj kde Ján Pavol II napísal alebo ak to iba povedal tak to nejako aj dokázať ? Ide o vyhlásenie :„ JEDINEČNÁ VÝZVA PÁPEŽA JÁNA PAVLA II. V ROKU 1993 K ZNÁSILNENEJ ŽENE, ABY PREHODNOTILA SVOJE ZNÁSILNENIE NA AKT LÁSKY K PÁCHATEĽOVI A DOVIEDLA SVOJU TEHOTNOSŤ AŽ DO PÔRODU”. Sa priznám, že mi skoro oči vypúlilo, keď som to čítala. Budem za túto informáciu veľmi vďačná.

 2. Niečo sa spomína v článku Pope Urges Bosnian Rape Victims Not to Have Abortions z 28. 2. 1993.

 3. rastislav | 25. júla 2012 at 12:26 |

  V Los Angeles Times bola 28. februára 1993 uverejnená správa agentúry Reuters s titulkom
  Pápež vyzýva bosnianske obete znásilnenia, aby nemali potraty.
  Text znie takto: „Pápež Ján Pavol II. vyzval tehotné obete znásilnenia v Bosne, aby nemali potraty.
  „Pre svoju podobnosť s Bohom majú byť tieto nové bytosti rešpektované a milované …“ napísal v liste sarajevskému arcibiskupovi Vinkovi Puljikovi, ktorý bol uverejnený v piatok.
  Komisia OSN pre ľudské práva a iné organizácie tohto druhu odsúdili bosenských Srbov a ich srbských ochrancov pre vojenské zverstvá, vrátane systematického znásilňovania tisícok moslimských žien. Jedna správa Európskeho spoločenstva odhadovala nedávno ich počet na 20 000.
  „Celá spoločnosť sa má zísť okolo týchto žien, tak bolestne znásilnených … a pomáhať im premeniť tento akt násilia na akt lásky a vítania,“ povedal pápež.
  Anglický originál článku znie: „… the appeal in 1993 by Pope John Paul II to Bosnian Muslim women who had been raped to turn their rapes into acts of love by “accepting the enemy into them” and carrying their pregnancies to term. [10]
  Bibliografický prameň č.10 je článok Frances Kissingovej v Religion News Service 24. mája 1999, kde táto pasáž znie:
  The pope urged them to turn their rape into an act of love and “accept the enemy into them,” making him “flesh of their own flesh” by carrying their pregnancies to term.
  Teda nie mojou rečou „akt lásky k páchateľovi“, ale cirkevnou rečou „prijať do seba nepriateľa“ a urobiť ho „mäsom svojho vlastného mäsa“.

 4. Ďakujem za zdroje.
  Tá posledná veta: (Teda nie mojou rečou „akt lásky k páchateľovi“, ale cirkevnou rečou „prijať do seba nepriateľa“ a urobiť ho „mäsom svojho vlastného mäsa“) je dosť podstatná. Už som si myslela, že pápež znásilnené ženy vyzýva aby ”konvertovali” na masochizmus, naozaj mi to tak vyznelo z článku. Ale aj tak je to dosť nešťastné vyjadrenie. Išlo mu jednoducho o to aby kašlali na zlý zážitok zo znásilnenia a nespájali ho s dieťaťom ale sa z dieťaťa tešili. To sa dá pochopiť. Je to však ako žiadať aby sa človek, ktorému ukradnú auto tešil z toho, že sa môže prejsť po vlastných. Týmto však nechcem porovnávať pocit po ukradnutí auta s pocitom po znásilnení a ani hodnotu dieťaťa s prínosom prechádzky pre naše zdravie. Princíp je ale ten istý. Ak to niekto dokáže tak mu úprimne gratulujem.

 5. Dnes mi ale na rozum prišiel extrémne odlišný pohľad cirkvi na znásilnenie ženy a to v prípade Anny Kolesárovej (je blahorečená kvôli tomu, že si vybrala radšej smrť ako hriech – radšej sa nechala zastreliť ako by ju mal znásilniť vojak). Takže zrazu sa nám z toho, čo žena mala premeniť na akt lásky stal hriech. Nechápem však, čo presne by bolo zo strany A. Kolesárovej hriechom keby sa nechala znásilniť v obave o svoj život. Pokiaľ viem tak pod pojmom čnosť čistoty sa rozumie zdržiavanie sa akéhokoľvek pohlavného pôžitku, lenže vojak jej neponúkol pohlavnú rozkoš ale pohlavné zneužitie ! Takže nemohla spáchať hriech proti čistote. Mám v tom teraz trochu zmätok. Čisto hypoteticky – ak by ma nejaký muž chcel znásilniť (Božechráň!) tak to mám prehodnotiť ako potenciálny akt lásky (veď možno otehotniem) alebo ako hriech proti čistote ? Ale to by som sa mala spýtať asi nejakého kňaza, len neviem či by to z mojej strany nebral ako iróniu.

 6. Cibrinka | 27. júla 2012 at 8:45 |

  Je vidieť, že nechápete. Možno by bolo potrebné, pán Škoda a spol., doplniť dotitulky: proti deťom zo znásilnenia.
  A potom už len zaviesť plynové komory. Ateisti v tom majú prax.
  Eugenické praktiky nacistov a nútené sterilizácie onoho času schvaľovali mnohí obdivovatelia osviietenstva, darwinizmu a vedy. Svedčí o tom zachovaný bohatý dokumentačný materiál, v ktorom sa významní vzdelanci vyjadrujú o tomto barbarstve ako o vysokohumánnom riešení vytŕhajúcom najhoršiu krv z germánskeho národa.
  Interrupcia je vražda. Na jednom mieste tvrdíte, že život človeka začína počatím, no zničenie takého života v skorom štádiu po počatí už pre vás problémom nie. Ako by sa život po počatí vyvíjal etapou pred životom po počatí. Divná logika biológa.
  Vo svojich úvahách prehliadate podstatu znásilnení, prečo k nim dochádzalo a čo tým páchatelia sledovali. Nešlo len o vybitie sexuálneho pudu. Pápež vyzýval, aby deti zo znásilnenia neboli znevažované pre svoj pôvod. Boli začlenené do spoločnosti ako každý normálny občan, aby s matkami a ich deťmi nebolo nakladané s pohŕdaním.
  Iste, pre sekulárnych humanistov a dokonca aj ženského pohlavia nepovšimnutia hodný detail.
  Hlavne, že ste si kopli do RKC. A ako obyčajne, zase ste “zluftovali”, hehe…

 7. Pán/pani (?) Cibrinka,
  to asi nebolo adresované mne (som vzťahovačná:-)) ale ja sa priznávam, že nechápem. Ja sa s interupciou nestotožňujem, ja si život vážim aj pred narodením. Je úctyhodné ak sa žena rozhodne vychovávať dieťa po znásilnení. Vyjadrila som to aj v príspevku vyššie. A do RKC nekopem, nemám na to právo ale mám právo vyjadriť názor. Čo ste mysleli pod tou podstatou znásilnení, že nešlo len o vybitie sexuálneho pudu ? A o čo im teda išlo ? O potomka ? Prípadne mi skúste odpovedať na to, čím by sa A. Kolesárová previnila, keby bola znásilnená. Naozaj nerozumiem, tak Vás poprosím o osvietenie.

 8. Pani Lenka! Na Balkáne došlo k etnickému a náboženskému násiliu, kde ústrednú úlohu zohrával bývalý najvyšší predstaviteľ Komunistickej strany Juhoslávie, súdruh Miloševič. Znásilnenie moslimky je v tomto prostredí vnímané ako čin, za ktorý si podľa moslimského práva môže žena a prestáva byť moslimkou, je s opovrhnutím vylúčená z moslimského tradičného jadra. Teda znásilňovanie bolo z vypočítavosti, nenávisti voči jednej náboženskej komunite. Na druhej strane treba pre korektnosť dodať, že NATO malo záujem o umiestnenie jednej z najväčších vojenských základní na svete práve zo strategických dôvodov – v Kosove. Rovnako, ako sa USA bránia hlučne odsúdiť genocídu arménskych kresťanov, kde moslimovia rovnako z náboženských dôvodov mladé kresťanské dievčence napichovali cez vagíny na koly, práve pre možnosť mať v oblasti vojenské základne. Inými slovami NATO využíva náboženské konflikty na špinavú politiku upevňovania moci. Robí to nielen NATO. Robila to aj UCK v Kosove. Pospomínajme si na výroky typu”USA objavili v Kosove dobrých teroristov” a podobne.
  Nešlo teda o náhodné znásilňovanie, ale znásilňovanie malo podobu zbrane, politickej. A pospomínajme si aj na zbierky organizované Katolíckou charitou práve pre moslimských občanov vyhnaných v tých časoch zo svojich domovov. Dobre si spomínam na výzvy k zbierkam v mestskom rozhlase napr. v Pezinku. Do toho všetkého, teda do povytŕhaných viet z kontextu tu na Zošitoch humanistov, zapadajú aj výzvy na prijatie detí spoločnosťou zo znásilnenia s láskou, k čomu vyzývali predstavitelia RKC. Išlo o výzvy smerujúce k upokojeniu a normalizácii pomerov. Nie k ospravedlneniu násilia páchaného na ženách. Či si myslíte, že je lepšie neustále takým ženám a deťom pripomínať, že boli znásilnené alebo sú deťmi zločinu? A tiež v rámci kontextu pripomínam, že interrupcie sa v Juhoslávii vykonávali v tej dobe podľa princípu prípustnosti do prvého nadýchnutia. Potrat prebiehal nasledovne: Novorodencovi sa ucpali ústa tesne pred prvým nadýchnutím a ponorilo sa do vedra s vodou, kde sa dieťa utopilo. Legislatívne to bolo správne. Nevykríklo,nenadýchlo sa, nebola to vražda. Hoci ak by mu bolo umožnené sa nadýchnuť, žilo by normálnym životom.
  Preto RKC právom kričala do sveta a poukazovala na zločiny proti ľudskosti. Páni sek.humanisti to všetko dobre vedia. Ich zaujatosť voči kresťanom je hanebná. A využívajú akúkoľvek príležitosť manipulovania s verejnou mienkou ľudí, ktorý v časovej tiesni a z pohodlnosti ako slepé stádo ich argumenty prijímajú, tváriace sa ako historické fakty a spoľahlivé argumenty.

 9. rastislav | 27. júla 2012 at 16:09 |

  Pán Cibrinka,
  väčšinu Vašich pomýlení čitatelia ľahlo rozpoznajú. Nie tak Vašu nevinnú otázku o dogme antikoncepcie, ktorá sa mi vidí spochybňovať túto dogmu. Tak Vy si myslíte, že platné učenie katolíckej cirkvi o ľudskej reprodukcii, napríklad encyklika Humanae vitae, nie je oficiálna dogma, priklincovaná druhou dogmou o pápežovej neomylnosti? Že to by mohol súčasný pápež, resp. bude môcť budúci pápež, jednoducho zmeniť či až odvolať? Nie som teológ, mali by ste sa spýtať svojho pána farára. Môj zdravý rozum mi hovorí, že to by bolo ako chýrne odvolanie náboženského geocentrického svetonázoru a prijatie (aj Galileovho) vedeckého heliocentrického svetonázoru. Len na čas by to oddialilo sebazničenie katolíckej cirkvi. Prečítajte si prosím ešte raz predmetný článok o učení cirkvi a reprodukčných právach ženy.
  P.S. Evidujete, že sa snažím nebyť krvilačným?

 10. Pán Cibrinka,
  organizácia NATO ani mne nevonia. O občianskej vojne v Kosove som akurát trochu googlila, takže už chápem, že mohlo isť o znásilňovanie aj z náboženských dôvodov. Moslimka už nebola moslimkou. Previnila sa čo sa týka islamu. Ale stále nechápem, kde by spravila chybu A. Kolesárová, veď ona bola katolíčka a aj znásilnená katolíčka je stále katolíčkou. Ide tu o inú situáciu aká bola v Juhoslávii. Ona bola katolíčka a chcel ju znásilniť sovietsky vojak (netuším akého vierovyznania, ak je to vôbec podstatné) počas 2. SVV. Prečo by spáchala hriech ak by sa nechala znásilniť ? (Ospravedlňte moje chabé vedomosti o vojne v Kosove ale ja som v začiatkoch tohto vojenského konfliktu riešila akurát tak konflikt s učiteľkou v škôlke keď som odmietala jesť špenát. Takže mi pokojne aj tykajte).

 11. A že sa ten váš Milosrdný Pán môže na to všetko pozerať. Už 2000 rokov mešká.

 12. A čo sa týka ženy, stačilo mi čo som počula z kňazových úst keď sa mi vydávala priateľka – to bolo totálne poníženie ženy, normálne z nej spravil handru čo nemá mužovi v ničom odvrávať, rodiť mu deti a poslúchať, keby to netočil kameraman, tak vstanem a dám tomu magorovi po hube. Nemohla som si potom to DVD pozrieť, musela by som ten prehrávač vyšmariť z okna. A nech mi dakto ide rozprávať o úcte k žene v rámci RK cirkvi. Nech mi ide dakto rozprávať o ekumenizme keď počujem, ako v kázňach pravidelne kydajú na luteránov. RK cirkev, to je mega pokrytectvo – žiaľ, aj z mojich peňazí. Pán Cibrinka, vari Vy financujete nejaký ateistický krúžok?

 13. “Inými slovami NATO využíva náboženské konflikty na špinavú politiku upevňovania moci. Robí to nielen NATO.”

  Náboženský konflikt, špinavá politika – tým možno nazvať aj mlčanie Vatikánu keď sa likvidovali Židia a prišlo to náramne vhod(a katolíci boli zákonom chránení). Ale Svätý Tata sa ospravedlnili, a my sme všetci zvedaví, či im tie mŕtvoly odpustili.

 14. “A potom už len zaviesť plynové komory. Ateisti v tom majú prax.”

  Pán Cibrinka, čítali ste životopisy nacistov? Viete, že to boli kresťania? A že likvidovali aj ateistov a ich spolky? Nie? Tak je najvyšší čas.

 15. Karla. Hitler bol zaiste katolík, príslušnosťou, kam sa zaradil krstom, ktorý je neodvolateľný. Jeho vyjadrenia i výroky však nedokazujú, že by bol oddaný kresťan a šíril evanjelium. Jeho ciele boli vyslovene ateistické. Usiloval sa o zničenie kresťanstva, desaťtisíce kresťanov poslal do plynu pre odmietnutie nosenia zbrane (teda pre výhradu vo svedomí). Uchádzal sa o priazeň voliča v kresťanskom prostredí, preto jeho rétorika bola taká, aká bola. Obdivoval darwinizmus a eugeniku. Bez nich by nacizmus zrejme nevznikol. Jeho obdiv pohanstva dával nacizmu duchovnú hĺbku, robilo ho príťažlivejším, rovnako, ako báchorky o mučení Galilea robia pútavejším sekulárny humanizmus. Základná idea nacizmu bola v rozvrate národov, ich historických koreňov, náboženských, kultúrnych tradícií a vytvorenie nového národa v súlade evolúciou aplikovanou na ľudskú rasu. Na kresťanstvo zabudnite. U nacistov bolo len teatrálne (čím nespochybňujem, že v armáde slúžili aj kresťania, napr. aj dnešný pápež).

 16. Pán Rastislav. Nie všetko, čo povie a napíše pápež, je možné vyhlásiť za neomylnosť.
  Vyhlásenie pápeža, ktoré sa považuje za neomylné, musí byť prednesené podľa osobitných kritérií. Nie som si istý, či pápežove “obežníky” takéto niečo spĺňajú.
  Galileova heliocentrická hypotéza nebola vedeckou teoriou, nebola hodnoverne dokázaná a argumenty Galilea boli označené ako nehodnoverné.Právom. RKC v tomto prípade hájila vedeckú pravdu, a to tým, že odmietla hypotézu Galilea preto, lebo Galileo neposkytol dôkaz. Teda šlo len o hypotézu, nie vedeckú teoriu. Galileovi bolo umožnené, aby vyučoval a šíril heliocentrizmus len ako hypotézu. On však heliocentrizmus šíril ako overenú teoriu. Je taký postup vo vede akceptovateľný? Podobne to bolo aj s Darwinom. V čase zverejnenia veda vyvracala teoriu evolúcie.

 17. Lenka. Nech mi je odpustené, ale nepoznám príbeh tej dámy. A vykám všetkým bez rozdielu veku. Takže zostanem pri vykaní.

 18. Pán Cibrinka,
  keby ste videli moju detskú tvár tak mi určite nevykáte, lebo by Vás to ani nenapadlo, ale nevadí. Je to Vaše rozhodnutie, ja som to len navrhla. Kto bola Anka Kolesárová: http://sk.wikipedia.org/wiki/Anna_Koles%C3%A1rov%C3%A1 alebo niečo obšírnejšie http://www.milujtesa.org/nr/hnutie_cistych_sdc/radsej_smr_ako_hriech.html (už len z nadpisu na tejto stránke vyplýva, že nechať sa znásilniť je hriech) alebo si pohľadajte na nete akúkoľvek stránku, kde o nej píšu. A skúste mi potom vysvetliť čím by sa dievča previnilo, keby sa nechalo znásilniť v obave o svoj život. Ona sa ale radšej nechala zastreliť a preto ju chcú vyhlásiť za svätú. Dúfam, že sa zhodneme na definícii, že čnosť čistoty je zdržiavanie sa akéhokoľvek pohlavného pôžitku. A tiež na tom, že znásilnenie pre ženu nie je pohlavný pôžitok (pokiaľ nie je masochistka samozrejme) ale pohlavné zneužitie. Začínam sa už opakovať vo svojich príspevkoch ale verím, že keď si niečo prečítate o A.Kolesárovej tak zistíte o čo mi ide. To, že ste nepočuli o A. Kolesárovej Vám samozrejme odpúšťam a očakávam odpoveď na otázku: Čím, sa žena/dievča previní ak sa nechá znásilniť ?

 19. Ak niekomu toto príde ako ateizmus, tak nech vyhľadá odbornú pomoc kým nie je neskoro.Citujem HItlerov silný ateizmus z jeho knihy Môj boj:

  “Dnes verím, že konám v duchu Všemohúceho Stvoriteľa: tým, že sa bránim Židovi, bojujem za dielo Pána.”
  alebo tento ateizmus:
  “Všemohúci Bože, posväť naše zbrane a buď spravodlivý, ako si vždy doposiaľ bol, rozhodni teraz, či si zaslúžime slobodu, Bože, posväť náš boj!”

  Je tam toho viacej, stačí si len tú knižku prečítať a jeho ateizmus je zrejmý.
  Mlčanie Vatikánu počas druhej svetovej vojny vraví veľa, veľmi veľa pán Cibrinka, tak veľa, že sa Cirkev musela ospravedlňovať.
  Hitler konal v mene Boha a Prozreteľnosti. Čo sa týka kresťanov ktorí nechceli nosiť zbrane, šlo najmä o Svedkov Jehovových, ktorí ako jediný sa nacistom nepchali do zadku v táboroch. V jednom prejave chválil Kristov čin čistenia chrámu, kde im ich Pán ukázal, ako sa má s nimi zaobchádzať. Popozerajte si archív jeho prejavov a potom vravte…
  A darwinizmus nechajte pokojne spať, hlási sa k nemu aj Vatikán. A tým padá rozprávka Stvorenia dokonalého človeka.
  Apropo, katolícke kresťanstvo sklamalo na celej čiare už len tým, že toho svojho panáka volá Svätým Otcom a robí si rôzne sochy, čím porušuje Desatoro. Takýto kresťania mi nemajú čo vyčítať.
  Ale pán Cibrinka, pre Vás keby sám Kristus Pán zostúpil z neba a kritizoval túto ustanovizeň, tak aj pred Ním si ju budete ako bezchybnú brániť.
  Keďže ste mi stále neodpovedali na otázky z apríla, ktoré ste si pýtali, považujem Váz za človeka, ktorý nevie viesť diskusiu v rámci pravidiel slušnosti – ale ignorancie, nemusíte sa viacej unúvať. Ani nečakám za ospravedlnenia za všetky hlúpe obvinenia z minulosti. A prajem pekný deň.

 20. Ešte treba poznamenať, že oslovenia Boha “Všemohúci Bože” tak silne naznačuje pohanstvo či polyteizmus, že len blázon si toho nevšimne.

  A tie podporné listy čo mu písali rôzne cirkvi si asi Hitler písal sám, ako Mr.Bean vianočné pohľadnice.

  A ešte ma napadlo, kde mala RK cirkev dôkaz, že Zem je stredom vesmíru ak teda Galileo nemal dôkazy, kde ich mala ona, že toto šírila? V tom stupídnom Písme?

 21. I dieťa zo znásilnenia je božím zámerom, tvrdí kandidát na senátora USA

  Republikán a kresťan Richard Mourdock:

  Dlho som bojoval sám so sebou, ale uvedomil som si, že život je darom od Boha. A myslím si, že i keď život počal za strašnej situácie znásilnenia, je to niečo, čo bolo zámerom Boha.

 22. Toto teda bolo až dosiaľ diskusiou, ktorú sa oplatí pozrieť si; som rád, že som ju vyprovokoval. Jedna strana mala vážne výhrady proti jednej oblasti veľmi aktuálneho učenia katolíckej cirkvi a druhá sa nezmohla ani v jednom príspevku na konkrétnu odpoveď na cielenú otázku, ale siahodlho mlela o celkom inom, rovnako neprijateľnom. Škoda, že sa dosiaľ neozval nijaký teológ čo len pokusom o vysvetlenie stanoviska slovenskej katolíckej cirkvi, ktoré je nám mnohým nepochopiteľné a neprijateľné a práve preto nás zaujíma.
  Ako môžem zhrešiť tým, že ma niekto znásilní? Normálne logicky uvažujúci človek povie: To sa nedá. Nie tak vysokoškolsky vzdelaný teológ. Ten sa jednoducho odvolá na dedičný hriech, s ktorým vraj prichádza na svet každé novorodené neviniatko. Karla, Lenka, Lemmy a iní, ani tým vás nepresvedčí? Nepamätáte sa? Museli ste byť pokrstení, aby vás kňaz zbavil strašného hriechu Evy a Adama a vec je vybavená. (Niekedy treba zaplatiť správny poplatok za nezmazateľný úradný výkon.) Musíte pochopiť, že Boh, verný aj po rokoch svojmu stvoriteľskému stanovisku v raji, sleduje nejaký cieľ, keď vám pripisuje hriech, za ktorý vás čaká večné zatratenie (uznám, že stačí, ak vás pokrstí čo aj len vaša dojka alebo sused – ale bez krstu neprídete do neba!). Nepovažujem za „vysvetlenie“ reč teológa, že je to dogma. Je to nelogické smiešne učenie. Našťastie – koho dnes zaujíma?

 23. Pán Rastislav. Ako viete, čo sa stane s nepokrsteným? A ako viete, že pokrstení a dokonca aj veriaci majú zaručený vstup do večnosti?

 24. Pán Cibrinka, nad vašimi otázkami krútim hlavou a vo väčšine prípadov ich nepovažujem za hodné odpovede. Ako teraz: Odkiaľ viem, čo sa stane s nepokrsteným? Čítal som o tom v katechizme! Ten, kto počul o Kristovom učení, musí byť pokrstený; kto o ňom nepočul, môže byť spasený, ak „hľadá pravdu a plní vôľu božiu“; o osude nepokrstených detí nevie nič ani cirkev, ale “dovoľuje si dúfať”, že „je pre ne nejaká cesta spásy“. Vy takéto veci vôbec nečítate? Verím, že mnohých to môže nudiť.
  Vaša druhá otázka nemá logiku. Prečo mi pripisujete nezmyselný nárok pokrstených na vstup do večnosti? Kde som niečo také naznačil? Teda: Podľa učenia vašej cirkvi je smrť prechodom do večného života – pre všetkých ľudí. Dobrých čaká večné nebo, zlých večné peklo. Ak veríte tejto detskej rozprávke (toto povedal o katechizmoch a bibliách Einstein, najmúdrejší človek sveta), buďte šťastný tešiac sa na nebo; ak máte zlé pocity mysliac na svoje neoľutované hriechy, môže vám byť útechou, že anglická Kráľovská rada, obdoba Vatikánu pre anglikánov, kolo roku 1910 vydala uznesenie, že príslušník anglikánskej cirkvi nemusí veriť na večné peklo. Nezavážilo, že dvaja arcibiskupi nesúhlasili.

 25. K prvej otázke, citujem:
  Boh chce spásu všetkých ľudí, aj nepokrstených (1 Tim 2,4; Rim 5,18).

  K druhej… Nemyslím si, že nemá logiku. Ak sa tak “fundovane” vyjadrujete o pokrstených, nepriamo ste zaradili aj pokrstených.

  Citujem: toto povedal o katechizmoch a bibliách Einstein, najmúdrejší človek sveta
  Kedy sa konal prieskum, kto je najmúdrejší človek na planéte?

 26. Darmo je, tak je to, ale ťažko vysvetliť prváčikovi, že v piatej triede bude vedieť viac a potom ešte viac, a že raz síce dospeje, ale ani potom by nemal prestať učiť sa a čítať.

 27. Súhlasím, treba sa vzdelávať. To platí pre všetkých.

 28. jozef čierny | 27. októbra 2012 at 15:58 |

  autorovi Cibrinka

  kedy sa organizoval prieskum, že je niečo také ako boh?

 29. Zadajte, aké parametre by mal mať taký prieskum. Nech sa zasmejeme.

 30. To nech zadáva ten, kto 25. 10. napísal ako prvý vetu: Kedy sa konal prieskum, kto je najmúdrejší človek na planéte?

 31. fííííha….ale som sa dostal do debaty…teda…Cibrinka vy ste teda úžasný/. čítal som Vás aj v iných témach a rád by som Vás poznal.mohli by ste mi vysvetliť rozdiel medzi výrazmi -zaradili ma, -zaradil som sa…zatiaľ toľko na môj pochop to naraz stačí..

 32. …úžasný/á…mohli by ste mi prezradiť Vašu príslušnosť k pohlaviu…?

 33. kua a vniecom ma tento clanok sakra pravdu. zial este aj dnes sa stretavame s nazormi od katolickych veriacich a knazov, v ktorych hovoria o zene ako o nejakej nesvojpravnej bytosti. cloveku sa chce z toho ,,blit” … ale propagovanie interupcii , to nie je moj oriesok. interupcia je zlo- ci uz pre zenu (zdravotne a psychické následky), alebo preto ze proste zabija novy zivot.

 34. A keď tým, že žena nepodstúpi tento zákrok, zomrie, i vtedy je interrupcia zlom?

 35. Aj na Slovensku máme takúto fanatickú bojovníčku proti interupciám. Pripájam ironické video, ale inač jej tiež úprimne želám všetko dobré v manželstve a nech sa nikdy neocitne v takejto nemilej situácii, ktorá sa odohrala v ĺrsku tehotnej Indke.
  http://tv.sme.sk/v/17245/tutkova-sa-vydala-uderka-gratuluje.html

 36. Cibrinka,
  ešte by som sa Vás chcela opýtať, či by ste odopreli žene núdzovú antikoncepciu po znásilnení. Hm ? Je to v tomto článku spomenuté, ale diskusia sa týmto smerom žiaľ veľmi neuberala.

 37. Znásilnená žena by mala bez otálania vyhladať lekársku pomoc. Ja nie som extrémny odporca antiky, len tvrdím, že by sa mala hovoriť aj o antikoncepcii pravda. Napríklad že je karcinogénna apoškodzuje zdravie.Nakoniecexistuje aj hormonálna antika pre mužov,prečo ju neberú? Problém antiky je, že podporuje promiskuitu.

 38. Čo sa týka HAK pre mužov, tak tá je tuším ešte stále v štádiu vývoja alebo klinického skúšania. Takže to bude asi ten triviálny dôvod, prečo ju neberú. Alebo máte pocit, že je možné ju zohnať v lekárni ? Nechce sa mi však zaoberať HAK určenej na dennodenné užívanie, je to pre mňa irelevantné, keďže ju neberiem a ani nemienim. Zaujíma ma to iba v špeciálnom prípade, a tým je znásilnenie. A prečo si myslíte, že by mala znásilnená žena bez otáľania vyhľadať lekársku pomoc ? Ako jej lekár pomôže ?

 39. Lenka, k počatiu nedochádza ihneď po znásilnení.
  HAK pre mužov už je vyvinutá, dávno, len ju nikto nechce kupovať. Ono chlap sa skôr dokáže vysporiadať s faktom, že bude otec ako žena, že bude matka. Chlapi to svinstvo jednoducho žrať nebudú. Na to predsa platia dane, z nich sa platí štátom dotovaná agenda Možnosti voľby a tá presvedčí ženy, že to svinstvo je vlastne maškrtka pre dámy. Dobrú chuť.

 40. Znásilnené ženy tvoria štatisticky bezvýznamné číslo. Lenka, ak by sa výkon vrážd najmenších detí obmedzil len na životzachraňujúce interrupcie a tie znásilnené nešťastnice, podporili by ste taký zákon?

 41. Cibrinka,
  HAK pre mužov, ktorá existuje, zatiaľ funguje len u Aziatov (čo už, genetika je sviňa). Ak je dostupná HAK pre mužov v SR, môžete mi uviesť jej obchodný názov ?
  Neviem si celkom dobre predstaviť, ako by taký zákon vyzeral v praxi. Bolo by totiž potrebné dané skutočnosti dokazovať a tu nastáva opäť ten istý problém…ešte čo sa týka zdravotného hľadiska, tak snáď i keď aj to je podľa mňa problematické. Pre prípady znásilnenia by bol žiaľ totálne nepoužiteľný. Ale v zásade tie dôvody, ktoré ste uviedli pokladám za opodstatnené. A čo sa týka znásilnenia máme tu vlastne v súčasnosti aj prijateľnejšiu alternatívu.
  Avšak neodpovedali ste mi. Ako lekár pomôže znásilnenej žene ? Ako konkrétne si tu pomoc predstavujete ? Zo zdravotného hľadiska mi je to jasné. Ale čo sa týka prevencie otehotnenia, čo spraví ???

 42. Cibrinka,
  ja som si to rozmyslela. Nechcem aby ste mi odpovedali na moju poslednú otázku. Aj tak presne viem, akú odpoveď by ste mi napísali a aj to, aké následky by to mohlo mať. Napriek tomu, že sa v mnohom názorovo nezhodneme, tak toto Vám urobiť nemôžem.
  Berte to z mojej strany ako akt lásky.

 43. Neviem, z čoho máte ostych. Ale dobre, spýtajte sa odborníka na najbližšej gynekologickej prehliadke. Chcel som dať pôvodne link na stránku Fóra života, ale načo dráždiť starých pánov humanistov šteklivými podrobnosťami. Nech si dajú radšej hrnček dobrého anglického čaju.
  Nikde som nenašiel, že by HAK pre mužov fungovala len pre Číňanov. Tak zmeníte svojmu priateľovi v občianskom bydlisko a máte po probléme =D
  A akt lásky a od Vás.Lenka, už si Vás predstavujem s bičom v ruke a s bojovým výrazom pripomínajúcim tie streštené baby pilujúce drevené kríže čo by pamätníky obetiam stalinskej genocídy.

 44. K čomu ste ma to len prirovnali ?! Ach jaaaaj. Bič som v ruke nedržala, ani keď som sedela na koni (nie nebolo to v zoo a ani umelohmotný kôň to nebol). Myslela som to úprimne s tou láskou.
  K tej HAK pre mužov pripájam link, aby ste nemuseli hľadať.
  http://www.andrologia.sk/odborne_clanky.php?muzska_antikoncepcia
  Ja by som pánov ponúkla skôr dobrým vínkom. Napríklad taký zlatožltý Rizling rýnsky s jemnou vôňou kvitnúcej lipy. Je to ušľachtilé víno s korenistým buketom, nevtieravou ale zato perzistentnou chuťou.
  A teraz k veci. Môžete mi sem dať ten link, ako ste pôvodne chceli (nech zas ja nehľadám), ale zároveň očakávam aj odpoveď Vašimi vlastnými slovami. Čo spraví lekár na prevenciu otehotnenia, ak za ním príde znásilnená žena ? Poprosím Vašu predstavu tohto lekárskeho úkonu.

 45. Radostné Vianoce a bohatého Darwina ! 🙂

 46. Nerozumiem, prečo ste to napísali akurát pod môj príspevok, ale nevadí.
  Pýta sa Vás niekto so sarkazmom, prečo si ako kresťan na Vianoce ozdobujete stromček ? Mňa teda nie.
  Želám všetkým pokoj v duši a lásku v srdci.
  P.S.: Predpokladám, že možnosť odpovedať ste si nakoniec rozmysleli. Asi preto, že ste zistili, že podľa KC vlastne žiadna morálne prípustná možnosť neexistuje.

 47. Tak ste tu jediný človek. Všimli ste si, že som napísal človek? Lebo ktosi tvrdil, že kresťania ženy nepovažujú za ľudí. Komu inému niečo čosi blahoželať?
  Existujú tradície. Kresťanstvo neprináša kultúrny rozvrat, ale starým poriadkom dáva nové naplnenie a zmysluplnosť.
  Väčšinu času trávimm na chalupe a nebudete mi veriť, stromček si tam nerobím. Ten priestor je totiž mojou oázou sladkej samoty, kde sa cítim maximálne slobodný.

  Dnešná výzdoba blikotavého a jagavého všetkého je gýč, ktorý sa oplatí nafotiť, lebo čoskoro ľudia pochopia, že ateistické vianoce sú naozaj len gýčovou pretvárkou. Ako betonoví trpaslíci. Ku ktorým som už dnes zhovievavejší, ako k pamiatke (ne)kultúrnosti komunistického zriadenia.

  Čo sa týka tej témy, výrazným posunom by bolo, ak by vyznávači kultu smmrti a bezbrehého vraždenia detí, teda (sekulárni) humanisti, uznali nemorálnosť interrupcií aspoň vo všetkých iných prípadoch, ako je znásilnenie a zdravotné dôvody. To je kľúčový problém pre posun riešenia problému. Dnes sú priaznivci sekulárneho humanizmu v rovnakej polohe, ako kedysi stúpenci otrokárstva, ktorí sa bránili jeho zrušeniu z ekonomických dôvodov a to aj napriek tvrdým odsúdeniam otrokárstva cirkvou. Lebo aj otrokári argumentovali svojimi právami rovnako, ako vám podobní pri schvaľovaní genocídy najmenších detí argumentujú právammi žien. Vraví sa tomu aj egoizmus.

 48. Potom nerozumiem, prečo mi prajete bohatého Darwina.
  Väčšina mojich priateľov patrí medzi ateistov, či agnostikov a vlastne o niektorých ani len netuším, či sú veriaci, prípadne k akému náboženstvu sa hlásia. Nie je to pre mňa podstatné. Zaujímajú ma ich názory na život a skutky, ktorými sa prezentujú. A nemôžem povedať, že pre nich sú Vianoce len o stromčekoch a darčekoch. Vianoce pokladajú za sviatky pokoja a lásky, kedy sa rodina spoločne zíde za jedným stolom (v dnešnej uponáhľanej dobe sa tieto chvíle stávajú naozaj vzácnymi).
  Chalupa, záhrada, ticho a naokolo nič len ja a moje myšlienky, áno poznám ten pocit. Byť sám so sebou je niekedy žiaduce. Človek získa odstup a môže zhodnotiť životné situácie z iného uhla pohľadu. Pomôže mu to lepšie spoznať seba samého. Je však rozdiel byť sám a byť osamelý, kedy sa vnútorný hlas, ktorý by mal byť zdrojom sily zmení na tyrana a uzatvára človeka do seba.
  Netvrdím, že sa nedá žiť plnohodnotne aj sám, ale vyžaduje si to isté osobnostné predpoklady, ktoré mnohým neboli podľa mňa dané do vienka. Je umenie vydržať sám so sebou. Človek je však skôr spoločenský tvor. Keď si vyberie samotu dobrovoľne a je pre neho prínosom, tak je to v poriadku. Dokáže žiť spokojne sám, ale zároveň mu to nebráni v sociálnej interakcii a nemá problém do svojho života vpustiť aj inú osobu. Pokiaľ je však samota vynútená akýmikoľvek vonkajšími, či vnútornými okolnosťami, má to na človeka negatívny dopad. Ak musí potláča časť svojho ”JA”, ak potláča svoje emócie, ktoré by rád zdieľal s niekým iným, samota nadobudne trpkú príchuť.

 49. „…posunom by bolo, ak by humanisti uznali nemorálnosť interrupcií aspoň…” Bilboardová kampaň “Právo na život” sa Vám zdala ako vhodný spôsob ? Fotografie, ktoré vyvolajú zdesenie bez ohľadu nato, či je človek za alebo proti potratom ? Fotografie bez akejkoľvek cenzúry, ktoré boli prístupne ako deťom, tak aj ženám, u ktorých bola interupcia zdravotne indikovaná ? Zlé , zlé a ešte raz zlé !
  Stránku – Fórum života som prešla pomerne dôsledne, ale nenašla som žiadne odporúčanie pre znásilnené ženy. Naozaj som zvedavá, lebo podľa mňa, ako som písala, žiadna možnosť v súlade s náukou KC neexistuje. Ale možno mi niečo ušlo. Môžete mi to poslať aj na mail: lenka.orieskova(zavináč)centrum(bodka)sk

 50. Nerozumiem, prečo by tá bilboardová kampaň mala vyvolávaž zdesenie. Pre ateistov je to len mäso a nie človek a ak niekto sa zamýšľa nad, že je to človek, tak potom je správne sa pýtať, kto a prečo tých ľudí vraždí. Bežne dostávam letáky Tesca a v ňom sú fotografie salamy a klobás a nikto sa nad tým nepozastavuje ale nad mäsom na bilboardoch ano.
  Takže ste dospeli k názoru, že je to človek. A zatvárate oči nad vraždením ľudí. Máme zatvárať oči aj nad týraním žien manželmi? Veď zavrieme oči a je po probléme…. Podľa Vás. A pána Škodu.

 51. Šťastný nový rok a veľa, veľa lásky ! 🙂
  Dnes nekritizujem. Ste vegetarián ?

 52. Pred ničím nezatváram oči. Ľudský život si zaslúži ochranu aj pred narodením. Ja len nechcem, aby to zašlo do takého extrému, že sa pri tom ohrozí život ženy (aj samotného plodu), alebo sa na znásilnené ženy bude hľadieť ako na vrahyne. Čiže presne ako ste napísali, treba sa pýtať, aký je dôvod na interrupciu. Kampaň sa mi nepáčila kvôli spôsobu a prostriedkom, ktoré na to využila. Apropo, aké pocity vo Vás vyvoláva pohľad na krvavé obrázky (skôr než si k nim prečítate slogan) ?
  S tými klobásami a salámou v letákoch Vám nepomôžem. Ale mám pre Vás dobrú správu ! Ak náhodou bývate v Ivanke pri Dunaji, tak Vám už domov nepríde leták z Tesca s ponukou na kondómy.
  http://ekonomika.sme.sk/c/6654078/tesco-na-pode-od-cirkvi-nesmie-predavat-kondomy.html 🙂

 53. Je zvláštne, Lenka, ako sa pozastavujete nad fanatizmom kresťanov preto, že si ctia čistotu tej 15 ročnej dievčiny. No v prípade zavraždenej Indky u Vás nevidieť ani náznak odsúdenia odporu tej 23 ročnej študentky. http://www.aktuality.sk/clanok/220696/otec-znasilnenje-indky-chce-zverejnit-jej-meno-aby-dodal-odvahu-inym-zenam/
  Je pre Vás tiež odporné, že si to s tými Cigánmi nerozdala dobrovoľne?

 54. Tesco uzavrelo komerčnú zmluvu o prenájme súkromného pozemku a v nej sú podmienky, s ktorými súhlasili obe strany. Nikto nenútil Tesco, aby tam čosi stavalo a nikto nebránil Vám, aby ste si kúpili pozemok a darovali ho na výstavbu Tesca a prípadne dali do zmluvy, že môže predávať len kondómy.
  Ak prenajmete niekomu byt, tiež si dáte nejaké podmienky a keď ste nefajčiarka, zrejmme jednou z podmienok bude, aby klienti v tom Vašom byte nefajčili – lebo ten zápach zostáva aj po vyvetraní. Mali by nájomníci právo považovať Vás za človeka porušujúceho ich základné ľudské práva?

 55. Ja normálne zíram a neverím ! Už dobrý polrok túto tému rozoberáme (s väčšími či menšími prestávkami) a Vy napíšete toto ! Koľkokrát to mám opakovať ?! Brániť sa pred násilím je prirodzené a správne. Prieči sa mi to, ako cirkev tento tragický príbeh prezentuje. Cirkev si vymyslela pseudodvôvod obrany 16-ročného dievčaťa, ktorým malo byť údajne zachovanie čistoty (duchovnej hodnoty). Čo za čistotu si to kresťania ctia, do prdele ?!
  Chytil Vás za srdce príbeh znásilnenej Indky ? Kedy vyjde zo strany cirkvi snaha o jej beatifikáciu ? (Žeby nikdy ?) Viete koľko žien bolo vo svete znásilnených ? A viete mi povedať, prečo si cirkev vyvolila práve to konkrétne dievča – Anku, ako uctievania hodný vzor ?

 56. Dávate otázky spôsobom, že na ne viete odpoveď. Tak do toho…

 57. Ja neviem, ja si iba myslím. Ale je to tak plytký a zvrátený dôvod, že ho nechcem ani len pripustiť. Rada si prečítam rozumné zdôvodnenie práve od Vás. Čo si myslíte Vy, prečo si vybrali práve ju ?

 58. K Cibrinkovi z 1. januára:
  Pán Cibrinka, neberte moje meno nadarmo: kde zatváram oči pred týraním žien manželmi a pred vraždením ľudí? No neupadnite do bludu a nenazvite vraždením “ľudí” potrat, ukončenie ich embryonálneho vývojového štádia.

 59. K Cibrinkovi z 26. decembra:
  Pán Cibrinka, ako môžete nazvať “tvrdým odsúdením otrokárstva” slová apoštola Pavla v Písme svätom, v jeho liste Efezanom:
  „Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista” (Ef 6,5, ale pokračuje to rovnakým štýlom až po Ef 6,9; p.p.). Korinťanom píše: „Nech každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti.” (1 Kor 7,20). Rovnako radí otrokom aj svätý Peter: „Sluhovia, podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom, a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým.”
  Neotvoria Vám oči fakty v článku Otroctvo a nedobrovoľné sluhovstvo od Dona Bacona v ZH č. 71/2008?

 60. Lenka, ja som na zvrátenosti od žien zvyknutý, tak smelo do toho.
  Pán Škoda, prečítam si to a popremýšľam o odpovedi.
  Niektoré odpovede nájdete tu, v tabuľke:
  https://sites.google.com/site/tvojoponent/zneuzitie-viery/zneuzitie-viery/otrokarstvo/otrokarstvo—obranne-reakcie

 61. Čítam, že svätí alebo blahoslavení majú slúžiť ako príklad hodný nasledovania. Aký príklad si mám zobrať od dievčaťa zabitého vojakom ? Čím je výnimočná ?

 62. Vlastne pán Rasťo, máte tam všetky odpovede.
  Lenka, neriešte. Nelámte si s tým hlavu.
  Inak aj tu sa všeličo dozviete. Zásluhou jedného humanistu je na internete skvelý portál kresťanov, aha
  http://www.diskusneforum.sk

 63. Pán Škoda! Potešilo ma, že ste dali na svoje stránky aspoň niečo z etickej výchovy pre ateistov.
  No škoda, že ste tam nedovolili diskusiu.
  Mohla by byť zaujímavá.

 64. Ja si s tým hlavu nelámem. Práve naopak, chcela som, aby ste si Vy nad tým hlavu lámali. Vašu reakciu budem teda pokladať za kapituláciu.
  Vráťme sa k tomuto Vášmu výroku: ”Dnes sú priaznivci sekulárneho humanizmu v rovnakej polohe, ako kedysi stúpenci otrokárstva, ktorí sa bránili jeho zrušeniu z ekonomických dôvodov a to aj napriek tvrdým odsúdeniam otrokárstva cirkvou.”
  Ak pán Rastislav našiel v tej tabuľke uspokojivú odpoveď, tak dobre, ale ja som ju tam nepostrehla. To tvrdé odsúdenie budete musieť odvolať. Aj napriek tomu, že cirkev mala výraznú zásluhu na poľudštení vzťahu medzi pánom a otrokmi/sluhami vzdať sa ich veru nemienila. A to práve z tých Vami spomenutých ekonomických dôvodov. Kto by predsa obrábal rozsiahle cirkevne pozemky ? A k postupnému zrušeniu otrokárstva došlo opäť kvôli ekonomickým dôvodom – potomstvo otrokov bolo treba uživiť, čo išlo na úkor otrokára a neskôr to bola aj priemyselná revolúcia, ktorá determinovala zákaz otroctva.

 65. Lenka! Ktorá odpoveď Vám zase chýba?

 66. Na otázku, nad ktorou si nemám lámať hlavu. A tiež sa Vám nepodarilo obhájiť tvrdé odsúdenie otrokárstva cirkvou. To ani nie je možné pán Cibrinka, pretože cirkev samotná vlastnila otrokov a využívala ich v odvetviach hospodárstva, poľnohospodárstva, či ako služobníkov. Ale máte tam jednu peknú vetičku: „Dokud nedojde ke změně smýšlení v tomto směru,…” Tým vlastne dokazujete, že názory ľudí, ako aj cirkvi sa menia a podliehajú vývoju celej spoločnosti.

 67. Takže Lenka!
  Otrokárstvo..
  1787 dvanásť kresťanov založilo Výbor pre zrušenie obchodu s otrokmi. >
  Boj o zákaz otrokárstva je spájaný s menom Wiliam Wilberforce (*1759), aj tu.

  1741 Benedikt XIV. v bule Immensa Pastorum principis odsudzuje otrokárstvo a konkrétne menuje otrokárstvo v Amerike.

  1639 Urban VIII. potvrdzuje zákaz zotročovania

  1572 počiatky obchodovania s otrokmi Angličanmi >

  1537 Pavol lII. zakázal zotročovanie Indiánov a ostatných ľudí v pápežskej bule Sublimus Dei

  1462 Pápež Pius II.označuje otrokárstvo ako ťažký hriech

  313 cisár Konštantín udeľuje slobodu všetkým kresťanom .
  Onedlho zákonom zakazuje zabíjať a mrzačiť otrokov a dokonca nariaďuje, aby sa otrokár v starobe o otroka staral. >

 68. Lenka!
  Otrokárstvo.
  “Otroctvo je ovocím lakomstva, márnotratnosti a neukojiteľnej nenásytnosti”

  sv. Ján Chryzostom [345 n.l. – 407 n.l.],
  Konštantínopolský patriarcha,
  v komentári Epist. ad Ephes.,
  Homil. XXII. 2.

 69. Lenka!
  Otrokárstvo.
  Prvé odsúdenie zotročovania pápežom.
  Citujem:
  …Šesťdesiat rokov predtým, než Kolumbus priplával do Nového sveta pápež Eugen IV. odsúdil zotročovanie ľudí na novo kolonizovaných Kanárskych ostrovoch. Jeho bula Sicut Dudum (1435) napomína európskych otrokárov a nariaďuje, aby…
  Viac tu: http://katkryptolog.blogspot.sk/2012/08/prve-odsudenie-zotrocovania-papezom.html

 70. Lenka! A teraz prezraďte, ako odsúdili otrokárstvo sekulárni humanisti.
  Nijako.
  Christopher Hitchens sa dokonca s nadšením vyjadruje o ateizácii v Rusku. Gulagy neboli otroctvom? Boli. Hitchens možno bol natoľko hlúpy, že nikdy nepočul o masových vraždách v ateistickom Rusku.

  Hitchens je glorifikovaný ako ateistický mesiáš.
  Aké hanebné! Kedy sa konečne začnú sekulárni humanisti ospravedlnovať?

 71. Aha, teraz pozerám, že sme sa nepochopili. Mea culpa, nemohli ste vedieť kam smeruje moja výčitka. Môj príspevok nebol alúziou na absolútnu absenciu odmietania otrokárstva cirkvou. A určite to nebola len cirkev, ktorá proti nemu bojovala. Išlo mi o to TVRDÉ odsúdenie otrokárstva cirkvou (s akcentom na slovo tvrdé). V tej Vašej analistike ste vypustli bulu pápeža Mikuláša V., vďaka ktorej odsúdenie na môj vkus až príliš zm?klo a cisárom Konštantínom by som sa tiež veľmi nechválila.
  Všimnite si koľko storočí muselo uplynúť, aby si cirkev i celá spoločnosť uvedomila, že otroctvo v akejkoľvek aj tej najmiernejšej forme je zlo. Ako si to vysvetľujete Vy ? Ako cirkev prišla na to, že otroctvo je zlo či hriech aj napriek tomu, že v Biblii na jeho zrušenie oporu nenájdeme ?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*