Šutta Juraj – životopis

Juraj Šutta sa narodil 20. septembra 1923 v Mýtnej (okres Lučenec) ako syn robotníka. Strednú školu začal navštevovať v Lučenci. Maturoval 4. 6. 1943 na Štátnom slovenskom gymnáziu vo Zvolene. Od 1. 10. 1943 študoval na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni (s imatrikulačným číslom 5801). Veterinársky diplom získal na Vysokej škole veterinárnej v Brne 29. 1. 1949. Tu tiež promoval 18. 6. 1949 na základe dizertácie „Účinok Antimosanu na Trypanosoma equiperdum in vivo u psov“. Na VŠV v Brne pôsobil od 2. 1. 1949 ako výpomocný a od 1. 2. do 31. 8. 1949 ako odborný asistent na Chirurgickej klinike.

Vojenskú prezenčnú službu vykonával v r. 1949 – 1950. Dňom 1. 10. 1950 nastúpil na Ústav fyziológie domácich zvierat VŠV Košice ako odborný asistent. Dňa 1. 9. 1951 prestúpil za odborného asistenta na Chirurgickej klinike. Od 1. 5. 1952 z poverenia rektora vysokej školy viedol Chirurgickú kliniku s úlohou zabezpečovať i prednášky z veterinárnej chirurgie. Po odchode Dr. V. Nikolu stal sa od roku 1954 vedúcim Katedry veterinárnej chirurgie a ortopédie. S platnosťou od 1. 1. 1957 bol menovaný za docenta pre veterinárnu chirurgiu a od 1. 4. 1963 za zástupcu profesora. S platnosťou od 1. 9. 1980 bol profesorom svojho vedného odboru.

Dňa 15. 3. 1962 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu Sledovanie účinku novších myorelaxačných prostriedkov a stanovenie možností ich využitia aj v kombinácii s niektorými spôsobmi celkovej anestézy“.

Päť rokov zastával funkciu prodekana, a to v rokoch 1959 – 1961 prodekana pre pedagogiku, 1963 – 1964 prodekana pre diaľkové štúdium a investičnú výstavbu a 1964 – 1966 prodekana pre výskum.

Bol to skúsený a uznávaný odborník. Pracoval ako predseda alebo ako člen viacerých odborných komisií, v ktorých sa riešili aktuálne problémy klinickej, menovite chirurgickej praxe.

Bol vedúcim 7 diplomových prác poslucháčov-absolventov. Vydal nasledujúce učebné pomôcky (skriptá):
Šutta, J.: Operačná veterinárna chirurgia. Všeobecná časť. Veterinárska fakulta, Košice, 1959.
Šutta, J.: Špeciálna veterinárna chirurgia. Príroda, Bratislava, 1976.
Šutta, J. a kol.: Všeobecná veterinárna chirurgia. Príroda, Bratislava, 1978.
Král, E. – Šutta, J. a kol.: Operativní veterinární chirurgie. SPN, Praha, 1978.

Vo svojej výskumnej činnosti sa zameral najmä na problematiku anestetík a myorelaxanciía, tiež na štúdium aktuálnych otázok chirurgických ochorení vo veľkochovoch. Výsledkom jeho výskumu bola aktívna publikačná činnosť vyjadrená množstvom experimentálnych ako aj klinicko-empirických a kauzistických prác, z ktorých väčšinu predniesol na rôznych vedeckých podujatiach – na konferenciách, sympóziách a seminároch u nás aj v zahraničí.

V roku 1977 organizoval a viedol kongres Európskej spoločnosti veterinárnych chirurgov na VŠV v Košiciach (pozri ním zredigovaný Zborník E. S. V. S., Košice, 1977).

Katedra, ktorú viedol, bola centrom aj pre postgraduálne vzdelávanie veterinárnych lekárov v oblasti chirurgie na Slovensku. Bol školiteľom 5 ašpirantov – kandidátov veterinárnych vied.

Vydal nasledujúce knižné publikácie:
– Čollák, D. – Janda, J. – Šutta, J.: Ošetrovanie paznechtov a odrohovanie. SVPL, Bratislava, 1965.
– Král, E. – Šutta, J. – Čollák, D.: Veterinárna chirurgia. II. Operačná chirurgia. SVPL, Bratislav, 1966 (celoštátna vysokoškolská učebnica).
– Šutta, J. – Šarudy, L.: Veterinární chirurgie a ortopedie. SZN, Praha, 1966 (učebnica pre stredné poľnohospodársko-technické školy – veterinárny odbor).
– Šutta, J. a kol.: Veterinárna chirurgia. Príroda, Bratislava 1979 (celoštátna vysokoškolská učebnica).

Preložil do slovenčiny tieto sovietske knižné publikácie:
– Studencov, A. P.: Diagnostika brezivosti a neplodnosti hospodárskych zvierat. Oráč, Bratislava, 1952.
– Kudrjašov, S. A.: Praktické cvičenia z chovu hospodárskych zvierat. ŠPN Bratislava 1953 (spolu s Dr. A. Káldym).
– Onegov, A. P. – Krajuškin, P. P.: Hygiena hospodárskych zvierat. SPN Bratislava, 1955 (spolu s Dr. M. Brezom).
– Viktorov, K. R. a kol.: Príručka k praktickým cvičeniam z fyziológie hospodárskych zvierat. SVPL Bratislava, 1955 (spolu s Dr. K. Boďom a Dr. J. Tomáškom).

Od 1. 9. 1979 pôsobil ako expert na VŠV v meste Alžír (Alžírska ľudová a demokratická republika), kde šíril dobré meno československej veterinárnej medicíny. Tu aj 28. 10. 1981 náhle zomrel na srdcový infarkt vo veku 58 rokov. Pri poslednom rozlúčení na pôde VŠV v Košiciach 11. 11. 1981 prehovoril ako zástupca alžírskej vysokej školy. Pochovaný je vo svojom rodisku.

Profesor Šutta bol človek skromný a pracovitý, citového založenia, obľúbený pedagóg a dobrý praktik – chirurg a operatér. Bol nositeľom Jilemnického odznaku za pedagogiku a rezortného vyznamenania „Vynikajúci pracovník poľnohospodárstva a výživy“ (1969).V roku 1973 (pri príležitosti svojich päťdesiatin) dostal štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ a zlatú medailu Dr. P. Adámiho. Minister zdravotníctva SSR mu r. 1976 udelil pamätnú medailu Dr. J. B. Guotha a Štátna veterinárna správa SSR v tom istom roku pamätnú medailu za záslužnú spoluprácu.

Pozri aj:
– Kolektív: Za prof. Dr. Jurajom Šuttom. Veterinářství, 32, 1982, s. 138.
– Orság, A. a kol.: 30 rokov Katedry chirurgie a ortopédie VŠV Košice. VŠV Košice, 1982.

K. J. Fried

Prameň: ??

*

Pozri tab. 14.

Be the first to comment on "Šutta Juraj – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*