Mýty a legendy o odluke VII. (dokončenie)

Predchádzajúce časti nájdete na nasledujúcich odkazoch: Mýtus 1Mýtus 2Mýtus 3Mýtus 4,
Mýtus 5, Mýtus 6, Mýtus 7, Mýtus 7. (dokončenie), Mýtus 8.

V prvej polovici siedmej časti Mýtov a legiend o odluke sme sa venovali cirkevným médiám: bohoslužbám, tlači, ale aj rozhlasovému a televíznemu vysielaniu. Na základe faktov sme vykreslili reálnu situáciu v tejto oblasti, poukázali sme na opakovanú dominanciu Katolíckej cirkvi aj v oblasti médií. Súčasne sme ukázali akú úlohu zohráva aj v tomto smere finančná podpora štátu cirkvám a ako účelová novelizácia zákona o financovaní cirkví z minulého roku deformuje rovnosť šancí a príležitostí. V dnešnom pokračovaní siedmej časti sa budeme venovať verejnoprávnym médiám na Slovensku a miestu cirkví v nich.

Mýtus 7 — Osamotený hlas volajúceho na púšti

Sila slova — verejnoprávnej RTVS

Úloha a miesto verejnoprávnych médií na Slovensku sú dané zákonom č. 532/2010 Z. z. O rozhlase a televízii Slovenska (ďalej len „RTVS”). Podľa tohto zákona je RTVS vysielateľom, ktorého poslaním, je poskytovať programovú službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Vzhľadom na svetonázorovú štruktúru obyvateľov Slovenska je zrejmé, že aj náboženské programy by mali byť jeho prirodzenou súčasťou. Na našu otázku, či v organizačnej štruktúre RTVS existuje samostatná redakcia náboženského vysielania nám RTVS odpovedala: „RTVS má dve organizačné zložky Slovenskú televíziu (STV) a Slovenský rozhlas (SRO). V rámci organizačnej zložky STV funguje redakcia duchovného života, ktorá má v súčasnosti štyroch pracovníkov, z toho traja dramaturgovia a jeden šéfdramaturg. Redakcia duchovného života STV je autonómna čo do tvorby a výroby náboženského obsahu, tzn., že pripravuje iba televízne programy.

V rámci organizačnej zložky SRO funguje redakcia náboženskej publicistiky, ktorá pripravuje rozhlasové náboženské vysielanie. Tím tvoria vedúca redakcia a štyria redaktori. Táto redakcia pripravuje programy len pre rozhlasové vysielanie. Štúdia RTVS v Banskej Bystrici a v Košiciach sa podieľajú na výrobe náboženského vysielania pre celoslovenské televízne a rozhlasové vysielanie a tiež pripravujú programy výlučne len pre regionálne vysielanie (vysielacie okruhy Regina Stred a Regina Východ). RTVS na svojich programových službách poskytuje priestor aj náboženskému vysielaniu pre národnostné menšiny, na ktorého výrobe a vysielaní sa podieľajú aj pracovníci redakcie národnostného vysielania.”

Na Slovensku je televízia stabilne najvyužívanejším médiom, priemerne ju v roku 2018 denne sledovalo 76 % ľudí (prieskum MML-TGI/Median.sk) s priemernou dobou 4 hodín. STV si dlhodobo zachováva stabilne tretie miesto na televíznom trhu so 16 % podielom. Programovo má Slovenská televízia vo svojom vysielaní v oboch programoch až 85 % obsahu vo verejnom záujme. Celkove v roku 2018 odvysielala na dvoch programových okruhoch 116 náboženských programov v nasledovnej štruktúre:

Deň

Čas

Vysiela

Počet

Frekvencia vysielania

Názov programu

Nedeľa

09:05-10.00

STV2

41

Týždenne

Bohoslužby

Nedeľa

13:30-13:55

STV2

30

Každý druhý týždeň

Orientácie

Nedeľa

13:30-13:55

STV2

10

Mesačne

Televízny posol

Nedeľa

19.53-19:58

STV2

21

Každý druhý týždeň

Slovo

Nedeľa

19.53-19:58

STV2

10

Sviatočné slovo

*Údaje poskytlo RTVS, pričom sú uvedené len periodické relácie. V prípade relácií Slovo a Sviatočné slovo ide o jeden typ relácie rozdelenej na dve samostatné časti.

Prenosy z bohoslužieb tvoria stabilnú súčasť zväčša nedeľného a sviatočného vysielania. Ich sledovanosť bola od 12.000 (liturgia na sviatok Spolutrpiacej bohorodičky) až po 245 000 divákov (Vianočné požehnanie pápeža Urbi et Orbi). Pre porovnanie: najsledovanejším programom RTVS v roku 2018, okrem športových prenosov, bolo vyhlásenie výsledkov televíznej ankety OTO so 629 000 divákmi a napr. novoročný prejav prezidenta SR sledovalo 352 000 divákov. Každý druhý týždeň STV2 vysiela katolícky magazín Orientácie, raz mesačne ekumenický magazín Televízny posol. Okrem cyklických programov redakcia duchovného života v roku 2018 vyrobila a odvysielala tri dokumentárne filmy Hlinka (k 80. výročiu smrti Andreja Hlinku), Život a dialóg (portrét evanjelického generálneho biskupa Miloša Klátika) a Kým je život, ostáva nádej II (o osudoch irackých kresťanov na Slovensku). RTVS v roku 2018 podporilo 132 projektov vo fáze vývoja, z toho 13 z oblasti duchovného života.

Rádio Slovensko je s 21 % podielom druhý najpočúvanejším rádiom na našom území. Spolu so svojimi ďalšími vysielacími rádiami programom pokrýva až 30 % rozhlasového vysielania na trhu (prieskum MML-TGI/Median.sk). V cieľovej skupine 30 až 79 rokov má rádio bezkonkurenčne najvyšší podiel (25,2%) z rozhlasového trhu. V roku 2018 odvysielal Slovenský rozhlas prostredníctvom svojich šiestich rádií (SRO1, rádio Regina — Západ, Stred, Východ, rádio Devín a rádio Patria) 885 náboženských programov v nasledovnej štruktúre:

Deň

Čas

Vysiela

Počet

Frekvencia vysielania

Názov programu

Po-Pi, Ne

05:09-05:10

SRO1

318

Denne

Zamyslenie na dnešný deň 

Štvrtok

21:05-21:50

Rádio Regina

52

Týždenne

Viera v živote

21:50-22:00

Rádio Regina

52

Týždenne

Ekuména vo svete

Sobota

17.05-17.15

Rádio Regina

52

Týždenne

Rádio Vatikán

17.15-18:00

Rádio Regina

43

Týždenne

Duchovné horizonty

20.05-21:00

SRO1

22

Každý druhý týždeň

Sobotné reflexie

Nedeľa

06.15-07.00

Regina východ

34

Každý druhý týždeň

Božie mlyny

06.35-06:38

Rádio Regina

52

Týždenne

Z duše

07:00-08.00

Devín

30

Každý druhý týždeň

Krajina duše

07:05-07:45

Patria

48

Týždenne

Világosság, Svetlo

08:00-08:55

SRO1

52

Týždenne

Hosť nedeľného rána

12.26-13.00

SRO1

15

Mesačne

Opri sa o mňa

09.05-10:00

SRO1

53

Týždenne

Kresťanská nedeľa

09.05-10:00

Rádio Regina

53

Týždenne

Kresťanská nedeľa

09:15-10:00

Rádio Regina

12

Mesačne

Gréckokatolícka liturgia

*Údaje poskytlo RTVS. Bohoslužby sú uvedené ako program s názvom Kresťanská nedeľa.

Aj v prípade rozhlasu tvorí vysielanie bohoslužieb základ nedeľňajšieho náboženského vysielania. Bohoslužby sa vysielajú naraz prostredníctvom štyroch rádií Slovenský rozhlas 1 a rádií Regina Západ, Stred a Východ. Zároveň však rádio Patria týždenne vysiela bohoslužbu v maďarskom jazyku a raz mesačne prenáša gréckokatolícku liturgiu rádio Regina Východ. V programovej štruktúre bohoslužieb okrem ôsmich evanjelických bohoslužieb je ročne až jedna pravoslávna bohoslužba, zvyšok sú katolícke. Výročná správy RTVS 2018 uvádza, že obsahová štruktúra bohoslužieb je stanovená dohodou s cirkvami. Akou, to však neuviedli…

Okrem osobitných rozhlasových magazínov (väčšinou 45 minútových) venovaných kresťanskej (najmä katolíckej) viere, sociálnej oblasti a charite, umeniu či histórii, tvorí podstatnú súčasť programovej ponuky náboženská publicistika. Tvoria ju niekoľko minútové ranné zamyslenia či reflexie na aktuálne témy (Z duše), ale najmä raz týždenne vysielané desať minútové relácie Rádio Vatikán a Zo života ekumény. Všetky náboženské relácie, okrem publicistických, sú súčasťou archívu RTVS. Súčasťou archívu z publicistických relácií je len Rádio Vatikán. Prečo sa nearchivuje aj jediná ekumenická publicistická relácia Zo života ekumény nie je známe. Alebo pre archív RTVS „stačí” len katolícka interpretácia sveta?

Pretože, keď budete hľadať archív Rádia Vatikán, tak sa na stránke archívu RTVS dozviete: Relácia na základe Dohody o spolupráci RTVS a Radii Vaticana informuje občanov Slovenskej republiky o živote kresťanov na celom svete. Zároveň majú poslucháči možnosť si na týchto dvoch stránkach vypočuť každodenný program, ktorý pripravuje a vysiela Vatikánsky rozhlas pre svojich poslucháčov v slovenskom a maďarskom jazyku. Stačí len kliknúť na odkaz Vysielanie v slovenskom jazyku a dostanete sa na oficiálnu stránku informačného portálu štátu Vatikán — Vatican News — v slovenskej jazykovej mutácii (https://www.vaticannews.va/sk.html), ktorú prevádzkuje vatikánske Dikasterium (sekretariát) pre komunikáciu. V hornej časti stránky je lišta s odkazom na posledné slovenské vysielanie Vatikánskeho Rádia Vatikán, nie vysielania RTVS!

O vytvorení redakcie a programu pre sekulárnych, nenáboženských občanov Slovenska RTVS neuvažuje. O humanistoch a humanistických tradíciách i hodnotách Slovenska a Slovákov RTVS vo svojom vysielaní neinformuje. Keď Spoločnosť Prometheus v roku 2009 písomne požiadala riaditeľku SRO Zemkovú, aby rozhlas zaviedol aspoň jednu desať minútovú reláciu týždenne (t. z. v rovnakom formáte a rozsahu ako Rádio Vatikán a Zo života ekumény) pre sekulárnych občanov tvoriacich 25 % obyvateľov Slovenska, riaditeľ sekcie programu Ľuboš Machaj to odmietol argumentom Slovenský rozhlas nebude zavádzať osobitné relácie pre občianske združenie. Riaditeľ STV Nižňanský na náš list ani neodpovedal. Prístup oboch riaditeľov je „charakteristický” k sekulárnym občanom na Slovensku napriek tomu, že podľa už spomínaného zákona č. 532/2010 Z. z., §-u 3, bodu 3) písmena b) má RTVS poskytovať …nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov” a písmena c) rozvíjať …národné povedomie a kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie… tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj občianskej a vedomostnej spoločnosti.

Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom kultúry (čiže štát) v zmluve o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania na roky 2018-2022 zaviazala RTVS pre rok 2018 k výrobe a odvysielaniu náboženského programu v STV s rozsahom minimálne 69 hodín a 17 minút a v SRO s rozsahom minimálne 53 hodín a 57 minút. Výročná správy RTVS 2018 uvádza, že v televíznom vysielaní STV sa odvysielalo 116 programov v celkovom rozsahu 83 hodín 53 minút (121 % plnenie) a v rozhlasovom vysielaní 885 programov v rozsahu 62 hodín 4 minúty (115 % plnenie.) Podľa odpovedi RTVS na našu otázku to nás všetkých (veriacich i sekulárnych občanov) stálo 1 438 579,82 € s priamou dotáciou štátu vo výške 905 000 €. Toľko stojí právo cirkví vstupovať vysielania verejnoprávnych médií. Ak by si však odvysielaný rozsah programu cirkvi platili ako reklamné vysielanie či reklamný čas, prišlo by ich to aj pri zľave najmenej na 14 miliónov eur.

Sila digitálneho slova

Fenoménom 21. storočia je internet a jeho sociálne siete. Je to obrovský a v zásade ešte aj dnes slobodný priestor, kde komunikuje čoraz viac ľudí a inštitúcií. Nebyť na internete, znamená neexistovať. Dnes je priam nevyhnutnosťou mať digitálnu verziu tlače, televízneho i rozhlasového vysielania, mať vlastné webové stránky, osobitné stránky sociálnych sietí. To už pochopili všetci, vrátane cirkví. Zmapovať vecne priestor internetu sa v podstate nedá, nájdeme tam skutočne všetko — fakty, polopravdy i vyslovené lži. A čoraz častejšie aj cielené diskreditačné kampane napr. voči Spoločnosti Prometheus, jej predstaviteľom či členom. Vedené skryto pod prezývkou (nickom) či pseudonymom. Aj o tom je žiaľ sloboda internetu…

Presila jedného slova — tzv. Referendum o rodine 2015

5. apríla 2014 v záhrade Prezidentského paláca (!) začala Aliancia za rodinu so zberom podpisov na uskutočnenie tzv. Referenda za ochranu rodiny. Aliancia vznikla v decembri 2013 združením takmer 60 organizácií, koncom roku 2014 sa k uskutočneniu referenda písomne prihlásilo už 110 organizácií. Pri analýze sa ukázalo, že 78 z nich je priamo zriadených alebo napojených na Katolícku cirkev, 7 sa hlási k iným kresťanským cirkvám, 18 sa oficiálne neprihlásilo k žiadnej ideológii či náboženstvu a o 7 sa nedalo na internete zistiť nič. Konanie petície ešte pred jej oficiálnym začiatkom už marci 2014 podporila Konferencia biskupov Slovenska. Vďaka tejto podpore a zberu podpisov v kostoloch, ako i podpore niektorých obecných úradov sa v kampani s mottom: Made by mama + tato vyzbieralo vyše 409 tisíc podpisov, ktoré 27. augusta 2014 aliancia odovzdala prezidentovi SR. Po overení podpisov prezidentskou kanceláriou bolo z nich 389 843 platných, 18 602 neplatných a 118 sporných, čím bola splnená základná zákonná podmienka pre vyhlásenie referenda.

Začiatkom septembra 2014 prezident Andrej Kiska požiadal Ústavný súd o prehodnotenie ústavnosti otázok petície či sú alebo nie sú v súlade s Ústavou SR; či sa týkajú alebo netýkajú základných práv a či referendum o týchto otázkach možno alebo nemožno vyhlásiť. Po 78 dňoch dostal prezident rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý odsúhlasil pre referendum prvé tri otázky (aby za manželstvo bol považovaný len zväzok jedného muža a jednej ženy; aby páry rovnakého pohlavia nemali možnosť adopcie a osvojenia si detí; aby účasť detí na sexuálnej výchove a výchove o eutanázii bola možná len s ich súhlasom alebo so súhlasom ich rodičov) a štvrtú (aby nebolo možné uznať, registrovať či evidovať ako životné spoločenstvo pred verejnou autoritou iné spolužitie osôb okrem manželstva) pre jej protiústavnosť zamietol. Prezident SR vyhlásil referendum na 7. februára 2015. Pre konečný výsledok referenda bolo dôležité, že návrh poslancov OĽaNO na zníženie povinného kvóra pre referendum z 50 na 20 % v decembri 2014 v Národne rade SR neprešiel.

Priebeh kampane pred referendom jednoznačne preukázal v praktickej rovine kto, na čo a za čo v skutočnosti má v oblasti médií. Ukazuje to porovnanie formy kampane oboch protichodných názorových platforiem — konzervatívnej Aliancie za rodinu a liberálnej Občianskej spoločnosti:

Médiá

Aliancia za rodinu

Občianska spoločnosť

Vysvetlivky

Financie štátu

Počet

Počet

Financie štátu

Vysvetlivky

Organizačné zložky

Farské úrady, zbory, rehole, cirkevné právnické osoby, OZ

ÁNO, 
Z ČASTI

Vyše 3 000

do 30

NIE
Z ČASTI

Občianske združenia (OZ), nadácie, spolky, miestne kluby, Niektoré OZ sú prijímateľmi štátnych grantov, výška ich podpory je výrazne nižšia

Ústredia cirkví boli financované v roku 2015 vo výške 38 949 895 €, nie všetky ústredia cirkví podporili referendum

ÁNO

30

Školy

Vyučovanie náboženstva a cirkevné školy i zariadenia, ktoré sú na 80 % financované štátom

ÁNO, 
Z ČASTI

196

0

NIE

OZ zapojené do kampane nevyučujú etickú výchovu a nie sú zriaďovateľmi súkromných škôl

Tlačené médiá

4 týždenníky, 
34 mesačníkov, 
16 štvrťročníkov, 
21 občasníkov

ÁNO, 
Z ČASTI

76

?

NIE ?

Ak OZ vydávajú časopisy, tak sú v digitálnej forme, ako napr. časopis Prometheus

Listy do schránok

Slovenská pošta distribuovala List od suseda Tomáša Bieleka financovaný Inštitútom Leva XIII

NIE ?

1

0

NIE

Nepoužité pre finančne náročnosť, napr. distribúcia Listu suseda Tomáša Bieleka mala stáť okolo 50 000 €

Rozhlas

Rádio Lumen, vlastnené z 98 % katolíckymi diecézami, odvysielalo Pastiersky list biskupov k referendu a spot Aliancie. Ten odvysielali aj Fun rádio, Rádio SiTy a Rocková republika

ÁNO, 
Z ČASTI

4

0

NIE

OZ nevlastnia rozhlasové stanice a nemali dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie reklamy

Televízia

TV Lux, vlastnenú
z 60 % KBS, odvysielala na jej príkaz bezplatne 250 krát spot Aliancie za rodinu odmietnutý RTVS, 
TV Markíza a TV JOJ

ÁNO, 
Z ČASTI

1

0

NIE

OZ nevlastnia televízne stanice a nemali dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie reklamy

Relácie v RTVS

4 relácie v STV a 14 v SRO, hradené štátom a RTVS vo výške 1 438 579,82 €

ÁNO

18

0

NIE

Sekulárni občania i LBGTI komunita nemá vlastnú reláciu v RTVS, tá ich odmieta zriadiť

Referendové diskusie

Aliancia mala záujem o účasť, ale RTVS, TV Markíza, TV JOJ ich zrušili pre nevyváženosť kampane

NIE

0

0

NIE

OZ sa odmietli 
zúčastniť diskusií pre nevyváženosť možností kampane

Billboardy

Ku kampani v prospech referenda s portrétom pápeža Františka 
(k použitiu ktorého je nutný súhlas Vatikánu) sa nikto neprihlásil

NIE ?

1

1

NIE

Kampaň s textom: 
JBM Alianciu za RDN, zaplatila anonymná skupina podnikateľov

Keď RTVS odmietla počas kampane odvysielať nedeľnú liturgiu s kázňou Rastislava Baku pre jej spornú pasáž k referendu, tak to gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak charakterizoval ako porušenie slobody slova, náboženskej slobody a neadekvátny zásah do práv národnostných menšín. Aliancia viedla kampaň aj prostredníctvom vojenského ordinára Františka Rábeka a pplk. Marian Bodolló, generálneho duchovného Ozbrojených síl SR (menovaných cirkvami, ale platených štátom) na oficiálnych stránkach Ministerstva obrany SR, katechétov (menovaných cirkvami, ale platených štátom) na vyučovaní náboženstva na štátnych školách, cestou miestnych rozhlasov a pod. Podľa jej vyjadrení na kampaň minula 110 000 €. Uvedený prehľad možností kampane pred referendom oboch súťažiacich názorových pozícií ukazuje, prečo občania Slovenska vnímali celú kampaň okolo referenda ako nevyváženú a neférovú snahu jednej svetonázorovej (náboženskej) skupiny vnútiť učenie jej cirkvi ako záväznú normu pre celú spoločnosť. Jednoznačná dominancia kampane Aliancie za rodinu v médiách a jej obsah znemožnila slušnú diskusiu a obmedzila sa len na opakovanie mnohokrát vyvrátených lží a poloprávd. Bývalá premiérka Iveta Radičová túto situáciu zhodnotila slovami: Referendum nie je o problémoch rodiny… Naopak, vyplavilo to všetok hnus, ktorý si viem len predstaviť. Vyplavili sa pudy a špina, to nemá s rodinou nič spoločné.

Aj keď väčšina ústredí cirkví (napr. Ústredný zväz židovských náboženských obcí nie!), ako aj absolútna väčšina predstaviteľov štátu a väčšina politických strán vyzvala k účasti na referende nakoniec sa občianska spoločnosť spontánne rozhodla nezúčastniť sa referenda a hlasovať tzv. nohami. Z celoštátnych mienkotvorných denníkov len denník Pravda vyšiel v deň referenda s prázdnou titulnou stranou, kde dominoval text: Na nezmyselné otázky neexistujú správne odpovede. Ubližujú našim blízkym. Neurobme chybu. Referendum svojim charakterom a obsahom rozdelilo spoločnosť, dokonca rozdelilo samotné rodiny. Aj rodinu prezidenta SR Andreja Kisku. On osobne konanie referenda podporil a aj sa ho osobne zúčastnil. Jeho manželka Martina sa však na referende nezúčastnila.

Napokon sa referenda zúčastnilo len 21,41 % oprávnených voličov. Jediným obvodom s nadpo-lovičnou a aj najvyššou účasťou bol obvod Námestovo s 51,82 % oprávnených voličov. Najnižšia účasť bola v obvode Dunajská Streda s 7,64 % voličov. Referendum nesplnilo potrebné kvórum účasti a bolo ako celok neplatné. Situáciu okolo referenda trefne zhodnotil vtedajší predseda výboru pre európske záležitosti Národnej rady SR Ľuboš Blaha: Takmer 80 % občanov Slovenska dalo najavo, že ich homofóbia buď nezaujíma, alebo ju odmietajú …Roky sa tu vytvára mýtus, že väčšina Slovákov je v otázkach vzťahu k menšinám netolerantná, bigotná či neznášanlivá. Je iróniou, že muselo prísť až referendum, ktoré iniciovala ultra konzervatívna Aliancia za rodinu a výrazne podporila Katolícka cirkev, aby sa nad všetku pochybnosť empiricky preukázalo, že občania na väčšinovo katolíckom Slovensku zďaleka nie sú až takí konzervatívni, za akých ich často považujú politici či médiá.

Zhodnotenie 7. mýtu

Analýza médií na Slovensku a miesta cirkví v nich ukázali ako si Katolícka cirkev, aj za peniaze štátu, dokázala vybudovať a stále rozširovať vlastné mediálne impérium. Kampaň pred tzv. referendom o rodine ukázala širokospektrálny charakter jej možností mediálneho pôsobenia a výraznú dominanciu Katolíckej cirkvi v snahe ovplyvňovať rozhodovanie verejnosti. Štát na to aj naďalej nepochopiteľne vytvára organizačné a v značnej miere aj finančné predpoklady. Na druhej strane vo vysielaní RTVS dlhodobo a cieľavedome poskytuje priestor jednostranne len náboženským programom a ignoruje potreby i hodnoty sekulárnych občanov Slovenska. Jednoducho ich ignoruje, čím porušuje zákon o RTVS, pretože neposkytuje nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov.

Mýtus 7 — Osamotený hlas volajúceho na púšti = Všetkých a všetko prehlušujúca kakofónia jedného hlasu!

Predchádzajúce časti nájdete na nasledujúcich odkazoch: Mýtus 1Mýtus 2Mýtus 3Mýtus 4,
Mýtus 5, Mýtus 6, Mýtus 7, Mýtus 7. (dokončenie), Mýtus 8.

Be the first to comment on "Mýty a legendy o odluke VII. (dokončenie)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*