Arendarčik Jozef – životopis

Jozef Arendarčik sa narodil 23. apríla 1922 v Batizovciach, okres Poprad. Jeho otec Ján bol železničiar. Bol Slovák a katolík. Maturoval v roku 1941 na Štátnom slovenskom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi.

Do 1. semestra VŠV vo Viedni sa zapísal 6. 11. 1941, dostal imatrikulačné číslo 5556 a udal výšku štipendia ako 600 RM. Na imatrikulačnom liste je okrúhla pečať „TIERÄRZTLICHE HOCHSCHULE – ANMELDEKOMMISSION“ (Prihlasovacia komisia) a na pripnutom lístku je potvrdenie prihlásenia: Bestättigung der erfolgten Anmeldung des Arendarčik Josef / 6. Nov. 1941 / Der Studentenführer / Fritz unleserlich. (Potvrdenie prihlásenia Jozefa Arendarčíka / 6. nov. 1941 / vodca študentov Fritz a nečitateľný podpis) / okrúhla pečať s orlicou a hákovým krížom na jej hrudi v strede, s nečitateľným textom na obvode.

Pri zápise do 3. semestra 26. 11. 1942 udáva výšku štipendia ako 115 RM.

Pri prechode na VŠV v Brne mu bolo uznané 8 semestrov viedenského štúdia; dostal imatrikulačné číslo 2903 a už 7. 2. 1946 získal diplom veterinárneho lekára a 11. 7. 1946 obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

Vysokoškolský pedagóg, veterinárny fyziológ, endokrinológ a hematológ. Bol členom Slovenskej endokrinologickej spoločnosti (SES).

Dlhé roky (1964 – 1980) bol výkonným redaktorom Folia veterinaria, vedeckého periodika Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 1956.

Zomrel 8. decembra 1993 v Košiciach. Pochovaný je na verejnom cintoríne v Košiciach.

Pozri tab. 11.

*

Spomienka na prof. MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc. (1922 – 1993)

23. apríla tohto roku sme spomínali na prof. MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc., pri príležitosti nedožitých 90. narodenín, ako jedného zo zakladateľov a čelného predstaviteľa slovenskej veterinárskej fyziológie a priekopníka veterinárskej endokrinológie a reprodukcie zvierat na Slovensku.

Stredoškolské vzdelanie získal v roku 1941 v Štátnom reálnom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Štúdium veterinárnej medicíny absolvoval na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni v auguste 1945. Rigorózne skúšky vykonal na Vysokej škole veterinárskej v Brne, kde získal diplom veterinárskej medicíny a bol promovaný v roku 1946 na základe dizertácie „Vplyv paraldehydu na utlmenie dychu po barbiturátoch“. Po ukončení vojenskej prezenčnej služby pracoval (1946 – 1947) na veterinárskom oddelení Povereníctva pôdohospodárstva v Bratislave ako koncipient na úseku nákaz. V rokoch 1948 – 1954 zastával funkciu okresného veterinára v Stropkove, Vranove a Turčianskych Tepliciach.

Po úspešnom konkurze nastúpil v auguste 1954 na Veterinársku fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach ako vedúci Ústavu porovnávacej fyziológie, potom pôsobil (1957 – 1980) ako vedúci Katedry porovnávacej fyziológie a po reštrukturalizácii sústavy katedier ako vedúci Oddelenia porovnávacej fyziológie, Katedry normálnej a patologickej fyziológie (1980 – 1987). Zaslúžil sa významnou mierou o vybudovanie moderného ústavu resp. Katedry porovnávacej fyziológie na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach.

Prof. Arendarčik bol v roku 1957 menovaný za zástupcu docenta. Habilitoval a bol menovaný za docenta v roku 1959. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1962 na tému: „Štúdium chromoexkrécie a aktivity niektorých hemokoagulačných faktorov u zvierat vzhľadom na činnosť pečene, graviditu, postnatálne obdobie novorodencov a gama-žiarenie“. Za zástupcu profesora ho menovali s platnosťou od 1. 7. 1968. V roku 1970 obhájil doktorskú dizertačnú prácu: „Biologická a imunologická titrácia hypofyzárnych (FSH, ICSH, LH) a endometriálnych (PMSG, CH) gonadotropínov u niektorých domácich zvierat“ a prezident republiky ho potom vymenoval za vysokoškolského profesora s platnosťou od 1. 9. 1978. Vydal viacero skrípt a bol spoluautorom celoštátnych učebníc fyziológie a farmakológie. Popri hlavnej pedagogickej činnosti vo výučbe fyziológie hospodárskych zvierat na VŠV resp. UVL v Košiciach bolo významné aj jeho edukačné pôsobenie v rámci postgraduálneho prednášania v doškoľovacích programoch veterinárskych lekárov aj farmaceutov.

V roku 1975 – 1977 pôsobil na Veterinárskej fakulte Makarere univerzity v Kampale (Uganda) ako externý examinátor z veterinárskej fyziológie. Zúčastnil sa nasledovných študijných pobytov: vo Viedni, Kodani a Štokholme (1965), v Havane (1973), Varšave a Krakove a na vedeckých konferenciách v Utrechte (1969), Weimare (1969 a 1971), Lipsku, Olsztyne a Budapešti (1973), New Delhi (1974), Svetového veterinárskeho kongresu v Moskve (1979) a Európskeho kongresu porovnávacích endokrinológov Madride (1979).

Aktívne sa zúčastňoval prednáškami alebo referátmi na vedeckých konferenciách a sympóziách v Československu a na početných študijných alebo expertíznych pobytoch v zahraničí (1959 – 1979). Veľmi významná a cenná bola jeho vedecko-výskumná aktivita. Vo svojej bádateľskej činnosti sa zaoberal štúdiom niektorých hematologických ukazovateľov a ich praktického využitia. Najrozsiahlejšia a významná bola činnosť prof. Arendarčika v oblasti izolácie a stanovenia aktivity hypofyzárnych a extrahypofyzárnych gonadotropných hormónov u domácich zvierat so zameraním na reguláciu a riadenie ich reprodukcie. Hodnotné boli práce sledujúce endokrinné a funkčno-morfologické ukazovatele systému hypotalamus – hypofýza – ováriá u prežúvavcov, ako aj vplyv jednorazového a chronického rádioaktívneho žiarenia na gonadotropnú funkciu hypotalamo-hypofyzárneho systému oviec. Za štúdium hypofyzárnych a extra hypofyzárnych gonadotropínov (FSH, LH a PMSG) dostal v roku 1971 cenu Slovenskej endokrinologickej spoločnosti. Pozoruhodná bola jeho aktivita a činnosť v organizovaní a koordinovaní vedeckovýskumnej činnosti v oblasti základného bádateľského výskumu. Dlhé roky bol koordinátorom hlavných úloh v oblasti fyziológie a patológie reprodukcie hospodárskych zvierat v rámci kľúčového smeru základného výskumu v oblasti Človek a biosféra a pôsobil aj ako člen Rady tohto kľúčového smeru.

Bol školiteľom 19 kandidátov veterinárnych vied. Vykonával funkciu predsedu komisie pre obhajobu kandidátskych a doktorských dizertácií v odbore veterinárska fyziológia. Oponoval mno6stvo dizertačných a habilitačných prác nielen na VŠV v Košiciach ale aj v Brne a vo výskumných ústavoch tak na Slovensku, ako aj v Čechách. Bol členom habilitačných a inauguračných komisií aj na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Bol autorom alebo spoluautorom okolo 190 vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch. Na významnejšie publikované výsledky sú početné ohlasy nielen časopisecké ale aj v zahraničných monografiách (L.E. Mc Donald: Veterinary endocrinology and reproduction. Lea & Febiger, Philadelphia, 1975; F. Döcke: Veterinärmedizinische Endokrinologie, VEB G. Fischer Verlag Jena, 1975. L. Zuckerman and B. J. Weir: The ovary, second edition, volume III, Acaemic Press, New York, 1977 a iné.).

V rokoch 1964 – 1980 bol výkonným redaktorom vedeckého časopisu Folia veterinaria. Bol členom výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti. Stal sa čestným členom Československej fyziologickej spoločnosti. Získal zlatú medailu prof. P. Adámiho, zlatú medailu VŠV v Košiciach (1987), ako aj striebornú a neskôr zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti (1987 a 1992) a viaceré odborárske ocenenia.

Profesor MVDr. Jozef Arendarčik, DrSc. dňom 1. 9. 1987 odišiel do dôchodku. Zomrel 8. 12. 1993 v Košiciach po krátkej ťažkej chorobe vo veku 71 rokov.

Spomíname na prof. MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc., ako na erudovaného vysokoškolského pedagóga, prísneho vedúceho pracovníka, zanieteného učiteľa, školiteľa a oponenta, ktorý sa príkladne venoval študentom v rámci ŠVOČ, výchove mladých vedeckovýskumných pracovníkov a príprave študentských, diplomových a dizertačných prác.

prof. MVDr. I. Maraček, DrSc. a kolektív Ústavu fyziológie UVLF v Košiciach

Prameň: Slovenský veterinársky časopis 2012, č. 2, s. 115 – 116.

***

Obrazový materiál

Prílohy k životopisu:

Jozef Arendarčik

Jozef Arendarčik

Pamätná tabuľa

Pamätná tabuľa

Pamätná tabuľa

Pamätná tabuľa

Zoznam publikovaných prác (1)

Zoznam publikovaných prác (2)

Zoznam publikovaných prác (3)

Zoznam publikovaných prác (4)

Zoznam publikovaných prác (5)

Zoznam publikovaných prác (6)

Zoznam publikovaných prác (7)

Zoznam publikovaných prác (8)

Zoznam publikovaných prác (9)

Zoznam publikovaných prác (10)

Zoznam publikovaných prác (11)

Zoznam publikovaných prác (12)

Zoznam publikovaných prác (13)

Spomienka (1)

Spomienka (2)

Spomienka (foto)

Príhovor rektora na pohrebe, december 1993 (1)

Príhovor rektora na pohrebe, december 1993 (2)

Príhovor rektora na pohrebe, december 1993 (3)

Be the first to comment on "Arendarčik Jozef – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*