Z činnosti našej zahraničnej komisie

Správa o zahraničných stykoch Spoločnosti Prometheus od posledného zasadania ÚSTREDNEJ RADY (od 18. marca 2000. do októbra 2002.)

Štýl vzájomných stykov sa zásadne presunul na styk cez elektronickú poštu, čo pretrváva už viac rokov .Body tejto správy sú usporiadané iba čiastočne chronologicky, pretože niektoré akcie si vyžadovali sústavné, alebo opakované obojstranné reakcie jednak smerom od nás do zahraničia a aj naopak.

EHF bola zaangažovaná svojou bioetickou komisiou v riešení viacerých otázok bioetiky na medzinárodnej úrovni a to vo vzťahu k národným vládam (Belgicka, Holandska, Francúzska)ako aj v rámci UNESCO, kde boli aj akceptované niektoré návrhy týkajúce sa použitia klónovacích metód a eutanázie. V našej činnosti sa to odrazilo tým, že bol uverejnený jeden článok v týždenníku SLOVO o klonovaní a v rámci bratislavského klubu odznela o tejto téme jedna prednáška.

IHEU usporiadala viacero medzinárodných akcií medzi ktorými boli najvýznamnejšie. generálne zhromaždenie v Los Angeles v máji r. 2000 a v máji 2001 v Oslo. Niektoré z prijatých uznesení boli zverejnené aj v našom Spravodaji.

IHEU vydalo vo februári 2000 VYHLÁSENIE o diskriminácii bezkonfesijných občanov na Slovensku na svojej internetovej stránke, čo vyvolalo mnohostranný ohlas a ozval sa aj slovenský vyslanec v Londýne. Napriek naším snahám uverejniť toto vyhlásenie v našej tlači sa to nepodarilo, až tohto roku ( s dvojročným oneskorením) vyšiel slovenský preklad vyhlásenia v Literárnom týždenníku.(Pavel Janík)

Spoločnosť Prometheus sa obrátila Emailom dňa 11. jan. 2000. osobnými listami na Romano Prodiho, predsedu Európskej komisie a na Guentera Verleugena zodpovedného za prijímanie kandidátov do EU s informáciou o stave bezkonfesijných občanov na Slovensku. (odpoveď nedošla)

Náš holandský priateľ Anne Schoemaker utvoril v Holandsku skupinu ” Klub priateľov slovenskej Spoločnosti Prometheus”, ktorá uskutočnila pre nás aj menšiu finančnú zbierku. Táto sa neskôr čiastočne použila na financovanie služobnej cesty Dr. Ambrusa do Štrasburgu, kde obhájil návrh rezolúcie za financovanie bezkonfesijných občanov v štátoch EU.

Humanista zo Severného Írska Phil Ward v prvej polovici r. 2000 naplánoval peší pochod z Belfastu do Jeruzalema a žiadal podporu humanistických organizácií po celej svojej ceste. Spoločnosť sa zapojila do tejto akcie . Phil prišiel do Bratislavy začiatkom októbra, kde ho ubytoval náš člen R. Škoda .Venovali sme sa mu, mal pohovor s publikovaným článkom v týždenníku Slovo a stretnutie s našimi členmi. Po svojom návrate hodnotil v článku uverejnenom v Humanist News slovenské prijatie ako špičkové.

Vyžiadali sme od Belgických humanistov informácie o financovaní humanistických organizácií v Belgicku, ktoré boli použité Dr Ambrusom pri jeho vystúpení na seminári, ktorý organizovalo ministerstvo kultúry. (príspevky vyšli v zborníku)

V septembri 2000. sa utvoril v Albany, NY, USA Institute for Humanist Studies, ktorý vypísal granty pre aktivity, šíriace povedomie o humanizme. Spoločnosť dostala grant 2000 dolárov na publikovanie informačnej brožúry. Úloha bola úspešne splnená pod redakciou doc. Mateja Beňu do konca r. 2001 a časť výtlačkov (z celkového nákladu 1500 kusov) distribuovaná do škôl. Doterajšie ozvy sú veľmi priaznivé.

Spoločnosť podávala svoje pripomienky k medzinárodným pripravovaným dokumentom ako Európska Charta a Biela kniha EU. Naše pripomienky uplatňovala EHF , ktorá bola priamo pozvaná k jednaniam.

Náš predstaviteľ Dr. Miloslav Ambrus bol dvakrát pozvaný do Štrasburgu, kde sa zúčastnil na zasadaniach zoskupenia pre ľudské práva mimovládnych organizácií, ktoré majú konzultač né právo pri rade Európy. Pri svojej druhej úč asti zasadanie prijalo náš návrh na financovanie bezkonfesijných občanov štátnou správou krajín EU. O tejto akcii bola usporiadaná beseda v bratislavskom Klube.

Nadviazali sme kontakty s nemeckou spoločnosťou IBKA ( Medzinárodný Zväz bezkonfesionálnych a ateistov, ktorý nás zásobil množstvom literatúry a informácií o svojich činnostiach.

EHF vytvorila na internete DISKUSNÚ skupinu, naša spoločnosť sa stala členom a zúčastnila sa viacerými príspevkami

Zapojili sme sa do troch medzinárodných aktivít organizovaných IHEU: protest proti postaveniu Vatikánu ako členského štátu- pozorovateľa pri OSN, výzvu zachrániť život Dr Younisa Sheikha, ktorý bol odsúdený na smrť v Pakistane pre rúhačstvo a protest proti zatýkaniu humanistických redaktorov v Indii.

Koncom r. 2000 nastala zmena v predsedníctve EHF, kde sa stal generálnym tajomníkom Dr. Georges Liénard, s ktorým sa č oskoro rozvinula veľmi aktívna spolupráca. Poč as belgického predsedníctva v EU intervenoval v prospech humanistov na Slovensku, stal sa č lenom poradného zboru Romano Prodiho a pomáha nám stále vo vrcholnej akcii našej Spoločnosti, a jej dozvukoch, t. j pri organizácii stretnutia HUMANISTICKÝCH reprezentantov Vyšegradskej štvorky v Bratislave.

Toto stretnutie uskutočnila naša spoločnosť v dňoch 27-29 septembra 2001 za účasti reprezentanta z Česka, Poľska a Slovenska, pri čom pozvaný reprezentant z Maďarska sa ospravedlnil . Stretnutie vyhodnotilo postavenie bezkonfesijných občanov vo všetkých zúčastnených krajinách a vydalo DEKLARÁCIU o návrhoch ako odstrániť diskrimináciu bezkonfesijných obč anov. Materiály a deklarácia bola zaslaná všetkým ministerským predsedom krajín Európskej Únie a ďalším organizáciám monitorujúcim ľudské práva .Anglické vydanie všetkých materiálov bolo vytlačené v náklade asi 650 kusov, s tým, že EHF sa zaviazala dodať tieto výtlačky priamo poslancom Európskeho parlamentu, ktorý sa má zísť začiatkom marca 2002. Na materiály reagovali priaznivo ministerskí predsedovia a tiež Guenter Verheugen z Európskej komisie. .(Spolu deväť predstaviteľov členských štátov EU)

Dňa 9. jan. 2002. bola kooptovaná do predsedníctva Ústrednej rady .p Viera Faragulová s perspektívou postupného preberania funkcie zahraničných stykov.

Zabezpeč ili sme účasť jedného delegáta na Kongrese 2002 v Holandsku a dvoch delegátov na Konferenciu mladých humanistov 2002 .(bez finančných nákladov Spoločnosti)

Zabezpeč ili sme účasť jedného delegáta na Seminári“ Dať dušu Európe“ v Bruseli. 14 októbra 2002. .(bez finančných nákladov Spoločnosti)

Zabezpeč ili sme účasť dvoch delegátov na Európskom Kongrese Humanistov vo Varšave v dňoch 25-26 októbra 2002 .(bez finančných nákladov Spoločnosti)

Spolupracovali sme na vydaní piatich kníh v r 2002 (“Učiteľom humanistom” , “Náboženstvo z opačného brehu”, „Moc a náboženstvo“, „Polemika o viere“, „Satanove listy“ ), ktoré boli úspešne publikované bez finančných nákladov Spoločnosti Prometheus

ÚZKO SÚVISIACA ČINNOSŤ SO ZAHRANIČÍM JE AJ VYTVORENIE NAŠEJ STRÁNKY NA INTERNETE.

Koncom marca 2000 sme otvorili stránku Spoločnosti Prometheus na internete , ktorá obsahuje množstvo informatívnych článkov všeobecného rázu ako aj o živote našej spoločnosti. Je to nie len možnosť preniknúť do vedomia našej spoločnosti na Slovensku, ale aj OKNO DO SVETA: Návštevnosť stránky bola až prekvapivo bohatá.. Pretože našu stránku atakovali a zničili hackeri, museli sme vytvoriť DVE náhradné stránky, ktoré obsahujú kompletnú informáciu o nás , našich aktivitách a aj teoretické články s problematikou svetského humanizmu. Cez internetovú stránku sa nám už aj prihlásili noví členovia, zo Slovenska, Čiech a medzi inými aj americký občan Edward Poll, ktorý nás podporuje aj svojimi pomocnými činnosťami pri opravovaní závažných dokumentov, ktoré distribuujeme do zahraničia. So Skupinou Hudson Valey v USA sme uzavreli družbu. Odozvy čitateľov sú veľmi povzbudzujúce.

Nepodarilo sa doteraz zaktivizovať širší kruh domácich prispievateľov z nášho členstva, čo je na škodu našich záujmov .Doteraz prispievali viac naši sympatizanti, ktorí nie sú členovia Ďalším nedostatkom je, že ustanovená redakčná rada sa schádza nepravideľne, takže chýba kolektívny princíp rozhodovania o uverejňovaných článkoch a žiadalo by sa aj vytvoriť DLHODOBÚ koncepciu náplne.

Dňa 20. október 2002.