Učebný predmet „Etika“ v Berlíne

Vitajte na homepage Etika

Etika (v nemeckom origináli nepreložiteľná „Lebenskunde”, náuka o živote) je nepovinný predmet, ktorý sa neklasifikuje. Vyučuje sa rovnocenne s náboženstvom na školách v Berlíne. Podnikajú sa kroky, aby sa učila aj v Brandenbursku.

Obsahom výučby etiky sú poznatky o prírode, spoločnosti a pravidlách správania, založené na tradíciách sekulárneho humanizmu. V ich centre je zodpovednosť, samourčenie a tolerancia.

Ako prebieha výučba?

Etika sa orientuje podľa skúseností, pocitov a myšlienkového sveta žiačok a žiakov. Výučba odráža ich chuť prežívať prostredie a seba samých, ako aj hľadať odpovede na otázky o zmysle života. Etika nadväzuje na vedomosti, získané v iných vyučovacích predmetoch. Žiačky a žiaci sa povzbudzujú, aby premýšľali o sebe a o svete a osvojovali si stanoviská hodnotenia súčasnosti z nenáboženského, humanistického pohľadu na svet. Pritom poznávajú aj názory rozličných náboženstiev a svetonázorov, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote, resp. ktoré majú celosvetový význam.

Kto sa smie zúčastňovať?

Výučba etiky je prístupná pre všetkých žiakov a žiačky. Predpokladom je písomná prihláška. Predmetu sa venujú vo všetkých triedach dve hodiny týždenne. T. č. to však nie je možné na všetkých školách. Zväz humanistov hľadá spolu so zainteresovanými rodičmi možnosti získať prostriedky na ďalších učiteľov.

Kto zodpovedá za výučbu etiky?

Za realizáciu a stvárnenie svetonázorovej výučby predmetu etika zodpovedá Nemecký zväz humanistov, Zemský zväz Berlín, e.V. (čosi ako zapísaná spoločnosť). Ten kvalifikuje učiteľov, dáva im poverenie učiť a vykonáva odborný a služobný dozor. Právne podklady sú obsiahnuté v §§ 23 a 24 berlínskeho Školského zákona.

Bližšie informácie Vám poskytne: Odbor Etika, Wallstr. 61-65, D – 10179 Berlin, Tel. 030-613 904 60 Fax 030-613 904 52; e-Mail: lku@humanismus.de

*  *  *

Poďakovanie. Viacerí odberatelia Zošitov humanistov milo prekvapili redakciu pochopením pre finančnú situáciu pri vydávaní takéhoto samizdatu: 12.- Sk sú náklady len na tlač jedného čísla, a to máme veľmi priateľského tlačiara; obálka stojí korunu; poštovné je nehorázne vysoké a nedá sa získať zľava; o nákladoch na dva počítače a internet ani nehovorím. Pred tlačou tohto čísla sme stáli pred problémom: ak ponecháme 36 strán (kvôli veľmi aktuálnemu článku o povinnej výučbe náboženstva a etiky, ), bude poštovné nie 9.-, ale 13.- Sk. Čo vynechať? Našiel sa priateľ, ktorý dal tých 600.- Sk na zvýšené poštovné, ale nechce byť menovaný. No dúfam, že sa nenahnevajú tí, ktorých budem menovať: Adam Roman z Košíc, A. Klanecký z Bratislavy, ing. Vendelín Sabol z Dubníka pri Vranove, Dr. Ivan Šabo z Martina, Milan Šlapka zo Zákvašova, inž. Šmálik z Veľkej Lomnice, Igor Vala z Kolty, Ján Klaučo z Liptovského Mikuláša, Peter Šturma z Bratislavy, Ivan Trojan z Bratislavy. Všetkým srdečná vďaka!

1 Comment on "Učebný predmet „Etika“ v Berlíne"

  1. Darina Novotná | 19. mája 2010 at 11:18 |

    hladám bývalého redaktora Petra Sturmu

Leave a comment

Your email address will not be published.


*