Pošlite návrhy na ocenenia humanistov

Navrhovať možno nie len jednotlivca, ale i organizáciu. Pod pojmom humanista je potrebné správne chápať osobnosť bez náboženského vyznania, alebo inštitúciu, ktorá nepropaguje náboženský pohľad na svet. Ocenených v predchádzajúcich deviatich ročníkoch si môžete pozrieť na našej stránke. Svoje návrhy v súlade so štatútom môžete zasielať najneskôr do 15. mája 2017 na niektorý z kontaktov Spoločnosti Prometheus.

ŠTATÚT
pre udeľovanie čestných titulov Humanista roka a Veľvyslanec Humanizmu

Preambula.

Spoločnosť PROMETHEUS, združenie svetských humanistov (ďalej len SP) vytvorila tradíciu oceňovania humanistov, ktorí sa výrazne zaslúžili o šírenie a presadzovanie humanistických myšlienok na Slovensku, propagovanie činnosti a programu SP, rozvíjanie spolupráce medzi SP a humanistickými organizáciami v zahraničí udeľovaním čestných titulov Humanista roka a Veľvyslanec humanizmu pri príležitosti Medzinárodného dňa humanistov.

Článok 1.

  1. Čestný titul Humanista roka sa udeľuje za výrazne, výnimočné počiny a významné aktivity pri presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu na Slovensku, propagácii humanizmu a SP tomu, kto sa takto prejavuje dlhodobejšie a predovšetkým v období medzi dvoma každoročnými oceňovaniami.
  2. Čestný titul Veľvyslanec humanizmu sa udeľuje za systematickú, dlhodobú výraznú činnosť a významné aktivity pri presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu na Slovensku, pri propagácii humanizmu a SP, za rozvíjanie spolupráce medzi SP a humanistickými organizáciami v zahraničí.
  3. Pre udelenie týchto čestných titulov nie je členstvo v SP podmienkou. Udelené môžu byť jednotlivcovi, alebo organizácii a sú spojené so zápisom do Dvorany slovenského Humanizmu.

Článok 3.

  1. Návrhy na udelenie oboch čestných titulov môžu predkladať kluby SP, členovia a individuálni členovia SP, ale i ostatní občania SR.
  2. Všetky návrhy musia byť podané v písomnej forme, pričom argumenty a odôvodnenie musí mať minimálny rozsah 20 strojopisných riadkov.
  3. Návrhy sa predkladajú v termíne od 15. marca do 15. mája v príslušnom kalendárnom roku osobne v písomnej forme, poštou, alebo elektronickou poštou kancelárii SP.

Článok 4.

  1. P ÚR SP posúdi všetky predložené návrhy a odporúča ÚR SP na ocenenie jedného, prípadne viacerých kandidátov pre každý z oboch čestných titulov.
  2. O udelení čestných titulov vždy najviac jednému z navrhovaných kandidátov pre každý z oboch čestných titulov s konečnou platnosťou rozhodne ÚR SP.
  3. V prípade, že nebudú v príslušnom roku na udelenie niektorého z čestných titulov vhodné alebo žiadne návrhy, nebude tento v danom roku udelený.