Konferencia k 20. výročiu Spoločnosti Prometheus

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Spoločnosti Prometheus sme zorganizovali konferenciu, ktorá sa uskutočnila 18. júna 2010 v Bratislave v zasadacej miestnosti Zväzu protifašistických bojovníkov na Štúrovej ulici č. 8.

Nižšie predstavujeme odborníkov (na fotografiách) vystupujúcich na tejto konferencii a témy o ktorých hovorili.


PhDr. Ivan Poljak:
Dvadsať rokov Spoločnosti Prometheus.


PhDr. Milan Sidor, CSc.:
K otázke antiklerikálnych, voľnomyšlienkárskych a humanistických tradícií na Slovensku.

JUDr. Marián Baťala:
Zmluvy Slovenskej republiky so Svätou. stolicou.


PhDr. Roman Hradecký :
Postavenie cirkví na slovensku a ich financovanie.

Oľga Pietruchová:
Cirkev v opozícii k právam žien a sexualite.


JUDr. Eduard Bárány, DrSc.:
Občania bez náboženskeho vyznania ako menšina.

Prof. PhDr. Ing. Jaroslav Čelko, DrSc.:
Miesto humanistov v boji za demokraciu, proti neoľudáctvu.


Doc. PhDr. Josef Haubelt, DrSc. – Volná myšlenka ČR:
Volnomyšlenkářství v České republice.

PhDr. Peter Prusák, CSc.:
Od základnej zmluvy k odluke.


Miloslava Necpalová:
Analýza neproporcionality poskytovania mediálneho priestoru pre cirkvi v porovnaní organizáciami zastupujúcimi občanov bez náboženskeho vyznania.

Mgr. Mária Čarnogurská, CSc.:
Na základe komparatívneho filozofickeho výskumu je viera v boha neopodstatnená, neodpovedá skutočnej metafyzickej realite bytia, ateisti majú tiež právo na svoje kultúrnospoločenské prejavy.


Věra Pajková – Volná myšlenka ČR:
Krátké resumé pro občanské soužití.

ThLic. Michaela Moravčíková
riaditeľka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví
svoj príspevok:
Náboženstvo a životná filozofia vo verejnom priestore nepredniesla. Napriek predbežnému prísľubu sa nakoniec na konferencii nezúčastnila. Nechceme si domýšľať, ale je to určitým prejavom postoja verejnej inštitúcie voči združeniam občanov bez náboženského vyznania.