Chládecký František – životopis

Narodil sa ako syn roľníka 25. júna 1920 v Žiline. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho vyznania. V roku 1939 maturoval na Štátnom slovenskom reálnom gymnáziu v Žiline.

5. 11. 1941 sa zapísal na VŠV vo Viedni pod imatrikulačným číslom 5569. Udáva, že má ročné štipendium 1 000.- RM.

30. 6. 1945 sa zapísal vo Viedni do 8. semestra, ale potom prestúpil na VŠV v Brne, pričom mu bolo uznaných 8 semestrov štúdia vo Viedni.

V Slovenskom veterinárovi čítame „Zverolekár František Chládecký, vet. koncipista, bol (na jar 1941) služobne preložený od Župného úradu v Prešove k Okresnému úradu v Modre. A v dokumentoch VŠV v Brne čítame:

Štúdium dokončil v Brne; diplom dostal 4. 6. 1946 a promoval 11. 7. 1946. Nenachádzame iné vysvetlenie, ako že z nedostatku veterinárov zastávali aj úradné miesta už absolventi VŠV.

V rokoch 1946 – 1947 bol z poverenia veterinárnej správy na stáži v Dánsku pre odbor inseminácia hovädzieho dobytka. Organizoval inseminačnú službu na Slovensku. Pôsobil v Žiline. Zomrel v Martine.

Pozri tab. 11.

Be the first to comment on "Chládecký František – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*