Zomrel Veľvyslanec humanizmu 2019 Rastislav Škoda

Tento rok je smutným rokom. Po rozlúčke so zakladajúcimi členmi našej spoločnosti, autorom nášho loga akademickým sochárom Michalom Czupilom a právnikom a Veľvyslancom humanizmu 2018 doc. JUDr. Jánom Chudíkom, CSc., sa musíme rozlúčiť aj s ďalším našim zakladajúcim členom a Veľvyslancom humanizmu 2019 MVDr. Rastislavom Škodom, CSc., ktorý zomrel v piatok 10. decembra 2022, deň pred svojimi 99-mi narodeninami.

Slovenský virológ, prekladateľ, publicista vydavateľ autor viacerých odborných kníh a mnohých vedeckých článkov, avšak najmä humanista, Rastislav Škoda sa narodil 10. decembra 1923 v Kroměříži. Sám sa však charakterizoval za Slováka ako repa, ktorý píše a hovorí krásnou slovenčinou, napriek tomu že hovorí i po francúzsky, anglicky a nemecky. A to najmä vďaka tomu, že ho životné osudy zaviali do viacerých európskych štátov.

Tak ako študoval na troch gymnáziách (v Trnave, Hlohovci a Nitre) aj veterinárstvo vyštudoval na troch univerzitách vo Viedni, Brne i v Paríži. Štúdium v zahraničí, ktoré mu pôvodne v tej dobe „kazilo“ životopis, mu postupne otvorilo cestu k vedeckej práci. Najskôr na Ústrednom štátnom veterinárnom ústave v Bratislave, potom na Virologickom ústave ČSAV v Bratislave. V roku 1963 získal vedeckú hodnosť kandidáta biologických vied (CSc.) v odbore mikrobiológia na virologickom pracovisku za Výskum živej očkovacej látky proti Aujeszkého chorobe.

V roku 1964 bol spolu s akademikom Ivanom Braunerom a Alojzom Žuffom, CSc., ocenený Štátnou cenou Klementa Gottwalda za prípravu živej vakcíny proti Aujeszkého chorobe hospodárskych zvierat. V januári 1968 odišiel aj s rodinou na dvojročný študijný pobyt do Francúzska, z ktorého sa vrátil do vlasti až ako dôchodca.

Nebol politickým emigrantom, odišiel a zostal v zahraničí v túžbe dôsledne sa venovať vede. Pracoval postupne vo Francúzsku, Nemecku i Švajčiarsku. Od roku 1972 žil spolu s milovanou manželkou Božkou v Laupheime pri Ulme a v Bratislave. Od roku 2016 žil trvalo na Slovensku v Bratislave. Zomrel minulý týždeň po hospitalizácii v nemocnici.

K činnosti Spoločnosti Prometheus sa pripojil už v jej vzniku. Po skúsenostiach s prácou v redakčnej rade Spravodajcu Prometheus dospel k názoru, že musí on sám výraznejšie prispieť k šíreniu humanizmu a humanistickej literatúry na Slovensku. Vynikajúcu znalosť troch cudzích jazykov využil na preklady diel zahraničných autorov, ktoré publikoval v Spravodajcovi, i v časopise Prometheus. Zastupoval našu Spoločnosť Prometheus na viacerých zahraničných humanistických kongresoch. napr. v Tolede, Paríži, Oslo.

Na jeseň v roku 1998 sa rozhodol vydávať vlastným nákladom Zošity humanistov. Do roku 2010 vydal celkom 85 tlačených čísel zošitov. Po tomto období prešiel na internetovú verziu Zošitov, ktoré vydáva až do roku 2020. Humanistický charakter Zošitov podčiarkuje ich podtitul Proti vojnám – Proti náboženstvám – Proti kapitalizmu. Ak berieme do úvahy len 85 tlačených čísel Zošitov humanistov, predstavil slovenskému čitateľovi popri vlastných článkoch takmer 600 rôznych autorov. Medzi autormi od začiatku nechýbali také mená ako Bertrand Russel, Robert G. Ingersoll, Tommaso Campanella, Albert Camus, Dan Barker, Richard Dawkins, Umberto Eco, ale aj mena našich autov. Jaroslav Čelko, Adam Roman, Matej Beňo, Ľuboš Blaha a mnohí ďalší, ktorých pre veľký počet nie je možné všetkých vymenovať. Týmto  vydavateľským počinom vytvoril nezmazateľnú stopu humanistického myslenia na Slovensku. Aj preto sme sa rozhodli po dohode s Rastislavom Škodom umožniť prístup k jeho zošitom na našej stránke www.prometheus.sk a tak umožniť ďalší život jeho dielu.

Domovská stránka Zošitov humanistov z roku 2008 pri príležitosti desuiateho výročia ich vzniku.

Vo vydavateľstve IRIS vydal na vlastné preklady štyri diela Friedricha Nietzscheho Tak vravel Zarathustra – Kniha pre všetkých a pre nikoho, Antikrist – Pokus o kritiku kresťanstva, Ecce homo – Ako sa človek stane tým, čím je a Súmrak modiel – Ako sa filozofuje kladivom. Vlastným nákladom vydal svoje preklady kníh vhodné pre Etickú výchovu. Od Dana Barkera Možno áno, možno nie a Možno je to správne, možno nesprávne, metodickú príručku pre učiteľov etickej výchovy od Tryntsje de Groot a Emmy Klaarenbeek Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché. Preložil a vydal tiež dôležité dielo filozofa – humanistu Paula Kurtza Zakázané ovocie – Etika humanizmu.

A to je len to najvzácnejšie z jeho autorskej i prekladateľskej tvorby, vydavateľskej činnosti a ďalších aktivít Rastislava Škodu. Vlastne sme vynechali celú jeho publicistickú tvorbu a materiály, ktoré publikoval v Novom slove, Pravde a niektorých ďalších periodikách. Vysoko si vážime jeho prácu pre humanizmus pri ktorej využíval svoj intelekt a jazykové schopnosti, ako i jeho osobný podiel na práci a propagácii Spoločnosti Prometneus.

V roku 2019 sme mu v mene Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov udelili za dlhoročnú aktívnu propagáciu humanizmu na Slovensku predovšetkým za autorskú, prekladateľskú a vydavateľskú činnosť, za prezentáciu slovenského humanizmu v zahraničí, za obhajobu práva na slobodu svedomia a myslenia a najmä za jeho pevný, osobný humanistický životný postoj čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2019.  Aj keď programovo odmietal rôzne ocenenia, naše ocenenie nakoniec prijal s veľkou pokorou a vďakou.

Jeho vitalita, otvorenosť, kritičnosť, vtipné postrehy a  inšpirácie boli obdivuhodné. Neustále sa zaujímal o situáciu humanistov na Slovensku, burcoval, prekladal a publikoval. Opakovane nás motivoval k verejným aktivitám, ktorých sám bol vzácnym príkladom. Zaslúži si našu úctu a vďaku. Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka so zosnulým Veľvyslancom humanizmu 2019 MVDr. Rastislavom Škodom, CSc., bude v piatok 16. decembra 2022 o 14- tej hodine v Bratislavskom krematóriu.

Be the first to comment on "Zomrel Veľvyslanec humanizmu 2019 Rastislav Škoda"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*