Vodrážka Jozef – životopis

Jozef Vodrážka sa narodil 2. februára 1922 v Málinci, okres Poltár. Jeho otec Jozef bol obchodník. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Štátnom gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1941.

Veterinárstvo začal študovať zápisom do 1. semestra na VŠV vo Viedni 5. 11. 1941. Mal štipendium 600 RM a dostal imatrikulačné číslo 5567. Po potlačení povstania zapisoval 18. 11. 1944 siedmy semester, ale potom sa vrátil do vlasti a prestúpil na znovu otvorenú VŠV v Brne, kde 14. 5. 1946 dosiahol veterinársky diplom a 11. 7. 1946 obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

Vo všetkých zápisných listoch VŠV vo Viedni a ešte aj po príchode na VŠV do Brna sa píše „Vodráška“.

Pôsobil na VŠV v Košiciach ako profesor farmakológie.

Býval v Košiciach, Magurská ul. č. 3.

Zomrel v Košiciach 27. júna 2010, tam bol spopolnený 30. 6. 2010 a je aj pochovaný.

*

Pozri tab. 11 a tab. 17.

*

Bibliografia

Šutiak V., Šutiaková I.: The 80th birthday of Prof. Jozef Vodrážka, M.V.D., D.Sc., and 52nd anniversary of the Department of Pharmacology at the University of Veterinary Medicine in Košice, the Slovak Republic. Vet. Med. – Czech, 46, 2001, 9 – 10, 275 – 277.

*

Spomienka na prof. MVDr. Jozefa Vodrážku DrSc., 1922 – 2010

V tomto roku vo februári uplynie 90 rokov od narodenia prof. MVDr. Jozefa Vodrážku, DrSc., zakladateľa slovenskej veterinárskej farmakológie, akademického funkcionára, člena Vedeckej rady, vedúceho Katedry a Ústavu farmakológie na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach.

Narodil sa 5. 2. 1922 v osade Hámor obce Malinec. Spočiatku študoval na Štátnom gymnáziu v Lučenci, neskôr na Štátnom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde aj maturoval. Po maturite ako štipendista Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky študoval na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni. Po skončení II. svetovej vojny štúdium ukončil na Vysokej škole veterinárskej v Brne. Veterinársky diplom získal 14. 5. 1945 a tu aj promoval 11. 7. 1946 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce „Príspevok k farmakológii sulfomočoviny a hexametyléntetramínu“.

Po promócii pracoval na veterinárskom odbore Povereníctva poľnohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave. Odtiaľ bol vysielaný na prvé povojnové porady o veterinárskych liečivách. Po absolvovaní postgraduálneho štúdia v Taliansku (1947) a vo Veľkej Británii (1948), pracoval na Štátnom veterinárskom a diagnostikom ústave v Bratislave.

Na odporúčania „Prípravného výboru pre založenie Vysokej školy veterinárskej v Košiciach“ nastúpil 1. 8. 1950 na túto novozaloženú vysokú školu. Rektor Vysokej školy veterinárskej prof. MVDr. Ján Hovorka ho poveril budovaním Farmakologického ústavu. Tento ústav viedol až do roku 1987. V školskom roku 1951 – 1952 začal prednášať študijný predmet Veterinárska farmakológia a receptúra v treťom ročníku.

Od 1. 1. 1957 bol menovaný zástupcom docenta pre veterinársku farmakológiu. Dňa 13. 4. 1960 sa habilitoval na základe habilitačnej práce „Vypracovanie kritického testu na exaktné stanovenie efektívnosti látok proti helmintom parazitujúcich v bronchoch a hodnotenie niektorých antihelmintík účinkujúcich proti diktyokaulóze u hovädzieho dobytka, resp. oviec použitím tohto testu“. Dňa 1. 7. 1961 bol menovaný docentom pre veterinársku farmakológiu. Dňa 13. 4. 1966 obhájil doktorskú dizertáciu a od 1. 7. 1967 bol menovaný profesorom pre veterinársku farmakológiu.

Jeho edičná aktivita bola pomerne rozsiahla. Napísal 4 dočasné skriptá z veterinárskej farmakológie a jedny skriptá pre poslucháčov farmácie. V ďalších rokoch pripravil postupne knižné publikácie. Prvá bola „Veterinárna medicína pre farmaceutov“ (1974). V nej takmer polovicu zaberá farmakológia. V roku 1980 vydal v spolupráci s akademikom Mozgovom z Moskvy a s prof. MVDr. J. Šimúnekom z Brna knihu „Veterinárna farmakológia“. V roku 1982 vyšla kniha „Veterinárska medicína a farmakológia“. Publikácia sa rýchlo vypredala a tak v roku 1986 vyšlo druhé upravené a rozšírené vydanie. Za prvé vydanie mu Slovenský literárny fond v Bratislave udelil prémiu v roku 1983. Napísal 150 vedeckých a odborných článkov, ktoré uverejnil v domácich i v zahraničných časopisoch.

Ako externý učiteľ prednášal veterinársku farmakológiu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bol externým spolupracovníkom Ústavu experimentálnej farmakológie SAV. Počas zahraničných študijných pobytov prednášal na univerzite v Káhire a v Havane., bol predsedom skúšobnej komisie na univerzite v Ugande. Prednášal aj na Klinike pracovného lekárstva v Košiciach pre odborníkov z praxe.

Vo svojej výskumnej práci sa zameral hlavne na oblasť antihelmintík. Od roku 1950 skúšal piperazín proti škrkavkám u koní, sliepok a prasiat. Na základe týchto pokusov bol uvedený do výroby prípravok Helmirazín na báze piperazínu adipátu. Vypracoval dve metódy kritického testu na objektívne sledovanie efektívnosti látok proti pneumohelmintom a pečeňovým helmintom. Tieto metódy mu priniesli uznanie. Svoje výsledky demonštroval aj v zahraničí na kongresoch, konferenciách, sympóziách (Washington, Mexiko, Paríž, Wageningen, Berlín, Frankfurt, Soluň, Sarajevo, Wuppertal, Tokio). Aj niektoré svetové farmaceutické firmy požiadali o spoluprácu vo výskume (Bayer, Hoechts, ICI, Wellcome). Do výroby zaviedol 5 veterinárskych prípravkov, ktoré sa široko používali, pri ďalších prípravkoch bol spoluautorom.

Už od roku 1946 pracoval v komisiách pre liečivá a od roku 1951 pôsobil vo Farmakologickom poradnom zbore pri Ministerstve poľnohospodárstva v Prahe. Zastával aj funkciu podpredsedu v tomto zbore. Zúčastňoval sa na prácach komisie pre prípravu 2. až 4. vydania Československého liekopisu. Iniciatívne spolupracoval s viacerými výskumnými ústavmi, predovšetkým s Výskumným ústavom pre Biofaktory a veterinárske liečivá, i s výrobnými podnikmi Spofy. Inicioval potrebu sledovania reziduí liečiv v potravinách a vo svojich knihách zostavil tabuľky reziduí a ochranných lehôt pre zvieratá.

Prof. Vodrážka patril medzi významných vysokoškolských učiteľov a vedcov, bol uznávaný nielen doma, ale aj v zahraničí. Zaslúžil sa o rozvoj veterinárskej farmakológie na Slovensku. Bol pracovitý, cieľavedomý a vyznačoval sa vytrvalosťou a dôslednosťou,. Jeho dlhoročná úspešná práca bola ocenená udelením viacerých medailí a rezortných vyznamenaní.

Prof. MVDr. Jozef Vodrážka, DrSc. zomrel 27. júna 2010 vo veku 88 rokov.

J. Jantošovič, J. Elečko., A. Maďari

Prameň: Slovenský veterinársky časopis 2012, č. 2, s. 116 – 117.

***

Obrazový materiál

Prílohy k životopisu:

Jozef Vodrážka

Jozef Vodrážka

1 Comment on "Vodrážka Jozef – životopis"

  1. Mária Čižmárová | 7. februára 2022 at 19:39 |

    Oprava niektorých biografických údajov: Správne sú v časti článku “Spomienka na prof. MVDr. Jozefa Vodrážku DrSc., 1922 -2010”

    narodený: 5. februára (nie mája) 1922
    maturoval: na Štátnom gymnáziu v Banskej Bystrici (nie na Slovenskom štátnom reálnom gymnáziu v Lučenci)

    dcéra M. Čižmárová

Leave a comment

Your email address will not be published.


*