Ondrejček Pavel – životopis

Pavel Ondrejček sa narodil v Smrečanoch, okres Liptovský Sv. Mikuláš. Na jeho súhrnnom, t. j. rektorátom školy vedenom imatrikulačnom liste nie je uvedený dátum narodenia!

Bol slovenskej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Na VŠV v Brne sa imatrikuloval 5. 10. 1932 a do 8. septembra sa zapísal 6. 10. 1936. Absolutórium dostal 1. 4. 1940. Prvú štátnu skúšku zložil 19. 6. 1936, o čom mu bol 22. 2. 1940 vystavený duplikát. V priebehu roku 1937 urobil skúšky zo všeobecnej patológie a patologickej anatómie, farmakológie a bakteriológie a hygieny domácich zvierat. Vysvedčenia o týchto čiastkových skúškach mu boli vystavené 22. 1. 1940, čo svedčí o tom, že sa chystal pokračovať v štúdiu podľa možností. Rozhodol sa asi pre Záhreb a dostal na to štipendium.

O jeho štúdiu v Chorvátsku sa nenašli nijaké údaje. Dátum získania diplomu v Záhrebe nepoznáme, ale „zverolekár Pavel Ondrejček zahájil prax 15. marca 1941 v Liptovskom Sv. Mikuláši“ (Slovenský veterinár, roč. 3, s. 108, 1941).

V roku 1951 konal základnú vojenskú službu na škole pre vojenských veterinárov v Pardubiciach, ktorá mala vtedy asi 75 žiakov; z nich „pre politiku“ vyhodili 25; slúžili 2 roky. V r. 1952 táto škola podľa údaja MVDr. Feješa zanikla. Neskôr bol MVDr. Ondrejček vojenský veterinár – podplukovník v Banskej Bystrici a na Vojenskom cvičebnom priestore Oremovom Laze.

Ing. Vladimír Šiarnik, starosta obce Smrečany, mi mailom z 19. 12. 2011 potvrdil, že kronikár obce p. Čerstvik, 90 ročný pán, si pamätá veterinára Dr. P. Ondrejčeka, pochádzajúceho zo Smrečian, ktorý pôsobil v Mútniku, miestnej časti obce Liptovský Mikuláš.

*

Bibliografia

Novák, J., Ondrejček, P., Příhoda, J.: Územný obvod Lešť ako prírodné ohnisko nákazy. Voj. zdrav. listy 1966, č. 3, s. 138 – 141. Prameň: www.agroporadenstvo.sk

*

Ondrejčekovci v Smrečanoch

Požiare aj povodne sa v Smrečanoch často striedali aj v ďalších rokoch. No najväčší, najničivejší a najtragickejší bol požiar 28. októbra 1944; bol úmyselne založený nemeckým trestným oddielom zbraní SS za velenia hauptsturmführera Wittemeyera. Trestnú výpravu nakomandovali nemeckí fašisti na našu obec preto, že 24. októbra 1944 partizánska rozviedka zajala nemeckého „feldwebla“ na Zámostí. Obec Nemci obkľúčili a po krátkej streľbe zapaľovali domy a vyháňali našich občanov z domov na miesto pred domom Ondrejčekov, kde ich plánovali zastreliť. Celkove v tento deň bolo poškodených 40 domov, takmer 1/3 obce. Staršie drevenice a hospodárske budovy, humná, maštale, chlievy zhoreli úplne do základov. Požiar na niektorých miestach nikto nehasil. Až po vyjednávaní s veliteľom SS boli prepustené ženy a deti, ktoré hasili to, čo sa ešte dalo bez požiarnej techniky.

Prameň: www.smrecany.sk

Pozri tab. 6.

Be the first to comment on "Ondrejček Pavel – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*