Scherer Víťazoslav – životopis

Viktor Scherer sa narodil 17. júla 1922 na Starých Horách, okres Banská Bystrica. Bol slovenskej národnosti a praktizujúci katolík. Jeho otec Július bol pekár. Mal dvoch súrodencov.

Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1942.

Na VŠV vo Viedni sa zapísal do prvého semestra 29. 11. 1942 pod imatrikulačným číslom 5723. Mal štipendium 120 RM. Po absolvovaní 4 semestrov musel pre vojnové udalosti štúdium prerušiť.

1. 7. 1945 sa zapísal VŠV v Brne do II. výukového kurzu, čo sa mu počítalo za 6. semester, 30. 10. 1945 do 7. semestra a 4. 3. 1946 do 8. semestra. 8. 11. 1947 dosiahol diplom a 6. 3. 1948 doktorát po obhájení dizertačnej práce „Štúdium účinku gonadotropínu na Trypanosoma equiperdum“.

Oženil sa s Ruženou, rod. Číkovou, ktorá bola sestrou Márie, manželky Dr. Pavla Brtku. Postavili si susedné domy vo Fialkovom údolí č. 42 a 43 v Bratislave nad Parkom kultúry a oddychu. Mali dve deti.

V rokoch 1968 – 1975 ho ŠVÚ uvádza ako svojho zamestnanca, ale v rokoch 1971 – 1975 pôsobil ako expert v Alžírskej ľudovej a demokratickej republike.

Trpel na cukrovku. Zomrel v Bratislave 9. 7. 2003 a pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí.

V roku 1992 uverejnil prof. MVDr. K. J. Fried pri príležitosti jeho 70. narodenín tento životopis (Veterinársky spravodajca 1992, zv. 21, č. 9):

MVDr. Víťazoslav Scherer 70-ročný

Jubilant sa narodil 17. 7. 1922 v obci Staré Hory (okres Banská Bystrica). Maturoval na Štátnom gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1942. Veterinárnu medicínu začal študovať na jeseň 1942 vo Viedni, diplom získal na VŠV v Brne 18. 11. 1947, kde ho promovali 6. 3. 1948 po obhájení dizertácie „Štúdium účinku gonadotropínu na Trypanosoma equiperdum“.

Po skončení štúdia začal svoju odbornú činnosť na Povereníctve pôdohospodárstva v Bratislave začiatkom roku 1948 ako zmluvný veterinárny úradník (nástupná prax vo veterinárnej agende). Potom pôsobil ako okresný veterinárny lekár v Kremnici a Banskej Bystrici (1948 – 1952) a nato ako krajský veterinárny lekár v Banskej Bystrici (1953).

V ďalšom období to bolo Povereníctvo pôdohospodárstva a lesného hospodárstva – veterinárska správa (v rámci hlavnej správy živočíšnej výroby, v r. 1953 – 1958 ako epizootológ a v rokoch 1958 – 1960 ako vedúci veterinárskej správy (táto bola v roku 1959 vyčlenená do organizačne samostatného veterinárskeho oddelenia). Potom prešiel na Slovenskú národnú radu (1960 – 1961) ako vedúci veterinárskeho referátu Odboru pre poľnohospodárstvo SNR.

V r. 1961 – 1971 pracoval v rámci UŠVÚ v Bratislave ako vedúci oddelenia tuberkulózy a brucelózy a zástupca riaditeľa. Neskôr odišiel ako veterinárny expert do Alžírska, kde v službách Ministerstva pôdohospodárstva pracoval (1971 – 1975) ako krajský veterinárny lekár v Tiarete a Annate.

Po návrate nastúpil na KVZ v Bratislave ako epizootológ a zástupca riaditeľa počas jedného roka a nakoniec na SVS SSR v r. 1977 – 1986 od funkcie vedúceho odboru pre organizáciu a riadenie po kontrolnú a revíznu činnosť. Dňa 31. 1. 1988 odišiel do dôchodku.

Zastával aj ďalšie odborné funkcie a členstvo vo vedeckých a iných inštitúciách. Bol člen veterinárskeho odboru ČSAPV a jej odborných funkcií pre tuberkulózu, brucelózu a mor ošípaných (1959 – 1961). Člen veterinárskej komisie pri PČSAPV v Bratislave. Člen a tajomník veterinárskeho odboru Slovenskej poľnohospodárskej akadémie (1959 – 1971). Člen rady VÚVL v Brne (1959 – 1961). Člen vedeckej rady pre klinickú a laboratórnu diagnostiku pri ÚŠVÚ v Prahe a Bratislave (1969 – 1971). Člen edičnej komisie pre živočíšnu výrobu Slovenského poľnohospodárskeho vydavateľstva v Bratislave (1959 – 1971). Člen redakčnej rady Veterinářství. Člen vládnej komisie pre tlmenie tuberkulózy hospodárskych zvierat pri Ministerstve poľnohospodárstva a predseda takejto komisie pri Povereníctve poľnohospodárstva (1960 – 1962). Účastník Svetového veterinárskeho kongresu v …… Účastník zasadnutia Medzinárodného úradu pre epizootie v Paríži v r. 1971. Člen vládnej delegácie v Angole (1979).

Publikoval prakticky vo všetkých domácich veterinárskych periodikách. Uverejnil rad článkov, z nich 7 vedeckého charakteru (v spolupráci) a 8 odborného zamerania (zväčša v spoluautorstve). Týkali sa poväčšine problematiky bovínnej tuberkulózy a brucelózy. Okrem toho publikoval 17 odborno-populárnych príspevkov.

Vydal 2 knižné publikácie (ako vedúci autorského kolektívu): „Veterinárna príručka pre zootechnika“, SVPL Bratislava. 1967, 312 strán; kniha vyšla aj po maďarsky v Budapešti v r. 1971. – „Veterinárne minimum pre drobnochovateľov“, SVPL Bratislava 1988, 212 strán.

Získal viaceré vyznamenania a pamätné medaily, NPVS a SVS SSR.

Je držiteľom medaily profesora P. Adámiho (VŠV Košice 1969).

Ad multos annos!

Prof. MVDr. K. J. Fried, IVVL Košice

Pozri tab. 12.

Be the first to comment on "Scherer Víťazoslav – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*