Nástrahy božích guru

Sektám a fundamentalistickým náboženským hnutiam sa darí dosahovať drastické zmeny v správaní a osobnostných črtách nielen u ľudí, ktorí sú kvôli životným okolnostiam psychicky zraniteľní, ale aj u emočne nenarušených, inteligentných, vzdelaných osôb so silnou vôľou. Možno dokonca povedať, že tie najbizarnejšie, najneľudskejšie a najnezmyselnejšie činy vykonali stúpenci siekt vedome a s radosťou. Sekty, ale aj mnohé fundamentalistické náboženské hnutia totiž používajú okrem sugesciu navodzujúcich hypnotických techník aj mnohé ďalšie.

V prvom rade obmedzujú styk s ľuďmi a informáciami a v stúpencoch vyvolávajú strach, že bez sekty nebudú v „mizernom svete” tam vonku schopní fungovať. Vodcovia takýchto náboženských hnutí taktiež často reinterpretujú minulosť svojich členov. Hovoria im, že predtým, ako sa k skupine pridali, ich život napĺňala temnota a hriech, a až teraz a iba teraz kráčajú v ústrety spáse. Častá je mystická manipulácia, teda rôznymi klamami a podvodmi docielené demonštrovanie nadprirodzených schopností či mimoriadnej božej priazne pastora. Pre sekty je taktiež charakteristické tvrdenie, že len ony sú nositeľmi skutočnej pravdy a vyvolávanie rozkolu „my vs. oni”, vedúcemu k agresívnej až bojovnej zanietenosti zástancov týchto hnutí.

Čítať celý článok: In Vivo magazín