Deklarácia o demokracii ako humanistickej hodnote

Svetový humanistický kongres 2023, ktorý sa konal od 3. do 6. augusta 2023 v Kodani, prijal nasledujúcu Deklaráciu o demokracii ako humanistickej hodnote:

Ľudia sú spoločenské bytosti, ktoré evolúcia a kultúra sformovali k tomu, aby žili spolu s ostatnými v spoločnosti. Aby spoločnosť fungovala, potrebuje normy, zákony a predpisy. Keďže sa spoločnosť mení, musí byť vždy otvorená výzvam a aktualizácii ako výsledku prebiehajúcej etickej a racionálnej diskusie.

Demokracia, ktorá je založená na zásade rovnakej hodnoty, dôstojnosti a práva každého jednotlivca na účasť v nej, je humanistickým spôsobom organizácie tohto procesu a diskusie.

Ako humanisti zastávame názor, že demokracia by mala byť základnou hodnotou, ktorú podporujú i chránia všetky spoločnosti a vlády. Každý by mal byť vypočutý s rovnakou dôstojnosťou a rešpektom. Demokratický proces poskytuje rámec na zabezpečenie dodržiavania tejto zásady v praxi. Zaručuje, že nikde nemôže existovať legitímna vláda bez plne informovaného súhlasu a účasti tých, ktorým sa vládne.

Demokracia nie je len politickým procesom. Svojím dôrazom na rovnosť a účasť je demokracia mocným nástrojom na realizáciu sociálnej spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a spoločného dobra.

Demokracia nie je statická. Je to dynamický proces, ktorý si vyžaduje neustálu angažovanosť, informovanú účasť a prispôsobovanie. Demokracia nie je tyraniou väčšiny. Musí ísť ruka v ruke s ochranou ľudských práv, právnym štátom a záväzkom k sociálnemu pokroku.

Vo svetle týchto zásad potvrdzujeme nasledovné:

  1. Demokracia je univerzálnou základnou hodnotou, ktorá je nevyhnutná na realizáciu humanistických zásad na celom svete.
  2. Demokracia musí byť široko inkluzívna, transparentná, zodpovedná a sekulárna, s inštitúciami a postupmi, ktoré reagujú na meniace sa potreby a túžby občanov.
  3. Občania musia mať posilnené postavenie a právo na výkon občianstva musí byť chránené bez predsudkov.
  4. Demokraciu ako kultúru treba aktívne brániť pred všetkými hrozbami vrátane hrozieb zo strany režimov, hnutí a politických strán, ktoré sa hlásia k autoritárskym princípom, zo strany tých, ktorí majú nezodpovednú ekonomickú a sociálnu moc, a všetkých ostatných síl, ktoré sa snažia podkopať demokratické hodnoty a inštitúcie.

Zaväzujeme sa pracovať na demokratickejšom svete. Vyzývame všetky vlády, inštitúcie a jednotlivcov, aby podporovali a chránili demokratické hodnoty ako základný kameň ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a slobody.

Vyzývame všetkých humanistov na celom svete, aby boli solidárni s tými, ktorí bojujú za obranu a podporu demokracie, a aby spoločne pracovali na budovaní sveta, v ktorom demokracia prekvitá a dôstojnosť i práva všetkých ľudí sú chránené.

 

Odporúčaný akademický odkaz:

Kodanská deklarácia o Demokracii ako humanistickej hodnote, Humanists International, Svetový humanistický kongres, Kodaň, Dánsko, 2023

Be the first to comment on "Deklarácia o demokracii ako humanistickej hodnote"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*