Zásady humanizmu

(podľa Vyhlásenia Rady pre demokratický a sekulárny humanizmus CODESH)

 • Pri chápaní sveta a riešení ľudských problémov uplatňujeme rozum a vedu;
 • Odsudzujeme snahy očierňovať ľudskú inteligenciu, úsilie vysvetľovať svet nadprirodzenými silami a hľadanie spásy mimo prírody;
 • Veríme, že vedecké objavy a technika môžu prispieť k zlepšovaniu života človeka;
 • Veríme v otvorenú a pluralitnú spoločnosť a v to, že demokracia je najlepšou zárukou ochrany ľudských práv pred autoritatívnymi elitami a utláčajúcimi väčšinami;
 • Sme za uplatňovanie princípu odluky cirkvi od štátu;
 • Pestujeme princíp vyjednávania a prijímania kompromisu ako prostriedku na odstraňovanie názorového nesúladu a docielenie vzájomného porozumenia;
 • Sme sa zabezpečenie spravodlivosti a takých postojov spoločnosti, ktoré by viedli k odstráneniu diskriminácie a netolerantnosti;
 • Podporujeme menej privilegovaných a znevýhodnených tak, aby si sami mohli pomôcť;
 • Pokúšame sa prekonávať príslušnosť k rozdeľujúco úzkym záujmom založeným buď na rase, náboženstve, pohlaví, národnosti, vierovyznaní, triede, sexuálnej orientácii, alebo na etnicite a usilujeme sa pracovať spoločne pre dobro ľudstva;
 • Chceme ochraňovať a zlepšovať Zem, aby sme ju zachovali pre budúce generácie a predišli zbytočnému utrpeniu ostatných biologických druhov;
 • Veríme, že sa treba tešiť zo života tu a teraz a rozvíjať náš tvorivý talent v záujme jeho úplného uplatnenia;
 • Veríme v pestovanie morálky na vynikajúcej úrovni;
 • Rešpektujeme právo na súkromie. Dospelým sa musí umožniť napĺňať ich ašpirácie, vyjadrovať ich sexuálne preferencie, uplatňovať reprodukčnú slobodu, mať prístup k širokej zdravotnej starostlivosti a informovanosti, ale aj zomierať dôstojne;
 • Veríme vo všeobecne slušné morálne konanie: altruizmus, integritu, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť. Humanistickú etiku možno odvodzovať z kritického a racionálneho smerovania. Sú normatívne štandardy, ktoré spoločne odkrývame. Morálne zásady sú testované svojimi dôsledkami;
 • Máme hlboký záujem o mravnú výchovu našich detí. Chceme v nich živiť rozumné uvažovanie a súcit;
 • Náš záujem orientujeme rovnako na umenie ako na vedu;
 • Sme občanmi sveta a nadchýnajú nás budúce objavy vo vesmíre;
 • Sme skeptickí voči neovereným poznatkom, ale sme pripravení prijímať nové myšlienky a hľadať nové východiská nášho myslenia;
 • Vyhlasujeme humanizmus ako realistickú alternatívu k teológiám zúfania a ideológiám násilia. Humanizmus je prameňom bohatého osobného významu a pravého zadosťučinenia v službe pre druhých;
 • Veríme skôr v optimizmus ako pesimizmus, radšej dúfame, než zúfame, učíme sa pravde namiesto prijímania dogiem a ignorantstva, uprednostňujeme skôr radosť, než pocit viny alebo hriechu, lásku namiesto nenávisti, súcit namiesto sebeckosti, krásu namiesto ošklivosti a rozum namiesto slepej viery alebo iracionality;
 • Veríme v plnú realizáciu toho najlepšieho a najvznešenejšieho čo sme schopní ako ľudské bytosti docieliť.