Z udeľovania Cien humanistov 2009

Slávnostné otvorenie

Tohtoročné odovzdávanie cien sa uskutočnilo na rovnakom mieste a v rovnakom čase ako minuloročné. Záštitu nad aktivitou Spoločnosti Prometheus prevzal podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, ktorého osobne zastupoval JUDr. MUDr. Daniel ŠMIHULA, PhD. z Úradu vlády Slovenskej republiky, Sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti.

Slávnostné zhromaždenie otvoril JUDr. Marián Baťala, ktorý privítal účastníkov, oboznámil ich s programom a uviedol slávnostný prejav k Svetovému dňu humanistov a vyhláseniu Cien humanistov 2009, ktorý predniesol predseda Spoločnosti Prometheus PhDr. Roman Hradecký.

Kultúrny program

Hudobnú časť programu svojim husľovým majstrovstvom vyplnil Ing. Milan Voskár, (fotografia vpravo), ktorý rozihral účastníkov i rozcítil oceneného J. Čelku, ktorému osobne venoval jednu zo skladieb počas svojho vystúpenia.

Dôstojnosť celému priebehu slávnostného aktu svojou osobnosťou vpečatil herecJuraj Sarvaš (fotografia vľavo), ktorý recitoval verše M. Rúfusa i M. Válka a predniesol odôvodnenia ocenení.

Odovzdanie ocenení

Ceny humanistov 2009 odovzdával zástupca podpredsedu vlády SR Dušana ČaplovičaDaniel Šmihula a predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký. Ocenení vo svojich rečiach poďakovali Spoločnosti Prometheus a hovorili o svojej práci i zámeroch do budúcnosti. Za Ligu proti rakovine, prevzala ocenenie Ing. Eva Kováčová, výkonna riaditeľka organizácie. Počas stretnutia predniesol Ivan Poljak recenziu a informáciu o knihe Jaroslava Čelka Protagonisti dejín slobodomyseľnosti, ktorú si účastníci po skončení slávnostného aktu mohli zakúpiť a dať podpísať autorovi.


Čestný titul Humanista roka bol udelený neziskovej organizácii Liga proti rakovine Slovenskej republiky. V odôvodnení ocenenia sa uvádza:

V živote človeka sú chvíle, keď sa musí zastaviť, prehodnotiť svoje hodnoty a priority. Veľmi často je to spojené s chorobou, a u nás možno až pričasto, s onkologickým ochorením. Práve vtedy potrebujeme pomoc, radu, i nádej možno najviac zo všetkého. Túto nádej poskytuje už 19 rokov Občianske združenie Liga proti rakovine, ktorá bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie líg proti rakovine a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine so sídlom v Ženeve.

Ako nezávislá charitatívna nezisková organizácia sa pripojila k programu Európa proti rakovine a postupne sa jej členovia začali zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stali sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít onkológie.

Verejnosti je asi najviac známa verejná finančná zbierka „Deň narcisov“, ktorú Liga proti rakovine organizovala už 13-ty krát. Spolu s 2 % z daní táto zbierka tvorí hlavný zdroj príjmu tohto združenia. Financie využívajú prioritne na tri okruhy projektov programov:

a) Podpora klinických a výskumných projektov, ktoré prispievajú k rozvoju preventívnych diagnostických, liečebných, rehabilitačných postupov.
b) Starostlivosť o pacientov a ich rodiny s cieľom umožniť návrat pacientov do života, zlepšiť ich kvalitu života a života ich blízkych.
c) Výchova, informovanosť a prevencia, kde sa zameriavajú predovšetkým na verejnosť, pokračovať vo zvyšovaní povedomia, že rakovine sa v mnohých prípadoch dá predísť, že sa dá úspešne liečiť. Pokračujú v onkologickej výchove na školách.

Pre tieto svoje aktivity získalo zduženie podporu viacero osobností, z oblasti medicíny, ktoré sa aktívne zapojili od začiatku do činnosti tohto združenia, či už je to p. Eva Siracká, Svetozár Dluholucký, Pavel Traubner, Ivan Koza, Roman Kováč, Čestmír Altaner, ale aj mnohé osobnosti z verejného, kultúrneho a spoločenského života. Zakladateľka tohto združenia pani Eva Sirácka je prezidentkou tohto združenia do dnešných dní.

Počas 13-ich rokov, čo Liga proti rakovine organizuje verejnoprospešnú zbierku „ Deň narcisov“ sa tento projekt vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácii Ligy proti rakovine na najúspešnejší projekt tohto druhu na Slovensku. Takmer 95 % obyvateľov Slovenska pozná tento projekt a hodnotí ho pozitívne.

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľudom. Dokázať, že choroba nie je strašiak, ale skutočnosť, ktorá spája ľudí. Svedčia o tom aj nasledovné vyjadrenia:

Hneď po diagnostikovaní nádoru v prsníku som zavolala do Ligy proti rakovine. V podstate som ani nevedela, čo sa chcem opýtať, iba som vytočila číslo. Aj keď som mala skľúčený hlas a takmer som plakala, nesmiali sa mi, vypočuli si ma a odkázali ďalej na Linku pomoci. Tam mi odborníci vysvetlili nález v ľudskej reči, poradili ďalšie kroky a povzbudili, aby som sa nebála. Vraj to nie je také zlé. A ja som tu teraz, 5 rokov po a ešte raz sa im chcem všetkým zo srdca poďakovať. Urobili iba máličko, podporili ma… (Yvona z Hanušoviec.)

V mene celého kolektívu nášho gymnázia chceme poďakovať Lige proti rakovine za každoročnú perfektnú organizáciu Dňa narcisov. Žiaci sa do nej zapájajú už šiesty rok a vždy je to jedna z najočakávanejších dní pre celé naše spoločenstvo. S radosťou sa vydávame do ulíc, atmosféra je vždy super a my sa tešíme z každého príspevku občanov. Má to pre nás veľký výchovný účinok a motivuje nás to stať sa lepšími ľuďmi. Nebyť Ligy by tu nič také nebolo a veru chýbalo by nám to. (Žiaci bratislavského gymnázia.)

Čo je však najvzácnejšie na aktivitách tohto združenia je to, že do svojich projektov zapája množstvo spolupracovníkov a získava pre svoju činnosť podporu verejnosti. Do Dňa narcisov sa tento rok zapojilo 630 subjektov z celého Slovenska, ktorí zastrešovali 15 453 dobrovoľníkov a podarilo s vyzbierať 924 743,96 € (27 858 836,54 Sk). Mimoriadne vzácne je to, že do celého projektu sa zapojilo 48 skautských oddielov a 441 škôl.

Za činnosť tohto združenia nehovoria nielen slová, ale predovšetkým praktické činy a skutky. Práve vďaka jeho aktivitám sa učíme, a najmä mladí ľudia, pocitu spolupatričnosti, pomoci a zodpovednosti, pretože počas choroby by nikto z nás nemal byť sám.

Aj preto Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udeľuje občianskemu združeniu Liga proti rakovine čestný titul Humanista roka 2009 za vzácny dar ľudskosti, pomoci, rady i nádeje, ktoré poskytuje ľuďom na Slovensku.


Čestný titul Veľvyslanec humanizmu bol udelený Prof., PhDr., Ing. Jaroslavovi Čelkovi, DrSc.. V odôvodnení ocenenia sa uvádza:

Vysokoškolský učiteľ, kultúrno-osvetový a vedecký pracovník, účastník protifašistického odboja v SNP, iniciátor a zakladajúci vedúci organizátor hnutia svetských humanistov na Slovensku, Jaroslav Čelko sa narodil 17. apríla 1923 v Sádočnom v rodine murára a poľnohospodárskej stavebnej robotníčky.

Prof. Čelko patrí k povojnovej generácii marxistickej slovenskej inteligencie. Táto generácia sa formovala z radov mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili protifašistického odboja v SNP a potom aj obnovy vojnou zničeného Slovenska. Práve predvojnová sociálna skúsenosť a životná skúsenosť z boja proti fašizmu boli pravdepodobne najmocnejšími zdrojmi a podnetmi inklinácie k teórii a praxi socializmu. Marxistické vízie a plány sociálneho rozvoja KSČ priťahovali stovky mladých ľudí, ktorí sa chceli teoreticky vzdelávať a vedecky pracovať v prospech, v tej dobe veľmi progresívnych programových projektov sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja. V tomto kontexte nazeráme aj na osobný vzdelanostný rozvoj prof. Čelka, ktorý začal v roku 1946 na Vysokej škole sociálnej v Brne. Svoje vedecké ambície a schopnosti naplnil, rozšíril a potvrdil získaním vedeckej hodnosti kandidáta historických vied v roku 1960 a v roku 1982 získaním vedeckej hodnosti doktora filozofických vied. V roku 1964 sa habilitoval a získal docentúru, v septembri 1970 ho vymenovali za profesora.

Ako vedecký pracovník sa realizoval jednak vo vlastnej vedecko-výskumnej práci, ale aj v jej organizácii a riadení. Pracoval vo Filozofickom ústave SAV, v Osvetovom ústave, v Kabinete pre výskum verejnej mienky, v Múzeu vývoja spoločenského vedomia a nakoniec v Ústave vedeckého ateizmu SAV ako jeho riaditeľ až do r. 1989. Bol členom viacerých vedeckých orgánov – kolégií, vedeckých rád, národných, celoštátnych i medzinárodných komisií, riešiteľských tímov a pracovných skupín, skúšobných komisií. Pôsobil vo viacerých komisiách pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertácií i v Slovenskej komisii pre vedecké hodnosti.

Vedecko-výskumné a organizátorské aktivity priviedli prof. Čelka aj do oblasti edičnej a vydavateľskej, najmä ako člena redakčných rád vedeckých a osvetových časopisov, počas vychádzania časopisu Ateizmus bol členom jeho redakčnej rady a v rokoch 1986 – 1990 bol jeho hlavným redaktorom Okrem toho bol členom edičných rád vo vydavateľstvách, niekoľko rokov bol členom Edičnej rady Predsedníctva SAV, členom lexikálnej skupiny náboženstvo Encyklopédia Slovenska a podpredsedom Hlavnej redakcie Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska.

Veľmi bohatá je aj pedagogická činnosť prof. Čelka. Ako vysokoškolský učiteľ, neskôr docent a univerzitný profesor prednášal spoločenské vedy, filozofiu, kultúrnu politiku, vedecký ateizmus, teóriu kultúry a verejnej mienky na Univerzite Komenského v Bratislave i na iných vysokých školách.

Hlavnou oblasťou jeho vedecko-výskumného záujmu je filozofia a vedecký ateizmus.

Publikoval samostatné knižné publikácie, početné štúdie v zborníkoch i vedeckých časopisoch, preklady a články v rôznych periodikách. Okrem toho vystúpil v mnohých rozhlasových a televíznych reláciách, spolupracoval s Československým filmom na tvorbe krátkych vedecko-náučných filmov z oblasti vedeckého svetonázoru, je autorom hesiel s vedeckoateistickou problematikou v slovníkoch a encyklopédiách.

Inicioval a organizoval vznik Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov na Slovensku. Bol zakladajúcim predsedom Prípravného výboru Spoločnosti Prometheus, predsedom Dočasnej ústrednej rady SP, predsedom Ústrednej rady SP a doteraz je čestným predsedom a členom Predsedníctva Ústrednej rady tejto spoločnosti. V roku 2007 založil v rámci spoločnosti Prometheus záujmový Klub teórie a histórie slobodomyseľnosti.

Svoje nesporné vedomosti a poznatky pravidelne využíva pri publikovaní v časopise Prometheus a pri spracovaní historického prehľadu o 150 protagonistoch dejín slobodomyseľnosti, ktorý v týchto dňoch vydal.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udeľuje zakladateľovi a iniciátorovi našej spoločnosti Jaroslavovi Čelkovi čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2009 za dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnôt slobodomyseľnosti a humanizmu na Slovensku.