Vyznávam evolúciu a materializmus

Geoffrey A. Clark

Hoci uznávam jej nedostatky, som neochvejný obdivovateľ vedy. Či sa vám to páči alebo nie, skoro celý moderný svet je produktom vedy. Žiaľ, v súčasnosti je veda napádaná pre materializmus, ktorý je centrálnym ontologickým základom vedeckého svetonázoru.

Veda sa dá definovať ako zbierka metód na vyhodnotenie dôveryhodnosti tvrdení o okolitom svete. Nerobí si nárok na istotu; snaží sa len viac a viac sa jej priblížiť. Vedecké závery sú neustále postupne podrobované kritickému preverovaniu. Tým sa veda sama seba opravuje. Nijaká téma, nijaká otázka neleží mimo záujmu vedy. Jediná vec, ktorá je pre vedu neprijateľne antitetická, je dogma, základ mnohej viery.

Existuje veľa názorov na ľudí a ich miesto v prírodnom svete. Tvrdím však, že je len jeden vedecký názor, a to je neodarvinistická evolučná teória. Je to najpresvedčivejší vysvetľovací model, aký kedy a kde ľudia zostavili na vylíčenie pôvodu a rôznorodosti života na Zemi; je to ústredná téma západnej vedy a presahuje hranice biológie, z ktorej vyšla; zakladá sa na tých istých materialistických pojmoch a predpokladoch, ako ostatné vedecké odbory.

Materializmus je myšlienka, že existuje len hmota, a že to, čo považujeme za „myseľ“ alebo „ducha“, je len komplexne usporiadaná hmota. Presnejšie povedané myseľ je výsledkom vývoja mozgu ľudí v priebehu asi 5 miliónov rokov vývoja druhu Hominidae. Z tohto hľadiska sú ľudia živočíchy ako iné, len veľmi inteligentné, technologicky vysoko rozvinuté a sociálne komplexné. Náboženské názory na ľudí a ich postavenie v prírode, založené na koncepciách, ktorým nezodpovedá nijaká skutočnosť mimo mysle, sú epifenomény (sekundárne javy bez vzťahu k príčine a dôsledku) a – pre materialistu – nezmysly. Napriek našej značnej schopnosti kompartimentalizácie nie je možné, aby niekto pochopil a akceptoval evolúciu s jej filozofickým podkladom a súčasne veril na existenciu niečoho nehmotného.

Prameň: Geoffrey A. Clark: „God, Science, and Delusion. A Chat With Arthur C. Clarke by Matt Cherry“. (Boh, veda a delúzia. Rozhovor A. Clarka s Mattom Cherry). Silne skrátené.  Free Inquiry , 19/2, s.36-37, jar 1999.

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Vyznávam evolúciu a materializmus"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*