Seminár s poslankyňou Európskeho parlamentu Miriam Lexman

Dňa 10. novembra 2023 sa uskutočnil v Banskej Bystrici seminár pre regionálnych novinárov na tému: „Demokracia v praxi: Európske voľby 2024“, organizovaný Kanceláriou Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom aj naši publicisti Stanislav Kizek a Jozef Horváth. Dňa 8. júna 2024 budeme mať možnosť svojim hlasom rozhodnúť o tom, ktorých 15 poslancov bude zastupovať Slovensko v EP, nadnárodnom zhromaždení zastupujúcom záujmy občanov Európskej únie (EÚ) na európskej úrovni.

V úvode seminára informovala Ivana Janíková Stavrovská, tlačová tajomníčka kancelárie EP na Slovensku o aktuálnych otázkach súvisiacich s prípravou volieb. Ich motto: „Využi svoj hlas, nenechaj za seba rozhodnúť iných“, vyzýva občanov k účasti vo voľbách do EP, ako jedinečnej príležitosti prispieť k ovplyvneniu budúcnosti Európskej únie. Poslankyňa EP Miriam Lexmann (EPP) priblížila účastníkom seminára deväť priorít Európskeho parlamentu:

V oblasti hospodárskej a sociálnej obnovy a nových rozpočtových pravidiel EÚ parlament v rámci svojej rozpočtovej právomoci podrobne sleduje rozpočtové výdavky a národné plány obnovy financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ak chcú mať členské štáty prístup k prostriedkom Únie, musia dôsledne dodržiavať klimatické a digitálne ciele EÚ, ako aj princípy právneho štátu a základné hodnoty Únie.

Druhou oblasťou je Európska zelená dohoda. Klimatický predpis (prijatý 24. júna 2021) stanovuje pre Úniu záväzný cieľ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou a do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 55 percent (v porovnaní s úrovňami v roku 1990).

Ďalšou je oblasť Parlament podporuje Ukrajinu. Európsky parlament podporuje Ukrajinu v jej boji za demokratickú slobodu a sebaurčenie.

Jednou z priorít je aj Vytvorenie európskej zdravotnej únie. Parlament zvýšil finančné prostriedky na program EU4Health na roky 2021 – 2027 z 1,7 na 5,1 miliardy eur s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi krajinami EÚ a lepšie riešiť budúce pandémie a zdravotné hrozby.

Jednou z najaktuálnejších priorít, ktorými žije EP v týchto dňoch, je Reforma v oblasti migrácie a azylu. Cieľom nového paktu o migrácii a azyle je vytvoriť komplexný a udržateľný rámec na riadenie azylu a migrácie v EÚ, odolného voči krízam. Bude sa vzťahovať na celú migračnú trasu, od krajín pôvodu a tranzitných krajín po prijímajúce krajiny v EÚ.

Pohľad na diskusiu s poslankyňou Európskeho parlamentu s členmi regionálnou sekcie Slovenského syndikátu novinárov v Banskej Bystrici. Fotografia RO SSN Banská Bystrica, Ľubomír Porubský

Ďalšou prioritnou oblasťou je Európska demokracia: spoločné hodnoty, pravidlá a práva. Parlament obhajuje EÚ založenú na zásadách právneho štátu, základných právach, slobode médií, nediskriminácii a rodovej rovnosti. Poslanci žiadajú, aby EÚ zintenzívnila boj proti korupciipraniu špinavých peňazí (balík opatrení proti praniu špinavých peňazí a dezinformáciám, ktoré ohrozujú demokratické základy a kľúčové hodnoty Európy.

Veľmi dôležitou je oblasť Pravidlá bezpečného a konkurencieschopného digitálneho prostredia. Parlament je jednou z prvých inštitúcií na svete, ktorá požaduje zákony o takých kľúčových otázkach, ako je umelá inteligencia (AI) či regulácia online platforiem. Poslanci sa zasadzujú za to, aby sa v Európe v oblasti digitálnych služieb, ochrany údajov a kybernetickej bezpečnosti dodržiavali najprísnejšie normy, vychádzajúce zo základných práv a hodnôt EÚ stanovených v Európskom vyhlásení o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí.

Ďalšou v poradí je Silnejšia Európa vo svete. Parlament vyzval EÚ, aby zlepšila svoju schopnosť prijímať rýchle a účinné rozhodnutia v oblasti zahraničnej politiky, najmä v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, aby vystupovala jednotne a aby v reakcii na medzinárodné krízy konala ako skutočne globálny aktér.

V oblasti Spotrebiteľská politika v záujme zelenej a digitálnej transformácie parlament v rámci svojej rozpočtovej právomoci podrobne sleduje rozpočtové výdavky a národné plány obnovy financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ak chcú mať členské štáty prístup k prostriedkom Únie, musia dôsledne dodržiavať klimatické a digitálne ciele EÚ, ako aj princípy právneho štátu a základné hodnoty Únie.

Be the first to comment on "Seminár s poslankyňou Európskeho parlamentu Miriam Lexman"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*