Recenzia knihy To je vaša viera!

Korupcia ducha

Theo Logisch: Das is euer Glaube! Strukturen des Bösen im Dogma: Eine Streitschrift gegen Fundamentalisten, progressive und laue Christen (To je vaša viera! Štruktúry zla v dogmách: Polemika zameraná na fundamentalistov a pokrokových aj vlažných kresťanov). Neustadt, Angelika Lenz Verlag, 1998.

Čím sa líši kniha To je vaša viera!, kritizujúca náboženstvo a cirkvi, od všetkých, ktoré doteraz vyšli? Tým, že v nej nejde o symptómy, o obraz cirkvi a kresťanstva alebo o historické fakty, ale o to, čo príznaky vyvolalo, resp. ich muselo vyvolať. Neúprosne sa tu odhaľuje podstata kresťanstva: jeho dogmatické základy ako dedičný hriech, nevyhnutnosť vykúpenia, počatie panny z „Ducha svätého“, narodenie z panny, nanebovstúpenie, nanebovzatie a i. Citátmi z biblie a z úradných dokumentov sa podrobne rozoberá veriacim nanútená morálka.

Kniha je inventárom a psychológiou kresťanstva. Dokladá, že cirkev i jej náboženstvo sú absolutisticky hierarchické inštitúcie, kde jednoduchý veriaci nemá slovo, ale len miesto v kostole. Dokladá korupciu ducha, ktorej podliehajú aj ľahostajní a zdanlivo pokrokoví kresťania. Záver je jednoduchý: Cirkev je totalitný diktátorský spoločenský systém, ktorého nomenklatúru na svojich pleciach nosia, podporujú a hodnovernou robia jej veriaci a matrikoví súbežníci/súputníci. Spoločnosť toleruje túto anomáliu z nevedomosti a z nezáujmu o číhajúce nebezpečenstvá.

Kritika náboženstva a cirkvi je v knihe politickou aktualitou prvého stupňa: obnažuje sa v nej obrovský filc cirkvi a štátu a škodlivé pôsobenie tejto ideológie na myslenie, cítenie a konanie všetkých zúčastnených v každodennom živote aj historických vzťahoch. Súčasne vyzýva ku kritickej ostražitosti voči „nanajvýš antidemokraticky naladeným veľkocirkvám“, ktoré v Nemecku „hrajú spoločensky vedúcu rolu“. (Je to u nás o byľku inakšie?).

*  *  *

Prameň: R. Schepper, „Korruption des Geistes (Korupcia ducha)”, Diesseits 13/1, č. 46, s. 36, 1999.

Be the first to comment on "Recenzia knihy To je vaša viera!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*