Peter Prusák o odluke bez demagógie

Knihu môžete kúpiť v antikvariáte Alternatíva, alebo v kníhkupectve Martinus

Niekoľko myšlienok z názorov PhDr. Petra Prusáka, CSc. na odluku:

Náboženská otázka je zložitá a citlivá. Je pochopiteľné, že pri riešení vzťahov medzi štátom a cirkvou treba brať do úvahy fakt, že v nijakej inej oblasti nepôsobia tak silne historické tradície, emocionálne väzby a presvedčenie ako v danej sfére, čo platí o Slovensku zvlášť.

Niet pochýb, že súčasný vzťah medzi štátom a cirkvami v Slovenskej republike nezodpovedá kritériám občianskej spoločnosti, demokratického a právneho štátu. Prvým krokom pri riešení tohto vzťahu je začať verejne diskutovať a posúdiť danú problematiku komplexnejšie, zvážiť, čo treba zmeniť na tomto vzťahu, prečo a ako.

Zásady odlukového systému:

  1. Sekulárny štát pôsobiaci na princípoch neutrality vo vzťahu k náboženstvu a nenáboženským svetonázorom a o vzájomnom vzťahu medzi nimi. Je jedným z hlavných pilierov demokratického usporiadania spoločnosti a slobody svedomia.
  2. Svetský a neutrálny charakter štátneho práva, jeho úplná nezávislosť od cirkevného práva. Vylučuje akýkoľvek jeho vplyv doplnenie, modifikovanie štátneho práva cirkevnými predpismi. Nikto nemá mať v ústave, zákonoch zakotvenú výnimočnosť, či nadradenosť.
  3. Zbavenie cirkví privilégií a výhod. Žiadne spoločenstvo nesmie mať výhody alebo nevýhody z toho, že je náboženské alebo vyznáva iný svetonázor.
  4. Eliminácia financovania cirkví zo štátnej pokladnice, s výnimkou cirkevných objektov, ocenených ako historické pamiatky a charitatívnej činnosti.
  5. Odluka školy od cirkvi, nevyhnutnej podmienky rozvíjania vzdelania na báze slobodného, kritického myslenia, slobodného rozvoja vedy a vzdelania.

Odporúčame tiež prečítať text prednášky na túto tému, ktorú predniesol autor na konferencii Spoločnosti Prometheus.