Občania bez vyznania na Slovensku existujú len raz za 10 rokov

Ako sme už písali v predchádzajúcom článku mimoriadnu úlohu pri zisťovaní odpovedí na akúkoľvek otázku zohráva poradie odpovedí, terminológia, grafické spracovanie. Tento aspekt sa zvýrazní ešte viac pri elektronickom spracovávaní sčítania a spracovaní formulára. Ak bude pri odpovedi použitý tzv. rolovací formulár, vplyv poradia odpovedí na konečné výsledky bude ešte významnejší. Preto sme privítali reakciu pracovníkov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorí naše stanovisko nespochybňovali, naopak s porozumením a s miernym úsmevom v tvári akceptovali naše argumenty.

Aj na základe tejto skúsenosti sme s uznaním registrovali zmenu metodiky i terminológie sčítania v roku 2021. Potvrdilo to aj zákonné Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, z 9. marca 2020, ktoré vyšlo v zbierke zákonov, v čiastke č. 44. V tomto opatrení sa v prílohe č. 1. Štruktúra zisťovaných údajoch o obyvateľoch v § 1, písm. v) pri téme Náboženstvo a otázke Aké je Vaše náboženské vyznanie? uvádza nasledovné poradie odpovedí:

 • bez náboženského vyznania
 • s náboženským vyznaním:
  • Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke)
  • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (luteránske)
  • Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (gréckokatolícke)
  • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske)
  • Pravoslávna cirkev na Slovensku (pravoslávne)
  •  
  • … až po poslednú 22. pozíciu
  • Iné

Aj keď vyššie spomínané opatrenie štatistického úradu uvádza, že obsah dokumentu je právne záväzný, veľmi dobre sme si všimli, že v § 5., bode 3. sa píše: Poradie otázok v sčítacích formulároch na sčítanie obyvateľov a v sčítacích formulároch na sčítanie domov a bytov použitých pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 môže byť iné, ako je uvedené v prílohách č. 2. a 3., ak je to vzhľadom na uľahčenie vypĺňania a spracúvania sčítacích formulárov vhodnejšie.“

Preto sme s istými obavami čakali na zverejnenie vzoru sčítacieho formulára. Vzor štatistický úrad napokon zverejnil len desať dní pred samotným začiatkom sčítania. Už prvé zbežné oboznámenie sa s obsahom vzoru ukázalo, že k zmene poradia odpovedí došlo len v jednom prípade a to len v prípade odpovedí na otázku Aké je Vaše náboženské vyznanie? Vymenilo sa poradie prvých dvoch odpovedí! Ako prvá sa ponúka odpoveď s náboženským vyznaním so šípkou k jednotlivým cirkvám (vyznaniam). Až potom nasleduje pozícia bez náboženského vyznania!!!

Hneď sme sa obrátili e-mailom i listom na predsedu štatistického úradu Alexandra Balleka so žiadosťou o vysvetlenie dôvodu tejto zmeny a jej právne zdôvodnenie. V mene predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky nám odpovedal JUDr. Slavomír Jurč, riaditeľ odboru legislatívno-právneho a verejného obstarávania, ktorý zmenu poradia vysvetlil takto: „Opatrenie definuje obsah a štruktúru zisťovaných údajov  a nie je záväzné pre poradie jednotlivých otázok alebo položiek štruktúr, to bolo optimalizované pre formu elektronického formulára“.

Opatrenie, z 9. marca 2020, je v Zbierke zákonov uvedené ako všeobecne právne záväzný dokument a teda mal by byť záväzný aj pre samotný Štatistický úrad. Opatrenie totiž v § 5, ods. 3. hovorí o možnosti zmeny len poradia otázok uvedených v prílohách č. 2. a 3. O možnosti zmeny otázok a odpovedí v prílohe č. 1. sa v opatrení nič nehovorí! Ani dôvod zmeny poradia odpovedí z dôvodu optimalizácie pre formu elektronického formulára nie je vysvetlením ako dokazuje porovnanie grafického spracovania tejto otázky vo Vzore zverejneného formulára a upraveného vzoru formulára v zmysle znenia Opatrenia z 9. marca 2020:

Vzor formulára zverejnený Štatistickým úradom SR vo februári 2021
Upravený vzor formulára podľa Opatrenia, z 9. marca 2020, ktorý pre ilustráciu spracovali autori príspevku

Už na prvý pohľad je zrejmé, že zdôvodnenie zmeny poradia odpovedí na otázku Aké je Vaše náboženské vyznanie? optimalizovaním pre formu elektronického formulára nemá žiadne opodstatnenie. Ak si porovnáte obe verzie formulára, sú v podstate identické, čo dokazuje, že obidve riešenia sú zhľadiska grafiky a jej optimalizácie rovnocenné. Zmena poradia teda musela mať iné dôvody!

Postup úpravy formulára a zverejnenie vzoru v čase, ktorý už neumožňuje jeho zmenu, ako aj spôsob vysvetlenia zo strany Štatistického úradu vzbudzujú pocit o silnej účelovosti týchto krokov. Tento pocit umocňuje aj skutočnosť, že zástupcovia Konferencie biskupov Slovenska sú pozývaní ako odborní poradcovia na rokovanie riadiaceho výboru sčítania obyvateľov. Zástupcov občanov bez náboženského vyznania nikto na konzultáciu nepozval. Vo výpočte rokovaní so zainteresovanými organizáciami k príprave sčítania uvádza Štatistický úrad Slovenskej republiky aj stretnutie z júla 2018 s predsedom Konferencie biskupov Slovenska arcibiskupom Zvolenským ku grafickej stránke sčítania a spracovania elektronického formulára.

To všetko vyvoláva úvahy či ide o zámer pokračovať v krokoch manipulácie so sčítaním takým spôsobom, aby sčítanie generovalo vopred želané výsledky. Ak sa už nedá zmeniť metodika i terminológia sčítania, musí sa zmeniť aspoň grafika formulára a ako prvá možnosť sa musí ponúknuť obyvateľom náboženské vyznanie s nasmerovaním ku konkrétnej cirkvi. A samozrejme, ako k prvým, k tým najväčším, ktoré dostávajú od štátu najviac financií. Výsledky sčítania sa totiž jednostranne využívajú na zdôvodňovania financovania štátom preferovaných cirkví zo štátneho rozpočtu, na zdôvodňovanie ich nadštardadného postavenia a na zdôrazňovanie len(!) kresťanského charakteru Slovenska.

Pre Slovenskú republiku občania bez náboženského vyznania neexistujú. Existujú len raz za desať rokov ako nechcený produkt odpovedí na otázku o náboženskom vyznaní.

Zmeňme to! Slobodne klikni: bez náboženského vyznania!

 

Prihlásme sa v sčítaní k svojmu nenáboženskému vyznaniu

Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?

Aká je hodnovernosť získaných údajov pri sčítaní obyvateľov?

Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?

Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?

Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?

1 Comment on "Občania bez vyznania na Slovensku existujú len raz za 10 rokov"

 1. Dobre napísané.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*