Ako sa rozdeľujú peniaze?

Prijatím zákona o financovaní cirkví a náboženských spoločností v novembri 2019 sa zmenilo sčítanie obyvateľov 2021 pre cirkvi na súboj o peniaze. Tento zákon sa pripravoval kabinetne, bez vedomia verejnosti. Predkladateľka zákona, vtedajšia pani ministerka kultúry Ľubica Lašáková, pôvodne hovorila o zákone ako o výsledku intenzívnej trojročnej práce zmiešanej komisie cirkví a ministerstva kultúry. Až neskôr, keď sme ministerstvo požiadali o predloženie zápisov z rokovaní komisie vysvitlo, že komisia sedela naposledy v máji 2016 Ukázalo sa, že predložený návrh zákona je výsledkom dohovoru iba zástupcov niektorých cirkví a pracovníkov cirkevného odboru ministerstva. Tak aj výsledné schválené znenie zákona vyzerá. Vyhovuje len niektorým cirkvám. Aký je vlastne prijatý zákon a ako sa podľa neho rozdeľujú cirkvám peniaze?

Zákon prísne účelový

Celý spôsob prípravy a schválenia zákona o financovaní cirkví bol prísne účelový, pretože jeho spracovatelia a predkladatelia si boli dobre vedomí, že verejnosť má úplne iný názor. Podľa prieskumu Sociologického ústavu SAV (2014) je väčšina obyvateľov za zmenu spôsobu financovania cirkví, štát by nemal naďalej platiť platy kňazov a biskupských úradov, preferujú percentuálny podiel z daní, existenciu cirkví založenú na správe vlastného majetku, milodaroch a daniach. Na otázku či by súhlasili s prijatím zákona, ktorým by sa financovala činnosť cirkví iba poukázaním časti dane od ich členov a sympatizantov súhlasilo až 46,5 % občanov, proti bolo iba 27,5 %, ktorí preferovali financovanie cirkví zo štátneho rozpočtu ako doteraz. Naopak, bol prijatý zákon, ktorý cirkvám zaručil nielen ďalšie financovanie zo strany štátu, ale prvýkrát aj nárok na konkrétnu výšku príspevku a jej pravidelný ročný nárast. Ako by nestačilo, že za posledných dvadsať rokov výška príspevku pre cirkvi vzrástla o 300 %.

Nový zákon sa mediálne prezentoval ako transparentný a spravodlivý. Za východiskový bod sa zobral rozpočet príspevkov na rok 2019, kde sa jednotlivým cirkvám napočítala konkrétna výška príspevku, ktorá je pre nich zaručená. Nikto ani nespomenul, že pripočítali trom najväčším cirkvám k celkovému príspevku aj dotáciu na činnosť ústredí charity/diakonie (katolíckej – 2 397 006 €, evanjelickej a. v. – 216 022 € a reformovanej – 41 019 €). Katolíckej cirkvi sa navyše započítal aj príspevok na činnosť Konferencie biskupov Slovenska – 198 964 € a Konferencie vyšších predstavených ženských i mužských reholí – 573 480 €. Evanjelickej cirkvi a. v. zase pripočítali k rozpočtu aj ročné náklady Ekumenickej rady cirkví SR – 74 238 €. Na mieste sú otázky: Prečo štát osobitným príspevkom nepodporuje charitatívnu činnosť a centrálne orgány iných cirkví a prečo sú tieto „iné“ príspevky „decentne skryté“ v celkovej výške príspevku troch najväčších cirkví?

Zákon solidárny a spravodlivý?

Okrem toho sa zákon prezentoval aj ako solidárny a spravodlivý, lebo príspevok štátu sa bude prerozdeľovať podľa výsledkov sčítania obyvateľov. Nejde o žiadnu zásadnú zmenu pri financovaní cirkví. Podielom z počtu veriacich sa bude prerozdeľovať len ročný nárast príspevku. V roku 2020 to predstavovalo rozdelenie necelých 8% príspevku, v roku 2021 len 0,53 %. Príspevok pre každú cirkev tvorí výška príspevku z predchádzajúceho roka plus prerozdelený nárast príspevku podľa počtu veriacich. V praxi to znamená, že podiel Katolíckej cirkvi bude postupne medziročne narastať, veľmi pomaly percentuálne, ale skutočne zaujímavo v absolútnej výške. Ostatné cirkvi budú výšku svojho podielu z príspevku štátu systematicky strácať. Len v roku 2020 narástol Katolíckej cirkvi  príspevok štátu o 3 554 264 €, Novoapoštolskej cirkvi až (len!) o 166 €. V prípade pravidelného ročného 2 % nárastu príspevku si Katolícka cirkev v roku 2030 celkovo prilepší len o necelé 3 percentá, v absolútnej rovine to však predstavuje nárast o 8 508 864 €. Novoapoštolská cirkev si prilepší za 10 rokov celkove o neuveriteľných 417 €!

Ak by dnes existovala nová cirkev pri povinnom počte 50 000 veriacich by zo štátneho rozpočtu v roku 2020 dostala len 49 392 €, čo na 1 veriaceho predstavuje 0,99 €. Pravoslávna cirkev pri počte veriacich 49 133 by dostala 2 078 249 €, na jedného veriaceho 42,30 €. Za koľko desiatok rokov dosiahne výška príspevku štátu novej cirkvi porovnateľnú výšku? To určite nie je spravodlivé a už vôbec nie solidárne!

Zákon transparentný a spravodlivý?

Ak porovnáme výšku štátneho príspevku na cirkvi s približne rovnakým počtom veriacich zistíme u nich veľké rozdiely. Nikto nevysvetlil a nezdôvodnil, prečo v roku 2020 má Cirkev bratská príspevok na jedného veriaceho 117 € ročne a početne porovnateľná Cirkev adventistov siedmeho dňa len 14 € ? Prečo Evanjelická cirkev a. v. s počtom 316 250 veriacich má ročný príspevok vo výške 5 174 749 € a Gréckokatolícka cirkev s počtom veriacich menšom o viac ako 100 tisíc veriacich (206 871) má ročný príspevok vo výške 5 106 921 €, čo vo vyjadrení na jedného veriaceho predstavuje pomer 16 : 25 € v neprospech Evanjelickej cirkvi. Kde je transparentnosť a spravodlivosť prideľovania príspevkov zo štátneho rozpočtu?

Nič viac a nič lepšie nepripútava cirkvi ku štátu ako financovanie cirkvi štátom. Financovať cirkvi budeme zo svojich daní všetci, občania veriaci i sekulárni. Za 10 rokov (2020 až 2030) si štrnásť cirkví týmto spôsobom zabezpečilo príjem v celkovej výške 620 829 546 €. Chcieť potom s cirkvami hovoriť o odluke cirkvi od štátu sa asi ani nedá. Najpresnejšie to vyjadril, predstaviteľ jednej zo štyroch štátom uznaných cirkví, ktoré odmietajú štátnu podporu, riaditeľ Cirkvi Ježiša Krista, svätých neskorších dní na Slovensku Robert H. van Dalen: Dokonca aj v krajinách ako Slovensko, kde je bežná štátna finančná podpora cirkvi, naša cirkev nepožaduje a nebude akceptovať takúto podporu. Cirkev je úplne sebestačná a neverí, že je vhodné požadovať od daňových poplatníkov iných náboženstiev, alebo daňových poplatníkov bez viery, aby podporovali činnosť cirkvi. Cirkev je financovaná dobrovoľnými darmi jej členov… Aj keď veríme, že je správne, aby cirkev udržiavala produktívny a pozitívny pracovný vzťah so štátnymi a miestnymi úradmi a s inými cirkvami, veríme a podporujeme aj koncepciu sebestačnosti a finančnej nezávislosti od štátu.“

Stiahni si plagát a rozširuj ho!

Aj o tom je sčítanie. Preto: Slobodne klikni: Bez náboženského vyznania!

Be the first to comment on "Ako sa rozdeľujú peniaze?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*