Molnár Július – životopis

Veterinárny lekár, publicista. Mimo svojho odboru zaoberá sa históriou veterinárneho lekárstva na Slovensku a filateliou.

Narodil sa 9. augusta 1921 v Trnave. Je slovenskej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Základnú a strednú školu (gymnázium) vychodil v Trnave.

Študoval na Zverolekárskej fakulte Univerzity technických a hospodárskych vied následníka trónu Jozefa v Budapešti (1942 – 1945) a na Vysokej škole veterinárnej v Brne (1946). Za doktora veterinárnej medicíny (MVDr.) ho promovali v roku 1947 v Brne. Dizertačnú prácu vypracoval na tému: „Kokcidióza králikov a jej liečenie phenothiazinom“.

V roku 1949 v Bratislave s úspechom zložil fyzikátnu skúšku s aprobáciou pre funkciu okresného veterinárneho lekára a vôbec pre činnosť v štátnej službe.

V roku 1962 v Pardubiciach zložil atestačnú skúšku obhájením práce: „Perspektíva likvidácie zvieracích nákaz v okrese Trnava“.

V roku 1967 získal na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach hodnosť kandidáta veterinárnych vied (CSc.) v odbore epizootológie a zoohygieny. Téma kandidátskej práce: „Porovnávacia štúdia niektorých terapeutík a terapeutických metód pri trichofytiáze teliat“.

Počas 42-ročnej činnosti v štátnej veterinárnej službe bol okresným veterinárnym lekárom v Bánovciach nad Babravou (1948 – 1949), Považskej Bystrici (1949 – 1950), Žiline (1950 – 1951), Dunajskej Strede (1951 – 1956) a v Trnave (1956 – 1969). V rokoch 1969 – 1989 bol vedúci veterinárnej nemocnice v Trnave.

V rámci reorganizácie veterinárnej služby bola v roku 1984 veterinárna nemocnica preradená do Ústavu zoohygieny a veterinárnej techniky a Dr. Molnár sa stal vedúcim veterinárnej nemocnice, v ktorej funkcii zotrval až do odchodu do dôchodku (1989).

V rámci Ústavu zoohygieny a veterinárnej techniky bol Dr. Molnár poverený gestorstvom veterinárnej roentgenológie na Slovensku, gestorstvom pre halotánovú strescitlivosť prasiat, gestorstvom pre prístrojové vybavenie veterinárnych ošetrovní na Slovensku a gestorstvom pre vyšetrovanie pseudocýst u plemenných ošípaných.

Za svoju prácu dostal viaceré ocenenia:

zlatý diplom Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne (1967),
zlatý odznak Zväzu slovenských filatelistov (2003),
I. cenu v súťaži o najkrajšiu analógovú pohľadnicu sveta na Svetovom kongrese Maximafilie v Singapure (2004),
Cenu mesta Trnava (2004),
Cenu Slovenskej filatelistickej akadémie (2011),
Cenu Trnavského samosprávneho kraja (2013),
medailu európskeho šampionátu MAXIFRANCE (2005),
medailu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (2006),
medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja (2007),
medailu Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (2008),
pamätnú medailu Trnavského samosprávneho kraja Cyril a Metod (2013).

Žije ako vdovec na dôchodku v Trnave. S manželkou Boženou, rod. Němcovou, mal dve dcéry, teraz má štyroch vnukov a päť pravnukov.

*

MVDr. Július Molnár, CSc. – publikačná činnosť

Publikoval viac ako 120 odborných prác a 12 knižných titulov.

Knižné tituly:

 1. Torda, M. – Molnár, J.: Boj proti trichofýciám hospodárskych zvierat.
  Vydalo Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry, Bratislava. 1964.
  Tlač: SNP, n. p. Ružomberok. – Nepredajné, rozobrané.
 2. Gaál, P. – Molnár, J. – Sokol, J.: Zásady používania röntgenových prístrojov vo veterinárnej praxi.
  Vydal Ústav zoohygieny a veterinárnej techniky, Trnava. 1988.
  Skriptá rozoslané na všetky Okresné veterinárne zariadenia na Slovensku. – Rozobrané.
 3. Molnár, J.: História veterinárstva okresu Trnava.
  Vydal Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice. 2002.
  ISBN 80-968818-2-5. (10.- Euro)
 4. Molnár, J.: Ako som zverolekárčil.
  Vydal Klub filatelistov 52 – 53 Tirnavia, Trnava, 2006.
  ISBN 80-969260-2-0. (6.- Euro)
 5. Molnár, J. – Feješ, J.: Veselé i vážne príhody zverolekárov.
  Vydal Klescht, Trnava, 2007.
  ISBN 978-80-969260-1-5- (6.- Euro)
 6. Molnár, J.: Veda na dlhé trate (Život a dielo Františka Nižnánskeho, 1911 – 1967)
  Vydal Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice. 2008.
  ISBN 978-80-89280-18-6. (6.- Euro)
 7. Molnár, J.: Alexander Kotlán – život a dielo.
  Vydal Klescht, Trnava. 2008.
  ISBN 978-80-89280-19-3. (2.- Euro)
 8. Molnár, J.: Spomienky na trnavské školy, ich pedagógov i abiturientov.
  Vydal Klescht, Trnava. 2008.
  ISBN 978-80-969260-4-6. (5.- Euro)
 9. Molnár, J. – Šnirc, M.: História Trnavy na filatelistických a alternatívnych dokumentoch.
  Vydal Tripsoft, Trnava. 2009.
  ISBN 978-80-89291-25-0. (10.- Euro)
 10. Molnár, J. – Matoušek, B. – Horváth, P.: Gymnázium Jána Hollého v Trnave v prvej polovici 20. storočia (1900 – 1953)
  Vydal Trnavský samosprávny kraj, Trnava. Tlač: Y. E. T. Y. Trnava. 2009.
  ISBN 978-80-970216-0-3. (5.- Euro)
 11. Molnár, J. – Schmidt, W.: Slovensko krajina histórie, kultúry a prírodných krás v maximafílii.. (V jazyku slovenskom a anglickom).
  Vydal Tripsoft Trnava.
  ISBN 978-80-89291-53-3.

Odborné publikácie – výber

 1. Škoda, R. – Sádecký, E. – Molnár, J. 1963. Sérologická imunita proti Aujeszkého chorobe prasníc po prirodzenom ochorení. Veterinářství 1963, roč. 13, 205 – 208.
 2. Škoda, R. – Sádecký, E. – Molnár, J. 1963. Über die bei Mutterschweinen nach natürlicher Infektion serologisch nachweisbare Immunität gegen die Aujeszkysche Krankheit. Archiv für experimentelle Veterinärmedizin, 1963, roč. 17, s. 1363 – 1370.

V Trnave v októbri 2013 – Július Molnár

Pozri tab. 9.

Be the first to comment on "Molnár Július – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*